ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

appear

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *appear*, -appear-

appear ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
appear (vi.) ดูเหมือนจะ See also: ดูเหมือนว่า Syn. look, seem, resemble
appear (vi.) ปรากฏตัว See also: แสดงตัว, แสดงตน, ปรากฏ, ออกมา, มีขึ้น Syn. emerge, come into view, be in sight Ops. disappear, vanish
appear (vt.) ปรากฏตัวต่อสาธารณะ Syn. be in attendance, put in an appearance Ops. be absent, leave, be missing
appear (vi.) ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการในศาล
appear (vi.) พิมพ์จำหน่าย
appear at (phrv.) ปรากฏตัวขึ้นที่ (เวลาหรือสถานที่) See also: มาถึง
appear at (phrv.) แสดงที่
appear before (phrv.) ปรากฏตัวต่อหน้า Syn. appear at
appear for (phrv.) เป็นทนายให้ Syn. act for, plead for
appear in (phrv.) ปรากฏตัวใน (ชุดหรือสถานที่)
appear on (phrv.) ปรากฏบน See also: ปรากฏตัว
appear to be (vi.) ดูเหมือนว่า Syn. appear, seem
appearance (n.) การปรากฏตัว Syn. presentation, coming
appearance (n.) ภาพลักษณ์ See also: สิ่งที่ปรากฎให้เห็น
appearance (n.) รูปร่างหน้าตา See also: รูปร่าง, รูปลักษณะ, รูปลักษณ์, รูปโฉม Syn. look, looks, aspect, features
appearently (adv.) อย่างแสดงให้เห็นภายนอก Syn. superficially
appearing (adj.) ตามที่ปรากฏ See also: ตามที่เห็นภายนอก, โดยผิวเผิน, ที่มองเห็น Syn. apparent, ostensible
English-Thai: HOPE Dictionary
appear(อะเพียร์') vi. ปรากฎ,ดูเหมือน,แสดงตัว, ประจักษ์, มาถึง, เกิดขึ้น, Syn. arise, emerge)
appearance(อะเพีย'เรินซฺ) n. การปรากฎตัว,การไปศาล,สิ่งที่ปรากฎ, ลักษณะท่าทาง, โฉมภายนอก, Syn. manifestation, look,form)
English-Thai: Nontri Dictionary
appear(vi) ปรากฏ,ประจักษ์,แสดงตัว,เห็น
appearance(n) การปรากฏ,รูปโฉมภายนอก,รูปร่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
appear, failure toการขาดนัดไม่มาศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appearanceสภาพปรากฏ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appearanceรูปร่าง, ลักษณะ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรากฏ (v.) appear See also: happen, occur Syn. บังเกิด, มีขึ้น, อุบัติ, เกิด
ปรากฏ (v.) appear See also: show oneself, emerge, turn up, be visible Syn. ปรากฏตัว, ปรากฏกาย, แสดงตัว
ปรากฏ (v.) appear See also: be apparent, happen, manifest oneself, be visible, emerge Syn. เกิด, แสดง, บังเกิด, มีขึ้น, สำแดง
ปรากฏกาย (v.) appear See also: show oneself, emerge, turn up, be visible Syn. ปรากฏตัว, แสดงตัว
ปรากฏตัว (v.) appear See also: emerge, turn up, show Syn. เผยตัว, แสดงตัว
มีขึ้น (v.) appear See also: happen, occur Syn. บังเกิด, อุบัติ, เกิด
มีขึ้น (v.) appear See also: be apparent, happen, manifest oneself, be visible, emerge Syn. เกิด, แสดง, บังเกิด, สำแดง
เผยตัว (v.) appear See also: emerge, turn up, show Syn. แสดงตัว
แสดงตน (v.) appear See also: show up Syn. แสดงตัว, ปรากฏตัว Ops. ปิดบังตน
แสดงตัว (v.) appear See also: show oneself, emerge, turn up, be visible Syn. ปรากฏตัว, ปรากฏกาย
แสดงตัว (v.) appear See also: show up Syn. ปรากฏตัว Ops. ปิดบังตน
แสดงตัว (v.) appear See also: emerge, turn up, show Syn. เผยตัว
แสดงกริยา (v.) appear (e.g. friendly) See also: show/exhibit (behaviour)
แสดงท่าทาง (v.) appear (e.g. friendly) See also: show/exhibit (behaviour) Syn. แสดงกริยา
เข้าฝัน (v.) appear in one´s dream
ไม่ยินดียินร้าย (v.) appear indifferent See also: look unmoved, seem unconcerned Syn. เฉยชา Ops. ยินดียินร้าย
การปรากฏตัว (n.) appearance
การแสดงตัว (n.) appearance Syn. การปรากฏตัว
ภายนอก (n.) appearance See also: look, feature, aspect Syn. รูปลักษณ์, หน้าตา
ภายนอก (n.) appearance See also: outer, look Syn. รูปลักษณ์, หน้าตา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
When the pupil is ready, the master will appearเมื่อศิษย์พร้อมครูก็จะปรากฏตัว
I really wanted to disappear into my bedroomฉันอยากจะจมหายลงไปบนเตียงของฉันจริงๆ
I waited for the rest of the class to disappearฉันคอยให้เพื่อนๆ ในห้องออกไปให้หมดก่อน
Don't disappear without telling somebodyอย่าหายไปโดยไม่บอกใคร
He appears older than he really isเขาดูแก่กว่าที่เขาเป็นจริงๆ
She appeared out of the blueเธอโผล่มาอย่างไม่คาดคิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That things aren't as rosy as they appear to be under the surface?นั่นคือสิ่งที่ไม่คือสีดอกกุหลาบ ขณะที่มันดูเหมือนจะคือภายใต้ พื้นผิว?
Newspaper taxis appear on the shoreหนังสือพิมพ์แท็กซี่ปรากฏบนฝั่ง
If you interfere, you'll have to appear before the judge and show cause.ถ้าคุณยุ่ง, คุณจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาและการแสดงเพราะ
We hope you'll sign a contract to appear five times a year.We hope you'll sign a contract to appear five times a year.
If you wanted to see me, why didn't you just appear over my bed?ถ้าท่านอยากพบผม ทำไมท่านไม่ปรากฏตัวที่เตียงของผม
I've been invited to appear before a theology group.เขาเชิญผมร่วมประชุม กับกลุ่มศาสนศาสตร์
If He created us why wouldn't he appear to us as one of us?ทำไมท่านไม่ปรากฏกายให้... - เหมือนกับเรา
Look, I don't know when or if he'll ever appear again.ผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ท่านจะปรากฏกายอีก
"Why have you chosen to appear at this time?"ทำไมท่านเลือกปรากฏกายในตอนนี้
Yes, I've seen them make cards appear and disappear.ผมเคยเห็นคนเสกไพ่มา และเสกให้หายไป
...or rather the lack of it that as much as we all may think that what we saw here today was real God did not, in fact, appear here before us.หรืออาจจะเป็น... ช่องโหว่ของมัน แม้ว่าเราทุกคนจะคิดว่า สิ่งที่เราเห็นในวันนี้เป็นความจริง
At this level all functions appear normal.ในระดับนี้ฟังก์ชั่นทั้งหมดจะ ปรากฏตามปกติ

appear ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出庭[chū tíng, ㄔㄨ ㄊㄧㄥˊ, 出庭] appear before a court; court appearance
浮现[fú xiàn, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ, 浮现 / 浮現] appear in one's mind; come back to (one's mind)
出笼[chū lóng, ㄔㄨ ㄌㄨㄥˊ, 出笼 / 出籠] just out of the steamer basket 蒸籠|蒸笼; to appear (of products, publications, sometimes derog., "lots of shoddy material is appearing nowadays")
大勇若怯[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, 大勇若怯] a great hero may appear timid (成语 saw); the really brave person remains level-headed
大勇若怯,大智若愚[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, da4 zhi4 ruo4 yu2, 大勇若怯,大智若愚] a great hero may appear timid, the wise may appear stupid (成语 saw); the general public may not recognize great talent
大智如愚[dà zhì rú yú, ㄉㄚˋ ㄓˋ ㄖㄨˊ ㄩˊ, 大智如愚] the wise may appear stupid (成语 saw); a genius not appreciated in his own time
大智若愚[dà zhì ruò yú, ㄉㄚˋ ㄓˋ ㄖㄨㄛˋ ㄩˊ, 大智若愚] the wise may appear stupid (成语 saw); a genius not appreciated in his own time
亮相[liàng xiàng, ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄤˋ, 亮相] a still pose on stage; to appear in public; to reveal one's position; to see the light of day
[ài, ㄞˋ, 僾] indistinct; hazy; misty; to seem; to appear
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, 客串] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits)
似乎[sì hū, ㄙˋ ㄏㄨ, 似乎] apparently; to seem; to appear; as if; seemingly
[yí, ㄧˊ, 仪 / 儀] apparatus; rites; appearance; present; ceremony
仪容[yí róng, ㄧˊ ㄖㄨㄥˊ, 仪容 / 儀容] appearance
仪表[yí biǎo, ㄧˊ ㄅㄧㄠˇ, 仪表 / 儀表] appearance; bearing; a meter (measuring equipment)
看来[kàn lai, ㄎㄢˋ ㄌㄞ˙, 看来 / 看來] apparently; it seems that; it appears; it seems
时显时隐[shí xiǎn shí yǐn, ㄕˊ ㄒㄧㄢˇ ㄕˊ ˇ, 时显时隐 / 時顯時隱] appearing and disappearing; intermittently visible
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 现 / 現] appear; present; now; existing; current
现象[xiàn xiàng, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, 现象 / 現象] appearance; phenomenon
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 相] appearance; portrait; picture
相貌[xiàng mào, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄠˋ, 相貌] appearance
[hóu, ㄏㄡˊ, 喉 / 睺] appears as phonetic ho, especially in words taken from Sanskrit
神态[shén tài, ㄕㄣˊ ㄊㄞˋ, 神态 / 神態] appearance; looks; manner
要样儿[yào yàng r, ㄧㄠˋ ㄧㄤˋ ㄖ˙, 要样儿 / 要樣兒] appearance; manner
观瞻[guān zhān, ㄍㄨㄢ ㄓㄢ, 观瞻 / 觀瞻] appearance; view; abiding impression
[mào, ㄇㄠˋ, 貌] appearance
面容[miàn róng, ㄇㄧㄢˋ ㄖㄨㄥˊ, 面容] appearance; facial features
姿[zī, ㄗ, 姿] beauty; disposition; looks; appearance
品貌[pǐn mào, ㄆㄧㄣˇ ㄇㄠˋ, 品貌] behavior and appearance
[fēng, ㄈㄥ, 丰] buxom; good-looking; appearance and carriage of a person
改观[gǎi guān, ㄍㄞˇ ㄍㄨㄢ, 改观 / 改觀] change of appearance; to revise one's point of view
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 消] consume; news; subside; to disappear; to vanish
长相[zhǎng xiāng, ㄓㄤˇ ㄒㄧㄤ, 长相 / 長相] countenance; appearance; looks
髝髞[láo sào, ㄌㄠˊ ㄙㄠˋ, 髝髞] crude and irascible (temperament); tall appearance
形容[xíng róng, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, 形容] describe; look or appearance
蓬头垢面[péng tóu gòu miàn, ㄆㄥˊ ㄊㄡˊ ㄍㄡˋ ㄇㄧㄢˋ, 蓬头垢面 / 蓬頭垢面] dirty face; messy hair; bad appearance
不翼而飞[bù yì ér fēi, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄦˊ ㄈㄟ, 不翼而飞 / 不翼而飛] disappear without trace; vanish all of a sudden; spread fast; spread like wildfire
不见了[bù jiàn le, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄜ˙, 不见了 / 不見了] disappear; be missing
失纵[shī zòng, ㄕ ㄗㄨㄥˋ, 失纵 / 失縱] disappear
消失[xiāo shī, ㄒㄧㄠ ㄕ, 消失] disappear; fade away
烟消云散[yān xiāo yún sàn, ㄧㄢ ㄒㄧㄠ ㄩㄣˊ ㄙㄢˋ, 烟消云散 / 煙消雲散] disappear; vanish like smoke in thin air

appear ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
これでも[, koredemo] (exp) even though things may appear this way
ダブる[, dabu ru] (v5r,vi) to coincide (fall on the same day); to have two of something; to overlap; to duplicate; to appear doubled; to repeat a school year after failing
フットライトを浴びる[フットライトをあびる, futtoraito woabiru] (exp,v1) to appear on the stage; to be in the limelight
一番星[いちばんぼし, ichibanboshi] (n) the first star to appear in the evening
出回る[でまわる, demawaru] (v5r,vi) to appear on the market; to be moving
出盛る[でさかる, desakaru] (v5r,vi) to appear in profusion
化ける[ばける, bakeru] (v1,vi) (1) to appear in disguise; to take the form of; (2) to change for the worse; to corrupt; (P)
噂をすれば影が射す;噂をすれば影がさす[うわさをすればかげがさす, uwasawosurebakagegasasu] (exp) (id) speak of the devil and he shall appear; speak rumours of someone and they shall appear
変幻出没[へんげんしゅつぼつ, hengenshutsubotsu] (n,vs) being protean and elusive; appear and disappear like a phantom
夢枕に立つ[ゆめまくらにたつ, yumemakuranitatsu] (exp,v5t) to appear in one's dream
掠める[かすめる, kasumeru] (v1,vt) (1) (uk) to steal; to rob; to snatch; to pocket; to plunder; (2) (uk) to deceive; to trick; to cheat; (3) (uk) to graze (in passing); to skim; to brush against; to touch lightly; (4) (uk) to appear and quickly disappear (a thought, a smile, etc.); to flit (through one's mind, across one's face); (5) (uk) (often as 目をかすめて) to do (something) while no one is looking; (6) (uk) (arch) to hint at; to suggest; to insinuate
新聞に載る[しんぶんにのる, shinbunninoru] (exp,v5r) to appear in the newspaper
春秋の筆法[しゅんじゅうのひっぽう, shunjuunohippou] (n) critical argument laden with value judgment, where an indirect cause, often trivial, is made to appear as leading to the effect
木守り[きまもり;きまぶり, kimamori ; kimaburi] (n) (arch) fruits left on a tree during winter (supposedly causing more fruits to appear in the next season)
本葉[もとは;ほんよう, motoha ; honyou] (n) the first leaves to appear after the cotyledon
法廷に臨む[ほうていにのぞむ, houteininozomu] (exp,v5m) to appear in court
湧く(P);涌く[わく, waku] (v5k,vi) (1) to well (up); to gush forth (of water); to spring out; to surge; (2) to appear (esp. suddenly) (sweat, tears, etc.); (3) to feel emotions form (joy, bravery, etc.); (4) to hatch (esp. of parasitic insects, etc.); (P)
田舎めく[いなかめく, inakameku] (v5k,vi) (See 田舎びる) to appear rustic; to become countrified
罷り出る[まかりでる, makarideru] (v1,vi) to leave; to withdraw; to appear before
臨む[のぞむ, nozomu] (v5m,vi) (1) to look out on; (2) to face; (3) to deal with; (4) to attend (e.g. function); to appear (e.g. in court); (P)
舞台に立つ[ぶたいにたつ, butainitatsu] (exp,v5t) to appear on the stage
載る[のる, noru] (v5r,vi) (1) (See 乗る・のる・2) to be placed on; to be set on; to be piled on; to be loaded on; (2) to appear (in print); to be mentioned; to be recorded; to be reported; to be given; (P)
鎌鼬[かまいたち, kamaitachi] (n) (1) type Japanese folkloric monster (yokai), thought to be a trio of weasels who appear in a whirlwind to cut their victim; (2) cut caused by whirlwind
飛び出す(P);飛出す;跳び出す[とびだす, tobidasu] (v5s,vi) (1) to jump out; to rush out; to fly out; (2) to appear (suddenly); (3) to protrude; to project; (4) to butt in; (P)
ああ見えても[ああみえても, aamietemo] (exp) despite appearances
アピアランスマネー[, apiaransumane-] (n) appearance money
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be
いなくなる[, inakunaru] (exp) (from いる and なる) (See 居る・いる・1,成る・1) to disappear; to stop being; to leave
お出まし;御出まし;御出座し[おでまし, odemashi] (n) appearance; presence
お立ち台[おたちだい, otachidai] (n) Balcony of Appearances (where the royal family appear)
キャッチコピー[, kyacchikopi-] (n) catch copy (in copywriting, large text that appears in ads or brochures to catch the reader's attention)
ぐむ[, gumu] (suf,v5m) (after a noun) (See 芽ぐむ,涙ぐむ) to appear; to start to appear; to show signs of appearing
げそげそ[, gesogeso] (n) (See げっそり) (the appearance of having) lost weight
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle
しゃんと[, shanto] (adv,n,vs) (on-mim) being in shape; holding a dignified appearance
そう[, sou] (adv) (1) so; really; seeming; (adj-na,suf) (2) (after masu stem and adj-stem) appearing that; seeming that; looking like; having the appearance of; (P)
どうやら[, douyara] (adv) it seems like; it appears that; somehow or other; (P)
どこからともなく[, dokokaratomonaku] (exp) suddenly (appears) out of nowhere
どこへともなく[, dokohetomonaku] (exp) suddenly disappears somewhere
Japanese-English: COMDICT Dictionary
出現頻度[しゅつげんひうんど, shutsugenhiundo] frequency (of appearance)
形式[けいしき, keishiki] form, formality, appearance, mode, format
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出回る[でまわる, demawaru] Thai: วางขายอยู่ตามท้องตลาด English: to appear on the market
化ける[ばける, bakeru] Thai: แปลงร่าง English: to appear in disguise
載る[のる, noru] Thai: ตีพิมพ์ English: to appear (in print)
出る[でる, deru] Thai: ปรากฎตัว English: to appear
出場[しゅつじょう, shutsujou] Thai: ออกแสดงตัวในงานหรือสถานที่ English: appearance

appear ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชินตา[v. exp.] (chin tā) EN: look familiar ; appear familiar FR:
ดู[v.] (dū) EN: seem ; appear ; look like ; look as if ; appear to be FR: avoir l'air ; sembler ; paraître
ดูไม่สบาย[v. exp.] (dū mai sabā) EN: do not look well ; appear unhappy FR:
ดูไม่สบายใจ[v. exp.] (dū mai sabā) EN: appear unhappy FR:
ดูเหมือน[v.] (dūmeūoen) EN: seem ; like ; appear ; look as if FR: avoir l'air ; sembler ; paraître
ดูเหมือนจะ[v. exp.] (dūmeūoen ja) EN: seem ; appear FR: sembler ; il semble que ; il paraît que
ดูเหมือนว่า[v. exp.] (dūmeūoen wā) EN: seem ; appear FR: sembler ; il semble que ; il paraît que
ดูท่า[v. exp.] (dū thā) EN: seem ; appear (to be) ; look like ; it looks like FR: avoir l'air ; sembler
เห็นจะ[v.] (henja) EN: look like ; seem ; appear ; feel ; be probably FR: sembler
เห็นท่า[v. exp.] (hen thā) EN: seem ; look like ; appear FR:
จำหุด[v.] (jamhut) EN: be accurate ; appear FR:
เข้าฝัน[v.] (khaofan) EN: appear in one's dreams FR: apparaître en rêve
ขึ้นโรงขึ้นศาล[v.] (kheunrōngkh) EN: go to court ; appear in court FR:
ขึ้นศาล[v. exp.] (kheun sān) EN: go to court ; appear in court FR:
ขุยไผ่[n.] (khuiphai) EN: bamboo seeds ; tiny fruits of the bamboo (which appear when the plant is dying) FR:
คุ้นตา[v. exp.] (khun tā) EN: appear familiar ; look familiar ; be a familiar sight ; recognize FR: sembler familier
เกิดขึ้นมา[v. exp.] (koēt kheun ) EN: appear FR: apparaître ; faire son apparition
มีท่าที[v. exp.] (mī thāthī) EN: appear ; it looks like ; there is a sign (of) ; there is an indication (of) ; the outlook is FR:
มีทีท่า[v. exp.] (mī thīthā) EN: appear ; it looks like ; there is a sign (of) ; there is an indication (of) ; the outlook is FR:
ออกงาน[v.] (økngān) EN: appear in public ; present to the public ; go out in society FR:
เป็นรูปเป็นร่าง[v. exp.] (pen rū pen ) EN: become visible ; appear ; show up FR:
ผิดนัด[v. exp.] (phit nat) EN: miss an appointment ; fail to keep an appointment ; fail to appear ; not to show up ; default ; be in default FR: manquer un rendez-vous ; faire faux-bond
โผล่[v.] (phlō) EN: emerge ; appear ; surface ; raise FR: émerger ; surgir ; apparaître ; éclore ; naître ; paraître
พล็อมแพล็ม[v.] (phlǿmphlaen) EN: shine intermittently ; flicker ; appear and disappear ; play hide-and-seek FR:
เผยตัว[v.] (phoēi tūa) EN: appear FR:
ปรากฏ[v.] (prākot) EN: appear ; show ; be visible ; become visible ; be apparent ; happen ; manifest oneself ; emerge FR: apparaître ; se montrer ; se manifester ; paraître ; s'avérer ; émerger ; survenir
ปรากฏให้เห็น[v. exp.] (prākot hai ) EN: appear ; emerge FR:
ปรากฏตัว[v. exp.] (prākot tūa) EN: appear ; emerge ; turn up ; show up ; attend FR: se montrer ; apparaître
รายงานตัว[v. exp.] (rāi-ngān tū) EN: report to ; present oneself ; report for duty ; appear before FR: se présenter
เริ่มมา[v. exp.] (roēm mā) EN: appear FR: sortir
แสดงท่าทาง[v. exp.] (sadaēng thā) EN: appear ; show ; exhibit FR: apparaître ; se montrer
แสดงท่าที[v. exp.] (sadaēng thā) EN: act ; behave ; do ; conduct ; perform ; appear ; show sign (of) ; give an indication (of) FR: agir ; se comporter ; se conduire ; montrer des signes de
แสดงตน[v. exp.] (sadaēng ton) EN: appear ; show up FR: apparaître
แสดงตัว[v. exp.] (sadaēng tūa) EN: make a personal appearance ; appear ; show up ; present oneself FR: se présenter ; se faire connaître
เสด็จลง[v. exp.] (sadet long) EN: appear ; receive s.o. in audience FR:
เสด็จออก[v. exp.] (sadet øk) EN: leave ; depart (from) ; proceed from ; appear (at) FR:
วางตลาด[v.] (wāngtalāt) EN: appear on the market ; put on the market ; market ; be published FR: mettre sur le marché ; mettre en vente
อันตรธาน[v.] (antarathān ) EN: disappear ; vanish FR:
อันตรธาน[v.] (antrathān =) EN: disappear ; vanish FR:
โฉม[n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f] ; look [m] (anglic.)

appear ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
seriös {adv} | seriös auftretenrespectable | to appear respectable
Nichterscheinung {f}non appearance
pro forma {adv} as a matter of form; for appearance's sake
Erscheinungsweise {f} | Erscheinungsweise: monatlichpublication dates; publication frequency; frequency | appearing monthly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า appear
Back to top