associate

แปลว่า


vt เชื่อมโยง
ความหมายเหมือนกับ: connect , join together
คำที่เกี่ยวข้อง: เชื่อม
adj ซึ่งเกี่ยวเนื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีส่วนร่วม
vt ทำให้รู้จักกัน
n ผู้ที่มีความสัมพันธ์กัน (เช่น เพื่อน, ผู้ร่วมงาน, หุ้นส่วน)
vi รวมกลุ่ม
ความหมายเหมือนกับ: unite
คำที่เกี่ยวข้อง: เข้ารวมกัน
vi รู้จักเป็นเพื่อนกัน
ความหมายเหมือนกับ: connect , combine
คำที่เกี่ยวข้อง: คบค้าสมาคมกัน