estimate

แปลว่า


n การตีราคา
ความหมายเหมือนกับ: appraisal , evaluation
คำที่เกี่ยวข้อง: การประมาณค่า
vt ประมาณ
ความหมายเหมือนกับ: appraise , evaluate , guess
คำที่เกี่ยวข้อง: อนุมาน , คาดคะเน , คาด , ประเมิน , ประมาณค่า , ประมาณการ