apt

แปลว่า


adj เฉลียวฉลาด
ความหมายเหมือนกับ: quick
คำที่เกี่ยวข้อง: เรียนรู้เร็ว , สามารถเป็นพิเศษ
adj เป็นไปได้
ความหมายเหมือนกับ: likely
คำที่เกี่ยวข้อง: มีความโน้มเอียง
adj เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: appropriate