ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

offering

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *offering*, -offering-

offering ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
offering (n.) ของบูชา See also: เครื่องเส้น Syn. sacrifice
offering (n.) ของถวาย (ทางศาสนา) Syn. gift, contribution
English-Thai: HOPE Dictionary
offering(ออฟ'เฟอริง) n. สิ่งที่เสนอให้,สิ่งที่ถวายให้,ของบูชา,ของขวัญ,การเสนอ,การมอบ,การถวาย,การบูชา, Syn. submission
English-Thai: Nontri Dictionary
offering(n) ของถวาย,เครื่องเซ่น,บัตรพลี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Offering priceราคาขายหน่วยลงทุนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) โดยปกติค่าธรรมเนียมการขายจะคิดเป็นร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กองข้าว (n.) rice offering for the spirit
ตุ๊กตาเสียกบาล (n.) kind of offering doll of banana bark bowl on the triangle junction or floating on the water
ทอดผ้าป่า (v.) make and off-season offering of robes and other needs to monks
ธารณะ (v.) indefinite offering food to a monk See also: undesignable offering food to a monk
บิณฑบาต (n.) food offering to a monk
เสียกบาล (n.) spirit offering left at a cross roads or floated on the water
เสียผี (v.) make an offering to a spirit Syn. เซ่นผี, ไหว้ผี
ของทำทาน (n.) offering See also: gifts, articles that are suitable for alms, alms Syn. เครื่องไทยทาน, วัตถุทาน
ของบูชา (n.) offering See also: oblation, sacrifice Syn. เครื่องบูชา, ของไหว้, เครื่องสังเวย, เครื่องบวงสรวง, ของสังเวย
ของสังเวย (n.) offering See also: oblation, sacrifice Syn. เครื่องบูชา, ของไหว้, เครื่องสังเวย, เครื่องบวงสรวง, ของบูชา
ของเส้นไหว้ (n.) offering
จตุปัจจัย (n.) offering See also: gifts, articles that are suitable for alms, alms Syn. สิ่งของถวายพระ, เครื่องไทยธรรม
วัตถุทาน (n.) offering See also: gifts, articles that are suitable for alms, alms Syn. ของทำทาน, เครื่องไทยทาน
สิ่งของถวายพระ (n.) offering See also: gifts, articles that are suitable for alms, alms Syn. จตุปัจจัย, เครื่องไทยธรรม
เครื่องบวงสรวง (n.) offering See also: oblation, sacrifice Syn. เครื่องบูชา, ของไหว้, เครื่องสังเวย, ของสังเวย, ของบูชา
เครื่องเซ่น (n.) offering See also: oblation, sacrifice Syn. เครื่องบูชา, ของไหว้, เครื่องสังเวย, เครื่องบวงสรวง, ของสังเวย, ของบูชา
เครื่องเซ่นไหว้ (n.) offering Syn. ของเส้นไหว้
เครื่องไทยธรรม (n.) offering See also: gifts, articles that are suitable for alms, alms Syn. จตุปัจจัย, สิ่งของถวายพระ
ไทยทาน (n.) offering See also: gifts, articles that are suitable for alms, alms Syn. ของทำทาน, เครื่องไทยทาน, วัตถุทาน
ไทยธรรม (n.) offering See also: gifts, articles that are suitable for alms, alms Syn. จตุปัจจัย, สิ่งของถวายพระ, เครื่องไทยธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're walking in the streets offering garlands to the police and British soldiers.พวกเขาเดินตามถนน ให้พวงมาลัยตำรวจ และทหารอังกฤษ
We pledge our devotion to her with an offering of flesh...เรามุ่งมั่นทุ่มเทของเราเพื่อเธอ ที่มีการเสนอขายเนื้อ ...
Look what I'm offering you.ดูสิ่งที่ฉันกำลังจะให้กับเธอ
I'm offering you a way to keep your home because I love my sister.ฉันเสนอให้นายเก็บบ้านไว้ได้ เพราะฉันรักน้องสาวฉัน
I'm offering you a fresh start. And a fat cheque.ฉันให้คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ และการตรวจสอบไขมัน
They have a flipping cheek, offering me mercy.พวกเขาได้พลิกแก้ม ผมเสนอความเมตตา
Lady Lucas has been very kind, offering her services.เลดี้ลูคัสใจดีมากเลยที่ให้ความช่วยเหลือ
The rising star of the cabinet, Minister Ngawang Jigme... made an offering of his own to greet the Chinese generals... and lead them through Lhasa.ดาวรุ่งดวงใหม่ในคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีนาวาง จิกมี เสนอตัวออกไปต้อนรับ สามนายพลจากจีน และพาเข้ามายังลาซา
An offering to the Enlightened Ones.สรรเสริญผู้รู้แจ้งในธรรม
We're offering you a chance to be king.เราเสนอโอกาสที่เจ้าจะเป็นกษัตริย์
You're offering me a chance to pretend to be king.โอกาสที่ข้าจะเสแสร้งเป็นกษัตริย์
I must make an offering to Yemanja so she will undo the spell.ทำเครื่องเซ่นถวายยีแมนจาให้ถอนคำสาป

offering ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
供奉[gòng fèng, ㄍㄨㄥˋ ㄈㄥˋ, 供奉] to consecrate; to enshrine and worship; an offering (to one's ancestors); a sacrifice (to a God)
首次公开招股[shǒu cì gōng kāi zhāo gǔ, ㄕㄡˇ ㄘˋ ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄓㄠ ㄍㄨˇ, 首次公开招股 / 首次公開招股] initial public offering (IPO)
糖瓜[táng guā, ㄊㄤˊ ㄍㄨㄚ, 糖瓜] malt sugar candy, a traditional offering to the kitchen God Zaoshen 灶神
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, 七事] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink)
招股书[zhāo gǔ shū, ㄓㄠ ㄍㄨˇ ㄕㄨ, 招股书 / 招股書] prospectus (setting out share offer); offering circular
[gòng, ㄍㄨㄥˋ, 供] offer; sacrificial offering; trial statement; confession
供品[gòng pǐn, ㄍㄨㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, 供品] offering
供物[gòng wù, ㄍㄨㄥˋ ˋ, 供物] offering
奉现[fèng xiàn, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, 奉现 / 奉現] offering
祭品[jì pǐn, ㄐㄧˋ ㄆㄧㄣˇ, 祭品] offering
祭礼[jì lǐ, ㄐㄧˋ ㄌㄧˇ, 祭礼 / 祭禮] sacrificial offerings; worship; religious rite
[lián, ㄌㄧㄢˊ, 琏 / 璉] vessel used for grain offerings

offering ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お持たせ;御持たせ[おもたせ, omotase] (n) (hon) (uk) (abbr) (See 御持たせ物) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift)
お持たせ物;御持たせ物[おもたせもの, omotasemono] (n) (hon) (See お持たせ) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift)
お捻り;御捻り[おひねり, ohineri] (n) (uk) (See 捻り・3) wrapped offering (of money)
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time)
マグネットスクール[, magunettosuku-ru] (n) magnet school (public school offering special instruction in order to attract a more diverse student body)
供奉[ぐぶ, gubu] (n,vs) (1) accompanying; being in attendance on; (n) (2) (abbr) (See 内供奉) inner offerer (any of the 10 high-ranking monks serving at the inner offering hall)
公募[こうぼ, koubo] (n,vs) public appeal (e.g. for contributions); public offering (of securities); public advertisement (of a post); (P)
大嘗会[だいじょうえ, daijoue] (n) (See 大嘗祭) banquet on the occasion of the first ceremonial offering of rice by the newly-enthroned emperor
大嘗祭[だいじょうさい;おおにえのまつり;おおなめまつり, daijousai ; oonienomatsuri ; oonamematsuri] (n) (See 新嘗祭) first ceremonial offering of rice by newly-enthroned Emperor
奉献物[ほうけんぶつ, houkenbutsu] (n) votive offering
奉納物[ほうのうぶつ, hounoubutsu] (n) votive offering
奉納金[ほうのうきん, hounoukin] (exp) votive offering of money
小幣;小麻[こぬさ, konusa] (n) (1) (arch) small purification wand; (2) (See 切麻) thinly cut hemp or paper mixed with rice (scattered as an offering to the gods)
川施餓鬼[かわせがき, kawasegaki] (n) Buddhist services in memory of those drowned in a river; offering to suffering spirits at the river
御下がり;お下がり;御下り[おさがり, osagari] (n,adj-no) (1) food offering to the gods; (2) leftovers; hand-me-downs
御明かし;御灯;御灯明[みあかし;ごとう(御灯);みとう(御灯), miakashi ; gotou ( o tomoshibi ); mitou ( o tomoshibi )] (n) lighted lamp (or candle, etc.) provided as a religious offering
御綱柏[みつながしわ;みつなかしわ, mitsunagashiwa ; mitsunakashiwa] (n) (1) (See 大谷渡) Asplenium antiquum (species of spleenwort); (2) (See 隠れ蓑) Dendropanax trifidus (species of flowering plant); (3) (See 三角柏) leaves used for serving or offering sake, rice, etc.
性感エステ[せいかんエステ, seikan esute] (n) (See エステ・2) beauty parlour offering sexual massages
懸賞[けんしょう, kenshou] (n) offering prizes; winning; reward; (P)
手取金;手取り金[てどりきん, tedorikin] (n) net proceeds (e.g. after an offering of securities)
捻り;拈り;撚り[ひねり, hineri] (n) (1) twist; spin; (2) ingenuity; sophistication (e.g. of writing style); (3) (See お捻り・おひねり) wrapped offering (of money); (4) twisting throw (sumo)
暇乞い;暇乞(io)[いとまごい, itomagoi] (n,vs) leave-taking; offering one's resignation; farewell visit
水を向ける[みずをむける, mizuwomukeru] (exp,v1) (1) taking a stab at arousing someone's interest; (2) (of a shrine maiden) presenting water to spirits while invoking them; (3) offering water before a grave
燔祭[はんさい, hansai] (n) burnt offering (i.e. religious animal sacrifice)
献言;建言[けんげん, kengen] (n,vs) right to speak; offering one's opinion to one's superior; proposal
玉串料;玉ぐし料[たまぐしりょう, tamagushiryou] (n) cash offering made on the occasion of one's visit to a shrine; money offering dedicated to the Shinto gods; fees for offering a branch of the sacred tree to the gods
発売[はつばい, hatsubai] (n,vs) sale; offering for sale; release (for sale); launch (product); (P)
白酒[パイチュウ, paichuu] (n) (arch) (See 黒酒) white sake (presented as an offering to the gods)
目論見書[もくろみしょ, mokuromisho] (n) prospectus; offering memorandum
神嘗祭;神嘗の祭[かんなめさい(神嘗祭);かんにえのまつり;しんじょうさい(神嘗祭), kannamesai ( kami shou matsuri ); kannienomatsuri ; shinjousai ( kami shou matsuri ] (n) offering of the year's new rice harvest (imperial festival, October 17)
神宮奉斎会[じんぐうほうさいかい, jinguuhousaikai] (n) (obs) Ise Shrine Offering Association (secular organization formed from Jingu-kyo in 1899; dissolved in 1946)
神漿[しんしょう, shinshou] (n) (1) ambrosia (drink conferring immortality); (2) drink used as an offering (to the gods)
私募[しぼ, shibo] (n,vs) private offering (of securities); private placement
竜灯[りゅうとう, ryuutou] (n) phosphorescent lights seen at sea at night; lights that can be seen on the altar of gods, intended as an offering
粗茶[そちゃ, socha] (n) (1) coarse, low-grade tea; (2) (hum) tea (often used when offering someone a cup)
粗酒粗肴[そしゅそこう, soshusokou] (n) cheap wines and unpalatable dishes (a modest (self-deprecating) way of offering a meal to a guest)
縁故募集[えんこぼしゅう, enkoboshuu] (n) (1) recruiting (inviting application for) through personal connections; (2) private (stock) offering (subscription)
[ろう, rou] (n) (1) {Buddh} offering ceremony held on the third day of the dog after the winter solstice; (2) twelfth month of the lunisolar calendar; (3) (See 臈) year in the Buddhist order (after the completion of the first meditation retreat)
開講[かいこう, kaikou] (n,vs) (1) holding a course (of lectures); offering a course; (2) beginning a series of one's lectures; starting a new course
風俗営業[ふうぞくえいぎょう, fuuzokueigyou] (n) (1) business offering food and entertainment; cabaret, club and restaurant business; (2) sex industry

offering ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิฏฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering ; make a solemn wish ; make a prayer for FR: faire un voeu ; prier
อธิษฐาน[v.] (athitthān =) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering ; make a solemn wish ; make a prayer for FR: faire un voeu ; prier
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; lucky rice ; auspicious rice ; propitious rice ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers FR:
บิณฑ[n.] (bintha) EN: food offering ; bowl of food FR: bol de riz [m]
บวงสรวง[v. exp.] (būangsūang) EN: appease a spirit ; appease a deity ; worship a spirit ; worship a deity ; make offerings ; make an offering to the spirits FR: apaiser un esprit ; apaiser une déité ; adorer un esprit ; adorer une déité
ใช้บน[v.] (chaibon) EN: fulfill one's vow ; make a votive offering ; redeem a vow to a god FR:
ชุดสังฆทาน[n. exp.] (chut sangkh) EN: offering dedicated to Buddhist monks ; monk basket FR:
แก้บน[v.] (kaēbon) EN: fulfill one's vow ; make a votive offering ; redeem a vow to a god FR:
การบวงสรวง[n.] (kān būangsū) EN: making offering to the spirits FR: sacrifice
การใช้บน[n.] (kān chaibon) EN: votive offering ; redeeming a vow ; compensation for a vow FR:
การพลี[n.] (kān phalī) EN: sacrifice ; offering ; oblation ; devoting ; giving ; dedicating FR:
การตักบาตร[n. exp.] (kān takbāt) EN: food offering to monks FR: offrande de nourriture aux moines [f]
การทำบุญตักบาตร[n. exp.] (kān thambun) EN: food offering to monks FR: offrande de nourriture aux moines [f]
การถวาย[n.] (kān thawāi) EN: homage ; obeisance ; curtsy ; deference ; offering FR: offrande [f]
การถวายเทียนพรรษา[n. exp.] (kān thawāi ) EN: Lent candle offering FR:
กัณฑ์เทศน์[n.] (kanthēt) EN: offerings for a sermon ; offering of requisites to a preachnig bhikku FR:
การทอดผ้าป่า[n.] (kān thøtphā) EN: offering robes to Buddhist priests at monastery FR:
ข้าวประดับดิน[n.] (khāopradapd) EN: spirit offering of rice FR:
เครื่องบวงสรวง[n. exp.] (khreūang bū) EN: sacrifice to the spirits/gods ; offering to the spirits/gods FR:
เครื่องสังฆทาน[n. exp.] (khreūang sa) EN: offering dedicated to Buddhist monks FR:
เครื่องสังเวย[n. exp.] (khreūang sa) EN: offering FR:
เครื่องเซ่น[n.] (khreūangsen) EN: food offered to spirits ; offering FR: offrande de nourriture aux esprits [f]
กองข้าว[n.] (køngkhāo) EN: rice offering for the spirit ; ceremony to worship forest spirits with packs of rice and sweets FR:
กรานกฐิน[v.] (krānkathin) EN: make and dye a robe for presentation to a monk at a Kathin offering FR:
กระยาสังเวย[n.] (krayāsangwo) EN: offering FR:
พลี[n.] (phalī) EN: sacrificial ceremony ; religious offering ; worship ; oblation FR: sacrifice [m]
พลีกรรม[n.] (phalīkam) EN: religious offering ; sacrificial ceremony ; worship ; oblation FR:
พาน[n. prop.] (phān) EN: offering dish ; footed tray FR: coupe destinée aux offrandes [f] ; plateau sur pied [m] ; grande coupe [f]
พุ่ม[n.] (phum) EN: floral cone-shaped offering ; waxen cone-shaped offering FR:
พุ่มเทียน[n.] (phum thīen) EN: cone-shaped candle ; lotus-bud-shaped wax flower offering FR:
ประเคน[v. exp.] (prakhēn) EN: proffer an offering to a buddhist monk FR: offrir à un bonze
ประเคนอาหาร[v. exp.] (prakhēn āhā) EN: giving a food offering to a monk FR: offrir de la nourriture à un bonze
ราคาเสนอขาย [n. exp.] (rākhā sanōe) EN: ask price ; asked price ; asking prince ; offering price FR: prix proposé [m]
สังฆทาน[n.] (sangkhathān) EN: offering dedicated to Buddhist monks FR:
สังเวย[v.] (sangwoēi) EN: offer sacrifice to spirits ; make a votive offering to spirits ; propitiate by sacrifice or offerings FR: faire une offrande
เสียกบาล[n.] (sīakabān) EN: spirit offering left at a crossroads or floated on the water FR:
ไทยธรรม[n.] (thaiyatham) EN: offering FR:
ไทยทาน[n.] (thaiyathān) EN: offering ; gift ; donation FR:
ทักขิณา ; ทักษิณา[n.] (thakkhinā ;) EN: gift ; donation ; dedicatory gift ; intercessional expiatory offering ; donation given to a holy person FR:
ทักขิณา ; ทักษิณา[n.] (thakkhinā ;) EN: gift ; donation ; dedicatory gift ; intercessional expiatory offering ; donation given to a holy person FR:

offering ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bezugsangebot {f}preemptive rights offering

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า offering
Back to top