ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

observe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *observe*, -observe-

observe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
observe (vt.) สังเกต See also: สังเกตการณ์ Syn. notice, note, see Ops. overlook, miss
observe (vi.) เฝ้าดู Syn. watch
observe (vt.) เฝ้าดู Syn. watch, keep an eye on Ops. neglect, disregard
observe (vt.) ออกความเห็น See also: วิจารณ์ Syn. comment, mention, remark Ops. hide, avoid
observe (vt.) ยินยอมทำตาม (ทางกฎหมายหรือประเพณี) Syn. comply, obey Ops. disobey
observer (n.) ผู้สังเกตการณ์ See also: ผู้สังเกต
English-Thai: HOPE Dictionary
observe(อับเซอฟว') vt. สังเกต,มองดู,คอยดู,สังเกตการณ์,ปฏิบัติตาม,ปฏิบัติหน้าที่,รักษาวินัย,รักษากฎหมาย,ประกอบพิธี,ฉลอง,เชื่อฟัง.
observer(อับเซอ'เวอะ) n. ผู้สังเกต, Syn. onlooker
English-Thai: Nontri Dictionary
observe(vt) สังเกต,ปฏิบัติตาม,กล่าว,ประกอบพิธี
observer(n) ผู้ตรวจการ,ผู้สังเกตการณ์,ผู้ออกความเห็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
observed deathsจำนวนการตายที่ปรากฏจริง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
observerผู้สังเกตการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Observers' manualsคู่มือนักสังเกตการณ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทำตาม (v.) observe See also: abide by, comply with Syn. ปฏิบัติตาม
คอยเหตุ (v.) observe See also: watch, circumspect, look, inspect, oversee
ทำ (v.) observe See also: execute Syn. ดำเนินการ, ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ (v.) observe See also: abide by, comply with Syn. กระทำตาม, ปฏิบัติตาม
สังเกต (v.) observe See also: notice, perceive Syn. พินิจ, พิจารณา, ดู
สังเกต (v.) observe See also: notice, note, perceive, discern, spot, see
สังเกตการณ์ (v.) observe See also: watch, keep an eye on, keep track of, monitor
เฝ้าดู (v.) observe See also: look at, watch, keep an eye on, monitor, view Syn. เฝ้า, สอดส่อง
ดูงาน (v.) observe activities See also: inspect activities, study activities, make a study trip Syn. ศึกษางาน
ศึกษางาน (v.) observe activities See also: inspect activities, study activities, make a study trip
ถือบวช (v.) observe religious precepts Syn. อดอาหาร
ถือศีลกินเจ (v.) observe religious precepts or rite See also: observe the commandments Syn. ถือศีลกินเพล
ถือศีลกินเพล (v.) observe religious precepts or rite See also: observe the commandments
ถือศีล (v.) observe religious precepts/rite See also: observe the commandments Syn. รักษาศีล, ถือศีลกินเพล
ถือศีลกินเพล (v.) observe religious precepts/rite See also: observe the commandments Syn. รักษาศีล
รักษาศีล (v.) observe the precepts
นักสังเกตการณ์ (n.) observer See also: watcher, watchman
ผู้ดู (n.) observer See also: spectator Syn. ผู้เฝ้าดู
ผู้ดู (n.) observer Syn. ผู้เฝ้าดู, ผู้อยู่ในเหตุการณ์
ผู้สังเกตการณ์ (n.) observer See also: spectator Syn. ผู้ดู, ผู้เฝ้าดู
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I didn't have time to observeฉันไม่มีเวลาสังเกตดู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
3-2-1 -go! I observe the procedure.ฉันชอบที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ถูกต้อง
"I insist that you observe my orders to the letter"ฉันยืนยันว่าคุณเฝ้าสังเกต order to ของฉัน จดหมาย
You are authorized to observe other aspects of our mission.คุณมีสิทธิ์ที่จะสังเกตเห็น ด้านอื่น ๆ ของภารกิจของเรา
I observe your forgiveness isn't sweeter than a plump nipple.การอภัยไม่แน่จริงเท่าอกอวบๆ หรอก
Where the scientists can lecture and the students can observe the marine life in its natural habitat. I don't know.และนักเรียนใช้สังเกต ชีวิตสัตว์น้ำตามธรรมชาติได้
Since the last century, we've known that Sirius has its own planetary system, but we are the first in all humanity to observe another planetary system with our bare eyes.ตั้งแต่ศตวรรษที่แล้ว เรารู้จักว่าซิริอุสนั้น มันมีระบบสุริยะของตัวมันเอง แต่เราเป็นกลุ่มแรกของมวลมนุษยชาติ
We can monitor the cloud's approach and observe the tests from here.เราสามารถจับตาดูเมฆและตรวจสอบค่าต่างๆจากจอนี้.
Perhaps by and by I may observe that private balls are much pleasanter than public ones.บางทีฉันก็สังเกตว่า... งานเต้นรำที่จัดตามบ้าน สนุกกว่างานเต้นรำสาธารณะ
My establishment allows me the chance to observe childrenกิจการนี้ทำให้ผมได้ใกล้ชิดเด็กๆ มากขึ้น เหรอ
A powerful scope would allow him to observe it from a safe distanceผมว่าเรามาถูกทางแล้ว
I will observe them from Gae-Ma Nation, which is adjacent to Gu-Da.ข้าจะคอยสังเกตพวกเขาจากเมืองแกมา ที่อยู่ติดกับกูดา
Dr. von Hagens' Body Worlds invites visitors to observe the body's various locomotive, digestive nervous and vascular systems.โลกของร่างกาย โดย ดร.วอน ฮาเกนส์ เชิญท่านผู้มาเยี่ยมชมทั้งหลาย... ได้สัมผัสระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์ ทั้งการเคลื่อนไหว การย่อยอาหาร... ระบบประสาท และการไหลเวียนโลหิต

observe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克己复礼[kè jǐ fù lǐ, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄨˋ ㄌㄧˇ, 克己复礼 / 克己復禮] restrain yourself and return to the rites (成语 saw, from Analects); to subdue self and observe proprieties; (any number of possible translations)
将今论古[jiāng jīn lùn gǔ, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣ ㄌㄨㄣˋ ㄍㄨˇ, 将今论古 / 將今論古] observe the present to study the past
默哀[mò āi, ㄇㄛˋ ㄞ, 默哀] observe a moment of silence in tribute
恪遵[kè zūn, ㄎㄜˋ ㄗㄨㄣ, 恪遵] scrupulous observe (rules or tradition)
严守[yán shǒu, ㄧㄢˊ ㄕㄡˇ, 严守 / 嚴守] closely observe
[chá, ㄔㄚˊ, 察] examine; inquire; observe; inspect; look into; to examine
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, 从 / 從] from; to obey; to observe; to follow; surname Cong
阅微草堂笔记[Yuè wēi cǎo táng bǐ jì, ㄩㄝˋ ㄨㄟ ㄘㄠˇ ㄊㄤˊ ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, 阅微草堂笔记 / 閱微草堂筆記] Notes on minutely observed thatched hut by Ji Yun 紀昀|纪昀, novel of supernatural; The thatched study of close scrutiny
旁观者[páng guān zhě, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ ㄓㄜˇ, 旁观者 / 旁觀者] observer; spectator
[dǔ, ㄉㄨˇ, 睹] observe; see
观察人士[guān chá rén shì, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄖㄣˊ ㄕˋ, 观察人士 / 觀察人士] observer
观察员[guān chá yuán, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ, 观察员 / 觀察員] observer
观察家[guān chá jiā, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄐㄧㄚ, 观察家 / 觀察家] observer
观察者[guān chá zhe, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄓㄜ˙, 观察者 / 觀察者] observer
观测者[guān cè zhě, ㄍㄨㄢ ㄘㄜˋ ㄓㄜˇ, 观测者 / 觀測者] observer

observe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
祝う[いわう, iwau] (v5u,vt) to congratulate; to celebrate; to observe (a festival); (P)
見澄ます[みすます, misumasu] (v5s,vt) to observe carefully; to make sure
過ちを観て斯に仁を知る[あやまちをみてここにじんをしる, ayamachiwomitekokonijinwoshiru] (exp,v5r) to observe the reasons and types of faults a person makes is to come to know whether they are virtuous or not
オブザーバ(P);オブザーバー(P)[, obuza-ba (P); obuza-ba-(P)] (n) observer; (P)
人見[ひとみ, hitomi] (n) (1) (obsc) hole in the curtains to allow someone backstage to see the audience (in kabuki theatre); (2) (obsc) (See 人目) public observation; feel of being watched; casual observers
先憂後楽[せんゆうこうらく, senyuukouraku] (n) hardship now, pleasure later; seeking pleasure only after dealing with difficulties; seeking pleasure only after the happiness of the people is assured (a precept to be observed by a ruler)
守る(P);護る;戍る(iK)[まもる, mamoru] (v5r,vt) (1) to protect; to guard; to defend; (2) to keep (i.e. a promise); to abide (by the rules); to observe; to obey; to follow; (P)
振替休日;振り替え休日[ふりかえきゅうじつ, furikaekyuujitsu] (n) compensatory holiday; observed holiday (weekday holiday when the actual day is on a weekend); substitute holiday
襟付き;襟付;襟つき[えりつき, eritsuki] (adj-no) (1) collared; having a collar; (n) (2) (arch) lifestyle; circumstances; what can be observed about one's wealth by looking at one's collar; (3) (obsc) (See 襟元) one's collar when wearing multiple kimonos
見る(P);観る;視る[みる, miru] (v1,vt) (1) to see; to look; to watch; to view; to observe; (2) (See 診る) to look over; to look on; to assess; to examine; to judge; (3) (uk) (See 看る) to look after; to keep an eye on; to take care of; (4) (usu. 観る) to view (e.g. flowers, movie); (5) (uk) (usu. after a conative verb as 〜てみる) to try; (6) (uk) (usu. after an aconative verb as 〜てみると, 〜てみれば, 〜てみたら, etc.) to see that...; to find that...; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
観測データ[かんそくデータ, kansoku de-ta] observed data
観測値[かんそくち, kansokuchi] observed value

observe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; fulfill ; accomplish ; carry out ; act FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
ดำเนินตามลำดับ[v. exp.] (damnoēn tām) EN: observe the order FR: procéder dans l'ordre
ดูงาน[v. exp.] (dū ngān) EN: observe activities ; study activities ; inspect activities ; make a study trip FR:
เฝ้าดู[v. exp.] (fao dū) EN: observe ; look at ; watch ; keep an eye on ; monitor ; view FR: observer ; surveiller ; guetter ; surveiller de l'oeil
จำศีล[v.] (jamsīn) EN: stay in a monastery to observe the Buddhist precepts ; keep the Buddhist precepts ; sit still and pray ; observe precepts FR: observer les préceptes bouddhiques dans un temple
จับตา[v.] (japtā) EN: catch the eye ; keep an eye on ; watch ; monitor ; observe ; catch FR: avoir l'oeil sur ; tenir à l'oeil ; observer
จับตามอง[v. exp.] (japtā møng) EN: keep an eye on ; watch ; observe ; keep watch ; keep an eye on ; catch FR: fixer avec attention ; observer
เจริญรอย[v.] (jaroēnrøi) EN: follow ; observe the precepts ; behave ; track ; trace FR: suivre
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; observe ; not violate FR: respecter ; observer ; ne pas violer
เคารพกฎหมาย[v. exp.] (khaorop kot) EN: observe the law FR: observer la loi
คอย[v.] (khøi) EN: observe FR:
คอยเหตุ[v.] (khøihēt) EN: observe ; watch ; circumspect ; look ; inspect ; oversee ; keep watch ; be on the lookout for FR: observer
แลเห็น[v.] (laēhen) EN: catch sight of ; see ; sight ; look ; behold ; notice ; observe ; spot FR: apercevoir ; aviser
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: observe ; abide by ; comply with ; practice ; follow FR: observer ; pratiquer ; suivre
ปฏิบัติตาม[v. exp.] (patibat tām) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
ปฏิบัติตามกบิลเมือง[v. exp.] (patibat tām) EN: observe the law and discipline FR:
ปฏิบัติตามสัญญา[v. exp.] (patibattām ) EN: execute a contract ; perform a contract ; keep to a contract ; observe an agreement FR: respecter un accord
รักษาระเบียบ[v. exp.] (raksā rabīe) EN: observe the rules and regulations FR:
รักษาศีล[v. exp.] (raksā sīn) EN: observe the precepts FR:
รักษาวินัย[v. exp.] (raksā winai) EN: abide by discipline ; observe discipline FR:
สมาทาน[v.] (samāthān) EN: undertake to observe ; agree to observe FR:
สมาทานศีล[v. exp.] (samāthān sī) EN: undertake to observe the precepts FR:
สำรวจ[v. exp.] (samrūat) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue ; vérifier
สังเกต[v.] (sangkēt) EN: observe ; keep an eye on ; note ; notice ; watch ; examine ; view ; look at ; remark ; perceive ; discern ; spot ; see ; monitor ; pick up on FR: observer ; examiner ; noter ; remarquer
สังเกตการณ์[v.] (sangkētkān) EN: observe ; watch ; keep an eye on ; keep track of ; monitor FR: observer
ส่องดู[v. exp.] (sǿng dū) EN: watch ; observe FR: observer
ถือ[v.] (theū) EN: hold in esteem ; have respect for ; worship ; profess ; observe FR: respecter ; observer
ถือบวช[v.] (theūbūat) EN: observe religious rules FR: observer les préceptes religieux
ถือเคร่ง[v. exp.] (theū khreng) EN: observe strictly ; be strict FR: observer strictement
ถือฤกษ์[v. exp.] (theū reūk) EN: observe auspicious timing FR:
ถือฤกษ์ถือยาม[v. exp.] (theū reūk t) EN: observe auspicious timing FR:
ถือศีล[v. exp.] (theū sīn) EN: observe the precepts ; observe the rules FR: observer les préceptes ; observer les prescriptions ; pratiquer
ถือศีลกินเจ[v. exp.] (theū sīn ki) EN: observe the precepts FR:
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
บง[v.] (bong) EN: look ; watch FR: observer ; jeter un coup d'oeil ; regarder ; reluquer
ดู[v.] (dū) EN: look ; watch ; see FR: regarder ; voir ; observer ; consulter ; zieuter (fam.)
ดูดาว[v. exp.] (dū dāo) EN: FR: observer les étoiles ; regarder les étoiles
ดูเล่น[v. exp.] (dū len) EN: just have a look ; look at something for pleasure ; browse FR: jeter un simple coup d'oeil ; regarder simplement ; observer pour le plaisir
ดูนก[v. exp.] (dū nok) EN: watch birds FR: observer les oiseaux
เฝ้ามอง[v.] (faomøng) EN: look at ; look ; glance ; take a look ; take a glance ; keep watching FR: observer

observe ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boxenaufsicht {f}pit observer
Beobachtungsflugzeug {n}observer plane

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า observe
Back to top