ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-apt-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น apt, *apt*,

-apt- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้ตู่ (v.) be apt to make false claims See also: falsely claim as one´s own Syn. ขี้ตู่กลางนา
ขี้ตู่กลางนา (v.) be apt to make false claims See also: falsely claim as one´s own
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're a great deal too apt to like people in general.เธอเป็นคนเลือกมากไป ที่จะไม่ชอบคนง่ายๆ
The younger our subject... the less complicated his emotional adjustment is apt to be.เรื่องของเราที่มีอายุน้อยกว่า มีความซับซ้อนน้อยกว่าการปรับตัวทาง อารมณ์ของเขาก็คือแนวโน้มที่จะเป็น
They've lost all the apt of leadership through whatever cause.พวกมันสูญเสียความเป็นผู้นำ
It's the most apt prediction, Flora's made in ages.คำทำนายของฟลอร่าที่ แม่นสุดในรอบหลายปี
That's actually the most apt description Ican make of it. It's a weapon.นั้นเป็นคำนิยามที่เหมาะสมที่สุด ผมน่าจะสร้างมันนะ
It's been written that a lover is apt to be as full of secrets from himself as is the object of his love from him.มันเขียนถึงความรัก อันแสนวิเศษ ที่อยู่ภายในใจ ของตัวเขาเอง มันเป็นของที่แสดงถึงความรักจากเขา
Targeted guessing might be a most apt description.คาดเดาเป้าหมาย อาจจะเป็นคำอธิบายที่เหมาะสมที่สุด.
He was an apt pupil.เขาเป็นนักเรียนที่ฉลาดมาก
Multiverse would be a more apt description.แนวคิดพหุภพน่าจะ เป็นคำอธิบายที่เป็นไปได้มากกว่า
As usual, it was a very apt review.เขียนวิจารณ์ได้คมเหมือนเคยเลยนะครับ
Works that convey thoughts and a message by means of apt writing.เป็นงานที่สะท้อนความคิดและสาร ผ่านการเขียนที่เฉียบคม

-apt- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动不动[dòng bu dòng, ㄉㄨㄥˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄥˋ, 动不动 / 動不動] apt to happen (usually of sth undesirable); frequently; happening easily (e.g. accident or illness)
适时[shì shí, ㄕˋ ㄕˊ, 适时 / 適時] timely; apt to the occasion

-apt- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ともすると[, tomosuruto] (exp,adv) (on-mim) apt to (do); liable to; prone to
ともすれば[, tomosureba] (adv) apt to (do); liable to; prone to
仕勝ち[しがち, shigachi] (adj-na) (uk) (See 勝ち・がち) apt to do; liable to do; tend to do; prone to do
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall
手筋[てすじ, tesuji] (n) lines of the palm; aptitude; handwriting; apt move (in a go or shogi game); standard method
極端に走り勝ち[きょくたんにはしりがち, kyokutannihashirigachi] (n) apt to go to extremes
露悪趣味[ろあくしゅみ, roakushumi] (n) being apt to make a show of one's faults; penchant for boasting of one's faults; pretending to be worse than one really is

-apt- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่าง[v.] (chāng = cha) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; talented ; good at ; smart (Am.) FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent ; habile ; talentueux
ขมัง[adj.] (khamang) EN: superb ; superior ; highly skilled ; excellent ; apt ; liable FR:
เข้าท่า[adj.] (khaothā) EN: seemly ; apt ; right ; pretty good ; perfect ; great ; appropriate ; to the point FR: convenable ; approprié
ขี้-[pref. (adj.)] (khī-) EN: apt to ; inclined to ; prone to ; addicted to ; having a propensity for ; leaning towards ; having the unpleasant habit of FR: enclin à ; sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour ; prompt à ; qui a la mauvaise habitude de
ขี้โกรธ[adj.] (khī krōt) EN: apt to anger ; choleric FR: irascible
ขี้โมโห[adj.] (khī mōhō) EN: apt to anger ; choleric ; bad-tempered FR: coléreux ; colérique ; irascible ; soupe au lait
ขี้ตู่[v.] (khī tū) EN: be apt to make false claims ; falsely claim as one's own FR: s'approprier indûment
มือบอน[adj.] (meūbøn) EN: cursed with restless hand ; apt to pick up things ; thievish FR:
หนัก[v.] (nak) EN: lean ; tend ; be inclined to ; be apt to ; focus ; emphasize; center FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -apt-
Back to top