cast

แปลว่า


n การคำนวณ
ความหมายเหมือนกับ: computation , calculation
n การทำนาย
ความหมายเหมือนกับ: forecast
n การโยน
ความหมายเหมือนกับ: throwing
คำที่เกี่ยวข้อง: การขว้าง
vt คำนวณ
ความหมายเหมือนกับ: calculate , compute
vt จับฉลาก
ความหมายเหมือนกับ: draw
n ชนิด
ความหมายเหมือนกับ: kind , sort , style
คำที่เกี่ยวข้อง: ประเภท , แบบ
n โชคชะตา
ความหมายเหมือนกับ: fortune , lot
vt ทำนาย
ความหมายเหมือนกับ: forecast
vt ทิ้ง
ความหมายเหมือนกับ: throw away
vt มองตรงไปยัง
vt โยน
ความหมายเหมือนกับ: hurl , throw
คำที่เกี่ยวข้อง: ขว้าง
vt เลือกตัวละคร
n สิ่งที่ได้จากการหลอม
n สิ่งภายนอก
ความหมายเหมือนกับ: appearance
vt หลอม
ความหมายเหมือนกับ: form

คำที่มี "cast" ในคำ


cast aside phrv ละทิ้ง
ความหมายเหมือนกับ: discard , reject

cast iron n เหล็กชนิดหนึ่งมีคาร์บอนสูงทำให้แข็งแต่เปราะง่าย

castanets n เครื่องให้จังหวะชนิดหนึ่งเป็นไม้ 2 อันประกบกันมีรูปร่างคล้ายเปลือกหอย (ทำให้เกิดเสียงโดยถือไม้ทั้งสองอันไว้ในมือแล้วตีให้เกิดเสียง)
ความหมายเหมือนกับ: bones , clappers

castaway n คนที่เรืออับปาง

caste adj เกี่ยวกับชนชั้น

caste n ชนชั้นหรือกลุ่มในสังคม
ความหมายเหมือนกับ: class , rank , level , social stratum

caste n วรรณะในศาสนาฮินดู

castellated adj ที่มีลักษณะเหมือนปราสาท
ความหมายเหมือนกับ: castled , crenelated , crenellated

caster n ล้อเลื่อนที่ติดที่ฐานเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์
ความหมายเหมือนกับ: castor

caster sugar n น้ำตาลทรายขาว
ความหมายเหมือนกับ: castor sugar

castigate vt ลงโทษ

castigate vt วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง
ความหมายเหมือนกับ: chasten , chastise , objurgate

casting n การคัดเลือกนักแสดง

casting n สิ่งที่ได้จากการหลอม
ความหมายเหมือนกับ: molding

casting vote n การลงคะแนนตัดสินโดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการประชุมเนื่องจากแต่ละฝ่ายมีคะแนนเท่ากัน

castle n คฤหาสน์

castle vi เดินหมาก

castle n ตัวเรือในเกมหมากรุก
ความหมายเหมือนกับ: rook

castle n ปราสาท
ความหมายเหมือนกับ: palace

castle n ป้อมปราการ

castle in the air n วิมานในอากาศ
ความหมายเหมือนกับ: castle in Spain , daydream

cast-off adj ที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว
ความหมายเหมือนกับ: discarded , throwaway

castor n ล้อเลื่อนที่ติดที่ฐานเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์
ความหมายเหมือนกับ: caster

castor oil n น้ำมันที่ได้จากพืชชนิดหนึ่ง

castrate vt กำจัด
ความหมายเหมือนกับ: deprive

castrate vt ทำหมัน
ความหมายเหมือนกับ: emasculate , geld

castrate n สัตว์หรือคนที่ถูกทำหมัน

castration n การทำหมัน
ความหมายเหมือนกับ: emasculation , gelding

cast about phrv ค้นหา
ความหมายเหมือนกับ: beat about

cast alight phrv เป็นที่ยอมรับ
ความหมายเหมือนกับ: set alight

cast around phrv ค้นหา
ความหมายเหมือนกับ: beat about

cast aside phrv ละทิ้ง
ความหมายเหมือนกับ: cast away , discard

cast away phrv ละทิ้ง
ความหมายเหมือนกับ: cast aside , discard

cast away phrv เลิกติดต่อกับ
ความหมายเหมือนกับ: cast aside

cast back phrv หันกลับไปยัง
ความหมายเหมือนกับ: throw back

cast back phrv ประพฤติตัวเหมือน (ญาติหรือบรรพบุรุษ)
ความหมายเหมือนกับ: throw back

cast before phrv เสียไปโดยเปล่าประโยชน์

cast down phrv เสียใจกับ

cast down phrv ทำลาย
ความหมายเหมือนกับ: throw down

cast down phrv หมดกำลังใจ

cast in phrv มอบบทบาท

cast in phrv ใช้คำพูดแสดงความหมาย
ความหมายเหมือนกับ: recast in

cast in with phrv ตัดสินใจเข้าร่วม
ความหมายเหมือนกับ: fling in with , throw in with

cast off phrv ทิ้ง
ความหมายเหมือนกับ: cast aside , fling aside , fling off , lay off , leave off , shake off , throw aside , throw off , toss aside , toss off

cast off phrv ไม่สวมอีกต่อไป (เสื้อผ้า)

cast off phrv เลิกคบกับ
ความหมายเหมือนกับ: cast aside

cast off phrv เป็นอิสระจาก

cast off phrv ลอกออก
ความหมายเหมือนกับ: shuffle off , slough off

cast off phrv ปลดเชือกเรือ

cast on phrv สงสัยในเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: throw on

cast on phrv ทำให้เกิดเงาทอดลงบน
ความหมายเหมือนกับ: cast over , throw on , throw over

cast out phrv ทิ้ง
ความหมายเหมือนกับ: throw away

cast out phrv ทำให้ละทิ้งสังคม
ความหมายเหมือนกับ: throw out

cast over phrv เต็มไปด้วย

cast over phrv ทำให้เกิดเงาทอดลงบน
ความหมายเหมือนกับ: cast on , throw on , throw over

cast round phrv ค้นหา
ความหมายเหมือนกับ: beat about

cast up phrv ขว้างขึ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: chuck up , fling up , throw up , toss up

cast up phrv คำนวณ
ความหมายเหมือนกับ: wash up

cast up phrv เตือนให้ระลึกถึง (สิ่งที่ไม่น่านึกถึง)
ความหมายเหมือนกับ: fling up , sling up , throw up

cast up phrv ป่วย
ความหมายเหมือนกับ: bring up

cast upon phrv สงสัยในเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: throw on

castled adj ที่มีลักษณะเหมือนปราสาท
ความหมายเหมือนกับ: crenelated , crenellated

castor sugar n น้ำตาลทรายขาว

castle in Spain n วิมานในอากาศ
ความหมายเหมือนกับ: daydream

castigation n การต่อว่าอย่างรุนแรง
ความหมายเหมือนกับ: scolding

cast-off skin n คราบ
ความหมายเหมือนกับ: exuviae

castrated adj ซึ่งไม่คนอยู่

broadcast vt กระจาย
ความหมายเหมือนกับ: transmit

broadcast n รายการออกอากาศ
ความหมายเหมือนกับ: programme

broadcaster n ผู้กระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์

broadcasting n การแพร่ภาพ
ความหมายเหมือนกับ: transmission

be cast in the different mould idm มีบุคลิกภาพหรือลักษณะต่างกัน

be cast in the same mould idm มีบุคลิกภาพหรือลักษณะเหมือนกัน

build castles in Spain idm ฝันกลางวัน

build castles in the air idm ฝันกลางวัน

carry coals to Newcastle idm ทำในสิ่งที่ไม่จำเป็น

deprecasting adj ซึ่งไม่เห็นด้วย
ความหมายเหมือนกับ: comdemnable

deprecastingly adv อย่างไม่เห็นด้วย
ความหมายเหมือนกับ: comdemningly

downcast adj ก้มต่ำ

downcast adj หดหู่ใจ
ความหมายเหมือนกับ: discouraged , unhappy , sad , desolate
คำตรงข้าม: hopeful , cheerful

forecast vt ทำนาย
ความหมายเหมือนกับ: foretell , predict

forecast n การพยากรณ์อากาศ
ความหมายเหมือนกับ: weather forecast

forecast n การคาดการณ์
ความหมายเหมือนกับ: prediction , forethought

forecastle n ส่วนหน้าหรือหลังเรือใช้เก็บของ เครื่องจักร หรือที่พักทหารเรือ

forecastle n ดาดฟ้าหัวเรือ

half-caste adj ที่เป็นลูกครึ่ง

half-caste n ลูกครึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: half-blood , half-breed

miscast vt วางตัวแสดงไม่ถูกต้อง

Newcastle n เมืองนิวคาสเซิลของประเทศอังกฤษ

newscast n การรายงานข่าวทางวิทยุหรือโทรทัศน์
ความหมายเหมือนกับ: telecast

newscaster n ผู้อ่านข่าว (ทางโทรทัศน์และวิทยุ)
ความหมายเหมือนกับ: news-reader

outcast n คนที่สังคมไม่ยอมรับ
ความหมายเหมือนกับ: pariah , leper , exile

outcast adj ที่สังคมไม่ยอมรับ

outcaste n ผู้ที่ถูกถอนวรรณะ

outside broadcast n รายการทีวีที่บันทึกนอกสตูดิโอ

overcast adj มีเมฆมาก
ความหมายเหมือนกับ: cloudy , gloomy
คำตรงข้าม: clear , bright

overcast vi ปกคลุมด้วยเมฆมาก
ความหมายเหมือนกับ: overcloud , darken
คำตรงข้าม: brighten

radiobroadcast n การกระจายเสียงทางวิทยุ

recast vt สร้างขึ้นใหม่
ความหมายเหมือนกับ: remodel , revolutionize

roughcast n ปูนฉาบ

recast in phrv เขียนใหม่ (ในรูปแบบ)
ความหมายเหมือนกับ: cast in

sarcastic adj ช่างเสียดสี
ความหมายเหมือนกับ: ironic , mocking , sardonic , satirical

sarcastically adv อย่างเสียดสี
ความหมายเหมือนกับ: scornfully , caustically , maliciously

simulacast n รายการที่แสดงพร้อมกัน

sportscast n การรายงานข่าวกีฬาทางวิทยุ

telecast n การออกอากาศทางโทรทัศน์
ความหมายเหมือนกับ: braodcast , newscast , transmission

telecast vt ออกอากาศทางโทรทัศน์

type-cast vi หลอมตัวพิมพ์

type-cast vt หลอมตัวพิมพ์

upcast n การเหวี่ยงขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: upthrow

upcast n สิ่งที่เราโยนหรือเหวี่ยงขึ้น

upcast adj ซึ่งถูกเหวี่ยงขึ้นไป

weathercast n การพยากรณ์อากาศทางวิทยุหรือโทรทัศน์
ความหมายเหมือนกับ: weather forecast

weather forecast n การพยากรณ์อากาศ

forecaster n ผู้รู้เหตุการณ์ภายหน้า
ความหมายเหมือนกับ: seer , sorcerer

newscasting n การรายงานข่าว
ความหมายเหมือนกับ: broadcasting , publicizing

sportcaster assistant n ผู้ช่วยผู้สื่อข่าวกีฬา

broadcasting room n ห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์
ความหมายเหมือนกับ: radio station

braodcast n การออกอากาศทางโทรทัศน์
ความหมายเหมือนกับ: newscast , transmission

weather forecast n การพยากรณ์อากาศทางวิทยุหรือโทรทัศน์

weather forecaster n ผู้พยากรณ์อากาศ
ความหมายเหมือนกับ: meteorologist

weather forecaster n ผู้พยากรณ์อากาศ
ความหมายเหมือนกับ: meteorologistค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top