announce

แปลว่า


vi ทำหน้าที่เป็นโฆษก
vt บอก
ความหมายเหมือนกับ: inform , tell
คำที่เกี่ยวข้อง: แจ้ง , แจ้งให้ทราบ
vt ป่าวประกาศ
ความหมายเหมือนกับ: declare , proclaim
คำที่เกี่ยวข้อง: ประกาศ

คำที่มี "announce" ในคำ


announcement n การประกาศ
ความหมายเหมือนกับ: declaration , notification , proclamation

announcement n คำประกาศ
ความหมายเหมือนกับ: statement , news

announcer n ผู้ประกาศ
ความหมายเหมือนกับ: program announcer , broadcaster

announce to phrv ประกาศต่อ

sport announcement n การประกาศสั้นทางวิทยุหรือโทรทัศน์

program announcer n ผู้ประกาศ
ความหมายเหมือนกับ: broadcasterค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top