slow

แปลว่า


adj ช้า
ความหมายเหมือนกับ: sluggish
คำที่เกี่ยวข้อง: ชักช้า , อืดอาด
adj ที่ใช้เวลานาน
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ใช้เวลามาก
adj ช้ากว่าเวลาจริง
ความหมายเหมือนกับ: time-lapse
คำที่เกี่ยวข้อง: ล่าช้า
adj ซึ่งลังเล
ความหมายเหมือนกับ: sluggard
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งรีๆ รอๆ
คำตรงข้าม: responsive
vt ฝืดเคือง (ทางธุรกิจ)
คำที่เกี่ยวข้อง: (สภาพ) ไม่คล่อง (ทางธุรกิจ)
adv ช้ากว่าเวลาจริง
adv อย่างช้า
ความหมายเหมือนกับ: gradually , leisurely
คำที่เกี่ยวข้อง: ด้วยความเร็วต่ำ
คำตรงข้าม: quickly