shape

แปลว่า


n รูปร่าง
ความหมายเหมือนกับ: figure , form , frame , outline
คำที่เกี่ยวข้อง: สัณฐาน , รูปทรง , ทรวดทรง , โครงร่าง , รูปแบบ , ฟอร์ม , ท่าทาง
n สภาพ
คำที่เกี่ยวข้อง: สุขภาพ , ความสมบูรณ์
vt มีอิทธิพลต่อบางสิ่ง
vt ทำให้เป็นรูปร่าง
ความหมายเหมือนกับ: build , cast , make , mold , style
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เป็นรูปแบบ
คำตรงข้าม: destroy , deconstruct
vi บังเกิดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: become , develop
คำที่เกี่ยวข้อง: ปรับให้เข้ารูปเข้าร่าง , เป็นรูปเป็นร่างขึ้น , เป็นรูปแบบขึ้นมา