near

แปลว่า


adj ใกล้
ความหมายเหมือนกับ: close , adjacent , neighboring
คำที่เกี่ยวข้อง: ใกล้ๆ , ที่มีระยะทางใกล้กัน
adj ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
ความหมายเหมือนกับ: affecting , touching
คำที่เกี่ยวข้อง: ใกล้ชิด
adv ในระยะเวลาอันใกล้
ความหมายเหมือนกับ: next , nearby , at hand
vt ใกล้เข้ามา
ความหมายเหมือนกับ: approach
คำที่เกี่ยวข้อง: เข้ามาใกล้ , ใกล้
คำตรงข้าม: leave , withdraw

ตัวอย่างประโยค


She wants to live near her brother. เธอต้องการอาศัยอยู่ใกล้พี่ชายของเธอ
Don't dare come near me again. อย่าบังอาจเข้ามาใกล้ฉันอีก
I can't stand to have you near me!. ฉันทนไม่ได้ที่มีนายอยู่ใกล้ๆ