ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dedicate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dedicate*, -dedicate-

dedicate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dedicate (vt.) อุทิศ See also: กำหนดใช้ในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ Syn. devote, give
dedicate to (phrv.) อุทิศให้กับ See also: อุทิศตัวให้กับ Syn. consecrate to
dedicate to (phrv.) อุทิศตัว See also: เสียสละ, ยอมพลีเพื่อ Syn. consecrate to, devote to
dedicate to (phrv.) เขียนสดุดี See also: เขียนอุทิศให้
dedicated (adj.) ซึ่งอุทิศตัวเพื่อ See also: ที่กำหนดใช้ในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ Syn. blessed, involved
English-Thai: HOPE Dictionary
dedicate(เดด'คิเคท) vt. อุทิศ,อุทิศตัว,ถวาย,ใช้ไปในทาง adj. ซึ่งอุทิศแก่, See also: dedicator n., Syn. consecrate
English-Thai: Nontri Dictionary
dedicate(vt) อุทิศ,มอบให้,ถวาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dedicated channelช่องสัญญาณเฉพาะงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dedicatedเ้ฉพาะงานโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่ใช้เฉพาะวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุทิศถวาย (v.) dedicate See also: give, offer Syn. ถวาย, อุทิศ
สังฆทาน (n.) offering dedicated to Buddhist monks
เลกวัด (n.) man who dedicated his life to the service of a monastery
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'd like to dedicate this song to…ฉันอยากจะอุทิศเพลงนี้ให้กับ...
I've dedicated my life for helping strangers I've never metฉันได้อุทิศชีวิตช่วยเหลือคนแปลกหน้าที่ฉันไม่เคยพบมาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Next Wednesday, the king is coming to Chang 'Dong to dedicate the road.{\cHFFFFFF}Next Wednesday, the king is coming to Chang 'Dong to dedicate the road.
In the name of our subjects, I dedicate this good work... to the people of our land.{\cHFFFFFF}In the name of our subjects, I dedicate this good work... {\cHFFFFFF}to the people of our land.
And I will build that mound and dedicate it to God.และพ่อจะสร้างกองดินนั้น และอุทิศมันแด่พระเจ้า
Now, this next tune I'd like to dedicate to someone who, when I first met ripped my heart out and put it through a bloody blender....ผมอยากจะมอบให้แก่ใครคนหนึ่ง ..คนที่เมื่อแรกพบ ...ได้ดึงหัวใจผมออก แล้วใส่มันลงในเครื่องผสมเลือด ใช่แล้ว!
To awaken my spirit through hard work and dedicate my life to knowledge.ปลุกวิญญาณตนเองด้วยความขยัน และอุทิศชีวิตให้ความรู้
I dedicate this, my last editorial to an extraordinary woman who lived by example and compelled us all to see the world through new eyes.ฉันขออุทิศบทบรรณาธิการฉบับสุดท้ายนี้... ให้ผู้หญิงที่แสนพิเศษ ผู้มีชีวิตเป็นแบบอย่าง...
I'd like to dedicate this song to...ฉันอยากจะอุทิศเพลงนี้ให้แด่ ...
This song Jay and I wrote together, and, um, I would like to dedicate it to my brother, Paul Fletcher.เพลงนี้ ฉันกับเจย์ร่วมกันแต่ง และ ฉันอยากอุทิศ ให้กับพี่ชายของฉัน พอล เฟล็ตเชอร์
Let us all dedicate ourselves to nurturing this hard-earned accord.เรามาดื่มฉลองให้กับสันติภาพ ที่ได้มาอย่างลำบากนี่กันเถอะ
Kim Woojin, Paul, in evidence that you dedicate yourself to Christ long for heaven and serve for people and God...พอล คิม ยูจิน จากผลที่ท่านได้อุทิศตน ต่อพระผู้เป็นเจ้า สู่ดินแดนสวรรค์
Shin Sundal, Thomas in evidence that you dedicate yourself to Christ are you willing to make an oath of celibacy?โทมัส ชิน ชัลดัล จากผลที่ท่านได้อุทิศตน ต่อพระผู้เป็นเจ้า ท่านพร้อมให้คำสัญญา ด้วยความแน่วแน่ไหม ?
Kim Kyushik, Peter in evidence that you dedicate yourself to Christ and serve for people and God...ปีเตอร์ คิม คิวชิค จากผลที่ท่านได้อุทิศตน ต่อพระผู้เป็นเจ้า เพื่อรับใช้ผู้คนและพระผู้เป็นเจ้า...

dedicate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报国[bào guó, ㄅㄠˋ ㄍㄨㄛˊ, 报国 / 報國] dedicate oneself to the service of one's country
专用网路[zhuān yòng wǎng lù, ㄓㄨㄢ ㄩㄥˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 专用网路 / 專用網路] dedicated network

dedicate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デジケート[, dejike-to] (vs) to dedicate
デディケート[, dedeike-to] (n,vs) dedicate
捧ぐ[ささぐ, sasagu] (v5g,vt) (See 捧げる) to lift up; to give; to offer; to consecrate; to devote; to sacrifice; to dedicate
データ専用文字[データせんようもじ, de-ta senyoumoji] (n) {comp} dedicated data character
世話女房[せわにょうぼう, sewanyoubou] (n) perfectly dedicated wife
企業戦士[きぎょうせんし, kigyousenshi] (n) corporate warrior (exceptionally dedicated and hard-working employee)
収める(P);納める(P)[おさめる, osameru] (v1,vt) (1) to dedicate; to make an offering; to pay (fees); (2) to supply; (3) to store; (4) to finish; to bring to a close; (5) to restore (something to its place); (6) to achieve (e.g. a result); (P)
大不敬[だいふけい, daifukei] (n) (1) (arch) great impropriety (esp. towards the imperial family); (2) (See 八虐) crime against the imperial family (or a shrine dedicated to them, etc.)
奉じる[ほうじる, houjiru] (v1,vt) (1) to present; to dedicate; (2) to obey; to follow; to believe in; to serve; (3) to proudly bear
奉ずる[ほうずる, houzuru] (vz,vt) (1) to present; to dedicate; (2) to obey; to follow; to believe in; to serve; (3) to proudly bear
奥宮[おくみや, okumiya] (n) (See 奥社) rear shrine (located behind the main shrine, but dedicated to the same deity)
奥社[おくしゃ, okusha] (n) (See 本社) rear shrine (located behind the main shrine, but dedicated to the same deity)
屋台(P);屋体;家台(iK)[やたい, yatai] (n) (1) (See 屋台店) cart (esp. a food cart); stall; stand; (2) (See 踊り屋台) festival float; portable shrine dedicated to a god and shaped like a house; dancing platform; (3) stage prop fashioned after a large building; (4) (abbr) (See 屋台骨) framework (of a house, etc.); (5) (arch) house (esp. a small and miserable house); (P)
捧げる(P);献げる[ささげる, sasageru] (v1,vt) to lift up; to give; to offer; to consecrate; to devote; to sacrifice; to dedicate; (P)
火祭;火祭り[ひまつり, himatsuri] (n) (1) fire festival (often celebrating the absence of fires); (2) New Year's ritual at Izumo Shrine; (3) festival involving fire dedicated to the gods
玉串料;玉ぐし料[たまぐしりょう, tamagushiryou] (n) cash offering made on the occasion of one's visit to a shrine; money offering dedicated to the Shinto gods; fees for offering a branch of the sacred tree to the gods
相殿[あいどの;あいでん, aidono ; aiden] (n) enshrinement of two or more deities in one building of a shrine; shrine building dedicated to two or more deities
義兵[ぎへい, gihei] (n) soldier or army dedicated to a righteous cause
若宮[わかみや, wakamiya] (n) (1) young imperial prince; (2) child of the imperial family; (3) (See 本宮) shrine dedicated to a child of the god of the main shrine; (4) (See 勧請) newly built shrine (to which a divided tutelary deity has just been transferred)
観音堂[かんのんどう, kannondou] (n) temple dedicated to Kannon
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ専用文字[データせんようもじ, de-ta senyoumoji] dedicated data character
専用[せんよう, senyou] private (network, e.g.), dedicated, exclusive
専用(の)[せんようの, senyouno] dedicated
専用キー[せんようキー, senyou ki-] dedicated key
専用線[せんようせん, senyousen] dedicated line

dedicate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปวารณา[v.] (pawāranā) EN: offer ; dedicate ; devote FR:
แผ่กุศล[v. exp.] (phaē kuson) EN: dedicate merit FR:
แผ่ส่วนบุญ[v. exp.] (phaē suan b) EN: dedicate merit to the dead FR:
ถวาย[v.] (thawāi) EN: offer solemnly ; dedicate ; present FR: offrir solennellement ; offrir aux bonzes
ทุ่มเท[v.] (thumthē) EN: dedicate oneself to sth FR:
อุทิศ[v.] (uthit) EN: dedicate ; sacrifice ; devote ; offer; give ; donate on behalf of ; donate in memory of FR: dédier ; consacrer
อุทิศถวาย[v. exp.] (uthit thawā) EN: dedicate ; give ; offer FR:
บังสุกุล[n.] (bangsukun) EN: monk's robes dedicated to a deceased person ; yellow robe (drawn by a Buddhist) FR:
ชุดสังฆทาน[n. exp.] (chut sangkh) EN: offering dedicated to Buddhist monks ; monk basket FR:
กัลปนา[n.] (kanlapanā) EN: land given to a monastery ; properties dedicated to a temple FR:
กัลปนา[n.] (kanlapanā) EN: deed dedicated to the dead ; merit dedicated to the departed FR:
เครื่องสังฆทาน[n. exp.] (khreūang sa) EN: offering dedicated to Buddhist monks FR:
ปังสุกุล[n.] (pangsukun) EN: monk's robes dedicated to a deceased person ; yellow robe (drawn by a Buddhist) FR:
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน[v. exp.] (pennāmneung) EN: be of one heart and one mind ; be dedicated heart and soul to the same cause ; be in unity ; cohere FR:
สังฆทาน[n.] (sangkhathān) EN: offering dedicated to Buddhist monks FR:
ทักษิณานุประทาน[n.] (thaksinānup) EN: offering dedicated to the deceased ; the making of merits for the dead people ; offering made to monks on behalf of the dead FR:
ยุกต์[adj.] (yuk) EN: devoted; dedicated FR:

dedicate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Standleitung {f}dedicated line; leased line

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dedicate
Back to top