ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

handy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *handy*, -handy-

handy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
handy (adj.) สะดวก See also: ใกล้มือ Syn. on hand Ops. far-off
handyman (n.) คนที่รับจ้างทำงานเล็กๆน้อยๆ Syn. jack-of-all-trades
handyman (n.) ช่างซ่อม See also: ช่างซ่อมบำรุง
English-Thai: HOPE Dictionary
handy(แฮน'ดี) adj. สะดวก,ง่าย,ใกล้มือ,มีประโยชน์,คล่องแคล่ว, Syn. ready
handymann. คนรับจ้างทำงานจุก ๆ จิก ๆ คนที่มีฝีมือคล่องแคล่ว
English-Thai: Nontri Dictionary
handy(adj) เหมาะมือ,คล่องมือ,ใช้ง่าย,สะดวก,ใกล้มือ,มีประโยชน์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหมาะมือ (v.) be handy See also: be useful, be helpful, be easy to use, be practical
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They say he's real handy with a knife. Oh, this is a very fine boy.พวกเขาบอกว่าเขาเป็นจริงมีประโยชน์ด้วยมีด โอ้นี่เป็นเด็กดีมาก
I could be handy mending a fuseฉันอาจจะมีประโยชน์การแก้ไขฟิวส์
"Tail rope, eye splice, M-1, handy billy, pliers, irons..."เทลโรป อายลไปลช์ เอ็ม -1 เเฮนดี้บิลลี่ คืม เหล็ก...
Might come in handy one day.อาจมีประโยชน์ในวันหนึ่ง
That's the boss's son. Curley's pretty handy with his fists.นั่นลูกชายเจ้านาย เคอร์ลี่เชี่ยวชาญการใช้หมัด
Those spelling tips will come in handy when you're at home on Saturday nights playing Scrabble with Monica.เคล็ดลับการสะกดคำนั้น คงมีประโยชน์ในคืนวันเสาร์ เวลาเธอเล่นสแครบเบิ้ลกับโมนิก้า
Quite handy for on-the-spot recordings, that sort of businessมีประโยชน์เวลาต้องไปอัดสดถึงที่
The garlic press. It's not nearly as handy as I thought it'd be.เครื่องบดกระเทียม มันไม่เวิร์ค อย่างที่คิดเลย บดด้วยมือดีกว่า
Think about it. Handy with a blade. Gruff demeanour.ลองคิดดูดิ มือมีดใจโหด
I sent you rum today. Could come in handy in Dorksville.กูจะส่งรัมไปให้มึงแดก เอาไว้แดกตอนมึงเล่นท่าหมา
And, boy, are those years coming in handy in unexpected ways now.แล้วเพิ่งจะมาเป็นประโยชน์โดยไม่คาดคิดตอนนี้น่ะเหรอ
Sure comes in handy when i have to swoop in and save the damsel in distress.แน่นอน เหมาะมือมากเวลาที่ต้องจู่โจมเข้าไป เพื่อช่วยหญิงสาวผู้ตกยาก

handy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凑手[còu shǒu, ㄘㄡˋ ㄕㄡˇ, 凑手 / 湊手] at hand; within easy reach; convenient; handy
不得劲[bù dé jìn, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄣˋ, 不得劲 / 不得勁] awkward; unhandy; be indisposed; not feel well
便当[biàn dāng, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄤ, 便当 / 便當] convenient; handy; easy
灵巧[líng qiǎo, ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧㄠˇ, 灵巧 / 靈巧] handy
顺手[shùn shǒu, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ, 顺手 / 順手] handy; convenient and easy to use; smoothly
顺手儿[shùn shǒu r, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ ㄖ˙, 顺手儿 / 順手兒] handy; convenient and easy to use; smoothly
便[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 便] ordinary; plain; convenient; handy; easy; then; so; thus; to relieve oneself

handy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンディスキャナ[, handeisukyana] (n) {comp} handy scanner
使い頃[つかいごろ, tsukaigoro] (n) handy
便法[べんぽう, benpou] (n) handy method; shortcut; expedient
PHS[ピーエッチエス;ピーエイチエス, pi-ecchiesu ; pi-eichiesu] (n) personal handyphone system; PHS
ハンディ(P);ハンディー[, handei (P); handei-] (adj-na) (1) handy; (n) (2) (abbr) (See ハンディキャップ) handicap; (P)
ハンディフォン[, handeifon] (n) (See PHS) handyphone; PHS phone
便利屋[べんりや, benriya] (n) handyman; expressman; utility man
器用[きよう, kiyou] (adj-na,n) skillful; skilful; handy; (P)
小使い;小使[こづかい, kodukai] (n) (sens) (See 用務員) janitor; caretaker; custodian; (slighting reference to a) handyman
手ごろ(P);手頃[てごろ, tegoro] (adj-na,n) moderate; handy; convenient; reasonable; (P)
直ぐ[すぐ, sugu] (adj-na,adv,n) (1) (uk) immediately; at once; directly; (2) soon; before long; shortly; (3) easily; without difficulty; (4) right (near); nearby; just (handy); (P)
究竟[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (adv,adj-no,vs) (1) after all; in the end; finally; (adj-na,adj-no,n) (2) excellent; superb; handy; appropriate; ideal; (3) (See 屈強) robust; brawny; muscular; strong; sturdy
簡便[かんべん, kanben] (adj-na,n) handy; simple and easy
簡易型携帯電話[かんいがたけいたいでんわ, kan'igatakeitaidenwa] (n) personal handyphone system; PHS
調法[ちょうほう, chouhou] (adj-na,n) (See 重宝・1) convenient; useful; handy; helpful
重宝[ちょうほう(P);じゅうほう, chouhou (P); juuhou] (adj-na,n) (1) (ちょうほう only) convenient; useful; handy; helpful; (n) (2) priceless treasure; (n,vs) (3) (ちょうほう only) valuing highly; prizing; (P)
雑役夫[ざつえきふ, zatsuekifu] (n) handyman
Japanese-English: COMDICT Dictionary
簡易型携帯電話[たんいがたけいたいでんわ, tan'igatakeitaidenwa] Personal Handyphone System (PHS)

handy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉบับคู่มือ[n. exp.] (chabap khūm) EN: handy edition FR:
คู่มือ[adj.] (khūmeū) EN: handy FR:
ใกล้มือ[adv.] (klai meū) EN: near at hand ; handy FR: à portée de (la) main
เหมาะมือ[adj.] (mǿmeū) EN: handy ; useful ; helpful ; easy to use ; practical FR: pratique
สะดวก[adj.] (sadūak) EN: easy ; convenient ; handy ; smooth ; comfortable ; expedient FR: commode ; pratique ; confortable ; convenable
สันทัดจัดเจน[v.] (santhatjatj) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced ; be skillful ; be handy FR:
ถนัด[adj.] (thanat) EN: skillful ; handy ; clever ; adroit ; dexterous ; good at FR: habile ; adroit ; apte ; capable

handy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschickt {adj} | geschickter | am geschicktesten | handwerklich geschickt seinhandy | handier | handiest | to be handy about the house
griffbereit; greifbar {adj} | etw. griffbereit haben; etw. griffbereit haltenhandy | to have sth. handy; to keep sth. handy
nützlich; dienlich; praktisch {adj} | sich als nützlich erweisenhandy | to come in handy
Mobiltelefon {n}; Handy
griffig; handlich {adj} | griffiger; handlicher | am griffigsten; am handlichstenhandy | handier | handiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า handy
Back to top