ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

offer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *offer*, -offer-

offer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
offer (vt.) เสนอเพื่อให้พิจารณา Syn. present, propose, proffer Ops. withdraw, withhold
offer (vt.) อาสา See also: แสดงความเต็มใจ Syn. volunteer
offer (vt.) เสนอราคา Syn. bid, tender
offer (vt.) บูชา (ทางศาสนา) Syn. sacrifice
offer (n.) ข้อเสนอ See also: สิ่งที่เสนอ Syn. proposal, proposition
offer (n.) ราคาที่ลดลง
offer a post (vt.) ถ่ายโอนอำนาจไปยังคนที่มีอำนาจน้อยกว่า See also: ถ่ายโอนความรับผิดชอบไปยังคนที่มีความรับผิดชอบน้อยกว่า Syn. commit, entrust
offer for (phrv.) เสนอสำหรับ See also: เสนอเพื่อ
offer for sell (vt.) ขาย See also: วางตลาด, ขายสินค้า Syn. vend
offer marriage (vi.) ขอแต่งงาน Syn. make a proposal
offer to (phrv.) เสนอ
offer up (phrv.) ถวาย (บางสิ่งหรือบางคน) ให้กับพระเจ้า
offer worship (vt.) บูชายัญ (คำทางการ) See also: ฆ่าคนหรือสัตว์เพื่อเซ่นไหว้ Syn. sacrifice
offering (n.) ของบูชา See also: เครื่องเส้น Syn. sacrifice
offering (n.) ของถวาย (ทางศาสนา) Syn. gift, contribution
offertory (n.) ของบูชา Syn. offering
English-Thai: HOPE Dictionary
offer(ออฟ'เฟอะ) v.,n. (การ) เสนอ,กล่าวว่าจะยกให้,มอบ,ถวาย,ให้,เสนอราคา,บอกราคา,บอกขาย,ขอแต่งงาน,แสดง,ทำให้ปรากฎ,ประมูล,บูชา, See also: offerer n. offeror n.
offering(ออฟ'เฟอริง) n. สิ่งที่เสนอให้,สิ่งที่ถวายให้,ของบูชา,ของขวัญ,การเสนอ,การมอบ,การถวาย,การบูชา, Syn. submission
offertory(ออฟ'เฟอโทรี) n. ของบูชา,เพลงสวดในพิธีถวายของบูชา., See also: offertorial adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
offer(n) คำขอ,ข้อเสนอ,การยกให้,การเสนอ,การถวาย
offering(n) ของถวาย,เครื่องเซ่น,บัตรพลี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
offer๑. เสนอ๒. คำเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offer for saleเสนอขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Offerราคาเสนอขายราคาขายต่ำที่สุดของแต่ละหลักทรัพย์ที่มีการเสนอขายเข้ามาในระบบซื้อขาย ณ ขณะใดขณะหนึ่งอาจจะมีราคาเสนอขายเข้ามาหลายราคา แต่ระบบซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์จะแสดงราคาเสนอขายต่ำที่สุดไว้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่า ผู้เสนอขายที่ราคาต่ำกว่าควรได้สิทธิขายก่อน [ตลาดทุน]
Offering priceราคาขายหน่วยลงทุนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) โดยปกติค่าธรรมเนียมการขายจะคิดเป็นร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
o.n.o (abbr.) คำย่อของ or near offer หรือ or nearest offer
ถวาย (v.) offer See also: dedicate, present Syn. ให้, มอบ, มอบให้ Ops. รับ
บวงสรวง (v.) offer Syn. บูชา, สังเวย
ปวารณา (v.) offer See also: dedicate, devote Syn. รับอาสา
สังเวยบูชา (v.) offer Syn. บวงสรวง, บูชา, สังเวย
หยิบยื่น (v.) offer See also: hand to
ใส่บาตร (v.) offer food to monk Syn. ตักบาตร
เสนอขาย (v.) offer for sale Ops. ขอซื้อ, ซื้อ
ถวายภัณฑ์เทศน์ (v.) offer money or things to the monk who gives the sermon See also: worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat Syn. ติดกัณฑ์เทศน์
บูชากัณฑ์เทศน์ (v.) offer money or things to the monk who gives the sermon See also: worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat Syn. ติดกัณฑ์เทศน์, ถวายภัณฑ์เทศน์
ติดกัณฑ์เทศน์ (v.) offer money to a Buddhist monk who give a sermon See also: make an offering to a preaching monk, present the preaching Buddhist monk with offering Syn. ถวายเครื่องกัณฑ์เทศน์
ถวายเครื่องกัณฑ์เทศน์ (v.) offer money to a Buddhist monk who give a sermon See also: make an offering to a preaching monk, present the preaching Buddhist monk with offering
เสนอตัว (v.) offer oneself (e.g. to do a task) See also: propose, present oneself
บูชา (v.) offer sacrifice Syn. กราบไหว้, สักการะ, คารวะ
เซ่นไหว้ผี (v.) offer sacrifice to the ghost See also: propitiate the spirits Syn. เซ่นผี
แปลงผี (v.) offer sacrifice to the ghost See also: propitiate the spirits Syn. เซ่นผี, เซ่นไหว้ผี
บูชาผี (v.) offer sacrifices to a spirit Syn. เซ่นไหว้
เลี้ยงผี (v.) offer sacrifices to a spirit Syn. บูชาผี, เซ่นไหว้
เลี้ยงพระ (v.) offer/present/give food alms to a Buddhist monk(s)
ของทำทาน (n.) offering See also: gifts, articles that are suitable for alms, alms Syn. เครื่องไทยทาน, วัตถุทาน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Which offer a very high-quality educationที่ให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงมาก
I'm going to make him an offer he can't refuseฉันจะให้ข้อเสนอกับเขาที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้
I'm going to make him an offer he can't refuseฉันกำลังจะให้ข้อเสนอที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The only excuse I can offer is that I've become boorish through living alone.ข้อเเก้ตัวเดียวก็คือผมกลายเป็นคนน่าเบื่อ เพราะอยู่ตัวคนเดียวมานาน
I understand. Can I offer you gentlemen a glass of sherry?ผมเข้าใจครับ พวกท่านจะดื่มเหล้าเชอร์รี่สักหน่อยมั้ย
"Can I offer you a beer on the terrace?" The boy asked.ฉันสามารถให้คุณเบียร์บน ระเบียงหรือไม่? เด็กชายถาม
What have you to offer except blind faith that Deong is not a Communist?{\cHFFFFFF}คุณมีอะไรที่จะนำเสนอยกเว้นตาบอด ความเชื่อที่ว่า Deong ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์?
You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather.คุณไม่ได้มีมิตรภาพ คุณไม่ได้คิดที่จะโทรห​​าฉันเจ้าพ่อ
I'm going to make him an offer he can't refuse.ฉันจะทำให้เขาได้ข้อเสนอเขาไม่สามารถปฏิเสธ
I'll make him an offer he can't refuse.I'll make him an offer he can't refuse.
What an opportunity you offer meสิ่งซึ่งโอกาสที่คุณให้ฉัน
Well, I offer our academy's official welcome in the name of our directress,เอาละ, ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการ ในนามของผู้อำนวยการของเรา,
I've got an offer from the state school of ballet in Geneva.ฉันมีงานรอที่ โรงเรียนบัลเล่ต์ของรัฐที เจนีวา.
Why don't you offer some constructive criticism?ทำไมคุณไม่เสนอบทวิจารณ์ที่ช่วยให้พัฒนาบางอย่างขึ้น
You don't have a future. I could offer you that. Rebuild our lives.แต่คุณไม่มีอนาคต ผมช่วยคุณได้ สร้างชีวิตใหม่ให้กับเรา

offer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拜寿[bài shòu, ㄅㄞˋ ㄕㄡˋ, 拜寿 / 拜壽] congratulate an elderly person on his birthday; offer birthday felicitations
预祝[yù zhù, ㄩˋ ㄓㄨˋ, 预祝 / 預祝] congratulate beforehand; offer best wishes for
薄酒[báo jiǔ, ㄅㄠˊ ㄐㄧㄡˇ, 薄酒] dilute wine; insipid wine; humility word: I'm sorry the wine I offer you is so poor.
[gōng, ㄍㄨㄥ, 供] offer (information etc); supply
悬赏[xuán shǎng, ㄒㄩㄢˊ ㄕㄤˇ, 悬赏 / 懸賞] offer a reward
[sì, ㄙˋ, 祀] offer sacrifice to
[jì, ㄐㄧˋ, 祭] offer sacrifice
献给[xiàn gěi, ㄒㄧㄢˋ ㄍㄟˇ, 献给 / 獻給] present to; offer to
自告奋勇[zì gào fèn yǒng, ㄗˋ ㄍㄠˋ ㄈㄣˋ ㄩㄥˇ, 自告奋勇 / 自告奮勇] volunteer for; offer to undertake
围堰[wéi yàn, ㄨㄟˊ ㄧㄢˋ, 围堰 / 圍堰] a cofferdam
一次性[yī cì xìng, ㄧ ㄘˋ ㄒㄧㄥˋ, 一次性] one-off (offer); one-time; single-use; disposable (goods)
[gòng, ㄍㄨㄥˋ, 供] offer; sacrificial offering; trial statement; confession
供品[gòng pǐn, ㄍㄨㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, 供品] offering
供奉[gòng fèng, ㄍㄨㄥˋ ㄈㄥˋ, 供奉] to consecrate; to enshrine and worship; an offering (to one's ancestors); a sacrifice (to a God)
供应[gōng yìng, ㄍㄨㄥ ˋ, 供应 / 供應] to supply; to provide; to offer
首次公开招股[shǒu cì gōng kāi zhāo gǔ, ㄕㄡˇ ㄘˋ ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄓㄠ ㄍㄨˇ, 首次公开招股 / 首次公開招股] initial public offering (IPO)
糖瓜[táng guā, ㄊㄤˊ ㄍㄨㄚ, 糖瓜] malt sugar candy, a traditional offering to the kitchen God Zaoshen 灶神
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, 七事] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink)
供物[gòng wù, ㄍㄨㄥˋ ˋ, 供物] offering
奉现[fèng xiàn, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, 奉现 / 奉現] offering
捐助[juān zhù, ㄐㄩㄢ ㄓㄨˋ, 捐助] offer; contribution; donation
祭品[jì pǐn, ㄐㄧˋ ㄆㄧㄣˇ, 祭品] offering
私募基金[sī mù jī jīn, ㄙ ㄇㄨˋ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, 私募基金] private equity fund; fund offered to private placement (e.g. hedge fund)
招股书[zhāo gǔ shū, ㄓㄠ ㄍㄨˇ ㄕㄨ, 招股书 / 招股書] prospectus (setting out share offer); offering circular
祭礼[jì lǐ, ㄐㄧˋ ㄌㄧˇ, 祭礼 / 祭禮] sacrificial offerings; worship; religious rite
招股[zhāo gǔ, ㄓㄠ ㄍㄨˇ, 招股] share offer
[lián, ㄌㄧㄢˊ, 琏 / 璉] vessel used for grain offerings

offer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お払い物;御払い物[おはらいもの, oharaimono] (n) goods to offer the junk dealer
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
勧める(P);薦める(P);奨める[すすめる, susumeru] (v1,vt) to recommend; to advise; to encourage; to offer (wine); (P)
売りに出す[うりにだす, urinidasu] (exp,v5s) to offer for sale; to put on the market
奉献[ほうけん, houken] (n,vs) dedication; presentation; consecration; offer (to a shrine)
差し伸べる(P);差し延べる;差伸べる;差延べる[さしのべる, sashinoberu] (v1,vt) (1) to hold out; to extend (e.g. one's hands); to stretch; to reach out for; (2) to thrust (javelin); (3) (See 手を差し伸べる) to offer (e.g. aid, help, etc.); (P)
持ち掛ける;持ちかける;持掛ける[もちかける, mochikakeru] (v1,vt) to offer a suggestion; to propose an idea
申し込む(P);申込む[もうしこむ, moushikomu] (v5m,vt) to apply for; to make an application; to propose (marriage); to offer (mediation); to make an overture (of peace); to challenge; to lodge (objections); to request (an interview); to subscribe for; to book; to reserve; (P)
お持たせ;御持たせ[おもたせ, omotase] (n) (hon) (uk) (abbr) (See 御持たせ物) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift)
お持たせ物;御持たせ物[おもたせもの, omotasemono] (n) (hon) (See お持たせ) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift)
お捻り;御捻り[おひねり, ohineri] (n) (uk) (See 捻り・3) wrapped offering (of money)
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time)
お神酒;御神酒[おみき, omiki] (n) (See 神酒) sacred wine or sake; sake offered to the gods
お言葉;御言葉[おことば;みことば(御言葉), okotoba ; mikotoba ( okotoba )] (exp) (1) availing myself of your kind offer; taking you at your word; (n) (2) (みことば only) God's word; word of God
コッヘル;コッフェル[, kohheru ; kofferu] (n) portable stove (outdoor gear) (ger
ゼロ回答[ゼロかいとう, zero kaitou] (n) nil return; nothing offered (e.g. in wage negotiations)
タイムセール[, taimuse-ru] (n) special offers available for a limited time of the day (wasei
マグネットスクール[, magunettosuku-ru] (n) magnet school (public school offering special instruction in order to attract a more diverse student body)
一貫教育校[いっかんきょういくこう, ikkankyouikukou] (n) integrated set of schools that offers education from one stage to the next without taking extrance exams en route
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
与える[あたえる, ataeru] (v1,vt) (1) to give (esp. to someone of lower status); to bestow; to grant; to confer; to present; to award; (2) to provide; to afford; to offer; to supply; (3) to assign; (4) to cause; (5) {comp} to pass (a variable to a function); (P)
供奉[ぐぶ, gubu] (n,vs) (1) accompanying; being in attendance on; (n) (2) (abbr) (See 内供奉) inner offerer (any of the 10 high-ranking monks serving at the inner offering hall)
供祭[ぐさい, gusai] (n) offerings; offerings and worship
八足の机;八脚の案;八つ足の机[やつあしのつくえ;はっそくのつくえ(八足の机), yatsuashinotsukue ; hassokunotsukue ( hachi ashi no tsukue )] (n) (arch) eight-legged table (used as a stand for religious offerings, etc.)
公募[こうぼ, koubo] (n,vs) public appeal (e.g. for contributions); public offering (of securities); public advertisement (of a post); (P)
勅祭社[ちょくさいしゃ, chokusaisha] (n) shrine whose rituals are attended by an imperial envoy (who presents offerings)
収める(P);納める(P)[おさめる, osameru] (v1,vt) (1) to dedicate; to make an offering; to pay (fees); (2) to supply; (3) to store; (4) to finish; to bring to a close; (5) to restore (something to its place); (6) to achieve (e.g. a result); (P)
口がかかる;口が掛かる[くちがかかる, kuchigakakaru] (exp,v5r) (1) to be summoned (i.e. of a geisha, by a customer); (2) (usu. as 〜の口が掛かる) to be offered (the job of ...); to be invited (to do ...)
垢掻き[あかかき, akakaki] (n) (arch) (See 湯女) female assistant who scrubbed customers at public baths and also offered sexual services (Edo period)
売り物(P);売物[うりもの, urimono] (n) (1) article for sale; goods for sale; offering; For Sale (on a sign); (2) specialty; selling point; (P)
大嘗会[だいじょうえ, daijoue] (n) (See 大嘗祭) banquet on the occasion of the first ceremonial offering of rice by the newly-enthroned emperor
大嘗祭[だいじょうさい;おおにえのまつり;おおなめまつり, daijousai ; oonienomatsuri ; oonamematsuri] (n) (See 新嘗祭) first ceremonial offering of rice by newly-enthroned Emperor
大麻[たいま, taima] (n,adj-no) (1) hemp; cannabis; (2) Shinto paper offerings; (P)
奉献物[ほうけんぶつ, houkenbutsu] (n) votive offering
奉納物[ほうのうぶつ, hounoubutsu] (n) votive offering
奉納金[ほうのうきん, hounoukin] (exp) votive offering of money
官幣社[かんぺいしゃ, kanpeisha] (n) (obs) shrine receiving offerings from the Bureau of Divinities (pre-Meiji) or the Imperial Household Department (post-Meiji)
小幣;小麻[こぬさ, konusa] (n) (1) (arch) small purification wand; (2) (See 切麻) thinly cut hemp or paper mixed with rice (scattered as an offering to the gods)
川施餓鬼[かわせがき, kawasegaki] (n) Buddhist services in memory of those drowned in a river; offering to suffering spirits at the river
差し上げる(P);差上げる(io)[さしあげる, sashiageru] (aux-v,v1,vt) (1) (hum) to give; to offer; (v1,vt) (2) (hum) to lift up; to hold up; to raise; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
加わった呼量[くわわったこりょう, kuwawattakoryou] offered load
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
奉る[たてまつる, tatematsuru] Thai: มอบให้(แก่ผู้ที่สูงกว่า) English: to offer
申込[もうしこみ, moushikomi] Thai: เสนอ(เงินบริจาค) English: offer

offer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้างเหตุผล[v. exp.] (āng hētphon) EN: argue ; cite reasons ; offer supporting reasons FR:
อังคาส[v.] (angkhāt) EN: offer to a monk FR:
อ้างหลักฐาน[v. exp.] (āng lakthān) EN: cite evidence ; offer supporting evidence FR:
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: offer herself for sensual pleasure FR:
บูชากัณฑ์เทศน์[v.] (būchākanthē) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat FR:
บูชายัญ[v.] (būchāyan) EN: offer as a sacrifice ; sacrifice FR: sacrifier
เอื้อเฟื้อ[v.] (eūafeūa) EN: be generous ; give support : offer FR: avoir un grand coeur ; être généreux
ให้[v.] (hai [= hāi]) EN: give ; accord ; grant ; offer ; hand in ; present ; award FR: donner ; délivrer ; octroyer ; accorder ; procurer ; offrir
ให้ฟรี[v. exp.] (hai frī) EN: offer FR: offrir
ให้โอกาส[v. exp.] (hai ōkāt) EN: give a chance (to) ; give an opportunity ; present an opportunity ; offer an opportunity (to) FR: donner l'occasion (de)
ให้ราคา[v. exp.] (hai rākhā) EN: set the price ; offer the price FR:
ให้รางวัล[v. exp.] (hai rāngwan) EN: reward ; give a reward ; give a prize ; offer a reward FR: récompenser
ให้สินบน[v.] (hai sinbon) EN: bribe ; offer a bribe FR: corrompre ; soudoyer ; proposer un pot-de-vin
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: make an excuse ; make excuses ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
คำเสนอ[n. exp.] (kham sanōe) EN: proposal ; offer ; tender FR: offre [f]
ขอแสดงความเสียใจ[v. exp.] (khø sadaēng) EN: offer one's condolence ; I would like to express my condolences FR: présenter ses condoléances
ข้อเสนอ[n.] (khøsanōe) EN: proposal ; offer ; proposition ; suggestion FR: proposition [f] ; suggestion [f]
กล่าวคำไว้อาลัย[v. exp.] (klāo kham w) EN: offer one's condolences FR: présenter ses condoléances
ลงขัน[v.] (longkhan) EN: contribute ; offer money ; take a share in the expenses ; chip in ; contribute to the pot ; take up a collection FR: cotiser ; contribuer ; participer
หงายการ์ด[X] (ngāi kāt) EN: make excuses ; offer explanations FR:
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย[v.] (nømklāonømk) EN: present ; offer FR:
อ่อยเหยื่อ[v. exp.] (ǿi yeūa) EN: lure ; entice ; offer enducements ; lead someone on FR:
โอกาสพิเศษ[n. exp.] (ōkāt phisēt) EN: special offer ; special bargain FR:
ออกหุ้น[v. exp.] (øk hun) EN: offer shares to the public FR:
ออกความเห็นแย้ง[v. exp.] (øk khwām he) EN: differ ; contradict ; offer a contrary opinion FR:
ปริมาณเสนอขาย[n. exp.] (parimān san) EN: offer volume FR: volume proposé à la vente [m]
ปวารณา[v.] (pawāranā) EN: offer ; dedicate ; devote FR:
เปิดโอกาส[v. exp.] (poēt ōkāt) EN: give an opportunity ; offer an opportunity ; give a chance ; open the way FR: donner sa chance ; offrir une opportunité ; donner l'occasion
ป้อน[v.] (pøn ) EN: provide ; supply ; offer ; input FR: approvisionner ; alimenter
ประกาศรับสมัคร[n. exp.] (prakāt rap ) EN: want ad ; job offer ; job opportunities ; applications invited FR: offre d'emploi [f]
รับใช้[v.] (rapchai) EN: serve ; give service to ; work for ; be in service of ; offer one's service ; be at disposal FR: servir ; offrir ses services ; être au service de
ใส่บาตร[v. exp.] (sai bāt) EN: offer food to monks ; put food offerings in a Buddhist monk's alms bowl FR: donner l'aumône matinale
สักการะ[v.] (sakkāra) EN: worship ; pay homage to ; make a pilgrimage to ; offer sacrifices FR: vénérer ; adorer
สมัคร[v.] (samak) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire ; s'enrôler
สังเวย[v.] (sangwoēi) EN: offer sacrifice to spirits ; make a votive offering to spirits ; propitiate by sacrifice or offerings FR: faire une offrande
เสนอ[v.] (sanōe) EN: offer ; propose ; provide ; submit ; put forward ; suggest FR: proposer ; soumettre ; offrir ; avancer ; présenter ; suggérer
เสนอบริการ[v. exp.] (sanōe børik) EN: offer services FR:
เสนอชื่อ [v. exp.] (sanōe cheū) EN: nominate ; put forward one's name ; offer one's name for selection FR: désigner ; nommer
เสนอขาย [v. exp.] (sanōe khāi) EN: offer for sale ; put up for sale FR: proposer à la vente ; mettre en vente
เสนอเงิน[v. exp.] (sanōe ngoen) EN: offer money FR: proposer de l'argent

offer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alternativangebot {n}alternative offer
willkommen {adj} | ein willkommenes Angebotseasonable | a seasonable offer
Sonderangebot {n}special offer
Anerbieten {n}offer
Aktentasche {f}; Aktenkoffer
Kofferraum {m} | Kofferräume
Schrankunterteil {n} | Schrankkoffer
Kassettendecke {f}coffered ceiling
Spötter {m}scoffer
schroff; grob; barsch; ruppig; unwirsch {adj} | schroffer; grober; barscher; ruppiger; unwirscher | am schroffsten; am gröbsten; am barschesten; am ruppigsten; am unwirschestengruff | gruffer | gruffest
Angebotspreis {m}offer price; bid price
Rücktrittsgesuch {n}offer of resignation
Bezugsangebot {f}preemptive rights offering
schroff {adj} | schroffer | am schroffstenrugged | more rugged | most rugged
Koffer {m}; Schrankkoffer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า offer
Back to top