ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bestow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bestow*, -bestow-

bestow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bestow (vt.) ให้ See also: สละให้, มอบรางวัลให้, มอบให้ Syn. confer, donate
bestow on (phrv.) มอบให้ See also: พระราชทาน, ให้
bestow upon (phrv.) มอบให้ See also: พระราชทาน, ให้
bestowal (n.) การบริจาค See also: สิ่งของที่บริจาค Syn. endowment
bestowed (adj.) ซึ่งนำเสนอให้ Syn. granted
English-Thai: HOPE Dictionary
bestow(บีส'โท) {bestowed,bestowing,bestows} vt. มอบของขวัญให้,มอบรางวัลให้,ให้ใช้,จ่าย,สละให้,เก็บ,วาง, See also: bestowal n. ดูbestow bestowment n. ดูbestow, Syn. present,grant
English-Thai: Nontri Dictionary
bestow(vt) ให้,มอบรางวัลให้,สละให้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประสิทธิ์ประสาท (v.) bestow See also: endow, give
ประสาทปริญญา (v.) bestow a degree See also: confer a degree Syn. มอบปริญญา, ให้ปริญญา
มอบปริญญา (v.) bestow a degree See also: confer a degree Syn. ให้ปริญญา
ให้ปริญญา (v.) bestow a degree See also: confer a degree Syn. มอบปริญญา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is custom to bestow favors for those who... who please king.It is custom to bestow favors for those who... who please king.
At which time the king will bestow his royal blessing upon you and your...err...ได้เวลาแล้วที่พระราชาจพระราชทานพร ให้เป็นศิริมงคล ให้กับพระธิดา และ คุณ...
And then, the King will bestow the ceremonial wine to the Crown Prince,หลังจากนั้น พระราชาจะมอบมงกุฎให้แก่เจ้าชาย
That you will once again in the year to come bestow on us the rich and diverse fruits of thy realm.เราขออีกครั้งในปีที่กำลังจะมาถึง ขอท่านจงมอบ ความอุดมสมบูรณ์แก่พืชผลเรา
Now bestow the tablet upon me so that I may assume command of my kingdom.Now bestow the tablet upon me... ...so that I may assume command of my kingdom.
I would Iove to bestow it upon you, but we don't actually have it.I would... ...love to bestow it upon you, but we don't actually... ...have it.
The parachute will bestow the blessing of the wedding upon he who catches it!ร่มชูชีพอันนี้จะมอบพรด้านการแต่งงานให้แก่คนที่คว้ามันไปได้
The favor he would bestow upon us... I mean upon you, if he liked you.ความอุปถัมภ์ที่พระองค์จะทรงมอบให้เรา จะแสดงถึงว่าพระองค์ทรงโปรดเจ้า
I hereby further bestow upon General Zilong The title Chief Vanguardข้าขอแต่งตั้งให้ขุยพลจูล่ง เป็นแม่ทัพหน้า
I shall request His Majesty to bestow an honorable title on youข้าจะขอให้จักรพรรดิ์เลื่อนบรรดาศักดิ์ให้ท่าน
My fellow americans, John Adams, the first president to take up residence in the white house, once prayed for heaven to bestow its blessings on this place.เพื่อนพี่น้องชาวอเมริกัน, จอห์น อดัม ปธน. คนแรกที่อาศัยในทำเนียบขาว
It means that I have a knighthood to bestow first thing tomorrow and no-one to clean my armour.ไม่สิ พอดีข้ายังมีงานมอบตำแหน่งอัศวิน พรุ่งนี้แต่เช้าเลย แล้วก็ยังไม่มีใครทำความสะอาดชุดเกราะให้ข้าเลย

bestow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōu, ㄓㄡ, 周 / 賙] bestow alms
[zhōu, ㄓㄡ, 赒 / 賙] to give to the needy; to bestow alms; charity
赒人[zhōu rén, ㄓㄡ ㄖㄣˊ, 赒人 / 賙人] to help the needy; to bestow alms; charity
[fù, ㄈㄨˋ, 赋 / 賦] poetic essay; taxation; bestow on; endow with
恩慈[ēn cí, ㄣ ㄘˊ, 恩慈] bestowed kindness
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, 贶 / 貺] bestow; confer
[lài, ㄌㄞˋ, 赉 / 賚] bestow; confer
[cì, ㄘˋ, 赐 / 賜] confer; bestow; grant
宗圣侯[Zōng shèng hóu, ㄗㄨㄥ ㄕㄥˋ ㄏㄡˊ, 宗圣侯 / 宗聖侯] hereditary title bestowed on Confucius' descendants
宗圣公[Zōng Shèng gōng, ㄗㄨㄥ ㄕㄥˋ ㄍㄨㄥ, 宗圣公 / 宗聖公] hereditary title bestowed on Confucius' descendants
衍圣公[Yǎn shèng gōng, ㄧㄢˇ ㄕㄥˋ ㄍㄨㄥ, 衍圣公 / 衍聖公] hereditary title bestowed on Confucius' descendants

bestow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
偏諱を賜う[へんきをたまう, henkiwotamau] (exp,v5u) (arch) (of a nobleperson) to bestow one of the kanji in one's name upon someone (e.g. a meritorious retainer, a boy coming of age, etc.)
下賜[かし, kashi] (n,vs) grant; bestowal; giving something to someone of low social standing (by a person of very high social standing)
与える[あたえる, ataeru] (v1,vt) (1) to give (esp. to someone of lower status); to bestow; to grant; to confer; to present; to award; (2) to provide; to afford; to offer; to supply; (3) to assign; (4) to cause; (5) {comp} to pass (a variable to a function); (P)
女院[にょういん;にょいん, nyouin ; nyoin] (n) (hon) (See 院) woman bestowed with the title "in" (usu. the empress, imperial princesses, etc.)
幸御魂;幸魂[さきみたま, sakimitama] (n) god who bestows happiness upon people
恵与[けいよ, keiyo] (n,vs) presentation; giving; bestowing
拝領[はいりょう, hairyou] (n,vs) receiving (from a superior); bestowed
授章[じゅしょう, jushou] (n,vs) (See 受章) bestowing a decoration or order
法眼[ほうげん, hougen] (n) (1) {Buddh} (See 五眼) the dharma eye; (2) (abbr) second highest priestly rank in Buddhism; (3) (arch) title bestowed upon doctors, etc.
[しゃく;さく(ok), shaku ; saku (ok)] (n) (1) jue (ancient 3-legged Chinese wine pitcher, usu. made of bronze); (2) peerage (hereditary title bestowed by the emperor)
給う;賜う[たまう, tamau] (v5u) (1) (arch) to receive; (2) to grant; to bestow; to award; (3) (male) semi-polite or endearing auxiliary verb indicating reception by the speaker (suffixed to the -masu stem of another verb)
茶名[ちゃめい, chamei] (n) tea name (name bestowed upon a tea ceremony practitioner)
被く[かずく;かづく, kazuku ; kaduku] (v5k) (1) (uk) (arch) to wear on the head; (2) to have cloth, clothing, etc. bestowed upon one by their lord or master; to wear such cloth on the left shoulder; (3) to be injured
賜る;賜わる;給わる[たまわる, tamawaru] (v5r,vt) (1) (hum) to be given; to be granted; to be honored with; to be honoured with; (2) (hon) to give; to bestow; to confer; to honor; to honour

bestow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; provide ; produce ; bestow ; grant FR: accorder ; permettre ; donner
มอบ[v.] (møp) EN: award ; give ; confer ; grant ; bestow FR: conférer ; décerner ; attribuer ; délivrer ; remettre , octroyer
มอบให้[v. exp.] (møp hai) EN: give ; bestow ; grant ; hand out ; award FR: attribuer ; conférer
ประเจียด[n.] (prajīet) EN: traditional armbands ; [handkerchief or scarf charmed with inscriptions that bestow invincibility] FR:
ประสาท[v.] (prasāt) EN: give ; bestow ; confer FR: offrir ; conférer ; décerner ; octroyer
ประสาทปริญญา[v. exp.] (prasāt pari) EN: bestow a degree ; confer a degree FR: octroyer un titre
ประสาทพร[v. exp.] (prasāt phøn) EN: bless ; wish ; bestow a blessing on FR: bénir
ประสิทธิ์ประสาท[v.] (prasitprasā) EN: bestow ; endow ; give ; impart knowledge FR:
ประทาน[v.] (prathān) EN: give ; confer ; bestow FR: donner ; accorder ; octroyer
ปูนบำเหน็จ[v. exp.] (pūn bamnet) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; promote FR: récompenser
อวย[v.] (ūay) EN: give ; yield ; grant ; tender ; bestow ; consent ; accomodate oneself FR: donner ; fournir ; prêter ; offrir ; souhaiter
มอบให้[adj.] (møp hai) EN: bestowed FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bestow
Back to top