ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

give

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *give*, -give-

give ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
give (vt.) ให้ See also: ส่งให้, ยอมยกให้, มอบให้ Syn. bestow, confer, grant Ops. take
give (vt.) แสดง Syn. present
give a receipt (vt.) ออกใบเสร็จรับเงิน Syn. acknowledge
give a surname (vt.) ตั้งชื่อสกุล See also: ให้ชื่อสกุล
give another person a piece of the cake (idm.) แบ่งปันผลประโยชน์ให้คนอื่น
give answer (vi.) ตอบ See also: ให้คำตอบ Syn. reply, respond Ops. question, ask, inquire
give away (phrv.) ให้ฟรี See also: ให้ของขวัญ, ให้รางวัล,
give away (phrv.) เผยความลับ Syn. give away
give away (phrv.) ตอบ (คำถาม) ง่ายๆ Syn. give away
give away (phrv.) สูญเสีย Syn. throw away
give away (phrv.) ส่งตัวเจ้าสาว
give away (phrv.) (น้ำหนัก) ได้เปรียบคู่ต่อสู้ (การชกมวย)
give away (phrv.) เผย See also: เล่าความลับ (โดยเจตนาและไม่เจตนา)
give back (phrv.) คืน See also: ให้คืน, นำกลับมา, จ่ายคืน Syn. get back, hand back, have back
give back (phrv.) สะท้อนกลับ
give back (phrv.) ชดใช้
give best (phrv.) ยอมรับว่า (บางคน) เป็นผู้ชนะ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ยอมรับว่ายอดเยี่ยม
give birth to (vt.) คลอด (มักใช้รูป passive voice) See also: ให้กำเนิด, คลอดลูก Syn. bring forth
give birth to (vi.) ตกลูก See also: ออกลูก, คลอดลูก
give birth to (vt.) ตกลูก See also: ออกลูก, คลอดลูก
give birth to (vt.) เป็นพ่อพันธุ์ See also: สืบพันธุ์, มีลูก Syn. breed
give credentials to (vt.) แต่งตั้ง See also: เพิ่มอำนาจให้, มอบอำนาจให้ Syn. authorize, certify
give evidence of (vt.) ยืนยัน See also: รับรอง, แสดงหลักฐาน Syn. affirm, express, reveal, show, state firmly
give for (phrv.) จ่าย (เงิน) สำหรับ See also: จ่ายเพื่อให้ได้ Syn. pay for
give for (phrv.) แลกเปลี่ยนกับ See also: แลกเอา
give for (phrv.) ยอม (ทำบางสิ่ง) เพื่อหรือแทน
give for (phrv.) ให้เหตุผลกับ See also: เพื่อ
give for (phrv.) เชื่อถือในเรื่อง
give forth (phrv.) ปล่อย (กลิ่น, เสียงหรืออื่นๆ) ออกไป Syn. fling off, give off, give out
give help (vt.) ให้ความช่วยเหลือ See also: เสนอ, จัดหาให้, จัดให้ Syn. provide, submit
give in (phrv.) ส่งไปให้ Syn. give in to, hand in, pass in
give in (phrv.) ให้ชื่อ See also: เสนอชื่อ
give in (phrv.) ยอม Syn. give in to, give over to
give in (phrv.) ยื่น See also: เสนอ, นำไปคืน Syn. give in to, deliver over
give in to (phrv.) ส่งไปให้ Syn. give in, hand in, pass in
give in to (phrv.) ให้ชื่อกับ See also: เสนอชื่อกับ Syn. give in
give in to (phrv.) ยอมให้ See also: ยินยอม Syn. give over to, give to
give in to (phrv.) คืน See also: เสนอ, ส่ง Syn. deliver over, give in
give into (phrv.) มอบให้ (ด้วยมือ) See also: ยื่นให้ Syn. give in, pass in
give into (phrv.) ส่งต่อกันไปทีละคน (ให้กับผู้มีหน้าที่หรือผู้ที่ต้องได้รับ) Syn. give in
English-Thai: HOPE Dictionary
give(กิฟว) {gave,given,giving,gives} vt.,vi. ให้,มอบให้,เอาให้,แจก -Phr. (give in ยอมแพ้,หยุดสู้,หยุดเถียง) . -Id. (give (something) out แจกจ่าย) . n. สภาพที่ยืดหยุ่นได้,ความเด้งได้
give-and-taken. การยินยอมให้แก่กัน, Syn. reciprocity
giveaway(กิฟว'อะเวย์) n. การทรยศ,การเปิดเผย,ของแจก,รางวัล, Syn. bestow,hand out
given(กิฟ'เวิน) กริยาช่อง 3 ของ give. adj. ซึ่งมอบให้ไว้,ติดยา,เป็นของขวัญ,ที่กำหนดให้
given nameชื่อแรก, Syn. first name
English-Thai: Nontri Dictionary
give(vi,vt) ให้,มอบ,ยกให้,อุทิศ,สละให้,แจก,ถึง,เสนอ,ยอม,ออกคำสั่ง
giver(n) ผู้ให้,ผู้มอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
give evidenceให้การเป็นพยาน, เบิกความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Give and Takeการให้-การรับ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gimme (n.) วิธีการเขียนวลี give me ในภาษาพูด
gimme (sl.) คำพูดย่อของ give me
ขอทาง (v.) ask to give way
ขัดดอก (v.) work or give things in exchange for interest
ขาอ่อน (v.) one´s legs give out Syn. เข่าอ่อน
ติดกัณฑ์เทศน์ (v.) offer money to a Buddhist monk who give a sermon See also: make an offering to a preaching monk, present the preaching Buddhist monk with offering Syn. ถวายเครื่องกัณฑ์เทศน์
ถวายเครื่องกัณฑ์เทศน์ (v.) offer money to a Buddhist monk who give a sermon See also: make an offering to a preaching monk, present the preaching Buddhist monk with offering
ทานศีล (adv.) usually give alms
เข่าอ่อน (v.) one´s legs give out
ทูนหัว (v.) give See also: bestow, grant, present
ประสาท (v.) give See also: be pleased to give, bestow, confer, grant Syn. ยื่นให้, มอบให้, ยินดีให้, โปรดให้
มอบ (v.) give See also: bestow, grant, hand out Syn. ให้, ส่งให้, ส่งมอบ, ยกให้, มอบให้
มอบให้ (v.) give See also: bestow, grant, hand out Syn. ให้, สละให้, ส่งให้, ส่งมอบ, ยกให้, มอบให้
ยกให้ (v.) give See also: bestow, grant, hand out Syn. ให้, สละให้, ส่งให้, ส่งมอบ, มอบให้
ยกให้ (v.) give See also: bestow, grant, hand out Syn. ให้, ส่งให้, ส่งมอบ, มอบให้
ยินดีให้ (v.) give See also: be pleased to give, bestow, confer, grant Syn. ยื่นให้, มอบให้, โปรดให้
ยื่นให้ (v.) give See also: be pleased to give, bestow, confer, grant Syn. มอบให้, ยินดีให้, โปรดให้
ส่งให้ (v.) give See also: offer, hand in, present, award Syn. มอบ
ส่งให้ (v.) give See also: bestow, grant, hand out Syn. ให้, สละให้, ส่งมอบ, ยกให้, มอบให้
ส่งให้ (v.) give See also: bestow, grant, hand out Syn. ให้, ส่งมอบ, ยกให้, มอบให้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He will not give up easilyเขาจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ
Please give my best regards to your familyโปรดฝากความปรารถนาดีของฉันไปยังครอบครัวของคุณด้วย
Never give up!อย่าได้ยอมแพ้
Please give me a handโปรดช่วยฉันหน่อย
Please give me your adviceโปรดให้คำแนะนำฉันด้วย
You don't give upคุณไม่เลิกราง่ายๆ
You should give him a chanceคุณควรให้โอกาสเขานะ
I don't have time to give you the proper instructionฉันไม่มีเวลาที่จะให้คำสั่งสอนที่เหมาะสมกับคุณ
People often give me DVDs as giftsผู้คนมักให้ดีวีดีฉันเป็นของขวัญ
Would you please give me a few examples?คุณช่วยกรุณายกตัวอย่างให้ฉันฟังสักหน่อยได้ไหม?
I want you to give me your wordฉันอยากให้คุณสัญญากับฉัน
The parent or guardian must give permissionพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องให้คำอนุญาต
I will give you some adviceฉันจะให้คำแนะนำบางอย่างกับคุณ
Let me give you a handขอให้ฉันช่วยคุณนะ
You could at least give them a chanceอย่างน้อยคุณควรจะให้โอกาสพวกเขานะ
Please give these sweets to Nida from meโปรดฝากขนมนี่ให้นิดาด้วยจากผมนะ
He asked me to give you these sweetsเขาฝากขนมนี่มาให้เธอแน่ะ
I’ll give you the money for themฉันจะให้เงินค่าหนังสือกับคุณ
Would you please give me a few examples?คุณช่วยกรุณายกตัวอย่างสักสองสามอย่างได้ไหม?
I've give up on algebraฉันเลิกหวังกับวิชาพีชคณิตแล้ว
I give up on himฉันตัดหางปล่อยวัดเขาแล้ว
Don't give up! You can do itอย่ายอมแพ้ คุณสามารถทำมันได้
Could you give me an example?คุณช่วยให้ตัวอย่างฉันหน่อยได้ไหม?
Let me give you an example,…ขอฉันยกตัวอย่างให้คุณฟังหน่อย
I thought I give you a ringฉันคิดว่าฉันน่าจะโทรหาคุณ
I'm going to give up fast foodฉันจะเลิกทานอาหารจานด่วน
I'm trying to give up fast foodฉันจะพยายามเลิกทานอาหารจานด่วน
Let me give you a hugขอฉันกอดคุณหน่อยนะ
He will not give us permissionเขาจะไม่ให้อนุญาตพวกเรา
Just give me 2 minutes of your timeขอเวลาให้ฉันแค่ 2 นาทีก็พอ
You give yourself no creditคุณไม่ให้เครดิตตัวเองเลย
When you are at a disadvantage, you give upเมื่อเจออุปสรรคแกก็ยอมแพ้
Can you give me a minute?ขอเวลาฉันสักครู่ได้ไหม?
Look you give yourself no creditดูสิ เธอทำให้ตัวเองไม่น่าเชื่อถือ
Couldn't you give me just one more chance?คุณจะให้โอกาสฉันอีกครั้งเดียวไม่ได้หรือ?
I know the others must give you a hard timeฉันรู้ว่าคนอื่นๆ จะต้องเล่นงานคุณ
Don't give me that look, I'm not ordering you aroundอย่ามองฉันอย่างนั้น ฉันไม่ได้บังคับให้คุณทำนะ
From now on, please don't give him any more workจากนี้เป็นต้นไป ได้โปรดอย่าได้ให้งานใดๆ แก่เขาอีกเลย
Fine! I give up on you!ดีแล้ว! ฉันจะเลิกยุ่งกับเธอแล้ว!
I won't give up that easilyฉันจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ อย่างนั้นหรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I'm warnin' ya, you give 'em an inch, and they'll walk all over ya!แต่ฉันเตือน 'ยาคุณให้' em นิ้ว และมันจะเดินไปทั่วยา!
Don't rob the poor girl, boys. Give her back her tomatoes.ฉันไม่ได้ทำร้ายใคร แต่ฉันเป็นผู้ให้มากกว่า
I'll give it to her. You sit here and enjoy yourself.ฉันเอามันให้หล่อนเอง เธออยู่นี่แหละและขอให้สนุก
In the papers it's rumored that Hynkel's going to give the Jews back their rights.ใน หนังสือพิมพ์ ลือว่าเกิดอะไรกับ เฮนเคิล เพื่อให้ชาวยิวกลับมามีสิทธฺิ
Come on, we'll give the barber a haircut!เร็วเข้า เราไปตัดผมกัน
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ
He's coming. Quick, give me a flower.เขามาแล้ว เร็ว เอาดอกไม้มาให้ผม
What do they give me? A baby stool?เขาเอาอะไรให้ผมนั่งนี่ ที่นั่งขี้เด็กรึยังไง
Give me a-something! Quick, give me a-something!หาอะไรมาให้ฉันที เร็ว ฉันจะเอาเลือดหัวมันออก
Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.ทหาร พวกคุณไม่ใช่สัตว์ป่า ที่จะดูถูกประชาชนทำกับเขาเช่นทาส คุณคือทหาร หวังว่าพวกคุณคงคิดและสำนึก
Don't give yourselves to these men, machine men with machine minds and machine hearts.ไม่ใช่เพื่อคุณเองแต่เพื่อประชาชน กลไกของมนุษย์ประกอบด้วย การทำงานของจิตใจ ผนวกกับหัวใจ
Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security.ให้ทุกคนร่วมสู้ เพื่อสร้างโลกใหม่ โลก ที่จะให้ทุกคนมีโอกาสทำงาน ที่จะให้คนรุ่นหลัง และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ

give ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戒绝[jiè jué, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄩㄝˊ, 戒绝 / 戒絕] abstinence; to give up (a bad habit)
针灸[zhēn jiǔ, ㄓㄣ ㄐㄧㄡˇ, 针灸 / 針灸] acupuncture and moxibustion; to give or have acupuncture and moxibustion
不吝珠玉[bù lìn zhū yù, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄩˋ, 不吝珠玉] lit. do not begrudge gems of wisdom (成语 saw, humble expr.); fig. Please give me your frank opinion.; Your criticism will be most valuable.
纳贿[nà huì, ㄋㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, 纳贿 / 納賄] bribery; to give or accept bribes
周济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, 周济 / 周濟] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 賙濟|赒济)
恩赐[ēn cì, ㄣ ㄘˋ, 恩赐 / 恩賜] favor; to give charity to sb out of pity
施舍[shī shě, ㄕ ㄕㄜˇ, 施舍 / 施捨] to give in charity
[zhōu, ㄓㄡ, 赒 / 賙] to give to the needy; to bestow alms; charity
赒济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, 赒济 / 賙濟] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 周濟|周济)
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, 娩] give birth to a child
相濡以沫[xiāng rú yǐ mò, ㄒㄧㄤ ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄇㄛˋ, 相濡以沫] give one's meager resources to help another in time of need; help each other when both are in humble circumstances
[bì, ㄅㄧˋ, 畀] confer on; give to
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, 一不做,二不休] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound
泄气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, 泄气 / 洩氣] discouraged; dejected; demoralized; despairing; to want to give up; to deflate (air from a tyre)
跃跃欲试[yuè yuè yù shì, ㄩㄝˋ ㄩㄝˋ ㄩˋ ㄕˋ, 跃跃欲试 / 躍躍慾試] eager to give it a try (成语 saw); raring to go
薄养厚葬[bó yǎng hòu zàng, ㄅㄛˊ ㄧㄤˇ ㄏㄡˋ ㄗㄤˋ, 薄养厚葬 / 薄養厚葬] to neglect one's parents but give them a rich funeral; hypocracy in arranging a lavish funeral after treating one's parents meanly
体现[tǐ xiàn, ㄊㄧˇ ㄒㄧㄢˋ, 体现 / 體現] to embody; to reflect; to give expression to; to be reflected in; exemplify
[zhěng, ㄓㄥˇ, 整] exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time
致谢[zhì xiè, ㄓˋ ㄒㄧㄝˋ, 致谢 / 致謝] expression of gratitude; to give thanks; a thank-you note
能伸能屈[néng shēn néng qū, ㄋㄥˊ ㄕㄣ ㄋㄥˊ ㄑㄩ, 能伸能屈] flexible; ready to give and take
下令[xià lìng, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄥˋ, 下令] give an order
半途而废[bàn tú ér fèi, ㄅㄢˋ ㄊㄨˊ ㄦˊ ㄈㄟˋ, 半途而废 / 半途而廢] give up halfway; leave sth; unfinished
[xù, ㄒㄩˋ, 恤 / 卹] give relief; sympathy
报时[bào shí, ㄅㄠˋ ㄕˊ, 报时 / 報時] give the correct time
[wěi, ㄨㄟˇ, 委] give up; indeed; to commission
[xù, ㄒㄩˋ, 恤] give relief; sympathy; T-恤 is commonly used for English T-shirt
指点[zhǐ diǎn, ㄓˇ ㄉㄧㄢˇ, 指点 / 指點] give directions
争臣[zhēng chén, ㄓㄥ ㄔㄣˊ, 争臣 / 爭臣] minister not afraid to give forthright criticism
[yì, ㄧˋ, 挹] give up; ladle out; pour out
[shě, ㄕㄜˇ, 舍 / 捨] give up; abandon
罢手[bà shǒu, ㄅㄚˋ ㄕㄡˇ, 罢手 / 罷手] give up
臭架子[chòu jià zi, ㄔㄡˋ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙, 臭架子] stinking pretension; to give oneself airs and offend others; hateful arrogance
天无绝人之路[tiān wú jué rén zhī lù, ㄊㄧㄢ ˊ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄓ ㄌㄨˋ, 天无绝人之路 / 天無絕人之路] Heaven never bars one's way (成语 saw); don't despair and you will find a way through.; Never give up hope.; Never say die.
下风[xià fēng, ㄒㄧㄚˋ ㄈㄥ, 下风 / 下風] leeward; lit. to change course to leeward; fig. to concede or give way in an argument
怪样[guài yàng, ㄍㄨㄞˋ ㄧㄤˋ, 怪样 / 怪樣] odd expression; funny looks; queer face; to grimace; to give sb funny looks; to pull faces
产妇[chǎn fù, ㄔㄢˇ ㄈㄨˋ, 产妇 / 產婦] pregnant woman; lady about to give birth
突出[tū chū, ㄊㄨ ㄔㄨ, 突出] prominent; outstanding; to give prominence to; to protrude; to project
不死心[bù sǐ xīn, ㄅㄨˋ ㄙˇ ㄒㄧㄣ, 不死心] unwilling to give up; unresigned
庇廕[bì yīn, ㄅㄧˋ , 庇廕] to give shade (of a tree etc); to shield
少啰唆[shǎo luō suō, ㄕㄠˇ ㄌㄨㄛ ㄙㄨㄛ, 少啰唆 / 少囉唆] Shut up!; Stop grumbling!; Give me a break!

give ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お礼参り;御礼参り[おれいまいり, oreimairi] (n) (1) visiting a shrine or temple to give thanks; (2) settling scores
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away
がんと一発くらわす[がんといっぱつくらわす, gantoippatsukurawasu] (exp,v5s) to punch someone; to give someone a belt
ギブ[, gibu] (n,vs) (1) give; (int) (2) (abbr) (See ギブアップ) uncle! (I give up)
ギブアップ[, gibuappu] (n,vs) give up; (P)
ギブアンドテーク;ギブアンドテイク[, gibuandote-ku ; gibuandoteiku] (n) give-and-take; give and take
けんつくを食わせる;剣突を食わせる[けんつくをくわせる, kentsukuwokuwaseru] (exp,v1) to angrily reject; to snub; to give a person a good scolding; to give a person a rap on the knuckles
どやし付ける[どやしつける, doyashitsukeru] (v1,vt) (1) (uk) to strike; to hit; (2) to give hell to
ないか[, naika] (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you
ネバーギブアップ[, neba-gibuappu] (exp) Never give up!
ネバギバ[, nebagiba] (int) (col) (abbr) (See ネバーギブアップ) Never give up!
はじき飛ばす;弾き飛ばす[はじきとばす, hajikitobasu] (v5s,vt) to flick off; to give ... the flick; to send something flying; to hit (a person); to knock down
ひどい目に遭わせる;ひどい目にあわせる;酷い目に遭わせる[ひどいめにあわせる, hidoimeniawaseru] (exp,v1) (See 目にあう) to bring someone to grief; to give someone hell
ほっぽり出す[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect
ボツる[, botsu ru] (v5r) (col) (See 没する) to cancel (plans, etc.); to give up (on using)
ませんか[, masenka] (exp) (1) (pol) (See ます) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you; (P)
メガフェプス[, megafepusu] (n) megafeps (mnemonic for verbs that never precede infinitives, but rather their gerunds); mind, enjoy, give up, avoid, finish, escape, postpone, stop
やけを起こす;自棄を起こす;焼けを起こす[やけをおこす, yakewookosu] (exp,v5s) to become desperate; to give way to despair
よく言うよ[よくいうよ, yokuiuyo] (exp) Look who's talking.; Oh, look who's talking!; Give me a break!; Blow it out; Get out of here!
ラストスパート[, rasutosupa-to] (n) last spurt; home stretch; last part of a race or period of time where you give it your best effort; (P)
一泡吹かせる;ひと泡吹かせる[ひとあわふかせる, hitoawafukaseru] (exp,v1) to frustrate (e.g. someone's plans); to give someone a surprise; to give someone a blow; to scare the hell out of
一目置く[いちもくおく, ichimokuoku] (v5k) to take off one's hat to a person; to acknowledge anothers superiority; to give a piece or stone
一目見る[ひとめみる, hitomemiru] (exp,v1) to give a glance (at); to take one look at
一顧もしない[いっこもしない, ikkomoshinai] (adj-i) not give a damn; take no notice of
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
上品ぶる;上品振る[じょうひんぶる, jouhinburu] (v5r) to give oneself airs; to be prudish
下さい[ください, kudasai] (exp) (1) (uk) (hon) please give me; (2) (after te-form of a verb or a noun prefixed with o- or go-) please do for me; (P)
下手くそ(P);下手糞[へたくそ(P);ヘタクソ, hetakuso (P); hetakuso] (adj-na,n) (1) extreme clumsiness; severe lack of skill at a task; (int) (2) You're hopeless!; Give it up!; (P)
与える[あたえる, ataeru] (v1,vt) (1) to give (esp. to someone of lower status); to bestow; to grant; to confer; to present; to award; (2) to provide; to afford; to offer; to supply; (3) to assign; (4) to cause; (5) {comp} to pass (a variable to a function); (P)
乗す;載す[のす, nosu] (v5s,vt) to place on (something); to take on board; to give a ride to
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P)
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P)
休ませる[やすませる, yasumaseru] (v1) to excuse (someone); to give a holiday to; to make (someone) rest
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
会を抜ける[かいをぬける, kaiwonukeru] (exp,v1) to withdraw from a society; to quit an association; to give up one's membership of a society
具現[ぐげん, gugen] (n) (1) incarnation; embodiment; avatar; personification; (vs) (2) to give concrete form to; to embody; to realize
割り切る(P);割切る[わりきる, warikiru] (v5r,vt) (1) to find a clear solution; to come to a clean decision; to give a clear explanation; (2) to divide; (P)
力をつける;力を付ける[ちからをつける, chikarawotsukeru] (exp,v1) (1) to build up one's strength; to get stronger; (2) to give (someone) strength; to cheer (someone) up; to encourage (someone)
匂わす[におわす, niowasu] (v5s,vt) to give out an odor, scent or perfume (odour); to suggest; to insinuate
Japanese-English: COMDICT Dictionary
戻す[もどす, modosu] to return (vt), to give back
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
折れる[おれる, oreru] Thai: ยอม English: to give in
譲る[ゆずる, yuzuru] Thai: ยกเลิก English: to give up
預ける[あずける, azukeru] Thai: ฝากให้คนอื่นดูแล English: to give into custody
上げる[あげる, ageru] Thai: ยกให้ English: to give
与える[あたえる, ataeru] Thai: กำหนด (เช่น กำหนดค่าตัวแปร) English: to give
許す[ゆるす, yurusu] Thai: ยกโทษให้ English: to forgive

give ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะลุ่มอล่วย ; อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession ; make allowances ; be lenient FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions ; faire des concessions
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; provide ; produce ; bestow ; grant FR: accorder ; permettre ; donner
อำนวยการ[v. exp.] (amnūay kān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อำนวยผล[v. exp.] (amnūay phon) EN: produce result ; give ; yield fruits FR: produire des résultats
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; permit ; sanction ; authorize ; endorse ; adopt ; allocate FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir ; donner son accord ; marquer son accord ; adopter
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement ; give permission FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
เอามาให้ (เอา...มาให้...)[v. exp.] (ao ... mā h) EN: bring ... and give it to ... FR: apporter ... (qqch) à ... (qqn)
อภัยทาน[v.] (aphaiyathān) EN: shelter ; give asylum ; provide asylum FR:
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; grant a pardon ; amnesty FR: amnistier ; absoudre ; accorder le pardon
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: give a special reward ; give a special bonus FR: graisser la patte à qqn (fam.)
อาทร[v.] (āthøn) EN: give a helping hand (to) ; care FR:
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-ba) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement ; give a partial confession ; admit in part and deny in part FR:
ใบ้หวย[v. exp.] (bai hūay) EN: hint ; give a laconic lottery tip FR:
บำรุงขวัญ[v.] (bamrungkhwa) EN: console ; give moral support ; boost morale ; give encouragement ; hearten FR:
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender ; create ; give rise to ; ordain ; predestine ; destine FR: transformer
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce ; impose FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner ; imposer
บังคับใช้[v. exp.] (bangkhap ch) EN: enforce ; give force to ; come into force ; take effect FR: entrer en vigueur
บังคล[v.] (bangkhon) EN: give FR:
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: give birth to ; bear ; conceive FR: produire ; fournir
บรรเลงเพลง [v. exp.] (banlēng phl) EN: play music ; perform ; give a musical performance FR:
บรรยาย[v.] (banyāi = ba) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien
บรรยาย[v.] (banyāi = ba) EN: explain ; narrate ; recount ; give an account ; relate FR: narrer ; raconter ; relater ; dépeindre ; décrire
เบิกความ[v.] (boēkkhwām) EN: give evidence ; testify ; make a statement ; give testimony FR: témoigner ; déposer
บอกใบ้[v.] (bøkbai) EN: hint ; give a hint FR: insinuer ; laisser entendre ; faire allusion
บอกความลับ[v. exp.] (bøk khwām l) EN: give away a secret ; let the cat out of the bag FR: dire un secret ; divulguer un secret
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to FR: informer ; aviser
บริจาค[v.] (børijāk) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift ; sacrifice (sth) FR: faire don (de) ; offrir par charité ; offrir ; contribuer
บริการ[v.] (børikān) EN: serve ; give service ; service FR: servir ; offrir un service ; rendre service (à)
บุ้ยใบ้[v.] (buibai) EN: give a high sign with the lips FR: faire signe des lèvres
ฉายแสง[v. exp.] (chāi saēng) EN: treat with radiation ; give a radiation treatment FR: traiter par irradiation
ชักสองแถว[v.] (chaksøngtha) EN: give up ; surrender FR:
ชักตัวอย่าง[v. exp.] (chak tūayān) EN: give an example FR:
เฉลย[v.] (chaloēi) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret FR: résoudre ; solutionner ; apporter la réponse ; bien répondre
ชี้แนะ[v.] (chīnae) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel FR: guider ; éclairer ; conseiller
ฉีดยา[v. exp.] (chītyā) EN: inject ; give an injection FR: injecter ; faire une injection ; piquer ; faire une piqûre
ช่วยเหลือ[v.] (chūayleūa) EN: aid ; abet ; support ; assist ; give assistance ; give a hand FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir ; venir en aide (à) ; donner un coup d'épaule (à qqn)
ได้คืบจะเอาศอก[prov.] (dāi kheūp j) EN: Give him an inch and he will take a mile ; Give an inch and they'll take a mile FR: On lui donne le doigt et il vous prend le bras
ด่าสาดเสียเทเสีย[v. exp.] (dā sātsīath) EN: tear into (someone) ; give someone a tongue-lashing FR:
ดล[v.] (don) EN: cause ; create ; give rise to ; make FR: causer
ดลบันดาล[v.] (donbandān) EN: inspire ; engender ; bring forth ; give rise to ; create FR: inspirer

give ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einseitig; parteiisch {adj} | jdn. einseitig informierenbiased | to give sb. biased information
Segen {m} | seinen Segen geben (zu)blessing | to give one's blessing (to)
Mut {m} | Mut fassen | sich Mut antrinken | angetrunkener Mutcourage | to pluck up courage | to give oneself Dutch courage | dutch courage
Stichwort {n} | auf Stichwort | genau aufs Stichwort; wie gerufen | das Stichwort geben; das Einsatzzeichen geben | jdm. sein Stichwort gebencue | on cue | right on cue | to cue | to give sb. his cue
Vorteil {m} | jdm. einen Vorteil verschaffenedge | to give someone an edge
Schwerpunkt {m} | Schwerpunkte setzen; Akzente setzen | Schwerpunkte darlegen; Akzente setzenfocal point; main focus; main point | to bring out the main points; to emphasize the features | to give the main points
Schlag {m} | jdn. einen Schlag versetzenwhack | to give sb. a whack
Hölle {f} | die Hölle auf Erden | jdm. die Hölle heiß machenhell | a living hell | to give sb. hell
Trick {m} | toller Trick | gemeiner Trick | jdm. einen Trick verraten | den Trick raushabentrick | fancy trick | dirty trick | to give sb. a tip | to have got the knack of ...
Mitfahrgelegenheit {f} | von jdm. mitgenommen werden | jdn. mitnehmenlift | to get a lift from sb.; to get a lift with sb. | to give sb. a lift
Auskunftspflicht {f}obligation to give information
Einspruch {m} | Einspruch einlegen (gegen)opposition | to give notice of opposition; to oppose (against)
Ovation {f} | jdm. Ovationen bereiten | stehende Ovationen; Ovationen im Stehenovation | to give someone an ovation | standing ovations
Nachhilfeunterricht {m} | Nachhilfeunterricht gebenprivate lessons | to give extra lessons
Gefechtsbereitschaft {f} | in Gefechtsbereitschaft | in Gefechtsbereitschaft versetzen | Gefechtsbereitschaft befehlen; Alarm auslösenreadiness for action; readiness for battle | fully operational | to alert | to give the alert
Empfang {m} | jdm. einen herzlichen Empfang bereiten | einen Empfang geben; einen Empfang veranstaltenreception | to give sb. a warm reception | to give a reception; to hold a reception
Zunder {m} | brennen wie Zunder | jdm. Zunder gebentinder | to burn like tinder | to give someone hell
unten; unterhalb {adv} | weiter unten; weiter unterhalb | unten stehend | wie unten angeführt | wie unten erwähntbelow | below; further on; further down | given below; following | as stated below | as mentioned below; undermentioned [Br.]
Jugendweihe {f}ceremony in which teenagers are given adult social status (esp. in East Germany)
Dumpingpreis {m} | zu Dumpingpreisen verkaufen; verschleuderndumping price; giveaway price | to dump
ultimativ {adj}given as an ultimatum
Wählerauftrag {m}mandate (given by the electorate)
Vergebung {f}forgiveness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า give
Back to top