ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

circumspect

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *circumspect*, -circumspect-

circumspect ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
circumspect (adj.) ที่คิดอย่างรอบคอบ Syn. cautious, careful
English-Thai: HOPE Dictionary
circumspectadj. รอบคอบ,ระมัดระวัง, See also: circumspectness n. ดูcircumspect
circumspectionn. ความระมัดระวัง,ความรอบคอบ,
English-Thai: Nontri Dictionary
circumspect(adj) ระมัดระวัง,ระวัง,ละเอียดรอบคอบ
circumspection(n) ความรอบคอบ,ความระมัดระวัง,ความระวัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขอบไร (n.) circumspect See also: discretion, prudence, completeness, complement, carefulness Syn. ความรอบคอบ, ความทั่วถึง
ความทั่วถึง (n.) circumspect See also: discretion, prudence, completeness, complement, carefulness Syn. ความรอบคอบ
ความรอบคอบ (n.) circumspect See also: discretion, prudence, completeness, complement, carefulness Syn. ความทั่วถึง
รัดกุม (v.) be circumspect See also: be cautious Syn. รอบคอบ, ละเอียด
ละเอียด (v.) be circumspect See also: be cautious Syn. รอบคอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The crown prince is a man of great circumspection.องค์รัชทายาทเป็นผู้มีความรอบคอบ
He is bound by civic responsibility to practice the art of circumspection, which is entirely the opposite.เขาผูกพันกับความรับผิดชอบต่อพลเมือง เป็นการปฏิบัติงานที่ต้องมีความรอบคอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง
My husband Joseph was Arthur Bellefleur's son, and Arthur was the son of James. Grandmama, I can't sit here all night bein' circumspect.สามีของฉัน Joseph เป็นลูกของ Arthur Bellefleur และ Arthur เป็นลูกของ James ยายครับ ผมไม่สามารถอยู่ที่นี้ได้ทั้งคืนนะ
Yeah, executive editor at Circumspect.รู้จักครับ เป็นบรรณาธิการการบริหารที่เซอร์คัมสเป็ค

circumspect ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอยเหตุ[v.] (khøihēt) EN: observe ; watch ; circumspect ; look ; inspect ; oversee ; keep watch ; be on the lookout for FR: observer
ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทำ = ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ทำ[v. exp.] (khǿi-khǿi k) EN: do step by step ; be circumspect ; act cautiously FR: agir avec précaution
เลียบเคียง[v.] (līepkhīeng) EN: approach ; make an overture ; be circumspect FR:
รัดกุม[v.] (ratkum) EN: be circumspect ; be cautious ; be watertight ; be concise ; be expedient FR:
รอบคอบ[adj.] (røpkhøp) EN: circumspect ; careful ; cautious ; thorough ; prudent FR: circonspect ; attentif ; prudent
ยั้งคิด[v. exp.] (yang khit) EN: be discreet ; be cautious ; be prudent ; be circumspect ; be careful ; be considerate FR:
รอบคอบ[adv.] (røpkhøp) EN: carefully ; circumspectly ; cautiously FR: prudemment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า circumspect
Back to top