ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adjusting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adjusting*, -adjusting-

adjusting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矫味剂[jiǎo wèi jì, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 矫味剂 / 矯味劑] corrective agent (e.g. adjusting taste of medicine); flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste)
中和剂[zhōng hé jì, ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄐㄧˋ, 中和剂 / 中和劑] neutralizing agent (e.g. adjusting acidity of food); neutralizer

adjusting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
化粧直し[けしょうなおし, keshounaoshi] (n) adjusting one's makeup; redecoration
意識転換[いしきてんかん, ishikitenkan] (n,vs) change in mentality; changing one's way of thinking; adjusting psychologically to shifting circumstances

adjusting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การปรับตัว[n.] (kān praptūa) EN: adapting ; adjusting ; reforming ; adjustment ; adaptation FR: ajustement [m] ; adaptation [f]
ปรับ[adj.] (prap) EN: adjusting FR:

adjusting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drallregler {m} [techn.]inlet vane control; twist adjusting device
Handverstelleinrichtung {f}manual adjusting device
Adjustierpapier {n}adjusting paper
Justierdorn {m}adjusting mandrel
Justiereinrichtung {f}adjusting device
Justierring {m}adjusting ring
Justierwaage {f}adjusting scales

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adjusting
Back to top