associate

แปลว่า


vt เชื่อมโยง
ความหมายเหมือนกับ: connect , join together
คำที่เกี่ยวข้อง: เชื่อม
adj ซึ่งเกี่ยวเนื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีส่วนร่วม
vt ทำให้รู้จักกัน
n ผู้ที่มีความสัมพันธ์กัน (เช่น เพื่อน, ผู้ร่วมงาน, หุ้นส่วน)
vi รวมกลุ่ม
ความหมายเหมือนกับ: unite
คำที่เกี่ยวข้อง: เข้ารวมกัน
vi รู้จักเป็นเพื่อนกัน
ความหมายเหมือนกับ: connect , combine
คำที่เกี่ยวข้อง: คบค้าสมาคมกัน

คำที่มี "associate" ในคำ


associate professor n รองศาสตราจารย์

associated adj ที่สัมพันธ์กัน
ความหมายเหมือนกับ: connected

associate with phrv ร่วมมือกับ
ความหมายเหมือนกับ: assort with

associates n ความเป็นเพื่อน
ความหมายเหมือนกับ: fellowship , club

disassociate vt แยก

disassociated adv แยกจาก
ความหมายเหมือนกับ: disconnected , separatedค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top