ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gift

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gift*, -gift-

gift ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gift (n.) ของขวัญ See also: ของกำนัล, ของฝาก, ของเยี่ยม Syn. present
gift (n.) พรสวรรค์ See also: ความสามารถพิเศษ Syn. talent
gift-wrap (vt.) ห่อเป็นของขวัญ Syn. package
gifted (adj.) ซึ่งมีพรสวรรค์ See also: ซึ่งมีความสามารถพิเศษ Syn. skillful, proficient, talented
English-Thai: HOPE Dictionary
gift(กิฟทฺ) n. ของขวัญ,พรสวรรค์ vt. ให้,มอบให้
gifted(กิฟ'ทิด) adj. มีพรสวรรค์, See also: giftedly adv. giftedness n, Syn. talented,able
English-Thai: Nontri Dictionary
gift(n) ของขวัญ,ของกำนัล,ของชำร่วย,ปัญญา,ความสามารถ,พรสวรรค์
gifted(adj) สามารถ,มีพรสวรรค์,เก่ง,หลักแหลม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
giftการให้, การให้โดยเสน่หา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Giftวัสดุสารนิเทศที่ได้รับบริจาคGift คือ วัสดุสารนิเทศที่ได้รับบริจาค การบริจาควัสดุสารนิเทศให้กับห้องสมุด อาจเป็นการบริจาคให้โดยบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือห้องสมุดอื่น ๆ วัสดุที่ได้รับบริจาคส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ห้องสมุดไม่ได้ร้องขอและห้องสมุดได้รับโดยไม่คาดคิด แต่ทรัพยากรสารสนเทศที่ขอรับบริจาคอาจเป็นทรัพยากรที่ห้องสมุดร้องขอ ทั้งนี้วัสดุที่ได้รับบริจาคจะถูกคัดเลือกเพื่อพิจารณานำเข้าห้องสมุด โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรของห้องสมุด หรือจำหน่ายออกไปโดยการขายหรือแลกเปลี่ยนกับกับห้องสมุดอื่น สำหรับการรับบริจาคหนังสือและวัสดุการศึกษาของห้องสมุด ห้องสมุดจำเป็นต้องมีเกณฑ์การรับบริจาคที่ต้องรับรู้ร่วมกันทั้งผู้ให้และผู้รับ เพื่อให้วัสดุสารนิเทศที่ได้รับมาสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย ได้ตรงตามหลักสูตร และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ หากห้องสมุดไม่สามารถนำทรัพยากรห้องสมุดดังกล่าวออกให้บริการได้ ห้องสมุดควรมีนโยบายส่งต่อหรือนำหนังสือและวัสดุการศึกษาที่ได้รับบริจาคไปทำประโยชน์อย่างอื่น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Gifted childrenเด็กปัญญาเลิศ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของกำนัล (n.) gift See also: present Syn. ของขวัญ, ของให้, ของฝาก
ของขวัญ (n.) gift See also: present
ของฝาก (n.) gift See also: present, souvenir Syn. ของที่ระลึก, ของกำนัล
ของให้ (n.) gift See also: present Syn. ของขวัญ, ของฝาก
ทักขิณา (n.) gift See also: alms given to Buddhist monks Syn. ทักษิณา
ทักษิณา (n.) gift See also: alms given to Buddhist monks
พรสวรรค์ (n.) gift See also: talent, genius Syn. คุณสมบัติพิเศษ, ความสามารถพิเศษ
กัณฑ์เทศน์ (n.) gifts of the Buddhist priests Syn. เครื่องกัณฑ์
ขันหมาก (n.) tray of gifts (from the groom to the bride´s family) See also: tray containing betels and areca to the bride´s home as a troth
ชำร่วย (n.) little gift See also: little present Syn. ของชำร่วย
ปูนบำเหน็จ (v.) reward (with a gift) See also: give, distribute, allot, bestow, mete Syn. ให้รางวัล
พรหมไทย (n.) parental gift
มีพรสวรรค์ (v.) be gifted See also: be talented
ให้รางวัล (v.) reward (with a gift) See also: give, distribute, allot, bestow, mete Syn. ปูนบำเหน็จ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Somebody just gave you a gift for your birthdayใครบางคนเพิ่งให้ของขวัญคุณเนื่องในวันเกิด
I'm looking for a very special gift for a very special personฉันกำลังมองหาของขวัญพิเศษมากๆ สำหรับคนที่พิเศษมากๆ
People often give me DVDs as giftsผู้คนมักให้ดีวีดีฉันเป็นของขวัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The gift of life is thine.ของขวัญของชีวิตคือเจ้า
But until that day accept this justice as a gift on my daughter's wedding day.แต่จนถึงวันที่ ยอมรับความยุติธรรมนี้เป็นของขวัญในวันแต่งงานของลูกสาวของฉัน
But this is not a gift for an ordinary girl... who takes care of a screaming baby.แต่นี่ก็ไม่ใช่ของขวัญ สำหรับเด็กสาวธรรมดา ที่ต้องมาดูแล เด็กทารกขี้แยนะ
You have a great gift for rhyme.เจ้ามีพรสวรรค์เรื่องคำคล้องจองนี่นา
I need Vizzini to plan. I have no gift for strategy.ข้าอยากให้เวสสินีวางแผนให้จัง ข้าไม่มีพรสวรรค์ด้านนี้เลย
The gift of youth to whoever drinks from the Grail.ของขวัญที่ให้ความเป็นวัยหนุ่มสาว สำหรับใครก็ตามที่ได้ดื่มจากจอกศักดิ์สิทธิ์
Now we've done it. You have brought me an official farewell gift from...ตอนนี้เราได้ทำมัน คุณได้นำฉันของขวัญอำลาอย่างเป็นทางการจาก ...
He's a gift from God.เขาเป็นของขวัญจากพระเจ้าต่างหาก
Please convey this gift to Mr. Hareton Earnshaw, and tell him, if he'll take it,ได้โปรด ส่งของขวัญนี้ ไปให้คุณแฮร์ตัน เอิร์นชอว์ด้วย และช่วยบอกเขาว่าหากเขารับมัน
Never look a gift horse in the mouth.ไม่เคยดูม้าของขวัญ ในปาก
The IRS allows a one-time-only gift to your spouse for up to $60,000.กรมสรรพากรจะช่วยให้เป็นของขวัญเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่จะคู่สมรสของคุณได้ถึง $ 60,000
You'll be the best Christmas gift of all. Bye-bye.พ่อเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในวันคริสต์มาส บ๊ายบาย

gift ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伶牙俐齿[líng yá lì chǐ, ㄌㄧㄥˊ ㄧㄚˊ ㄌㄧˋ ㄔˇ, 伶牙俐齿 / 伶牙俐齒] clever and eloquent (成语 saw); fluent; having the gift of the gab
口齿伶俐[kǒu chǐ líng lì, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 口齿伶俐 / 口齒伶俐] eloquent and fluent speaker (成语 saw); grandiloquence; the gift of the gab
份子[fèn zi, ㄈㄣˋ ㄗ˙, 份子] one's share of a gift price
[fèng, ㄈㄥˋ, 賵] gift to the dead
受聘[shòu pìn, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄣˋ, 受聘] hired (for employment); invited (e.g. to lecture); engaged (for a task); (in olden times) betrothal gift from the groom's family
谢仪[xiè yí, ㄒㄧㄝˋ ㄧˊ, 谢仪 / 謝儀] honorarium; gift as thanks
谢礼[xiè lǐ, ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˇ, 谢礼 / 謝禮] honorarium; gift as thanks
说客[shuì kè, ㄕㄨㄟˋ ㄎㄜˋ, 说客 / 說客] persuasive speaker (often derogatory); the gift of the gab
喜蛋[xǐ dàn, ㄒㄧˇ ㄉㄢˋ, 喜蛋] red-painted eggs, traditional celebratory gift on third day after birth of new baby
[cái, ㄘㄞˊ, 才] ability; talent; endowment; gift; an expert; only (then); only if; just
定礼[dìng lǐ, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 定礼 / 定禮] betrothal gift; bride-price
聘礼[pìn lǐ, ㄆㄧㄣˋ ㄌㄧˇ, 聘礼 / 聘禮] betrothal gift
随葬品[suí zàng pǐn, ㄙㄨㄟˊ ㄗㄤˋ ㄆㄧㄣˇ, 随葬品 / 隨葬品] burial goods; burial gifts
[yǐng, ˇ, 颖 / 穎] clever; gifted
璧谢[bì xiè, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄝˋ, 璧谢 / 璧謝] decline (a gift) with thanks
[fèn, ㄈㄣˋ, 份] part; share; portion; classifier for gifts, newspaper, magazine, papers, reports, contracts etc; copy
厚礼[hòu lǐ, ㄏㄡˋ ㄌㄧˇ, 厚礼 / 厚禮] generous gifts
天赋[tiān fù, ㄊㄧㄢ ㄈㄨˋ, 天赋 / 天賦] gift; innate skill
才子[cái zǐ, ㄘㄞˊ ㄗˇ, 才子] gifted scholar
才子佳人[cái zǐ jiā rén, ㄘㄞˊ ㄗˇ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, 才子佳人] gifted scholar and beautiful woman (pair of lovers in fiction)
[lǐ, ㄌㄧˇ, 礼 / 禮] gift; propriety; rite
礼品[lǐ pǐn, ㄌㄧˇ ㄆㄧㄣˇ, 礼品 / 禮品] gift; present
礼物[lǐ wù, ㄌㄧˇ ˋ, 礼物 / 禮物] gift; present
[zhì, ㄓˋ, 贽 / 贄] gifts to superiors
卑辞厚礼[bēi cí hòu lǐ, ㄅㄟ ㄘˊ ㄏㄡˋ ㄌㄧˇ, 卑辞厚礼 / 卑辭厚禮] humble expression for generous gift
薄礼[bó lǐ, ㄅㄛˊ ㄌㄧˇ, 薄礼 / 薄禮] humility term: my meager gift
天资[tiān zī, ㄊㄧㄢ ㄗ, 天资 / 天資] innate talent; gift; flair; native resource; dowry
红包[hóng bāo, ㄏㄨㄥˊ ㄅㄠ, 红包 / 紅包] lit. money wrapped in red as a gift; a bonus payment; a kickback; a bribe
天分[tiān fèn, ㄊㄧㄢ ㄈㄣˋ, 天分] natural gift; talent
头角峥嵘[tóu jiǎo zhēng róng, ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ, 头角峥嵘 / 頭角崢嶸] promise of brilliant young person (成语 saw); showing extraordinary gifts
璧还[bì huán, ㄅㄧˋ ㄏㄨㄢˊ, 璧还 / 璧還] return (a borrowed object) with thanks; decline (a gift) with thanks
天才[tiān cái, ㄊㄧㄢ ㄘㄞˊ, 天才] talent; gift; genius; talented; gifted
灵语[líng yǔ, ㄌㄧㄥˊ ㄩˇ, 灵语 / 靈語] tongues (spiritual gift)
投桃报李[tóu táo bào lǐ, ㄊㄡˊ ㄊㄠˊ ㄅㄠˋ ㄌㄧˇ, 投桃报李 / 投桃報李] toss a peach, get back a plum (成语 saw); to return a favor; to exchange gifts; Scratch my back, and I'll scratch yours.
[gòng, ㄍㄨㄥˋ, 贡 / 貢] tribute; gifts

gift ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お年玉(P);御年玉[おとしだま, otoshidama] (n) (See 年玉) New Year's gift (usu. money given to a child by relatives and visitors); (P)
お持たせ;御持たせ[おもたせ, omotase] (n) (hon) (uk) (abbr) (See 御持たせ物) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift)
お持たせ物;御持たせ物[おもたせもの, omotasemono] (n) (hon) (See お持たせ) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift)
ギフトカード[, gifutoka-do] (n) gift card; gift certificate
ギフトクーポン[, gifutoku-pon] (n) gift coupon
ギフトチェック[, gifutochiekku] (n) gift check; gift cheque
ギフトパッケージ[, gifutopakke-ji] (n) gift package
ギフト券[ギフトけん, gifuto ken] (n) gift certificate; gift voucher
のしを付ける;熨斗を付ける[のしをつける, noshiwotsukeru] (exp,v1) (uk) to make a gift of
天の助け[てんのたすけ, tennotasuke] (n) godsend; gift from providence
天与[てんよ, tenyo] (n) godsend; heaven's gift
弔祭料[ちょうさいりょう, chousairyou] (n) gift at a memorial service
引き菓子[ひきがし, hikigashi] (n) ornamental gift cakes
恵存[けいそん;けいぞん, keison ; keizon] (n) message appended to a note accompanying a gift, requesting the recipient to keep the gift at hand
時節柄の贈り物[じせつがらのおくりもの, jisetsugaranookurimono] (n) seasonable gift
景物[けいぶつ, keibutsu] (n) natural features; scenery; a premium; gift
束脩;束修(iK)[そくしゅう, sokushuu] (n) (1) entrance fee; initiation fee; registration fee; present to a teacher; (2) (arch) gift of dried meat from a new vassal or pupil
熨斗[のし, noshi] (n) long thin strip of dried sea-ear or paper attached to a gift
神の下し給うた物[かみのくだしたもうたもの, kaminokudashitamoutamono] (n) godsend; heavenly gift
粗品[そしな;そひん, soshina ; sohin] (n) (1) low-grade goods; (2) (hum) little gift
納采[のうさい, nousai] (n) betrothal gift
結納品[ゆいのうひん, yuinouhin] (n) (See 結納金) betrothal gift
賜り物[たまわりもの, tamawarimono] (n) boon; gift
金一封[きんいっぷう, kin'ippuu] (n) gift of money (contained in an envelope)
金券ショップ[きんけんショップ, kinken shoppu] (n) shop where one can buy and sell gift certificates and other coupons
金包[きんぽう, kinpou] (n) envelope containing betrothal money and given as part of a betrothal gift
頂戴物[ちょうだいもの, choudaimono] (n) present; gift
お中元(P);御中元[おちゅうげん, ochuugen] (n) (See 中元・2) Bon Festival gifts; (P)
お歳暮(P);御歳暮[おせいぼ, oseibo] (n) (See 歳暮) end of the year; year-end gift; (P)
お祝い(P);御祝い;お祝;御祝[おいわい, oiwai] (n,vs) (hon) (See 祝い) congratulation; congratulations; celebration; festival; congratulatory gift; (P)
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n,vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P)
ギフト[, gifuto] (n) gift; (P)
つまらない物ですが;詰まらない物ですが;詰らない物ですが[つまらないものですが, tsumaranaimonodesuga] (exp) (uk) "It's not much, but..." (phrase often used when giving gifts)
ポチ袋;ぽち袋;点袋[ポチぶくろ(ポチ袋);ぽちぶくろ(ぽち袋;点袋), pochi bukuro ( pochi fukuro ); pochibukuro ( pochi fukuro ; ten fukuro )] (n) (See お年玉・おとしだま) decorative paper envelope for giving New Year's gifts (usu. money given to children) and congratulatory gifts
ミツグ君[ミツグくん, mitsugu kun] (n) (sl) (See 貢ぐ) man who is easily compelled into giving a woman gifts; a man only used to receive gifts from
一芸一能[いちげいいちのう, ichigeiichinou] (n) (excelling in) one area or skill; (being skilled or gifted in) one certain area
与え[あたえ, atae] (n) gift; godsend
伏竜鳳雛[ふくりょうほうすう, fukuryouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel
使い物;遣い物[つかいもの, tsukaimono] (n) present; gift; bribe; usable article
俊彦[しゅんげん, shungen] (n) (obsc) gifted (accomplished) man; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
寄贈[きぞう, kizou] donation, gift
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
内祝[うちいわい, uchiiwai] Thai: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี English: gifts for close relatives or friends

gift ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อั้งเปา[n. exp.] (ang pāo) EN: red enveloppe with a money gift ; lucky money FR:
บรรณาการ[n.] (bannākān) EN: tribute ; present ; gift FR: cadeau [m] ; présent [m]
บัตรสมนาคุณ[n. exp.] (bat sommanā) EN: gift coupon ; gift certificate FR:
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: ask for a gift ; beg ; ask as a favour ; beg alms ; seek alms ; ask for as a gift ; FR: demander la charité ; demander l'aumône
บริจาค[v.] (børijāk) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift ; sacrifice (sth) FR: faire don (de) ; offrir par charité ; offrir ; contribuer
ชำร่วย[n.] (chamrūay) EN: gift ; present FR: présent [m] ; cadeau [m]
ชำร่วย[v.] (chamrūay) EN: gift presents to FR:
เช็คของขวัญ[n. exp.] (chek khøngk) EN: gift cheque FR: chèque cadeau [m]
การให้[n.] (kān hai) EN: giving ; making of a gift FR: don [m] ; octroi [m] ; attribution [f]
กฐิน[n.] (kathin) EN: kathin ; kathin ceremony ; kathin offerings ; kathina ; gift of robes ; the ceremonial presentation of robes to Buddhist monks ; annual robe-presentation ceremony ; post-retreat robe-presentation ; post lenten robe-offering FR: cérémonies du Kathin [fpl]
ของชำร่วย[n. exp.] (khøng chamr) EN: gift ; present ; keepsake ; small token of one's appreciation ; souvenir ; memento FR:
ของฝาก[n. exp.] (khøng fāk) EN: present ; gift ; souvenir FR: souvenir [m]
ของให้[n. exp.] (khøng hai) EN: gift FR:
ของกำนัล[n.] (khøngkamnan) EN: gift ; present ; articles for giving FR: cadeau [m] ; présent [m] ; article-cadeau [m]
ของขวัญ[n.] (khøngkhwan) EN: gift ; present FR: cadeau [m] ; présent [m]
ของขวัญปีใหม่[n. exp.] (khøngkhwan ) EN: New Year gift FR: cadeau de nouvel an [m]
ของขวัญวันเกิด[n. exp.] (khøngkhwan ) EN: birthday gift FR: cadeau d'anniversaire [m]
ของหมั้น[n. exp.] (khøng man) EN: bridewealth ; engagement gift FR:
ของสมนาคุณ[n. exp.] (khøng somma) EN: free gift FR:
ของแถม[n. exp.] (khøng thaēm) EN: premium ; free gift ; gift FR:
ของแถมพก[n. exp.] (khøng thaēm) EN: free gift FR:
เครื่องบรรณาการ[n. exp.] (khreūang ba) EN: tribute ; gift ; present FR:
คุยเก่ง[v. exp.] (khui keng) EN: be chatty ; be glib ; be voluble ; be a good talker ; be a good conversationalist ; be eloquent ; have the gift of the gab FR: avoir de l'éloquence
ความสามารถพิเศษ[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: talent ; gift ; specific competencies ; specific ability ; special ability FR: talent [m] ; don [m]
กิฟท์[n.] (kip) EN: GIFT (gamete intrafallopian transfer) FR:
กิ๊ฟช็อป[n.] (kip chǿp = ) EN: gift shop FR:
เงินบริจาค[n. exp.] (ngoen børij) EN: donation ; gift ; contribution ; financial donation ; monetary gift ; monetary contribution FR: donation [f] ; don [m]
ภาษีการให้[n. exp.] (phāsī kān h) EN: gift tax FR:
พรสวรรค์[n.] (phønsawan) EN: gift ; special capacity ; divine gift ; special talent ; talent FR: talent [m] ; don [m] ; don de Dieu [m]
ราชบรรณาการ[n.] (rātchabannā) EN: tribute ; royal gift FR:
แต๊ะเอีย[n. exp.] (tae īa) EN: red envelope filled with money offered as a Chinese New Year gift ; small monetary gifts handed out during the Chinese New Year FR:
ไทยทาน[n.] (thaiyathān) EN: offering ; gift ; donation FR:
ทักขิณา ; ทักษิณา[n.] (thakkhinā ;) EN: gift ; donation ; dedicatory gift ; intercessional expiatory offering ; donation given to a holy person FR:
ทักขิณา ; ทักษิณา[n.] (thakkhinā ;) EN: gift ; donation ; dedicatory gift ; intercessional expiatory offering ; donation given to a holy person FR:
ทำขวัญ[n.] (thamkhwan) EN: gift ; offering ; donation FR: cérémonie de réconfort [m]
ธรรมทาน[n.] (thammathān) EN: the Gift of Truth ; gift of the Dhamma FR:
ทาน[n.] (thān) EN: alms ; gift ; donation ; charity ; liberality ; generosity ; benevolence ; benefaction FR: aumône [f] ; don [m] ; offrande [f]
แวว[n.] (waēo) EN: talent ; gift ; genius ; endowment FR: talent [m]
วาทศิลป์[n.] (wāthasin) EN: art of speech ; eloquence ; oratory ; rhetoric ; gift of speech FR: rhétorique [f]
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué

gift ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschiedsgeschenk {n}farewell gift; parting gift
Gehässigkeit {f}; Gift
Antitoxin {n}; Gegengift
Begabung {f}giftedness
Botulismus {m}; Nahrungsmittelvergiftung
Giftstoff {m} | Giftstoffe
Detoxikation {f}; Entgiftung
Stoff {m}; Rauschgift
Ergotismus {m}; Vergiftung durch Mutterkorn [med.]ergotism
Gift {n} | Gifte
Giftigkeit {f} | Giftigkeiten
Giftpilz {m} | Giftpilze
Giftzahn {m} | Giftzähne
begabt; talentvoll {adj} | begabter; talentvoller | am begabtesten; am talentvollstengifted | more gifted | most gifted
hoch begabt; hochbegabt [alt] {adj}highly gifted; highly talented
Intoxikation {f}; Vergiftung
Drogenfahnder {m}; Rauschgiftfahnder
Naturtalent {n} (Person)naturally talented person; naturally gifted person
giftig {adj} | giftiger | am giftigstenpoisonous | more poisonous | most poisonous
Sepsis {f}; Blutvergiftung
Rauchvergiftung {f} | Rauchvergiftungen
Schlangengift {n} | Schlangengifte
Toxin {n}; wasserlöslicher Giftstofftoxin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gift
Back to top