ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consecrate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consecrate*, -consecrate-

consecrate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consecrate (vt.) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ Syn. sanctify Ops. desecrate, profane
consecrate (vt.) อุทิศตนให้กับ Syn. give, dedicate, commit
consecrate to (phrv.) อุทิศตัวให้กับพระเจ้า Syn. dedicate to
consecrate to (phrv.) อุทิศชีวิตให้ See also: เสียสละเพื่อ Syn. dedicate to
consecrated (adj.) ซึ่งอุทิศให้แก่พระเจ้า Syn. divine, ordained
English-Thai: HOPE Dictionary
consecrate(คอน'ซิเครท) vt.,n. (การ) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,อุทิศให้,อุทิศตัว., See also: consecratedness n. ดูconsecrat consecrator n. ดูconsecrat, Syn. bless,hallow
English-Thai: Nontri Dictionary
consecrate(vt) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ถวาย,อุทิศ,ฉลอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำพระพิพัฒน์สัตยา (n.) consecrated water
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The sergeant verified death but Jones the J.P. would have to consecrate the ground before the Reverend Jones could have his dyin' wish.จ่าโธมัสมาตรวจศพเอง แต่โจนส์ สัปเหร่อ จะต้องขุดหลุมฝังศพ
Well, uh, it turns out, all the great monarchs have always had holy men by their sides to consecrate wars...ก็.. กลายเป็นว่า มหากษัตริย์ทุกองค์ต้องมี
Theon of the House Greyjoy, you would this day consecrate your faith to the drowned God?ธีออน แห่งตระกูลเกรย์จอย เจ้าจะอุทิศตนให้แก่ เทพแห่งน้ำใช่หรือไม่
We're gonna consecrate the ground, and you're gonna get to fessing up.เราจะปลุกเสกที่พื้นดิน และเธอก็จะสารภาพเอง
This plot of earth at the summit of Ffynnon Garw is duly consecrated to receive the mortal remains of our dear friend and spiritual leader the Reverend Robert Jones.ผืนดินตรงจุดนี้ ณ. ยอดเขาแห่งฟินาฮ่อนการู
Well, back before I consecrated my life to mozzarella,ก่อนที่ฉันจะผันตัวเป็นแม่บ้านหัวฟู
Buried in Salem in unconsecrated ground, of course, but her grave was robbed six months ago.ถูกฝังในเมืองซาเล็ม ไม่ได้อยู่พื้นที่บวงสรวง ใช่แล้วล่ะ แต่โครงกระดูกของเธอ ถูกขโมยไปเมื่อ 6 เดือนก่อน
But only with a samurai sword consecrated with a shinto blessing.ต้องใช้ดาบซามูไร ลงอาคมแบบชินโต
All we need is the blood, consecrated ground, and a demon.ทั้งหมดที่เราต้องการก็คือเลือด พื้นดินศักดิ์สิทธิ์และปีศาจ
Now that we got the consecrated ground,ตอนนี้ที่เรามีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
These columns are all that remain of this oldest temple in the Roman forum, first consecrated to Saturn 2,500 years ago.คอลัมน์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ยังคงอยู่ นี้วัดเก่าแก่ในฟอรั่มโรมัน ถวายแรกที่ดาวเสาร์ 2,500 ปีที่ผ่านมา
This location is consecrated ground for the League.สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของสหพันธ์

consecrate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
供奉[gòng fèng, ㄍㄨㄥˋ ㄈㄥˋ, 供奉] to consecrate; to enshrine and worship; an offering (to one's ancestors); a sacrifice (to a God)
圣化[shèng huà, ㄕㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, 圣化 / 聖化] sanctify; sanctification; consecrate

consecrate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
開眼供養[かいげんくよう, kaigenkuyou] (n) ceremony to consecrate a newly made Buddhist statue or image by inserting the eyes (thereby investing it with soul)
しめ縄;注連縄;七五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil
三昧耶戒;三摩耶戒[さんまやかい, sanmayakai] (n) {Buddh} (See 伝法灌頂,阿闍梨) precepts given to an adherent prior to being consecrated as an Acharya (in esoteric Buddhism)
巫女;神子;巫子[みこ;ふじょ(巫女), miko ; fujo ( miko )] (n) (1) shrine maiden; virgin consecrated to a deity; (2) medium; sorceress
巫者[ふしゃ, fusha] (n) virgin consecrated to a deity; shrine maiden; (spiritualistic) medium
捧ぐ[ささぐ, sasagu] (v5g,vt) (See 捧げる) to lift up; to give; to offer; to consecrate; to devote; to sacrifice; to dedicate
捧げる(P);献げる[ささげる, sasageru] (v1,vt) to lift up; to give; to offer; to consecrate; to devote; to sacrifice; to dedicate; (P)
注連(iK);標;七五三(iK)[しめ, shime] (n) (1) (See 注連縄) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil; (2) (arch) cordoned off
聖域[せいいき, seiiki] (n,adj-no) sacred precincts; sanctuary; consecrated ground; (P)
饌米[せんまい, senmai] (n) offering of consecrated rice

consecrate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลุกเสก[v.] (pluksēk) EN: consecrate ; bless ; recite incantations ; endue with supernatural power FR:
เสก[v.] (sēk) EN: consecrate ; recite an incantation over ; pronounce incantations ; pronounce an incantation over ; make a spell ; cast a spell on ; put a spell on FR: bénir ; sanctifier ; consacrer
กำแพงแก้ว[n.] (kamphaēngka) EN: low wall surrounding a pagoda ; consecrated wall ; parapet surrounding a sacred building FR:
ลูกนิมิต[n.] (lūknimit) EN: consecrated round stone in a temple FR:
น้ำพระพิพัฒน์สัตยา[n. exp.] (nāmphraphip) EN: consecrated water ; water of allegiance FR:
พัทธสีมา[n.] (phatthasīmā) EN: consecrated precinct of a temple ; monastic boundary ; monastery grounds ; consecrated area FR:
ทักขิโณทก[n.] (thakkhinōth) EN: water of dedication ; consecrated water FR:
วิสุงคามสีมา[X] (wisungkhāmm) EN: consecrated boundaries FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consecrate
Back to top