ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obey

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obey*, -obey-

obey ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obey (vt.) เชื่อฟัง See also: ทำตามคำสั่ง Syn. follow, give in Ops. disobey, reject, ignore
obey (vi.) เชื่อฟัง See also: ทำตามคำสั่ง Syn. comply, conform, accede Ops. disobey
English-Thai: HOPE Dictionary
obey(โอเบ') {obeyed,obeying,obeys} vi.,vt. เชื่อฟัง,ยอมตาม, See also: obeyer n. obeyingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
obey(vt) เชื่อฟัง,ว่าง่าย,อยู่ในโอวาท,ยอมตาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟัง (v.) obey See also: comply with Syn. เชื่อ, เชื่อฟัง
อ่อนหู (v.) obey See also: comply
เชื่อฟัง (v.) obey See also: comply with Syn. เชื่อ
เบาไม้ (v.) obey
กระด้างกระเดื่อง (v.) disobey See also: resist, defy, refuse, be rebellious, be insubordinate, be stubborn Syn. เอาใจออกห่าง, แข็งข้อ Ops. อ่อนน้อม
ขัดคำสั่ง (v.) disobey an order Syn. ละเมิดคำสั่ง, ฝ่าฝืนคำสั่ง Ops. ปฏิบัติตามคำสั่ง, ทำตามคำสั่ง
ขืน (v.) disobey See also: object, defy, resist, oppose Syn. ขัด, ขัดขืน, ฝ่าฝืน Ops. เชื่อฟัง, ยินยอม, ทำตาม
ดึงดัน (v.) disobey See also: be insubordinate, be refractory, be defiant, be stubborn, be obstinate, be pigheaded, be disobedient Syn. ดื้อดึง, ดื้อดัน, ดื้อด้าน
ดื้อ (v.) refuse to obey See also: fling and throw (a horse), flout and fling (a woman or a child), be fractious Syn. ขัดขืน
ดื้อดัน (v.) disobey See also: be insubordinate, be refractory, be defiant, be stubborn, be obstinate, be pigheaded, be disobedient Syn. ดื้อดึง, ดึงดัน, ดื้อด้าน
ดื้อด้าน (v.) disobey See also: be insubordinate, be refractory, be defiant, be stubborn, be obstinate, be pigheaded, be disobedient Syn. ดื้อดึง, ดึงดัน, ดื้อดัน
ดื้อดึง (v.) disobey See also: be insubordinate, be refractory, be defiant, be stubborn, be obstinate, be pigheaded, be disobedient Syn. ดึงดัน, ดื้อดัน, ดื้อด้าน
ฝ่าฝืนคำสั่ง (v.) disobey an order Syn. ละเมิดคำสั่ง Ops. ปฏิบัติตามคำสั่ง, ทำตามคำสั่ง
ฝืน (v.) disobey See also: infringe, resist, defy, disregard, violate Syn. ฝ่าฝืน, ขัด
พยศ (v.) refuse to obey See also: fling and throw (a horse), flout and fling (a woman or a child), be fractious Syn. ดื้อ, ขัดขืน
ละเมิดคำสั่ง (v.) disobey an order Syn. ฝ่าฝืนคำสั่ง Ops. ปฏิบัติตามคำสั่ง, ทำตามคำสั่ง
ไม่ฟังเสียง (v.) disobey See also: be insubordinate, be refractory, be defiant, be stubborn, be obstinate, be pigheaded, be disobedient Syn. ดื้อดึง, ดึงดัน, ดื้อดัน, ดื้อด้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Why can't you were obey the rules?ทำไมคุณไม่เชื่อฟังกฏบ้าง?
You've got to obey the rulesคุณต้องเชื่อฟังกฎระเบียบ
All you have to do is obey me!ทั้งหมดที่แกต้องทำคือ เชื่อฟังฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This nation is annexed to the Tomainian Empire, and the people will obey the laws bestowed on us by our great leader,ประเทศนี้ จะผนวกกับอาณาจักร โทไมเนีย และประชาชนจะใช้กฏหมายของเรา โดยเป็นประชาชนที่ดีของเรา
I am a boy and I must obey him.ฉันเด็กผู้ชายคนหนึ่งและฉัน ต้องเชื่อฟังเขา
Help yourself Is that how you obey our rules, impertinent brat?เพื่อว่าวิธีคุณเชื่อฟังกฏของเรา,\ Nimpertinent เด็กสารเลว?
But blood from one of you things won't obey when it's attacked.เอาละ , กลับไปที่เดิม, ของนาย.
You'll never do well if you don't obey the rules.เจ้าไม่มีทางทำได้ดีถ้าไม่เชื่อฟังคำสั่ง.
Come, my princess, you must learn to obey me.มาสิ เจ้าหญิงของฉัน เธอต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังนะ
Your Excellency, I'm fully prepared to obey His Majesty's commands within the obligation of my duties.ท่านเพคะ, ฉันเตรียมการอย่างเต็มที่ที่จะเชื่อฟังคำสั่งของพระราชา ภายในภาระหน้าที่ของฉัน
A robot must obey all human orders except where those orders come in conflict with the first law.หุ่นยนต์ต้องทำตามคำสั่งมนุษย์ ยกเว้นกรณีที่คำสั่งนั้นขัดกับกฎข้อแรก
One would still obey the three laws, and serve you in exactly the same fashion.แต่ตนก็ยังเคารพกฎ 3 ข้ออยู่ และยังรับใช้ท่านเหมือนเดิม
I am a boy and I must obey him.ผมยังเด็กผมจึงต้องเชื่อฟังเขา
If you care about them you'll obey meหากคุณห่วงใยพวกเขา คุณต้องเชื่อฟังฉัน
"If you care for them you will obey me""ถ้าหากคุณห่วงใยพวกเขา คุณต้องเชื่อฟังฉัน"

obey ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, 三从四德 / 三從四德] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功
碍难从命[ài nán cōng mìng, ㄞˋ ㄋㄢˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˋ, 碍难从命 / 礙難從命] difficult to obey orders (成语 saw); much to my embarrassment, I am unable to comply
不服[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, 不服] not accept sth; want to have sth overruled or changed; refuse to obey or comply; refuse to accept as final; remain unconvinced by; not give in to
抗命[kàng mìng, ㄎㄤˋ ㄇㄧㄥˋ, 抗命] against orders; to disobey; to refuse to accept orders
指挥有方,人人乐从[zhǐ huī yǒu fāng, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄧㄡˇ ㄈㄤ, ren2 ren2 le4 cong2, 指挥有方,人人乐从 / 指揮有方,人人樂從] command right and you will be obeyed cheerfully (谚语 proverb)
遵奉[zūn fèng, ㄗㄨㄣ ㄈㄥˋ, 遵奉] conform; faithfully obey
不听命[bù tīng mìng, ㄅㄨˋ ㄊㄧㄥ ㄇㄧㄥˋ, 不听命 / 不聽命] disobey
[bèi, ㄅㄟˋ, 偝] disobey; stand back-to-back
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, 从 / 從] from; to obey; to observe; to follow; surname Cong
款伏[kuǎn fú, ㄎㄨㄢˇ ㄈㄨˊ, 款伏] to obey; faithfully following instructions; to admit guilt
款服[kuǎn fú, ㄎㄨㄢˇ ㄈㄨˊ, 款服] to obey; faithfully following instructions; to admit guilt
[wù, ˋ, 蘁] to disobey; contrary; against; to go against; to violate; obscure character, possibly variant of 惡|恶

obey ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
付き従う;付き随う;付従う;つき従う[つきしたがう, tsukishitagau] (v5u,vi) to follow; to accompany; to cleave to; to join up with; to obey implicitly; to flatter
畏まる[かしこまる, kashikomaru] (v5r,vi) to obey respectfully; to humble oneself; to sit straight (upright, respectfully, attentively)
赴く;趣く;趨く[おもむく, omomuku] (v5k,vi) (1) to go in the direction of; to proceed toward; to proceed according to; to repair to; (2) to become; to face (facts, circumstances, etc.); to abide by; to agree to; to consent to; to obey
面従後言[めんじゅうこうげん, menjuukougen] (n) pretending to obey someone to his face but badmouthing him behind his back
仕事部屋[しごとべや, shigotobeya] (n) workroom
体する[たいする, taisuru] (vs-s,vt) to keep in mind and do as one has been told; to learn and obey; to act in accordance; to comply
奉じる[ほうじる, houjiru] (v1,vt) (1) to present; to dedicate; (2) to obey; to follow; to believe in; to serve; (3) to proudly bear
奉ずる[ほうずる, houzuru] (vz,vt) (1) to present; to dedicate; (2) to obey; to follow; to believe in; to serve; (3) to proudly bear
守る(P);護る;戍る(iK)[まもる, mamoru] (v5r,vt) (1) to protect; to guard; to defend; (2) to keep (i.e. a promise); to abide (by the rules); to observe; to obey; to follow; (P)
弓を引く[ゆみをひく, yumiwohiku] (exp,v5k) to draw a bow; to oppose; to defy; to disobey one's superiors
従う(P);随う;順う;隨う(oK);從う(iK)[したがう, shitagau] (v5u,vi) to abide (by the rules); to obey; to follow; to accompany; (P)
背く(P);叛く[そむく, somuku] (v5k,vi) to run counter to; to go against; to disobey; to infringe; (P)
背戻[はいれい, hairei] (n,vs) disobeying; infringing; running counter to
蛸部屋[たこべや, takobeya] (n) labor camp; labour camp
親に叛く[おやにそむく, oyanisomuku] (exp,v5k) to disobey one's parents
親に逆らう[おやにさからう, oyanisakarau] (exp,v5u) to disobey one's parents
角部屋[かどべや, kadobeya] (n) corner room
諾う[うべなう, ubenau] (v5u,vt) to agree; to assent; to consent; to obey; to conform
逆らう[さからう, sakarau] (v5u,vi) to go against; to oppose; to disobey; to defy; (P)
違勅[いちょく, ichoku] (n) disobeying the emperor's order
随順[ずいじゅん, zuijun] (n,vs) obeying meekly; faithfully following (one's master)
靡く[なびく, nabiku] (v5k,vi) to bend; to flutter; to wave; to bow to; to yield to; to obey; to be swayed by; (P)

obey ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อ[v.] (cheūa) EN: believe ; believe in ; have faith in ; obey FR: croire ; faire confiance ; ajouter foi
เชื่อฟัง[v.] (cheūafang) EN: obey ; comply with ; be obedient FR: obéir ; écouter
เชื่อฟังคำสั่ง[v. exp.] (cheūafang k) EN: obey orders FR: obéir à un ordre ; obéir aux ordres
ฟัง[v.] (fang) EN: obey ; comply with FR: obéir ; écouter
กลัวเกรง[v. exp.] (klūa-krēng) EN: be in awe (of) ; fear ; be in fear of ; obey FR:
อ่อนหู[v.] (ønhū) EN: obey ; comply FR:
ปฏิบัติตามคำสั่ง[v. exp.] (patibat tām) EN: obey an order ; follow an order FR: se conformer aux ordres
ปฏิบัติตามกฎหมาย[v. exp.] (patibat tām) EN: abide by law ; obey the law FR: respecter la loi ; agir dans le respect des lois ; se conformer à la loi
พยศ[v.] (phayot) EN: refuse to obey ; fling and throw ; flout and fling ; be fractious FR: refuser d'obéir
ทำตาม[v. exp.] (tham tām) EN: follow ; act according ; obey ; adhere to FR: suivre ; se conformer à ; adhérer à
ดื้อดัน[v.] (deūdan) EN: disobey FR:
ฝ่าฝืน[v.] (fāfeūn) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against ; contravene ; disregard FR: enfreindre ; violer ; contrevenir ; transgresser
ฝ่าฝืนคำสั่ง[v. exp.] (fāfeūn kham) EN: disobey an order FR:
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate FR: se rebiffer ; résister ; défier
จงใจขัดคำสั่งศาล[v. exp.] (jongjai kha) EN: disobey a court order FR:
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; object ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to ; conflict with ; be against FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ขัดคำสั่ง[v. exp.] (khat khamsa) EN: disobey an order FR: refuser un ordre ; désobéir aux injonctions
ขัดขืน[v.] (khatkheūn) EN: defy ; resist order ; resist ; disobey ; rebel ; prevent ; resist ; hinder FR: contrevenir ; désobéir
ขัดขืนคำสั่ง[v. exp.] (khatkheūn k) EN: disobey an order FR:
ขืน[v.] (kheūn) EN: disobey ; object ; defy ; resist ; oppose ; go against ; counter FR: s'opposer
กระด้างกระเดื่อง[v.] (kradāngkrad) EN: disobey ; be obstinate FR: désobéir
ไม่เชื่อฟัง [v. exp.] (mai cheūafa) EN: disobey FR: désobéir
ตะบัน[v.] (taban) EN: disobey ; be stubborn FR:
ทำผิดกฎหมาย[v. exp.] (tham phit k) EN: break the law ; violate the law ; disobey the law FR: enfreindre la loi

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obey
Back to top