ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

miss

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *miss*, -miss-

miss ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Miss ( n.) นางสาว See also: คำเรียกนำหน้าหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงาน
Miss (n.) คำเรียกนำหน้านางงามในการประกวดความงาม
miss (vi.) พลาด See also: พลาดเป้า, ทำพลาด
miss (vt.) ทำพลาด See also: พลาด
miss (vt.) ไม่เข้าใจ See also: ไม่เห็น, ไม่ได้ยิน
miss (vt.) หลีกเลี่ยง See also: หนี Syn. avoid, escape
miss (vt.) ขาดเรียน See also: หยุดเรียน Syn. skip
miss (vt.) ไปไม่ทัน See also: คลาด, ไม่พบ Ops. catch
miss (vt.) คิดถึง See also: ปรารถนา Syn. desire, yearn
miss (n.) นางสาว See also: หญิงสาว
miss (n.) หญิงสาว See also: ผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน, เด็กสาว Syn. girl, lassie, maid
miss out (phrv.) ไม่ใส่ See also: ไม่รวม Syn. delete from, erase from
miss out (phrv.) ไม่สนใจ Syn. be out of, feel out of
miss out (phrv.) พลาดโอกาส See also: เสียโอกาส
miss the boat (idm.) พลาดโอกาส (คำไม่เป็นทางการ)
miss the boat (sl.) ทำผิดพลาด
miss the point (idm.) ไม่เข้าใจประเด็น
Miss World (n.) นางงาม
Miss x (abbr.) คนลึกลับ
missal (n.) หนังสือสวดมนต์ Syn. Mass book, service book
missed (adj.) ซึ่งพลาดไป See also: ซึ่งไม่เห็น Syn. unseen, gone Ops. remembered, found
missed (adj.) ซึ่งคิดถึง Syn. needed, desired, wanted Ops. hated, unwanted
misshape (vt.) ทำให้ผิดรูปผิดร่าง See also: ทำให้ผิดแบบ Syn. twist, distort, disfigure
misshapen (adj.) ผิดรูปผิดร่าง See also: ผิดลักษณะ, ผิดแบบ Syn. deformed, contorted
misshapenly (adv.) อย่างผิดรูปผิดร่าง
misshapenness (n.) การผิดรูปผิดร่าง
missile (n.) ขีปนาวุธ
missile (n.) สิ่งที่ขว้าง ปา หรือยิงออกไป เช่น ก้อนหิน จรวด Syn. projectile, cartride, rocket
missilery (n.) การทำระเบิดปรมาณู Syn. missilry
missilry (n.) การทำระเบิดปรมาณู Syn. missilery
missing (adj.) ซึ่งหายไป See also: สาบสูญ, ซึ่งหาไม่พบ Syn. lost, disappeared
missing (adj.) ขาดแคลน Syn. lacking, starved
missing person (n.) ผู้สูญหาย
mission (n.) งานที่ได้รับมอบหมาย See also: ภาระหน้าที่, ภารกิจ Syn. charge, commission
mission (n.) คณะผู้แทน See also: ผู้แทน, คณะทูต Syn. deputation, embassy
mission statement (n.) เอกสารบอกวัตถุประสงค์ขององค์กร
missionary (n.) หมอสอนศาสนา See also: ผู้เผยแพร่ศาสนา, มิชชันนารี Syn. apostle, evangelist
missionary (adj.) เกี่ยวกับคณะผู้สอนศาสนา See also: เกี่ยวกับผู้เผยแพร่ศาสนา Syn. evangelical
missioner (n.) หมอสอนศาสนา See also: ผู้เผยแพร่ศาสนา Syn. missionary
missis (n.) คำเรียกภรรยา
English-Thai: HOPE Dictionary
miss(มิส) vt. พลาด,ทำพลาด,ตี,ต่อย,แทง,ฟัน,ขว้าง,ปาพลาด,พลาดโอกาส,พลาดรถไฟหรือพาหนะอื่น ๆ ,ทำหาย,คิดถึง,หลบหลีก,หนี,ไม่สามารถเข้าใจ. vi. พลาด,ทำพลาด. n. การพลาด,การทำพลาด,การละเว้น, Syn. lose,fail
missal(มิส'เซิล) n. หนังสือสวดมนต์และการปฏิบัติต่าง ๆ ของพิธีฉลองการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์
misshapen(มิสเช'เพิน) adj. ผิดรูปผิดแบบ,ผิดสัณฐาน., See also: misshapenly adv. misshapenness n., Syn. deformed
missile(มิส'เซิล,-ไซลฺ) n. ขีปนาวุธ,ขีปนาวุธนำวิถี adj. ใช้เป็นขีปนาวุธได้,ใช้ขับเคลื่อนขีปนาวุธ, Syn. projectile
missilery(มิส'เซิลรี) n. วิทยาศาสตร์การสร้างและใช้ขีปนาวุธ
missilry(มิส'เซิลรี) n. วิทยาศาสตร์การสร้างและใช้ขีปนาวุธ
missing(มิส'ซิง) adj. ขาดแคลน,ไม่มา,ไม่พบ,หายไป, Syn. lost,absent,away,gone
mission(มิช'เชิน) n. คณะผู้แทน,ภาระหน้าที่ของคณะผู้แทน,คณะทูต,สถานทูต,งานปฏิบัติงานทางทหาร (มักได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่) ,การเคลื่อนที่หรือการวิ่งสู่เป้าหมายของจรวดขีปนาวุธ,โบสถ์ที่ไม่มีพระอยู่ประจำ,งานมอบหมาย
missionary(มิช'ชะเนอรี) n. มิชชันนารี adj. เกี่ยวกับmission (ดู) pl. missionaries, Syn. evangelist
missive(มิส'ซิฟว) n. จดหมาย,สาร. adj. เกี่ยวกับการส่ง, Syn. epistle,message
misspeak(มิสสพีค') vt.,vi. พูดผิด,ออกเสียงผิด
misspell(มิสสเพล') vt.,vi. สะกดผิด
misspend(มิสสเพนดฺ) vt. ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ใช้จ่ายในทางที่ผิด
missy(มิส'ซี่) n. เด็กหญิง,หญิงสาว
English-Thai: Nontri Dictionary
Miss(n) นางสาว
misshape(vt) ทำให้ผิดรูป,ทำให้วิปลาส,ทำให้ผิดลักษณะ,สร้างผิด
missile(n) จรวด,ขีปนาวุธ
missing(adj) ขาดไป,ไม่มา,หายไป,ไม่พบ
mission(n) ภาระ,ธุระ,คณะผู้แทน,คณะผู้สอนศาสนา,คณะทูต
missionary(adj) เกี่ยวกับคณะผู้สอนศาสนา,เกี่ยวกับงานของมิชชันนารี
missive(n) จดหมาย,สาร,ข่าวสาร,หนังสือราชการ
misspell(vt) สะกดตัวผิด
misspend(vt) ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ใช้ในทางที่ผิด,ใช้สุรุ่ยสุร่าย
misstep(n) ความผิดพลาด,ทางที่ผิด,การพลาดพลั้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
miss; misfire๑. จุดระเบิดไม่ครบสูบ๒. การจุดระเบิดไม่ครบสูบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
missed abortionการแท้งหลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
missing beneficiaries indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้รับมรดกสาบสูญ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mission๑. ภาระหน้าที่, ภารกิจพิเศษ๒. คณะทูต, คณะผู้แทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
misstatement of ageการแถลงอายุคลาดเคลื่อน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Missed Periodการขาดประจำเดือน, ประจำเดือนไม่มาตามกำหนด, ประจำเดือนขาด [การแพทย์]
Missiles, High Velocityกระสุนปืนความเร็วสูง [การแพทย์]
Missingขาดสอบ [การแพทย์]
Missing personsคนหาย [TU Subject Heading]
Mission of the churchการเผยแพร่ศาสนาของคริสตจักร [TU Subject Heading]
Mission statementsพันธกิจองค์กร [TU Subject Heading]
Missionary Positionท่ามิชชันนารี่ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การนึกถึง (n.) miss See also: regard, consideration Syn. ความระลึกถึง, ความนึกถึง
ขาด (v.) miss See also: absent Syn. ไม่มา
ขาดหายไป (v.) miss See also: leave out
คลาด (v.) miss See also: fail Syn. พลาด
คลาด (v.) miss See also: elude, let slip, fall to seize Syn. คลาดกัน
คลาดกัน (v.) miss See also: elude, let slip, fall to seize
คลาดไป (v.) miss See also: escape, avoid Syn. รอดไป, พ้นไป
ความคิดถึง (n.) miss See also: regard, consideration Syn. การนึกถึง, ความระลึกถึง, ความนึกถึง
ความนึกถึง (n.) miss See also: regard, consideration Syn. การนึกถึง, ความระลึกถึง
ความอาลัย (n.) miss See also: mournfulness, ruefulness Syn. ความระลึกถึง
คะนึงถึง (v.) miss See also: think of, yearn Syn. คิดถึง, ระลึกถึง Ops. ลืม
คิดถึง (v.) miss See also: think of, yearn Syn. คะนึงถึง, ระลึกถึง
คุณ (n.) Miss See also: Mister, Missis, Ms, Mr, Mrs Syn. ท่าน
ตก (v.) miss See also: can not catch Syn. พลาด, ไม่ทันเวลา
ตก (v.) miss See also: leave out Syn. ขาดหายไป
น.ส. (n.) Miss See also: Ms. Syn. นางสาว
น.ส. (n.) miss Syn. นางสาว Ops. นาย, นาง
นางสาว (n.) miss See also: Ms. Ops. นาย
พ้นไป (v.) miss See also: escape, avoid Syn. คลาดไป, รอดไป
พ้นไป (v.) miss See also: escape, avoid Syn. รอดไป, รอดพ้น, ปราศจาก, คลาดแคล้ว Ops. ประสบ, พบเจอ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I miss them so muchฉันคิดถึงพวกเขามากเหลือเกิน
You can't miss it!คุณจะพลาดไม่ได้นะ
But I’ll miss my friendsแต่ฉันคงจะคิดถึงเพื่อนๆ
I'm gonna miss everybodyฉันจะคิดถึงทุกๆ คน
How could you have missed that?คุณพลาดมันไปได้อย่างไรนี่
There's one thing we just mustn't missมีสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องไม่พลาด
It's too bad you missed itมันแย่เหลือเกินที่คุณพลาดมันไป
They didn't sign the permission formพวกเขาไม่ได้ลงนามในแบบฟอร์มขออนุญาต
Nobody is to leave school without permissionไม่มีใครออกจากโรงเรียนได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
The parent or guardian must give permissionพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องให้คำอนุญาต
You are old enough to go out without my permissionคุณอายุมากพอแล้วที่จะออกไปข้างนอกโดยไม่ต้องขออนุญาตฉัน
He never misses a chance to see a movieเขาไม่เคยพลาดโอกาสที่จะดูหนังเลย
He's missing his friendsเขากำลังคิดถึงเพื่อน
No, nothing seems to be missingไม่ ดูเหมือนไม่มีอะไรหายไป
He will not give us permissionเขาจะไม่ให้อนุญาตพวกเรา
It's time to terminate the missionถึงเวลายุติภารกิจนี้แล้ว
With your permission, I'd like to remain at your sideด้วยคำยินยอมของท่าน ผมอยากจะอยู่เคียงข้างท่าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Please, Your Honor-- Uh, uh, I mean, Miss Fairy.กรุณาให้เกียรติเอ่อคุณเอ่อฉัน หมายถึง นางสาว นางฟ้า
You'd better leave, Mrs. Van Hopper. You'll miss your train.คุณควรไปได้แล้วค่ะคุณนายแวน ฮอปเปอร์ เดี๋ยวจะตกรถไฟ
But if you miss you had better miss very well.แต่ถ้าจะพลาดเป้า ก็ขอให้พลาดให้เหมาะนะ
What are you saying? Anybody can miss a shot?นายจะว่ายังไง มีใครยิงพลาดได้ด้วยเรอะ
I do miss you. "Moonlight Cocktail" is now all the rage.มันเป็นค๊อกเทลมูนไลท์อยู่ใน ขณะนี้ทั้งหมดวิโรธ
My brother Tom Hagen, Miss Kay Adams.พี่ชายของฉันทอมฮนางสาวเคย์อดัมส์
And one for Miss Stein, my beloved secretary.และนี่ของคุณสไตน์ เลขาที่รัก
Oh, Miss Lili, oh, my lovely lady!ลิลลี่จ๋า ลิลลี่คนสวย
You going to miss me tonight? You can watch television.คืนนี่จะคิดถึงเเม่มั้ย ลูกดูทีวีได้นะ
Good morning, miss Tanner.สวัสดีครับ, คุณ แทนเนอร์.
I'm miss Tanner, one of the instructors.ดิฉันคือ แทนเนอร์, หนึ่งในผู้ฝึกสอน.
But I always warn our students, Don't I, miss Tanner?ฉันจะคอยเตือนพวกนักเรียน อยู่เสมอ ใช่มั๊ย คุณแทนเนอร์?

miss ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失之交臂[shī zhī jiāo bì, ㄕ ㄓ ㄐㄧㄠ ㄅㄧˋ, 失之交臂] to miss narrowly; to let a great opportunity slip
差之毫厘,失之千里[chā zhī háo lí, ㄔㄚ ㄓ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ, shi1 zhi1 qian1 li3, 差之毫厘,失之千里 / 差之毫釐,失之千里] the slightest difference leads to a huge loss (成语 saw); a miss is as good as a mile
差之毫厘,谬以千里[chā zhī háo lí, ㄔㄚ ㄓ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ, miu4 yi3 qian1 li3, 差之毫厘,谬以千里 / 差之毫釐,謬以千里] the slightest difference leads to a huge error (成语 saw); a miss is as good as a mile
吃不上[chī bu shàng, ㄔ ㄅㄨ˙ ㄕㄤˋ, 吃不上] unable to get anything to eat; to miss a meal
空对空导弹[kōng duì kōng dǎo dàn, ㄎㄨㄥ ㄉㄨㄟˋ ㄎㄨㄥ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, 空对空导弹] air-to-air missile
空对空导弹[kōng duì kōng dǎo dàn, ㄎㄨㄥ ㄉㄨㄟˋ ㄎㄨㄥ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, 空对空导弹 / 空對空導彈] air-to-air missile
反导导弹[fǎn dǎo dǎo dàn, ㄈㄢˇ ㄉㄠˇ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, 反导导弹 / 反導導彈] anti-missile missile (such as the Patriot Missile)
反弹导弹[fǎn dàn dǎo dàn, ㄈㄢˇ ㄉㄢˋ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, 反弹导弹 / 反彈導彈] antimissile missile
专员[zhuān yuán, ㄓㄨㄢ ㄩㄢˊ, 专员 / 專員] assistant director; commissioner
走错[zǒu cuò, ㄗㄡˇ ㄘㄨㄛˋ, 走错 / 走錯] astray; misstep
自动挡[zì dòng dǎng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˇ, 自动挡 / 自動擋] automatic gear-change; automatic transmission
自动档[zì dòng dàng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˋ, 自动档 / 自動檔] automatic transmission (gear change)
备取[bèi qǔ, ㄅㄟˋ ㄑㄩˇ, 备取 / 備取] be on the waiting list (for admission to a school)
回扣[huí kòu, ㄏㄨㄟˊ ㄎㄡˋ, 回扣 / 回釦] brokerage; a commission paid to a middleman; euphemism for a bribe; a kickback
簿记管理员[bù jì guǎn lǐ yuán, ㄅㄨˋ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄩㄢˊ, 簿记管理员 / 簿記管理員] commissarian
佣金[yòng jīn, ㄩㄥˋ ㄐㄧㄣ, 佣金] commission
[yòng, ㄩㄥˋ, 佣 / 傭] commission (for middleman); brokerage fee
欧盟委员会[Ōu méng wěi yuán huì, ㄡ ㄇㄥˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 欧盟委员会 / 歐盟委員會] Commission of European Union
使馆[shǐ guǎn, ㄕˇ ㄍㄨㄢˇ, 使馆 / 使館] consulate; diplomatic mission
巡航导弹[xún háng dǎo dàn, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄤˊ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, 巡航导弹 / 巡航導彈] cruise missile
数据传输[shù jù chuán shū, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ, 数据传输 / 數據傳輸] data transmission
退出运行[tuì chū yùn xíng, ㄊㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄩㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, 退出运行 / 退出運行] decommission
使团[shǐ tuán, ㄕˇ ㄊㄨㄢˊ, 使团 / 使團] diplomatic mission
不见了[bù jiàn le, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄜ˙, 不见了 / 不見了] disappear; be missing
独尊儒术[dú zūn rú shù, ㄉㄨˊ ㄗㄨㄣ ㄖㄨˊ ㄕㄨˋ, 独尊儒术 / 獨尊儒術] Dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of former Han dynasty)
罢官[bà guān, ㄅㄚˋ ㄍㄨㄢ, 罢官 / 罷官] dismiss from office
罢黜[bà chù, ㄅㄚˋ ㄔㄨˋ, 罢黜 / 罷黜] dismiss from office; ban; reject
罢黜百家,独尊儒术[bà chù bǎi jiā, ㄅㄚˋ ㄔㄨˋ ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ, du2 zun1 ru2 shu4, 罢黜百家,独尊儒术 / 罷黜百家,獨尊儒術] Dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of former Han dynasty)
[chù, ㄔㄨˋ, 黜] dismiss; expel
撤换[chè huàn, ㄔㄜˋ ㄏㄨㄢˋ, 撤换 / 撤換] recall; dismiss and replace
传动[chuán dòng, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄥˋ, 传动 / 傳動] drive (transmission in an engine)
飞沫传染[fēi mò chuán rǎn, ㄈㄟ ㄇㄛˋ ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ, 飞沫传染 / 飛沫傳染] droplet infection (disease transmission from sneezing, coughing etc)
输电[shū diàn, ㄕㄨ ㄉㄧㄢˋ, 输电 / 輸電] electricity transmission; transmit electricity
亮星云[liàng xīng yún, ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, 亮星云 / 亮星雲] emission nebula
使者[shǐ zhě, ㄕˇ ㄓㄜˇ, 使者] emissary; envoy
射出[shè chū, ㄕㄜˋ ㄔㄨ, 射出] emission; ejaculation
差错[chā cuò, ㄔㄚ ㄘㄨㄛˋ, 差错 / 差錯] error (in data transmission); mistake; slip-up; fault; error in data transmission; accident; mishap
[cuō, ㄘㄨㄛ, 蹉] error; slip; miss; err
塞尔南[Sài ěr nán, ㄙㄞˋ ㄦˇ ㄋㄢˊ, 塞尔南 / 塞爾南] Eugene Cernan (1934-), US astronaut in Apollo 10 and Apollo 17 missions, "Last man on the moon"
传真发送[chuán zhēn fā sòng, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ ㄈㄚ ㄙㄨㄥˋ, 传真发送 / 傳真發送] fax transmission

miss ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P)
お見逃しなく[おみのがしなく, ominogashinaku] (exp) Don't miss it
さん[, san] (suf) (1) Mr, Mrs, Miss or Ms; (2) honorific used with occupational titles; (P)
すれ違う;擦れ違う[すれちがう, surechigau] (v5u,vi) to pass by one another; to disagree; to miss each other
そびれる[, sobireru] (v1,vi) to miss a chance; to fail to do
一足違い[ひとあしちがい, hitoashichigai] (n) barely miss (meeting someone, catching a train, etc.)
姉さん(P);姐さん[ねえさん(P);あねさん, neesan (P); anesan] (n) (1) (hon) (usu. 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. 姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. 姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P)
寂しがる;淋しがる[さびしがる, sabishigaru] (v5r) (See がる,寂しい) to miss someone; to miss something; to feel lonely
寝損なう;寝損う(io)[ねそこなう, nesokonau] (v5u) to miss a chance to sleep; to be wakeful
恋しがる[こいしがる, koishigaru] (v5r) to yearn for; to miss
手元が狂う[てもとがくるう, temotogakuruu] (exp,v5u) to become clumsy; to miss one's aim
損ねる[そこねる, sokoneru] (v1,vt) (1) to harm; to hurt; to injure; to wreck; (aux-v) (2) to miss out, despite wanting to do; (P)
溢れる[あぶれる, abureru] (v1,vi) (1) (uk) to fail (in getting a job); to miss out (at fishing, hunting, etc.); (2) (uk) to be left out; to be crowded out
行き違いになる[いきちがいになる;ゆきちがいになる, ikichigaininaru ; yukichigaininaru] (exp,v5r) to miss each other; to cross (in the post); to go astray; to go wrong
見落とす(P);見落す[みおとす, miotosu] (v5s,vt) to overlook; to fail to notice; to miss (seeing); (P)
角を矯めて牛を殺す[つのをためてうしをころす, tsunowotameteushiwokorosu] (exp,v5s) to throw the baby out with the bath water; to strain at a camel and swallow a gnat; to obsess over insignificant details and miss the larger point
読み過ごす;読み過す[よみすごす, yomisugosu] (v5s) to skip over; to miss reading
逸す[いっす, issu] (v5s) (1) (See 逸する) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate; to depart from (the norm, etc.)
逸する;佚する[いっする, issuru] (vs-s) (1) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate
食い逸れる;食いっ逸れる;食いはぐれる;食いっぱぐれる[くいはぐれる(食い逸れる;食いはぐれる);くいっぱぐれる(食い逸れる;食いっ逸れる;食いっぱぐれる), kuihagureru ( kui sore ru ; kui hagureru ); kuippagureru ( kui sore ru ; kui tsu so] (v1,vi) (1) to miss a meal; (2) to lose the means to make one's livelihood
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM
AO[エーオー, e-o-] (n) admissions office; admission office
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P)
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM
ICBM[アイシービーエム, aishi-bi-emu] (n) (See 大陸間弾道ミサイル) intercontinental ballistic missile; ICBM
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC
PET[ペット, petto] (n) (1) polyethylene terephthalate; PET; (2) positron emission tomography; PET
SLBM[エスエルビーエム, esuerubi-emu] (n) (See 潜水艦発射弾道ミサイル) submarine-launched ballistic missile; SLBM
TMD[ティーエムディー, tei-emudei-] (n) theater missile defense; TMD
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] (n) right of access; access permission; access right
アクセス許可[アクセスきょか, akusesu kyoka] (n) {comp} access permission
アコースティックエミッション[, ako-suteikkuemisshon] (n) acoustic emission
アドミッション[, adomisshon] (n) admission
アドミッションオフィス[, adomisshon'ofisu] (n) admission office
アドミッションフリー[, adomisshonfuri-] (n) free admission (wasei
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right
アクセス許可[アクセスきょか, akusesu kyoka] access permission
アナログ伝送[アナログでんそう, anarogu densou] analog transmission
エレメント[えれめんと, eremento] element (e.g. in data transmission)
コネクション許可制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] connection admission control (CAC)
サーチ許可[サーチきょか, sa-chi kyoka] search permission
シリアル伝送[シリアルでんそう, shiriaru densou] serial transmission
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] to dismiss a dialog box
データ伝送[データでんそう, de-ta densou] data transmission
データ伝送回線[データでんそうかいせん, de-ta densoukaisen] data transmission circuit
データ伝送路[データでんそうろ, de-ta densouro] channel, data Transmission channel
バースト伝送[バーストでんそう, ba-suto densou] burst transmission
パラレル伝送[パラレルでんそう, parareru densou] parallel transmission
ファイルパーミッション[ふぁいるぱーみっしょん, fairupa-misshon] file permission
ファイル許可ビット[ファイルきょかびっと, fairu kyokabitto] file permission bits
ファイル送信[ファイルそうしん, fairu soushin] file transfer, transmission
ファクス送信[ファクスそうしん, fakusu soushin] fax transmission
マルチブロックメッセージ伝送[マルチブロックメッセージでんそう, maruchiburokkumesse-ji densou] multi-block message transmission
ミス[みす, misu] miss, Miss, myth, MIS (management information system)
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation
一斉送信[ひとずみそうしん, hitozumisoushin] simultaneous transmission
並列伝送[へいれつでんそう, heiretsudensou] parallel transmission
伝送スピード[てんそうスピード, tensou supi-do] transmission speed
伝送ブロック終結[でんそうブロックしゅうけつ, densou burokku shuuketsu] end of transmission block (ETB)
伝送制御文字[でんそうせいぎょもじ, densouseigyomoji] transmission control character
伝送終了[でんそうしゅうりょう, densoushuuryou] end of transmission (EOT)
伝送経路遅延[でんそうけいろちえん, densoukeirochien] transmission path delay, one-way propagation time
伝送路[でんそうろ, densouro] line, transmission line, transmission path, transmission route, link
伝送遅延変動[でんそうちえんへんどう, densouchienhendou] transmission delay variation
伝達コスト[てんたつコスト, tentatsu kosuto] transmission cost
入力制御[にゅうりょくせいぎょう, nyuuryokuseigyou] admission control
全二重伝送[ぜんにじゅうでんそう, zennijuudensou] duplex transmission
写真電送[しゃしんでんそう, shashindensou] facsimile transmission, phototelegraphy
半二重伝送[はんにじゅうでんそう, hannijuudensou] half-duplex transmission
単方向伝送[たんほうこうでんそう, tanhoukoudensou] simplex transmission
参照許可[さんしょうきょか, sanshoukyoka] access permission
同報伝送[どうほうでんそう, douhoudensou] broadcast transmission
国際電気標準会議[こくさいでんきひょうじゅんかいぎ, kokusaidenkihyoujunkaigi] International Electrotechnical Commission (IEC)
基幹業務[きかんぎょうむ, kikangyoumu] business-critical (a-no), mission-critical
基幹業務データ[きかんぎょうむデータ, kikangyoumu de-ta] mission critical data
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
すれ違う[すれちがう, surechigau] Thai: คลาดกัน English: to miss each other
伝送先[でんそうさき, densousaki] Thai: ผู้รับสารปลายทาง English: destination (of transmission)
投稿[とうこう, toukou] Thai: การส่งเรื่องไปลงหนังสือพิมพ์หรือวารสาร English: submission
抜ける[ぬける, nukeru] Thai: ขาดหายไป English: to be missing
特命[とくめい, tokumei] Thai: ภารกิจที่ต้องทำ English: mission
見逃す[みのがす, minogasu] Thai: มองพลาด English: to miss
送信[そうしん, soushin] Thai: การส่งข้อมูลข่าวสารไปให้ผู้รับ English: transmission (vs)

miss ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful ; bemoan ; grieve over the loss of ; miss ; long for FR: déplorer ; regretter
อาลัยอาวรณ์[v.] (ālai-āwøn) EN: mourn ; miss ; long for ; be attached to FR:
อาวรณ์[v.] (āwøn) EN: miss ; bemoan the loss of ; grieve ; long for ; yearn (for) ; pine for FR:
ฉันคิดถึงเธอ[xp] (chan khitth) EN: I miss you FR: je pense à toi
เฉียด[v.] (chīet) EN: pass closely ; graze ; just miss ; scrape ; past near ; come near FR: frôler ; effleurer
ชวด[v.] (chūat) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through ; miss an opportunity FR: échouer ; tomber à l'eau
เด็กหญิง ; ด.ญ[n.] (dekying) EN: girl ; young girl ; teenager ; miss FR: fille [f] ; fillette [[f] ; adolescente [f] ; gamine [f] ; petite fille [f]
ดอกกล้วยไม้แวนด้า[n. exp.] (døk klūaymā) EN: Vanda Miss Joaquim FR:
แห้ว[v.] (haeo) EN: miss out ; blow it FR:
คะนึงถึง[v. exp.] (khaneung th) EN: miss ; think of ; yearn FR: penser à
ขาด[v.] (khāt) EN: lack ; need ; be short of ; be incomplete ; be deficient ; be absent ; fail to come ; default ; miss ; be missing ; be wanting FR: manquer ; faire défaut ; être absent ; manquer de ; être à court de ; se passer de
ขาดหายไป[v. exp.] (khāt hāi pa) EN: miss FR:
ขาดนัด[n. exp.] (khāt nat) EN: miss an appointment FR: manquer un rendez-vous
ขาดโอกาส[v. exp.] (khāt ōkāt) EN: miss a chance FR: rater une occasion
ขาดประชุม[v. exp.] (khāt prachu) EN: miss a meeting ; be absent from a meeting FR:
ขาดเรียน[v. exp.] (khāt rīen) EN: be absent from school ; be absent from class ; miss school ; miss a class ; play truant FR: être absent à un cours ; brosser un cours (Belg.)
ขึ้นรถไม่ทัน[v. exp.] (kheun rot m) EN: miss a train FR:
คิดถึง[v. exp.] (khittheung) EN: think of ; miss ; yearn FR: penser à ; songer à ; avoir la nostalgie de ; aspirer
คิดถึงลูก[v. exp.] (khittheung ) EN: miss one's child ; miss one's children FR: penser à son enfant ; penser à ses enfants
คิดเถิง [v. exp.] (khit thoēng) EN: think of ; miss ; yearn FR: penser à ; songer à ; avoir la nostalgie de ; aspirer
แคล้ว[v.] (khlaēo) EN: miss ; escape ; avoid ; fail to meet FR: éviter
คลาด[v.] (khlāt) EN: miss ; fail ; elude ; let slip ; fall to seize FR: rater ; manquer ; louper (fam.)
คลาดเคลื่อน[v.] (khlātkhleūo) EN: be incorrect ; be inexact ; err ; be in error ; miss FR: être incorrect
คลาดนัด[v. exp.] (khlāt nat) EN: miss an appointmernt ; fail to keep an appointment FR: manquer un rendez-vous
คลาดรถเมล์[v. exp.] (khlāt rotmē) EN: miss the bus FR: manquer le/son bus
คุณ...[n.] (khun ...) EN: Miss ; Mister ; Ms ; Mr ; Mrs ; dear FR: M. ; Mme ; Mlle
หลงกัน[v. exp.] (long kan) EN: miss one another FR:
หลุดลอย[v.] (lutløi) EN: slip ; miss ; let slip FR:
แม่หนู[n. exp.] (maē nū) EN: little miss FR:
ไม่อาลัยอาวรณ์[X] (mai ālai-āw) EN: with no regret ; no miss FR: sans regret
ไม่พลาดแน่นอน[xp] (mai phlāt n) EN: I wouldn’t miss it for the world FR: je ne raterais ça pour rien au monde
ไม่ทัน[v.] (maithan) EN: miss ; not catch up (to/with) ; not be on time (for) FR: manquer ; rater ; être en retard
มิส[n.] (mis) EN: miss FR: miss [f]
มิสไทยแลนด์เวิล์ด ; มิสไทยแลนด์เวิลด์[n. prop.] (Mis Thailaē) EN: Miss Thailand World FR:
มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส[n. prop.] (Mis Thailaē) EN: Miss Thailand Universe FR:
มิสเวิลด์[n. prop.] (Miss Woēl) EN: Miss World FR:
มิสยูนิเวิร์ส[n. prop.] (Mis Yūniwoē) EN: Miss Universe FR:
หมดโอกาส[v. exp.] (mot ōkāt) EN: lose an opportunity ; lose a chance ; miss a chance ; miss an opportunity ; no further opportunity (to) FR: manquer l'occasion
นางงาม[n.] (nang-ngām) EN: beauty queen ; beautiful woman ; Miss FR: reine de beauté [f] ; miss [f] ; beauté [f]
นางงามจักรวาล[n. prop.] (Nang-ngām J) EN: Miss Universe FR: miss Univers [f]

miss ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgabetermin {n}closing date; submission date
Abschlussprovision {f}acquisition commission
Beaufschlagung {f}admission flow
Einlagerung {f}admission into warehouse
Einlieferung {f} (ins Krankenhaus)admission (to hospital)
Eintrittspreis {m}admission fee
Zugangskontrolle {f}admission control
Zulassungsbedingungen {pl}admission requirements
Zulassungsgebühr {f}admission fee
Zulassungsrichtlinien {pl}admission rules
Zulassungsstelle {f}admission office
Missgeschick {n} | Missgeschicke
Gutachterkommission {f} | Gutachterkommissionen
Agenturvergütung {f}agency commission
Alkoholmissbrauch {m} | Alkohol- oder Drogenmissbrauch am Steueralcohol abuse | driving under the influence (DUI)
Alliierte Raketenabwehr {f} [mil.]Allied Missile Defense (AMD)
Suchmeldung {f}announcement about a missing/wanted person
Anti-Raketen-Rakete {f} [mil.]anti-ballistic missile (ABM)
Anwendungsdatei {f}application for admission
Aufnahmeantrag {m}apply for admission
Auftragserteilung {f}assignment of a mission
Atomenergiekommission {f}Atomic Energy Commission (AEC)
Demutshaltung {f}attitude to submission
Automatikgetriebe {n} [auto]automatic transmission; automatic gear
Koaxialleitug {f}transmissionline
Raketenabwehr {f} [mil.]ballistic missile defense (BMD)
Basis {f} [math.] | zulässige Basisbasis | admissible basis
Baugenehmigung {f}building permission; planning permission
Trägerfrequenzübertragung {f}carrier transmission
Inbetriebnahmeprotokoll {n}commissioning certificate
Kampfauftrag {m}combat mission
Flussgebietskommission {f}commission for river territories
Kommission {f} | in Kommission; auf Provisionsgrundlagecommission | on a commission basis
Provisionsvertreter {m}commission agent
Marschflugkörper {m} [mil.]cruise missile
Missgeburt {f} [med.] | eine Missgeburt habendeformed baby; deformed person; deformed animal | to miscarry
Missbildung {f} | Missbildungen
Missbilligung {f} | Missbilligungen
diplomatische Vertretung {f}diplomatic mission
Missbilligung {f}; Missfallen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า miss
Back to top