ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

watchman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *watchman*, -watchman-

watchman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
watchman (n.) ยาม See also: ผู้เฝ้าดู, ยามรักษาการณ์ Syn. guard, patrol, sentinel
English-Thai: HOPE Dictionary
watchman(วอทชฺ'เมิน) n. ยาม,ยามรักษาการณ์,ผู้เฝ้าดู, See also: watchmanly adj. pl. watchmen
English-Thai: Nontri Dictionary
watchman(n) ยาม,ภารโรง,คนเฝ้าบ้าน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
watchmen (n.) คำนามพหูพจน์ของ watchman
แขกยาม (n.) Indian watchman See also: Indian guard Syn. แขกเฝ้ายาม
แขกเฝ้ายาม (n.) Indian watchman See also: Indian guard
ไทยยาม (n.) Thai watchman See also: Thai sentry, Thai guard, sentinel, caretaker
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's the night watchman at the Museum of Natural History.He's the night watchman at the Museum of Natural History.
I'm the night watchman at the Museum of Natural History.I'm the night watchman at the Museum of Natural History.
Arthur is of watchman tonightทำให้แน่ใจว่าเขาถูกพบโดยคนที่ถูกต้อง
A night watchman and two ambulance driversยามกะดึกกับคนขับรถพยาบาล 2 คน
There's a night's watchman here begging a word.มีคนจากไนท์วอทช์มา ขอพบท่าน
You're the night watchman, Lawrence. A venerable position in this institution.ก็เป็นยามเวรดึก, ลอร์เรน เป็นตำแหน่งที่น่านับถือ
No sign of your watchman.ไม่เห็นหัวยามของนายเลย
The vice president doesn't fly across the country 'cause some guy hired an extra night watchman.รองปธน.คงไม่ได้บิน ข้ามประเทศมา เพียงเพื่อจ้างใครบางคน ให้ตรวจสอบเรื่องบางอย่างให้ เป็นพิเศษ แค่นั้นหรอกมั้ง
He works as a night watchman, and he barely scrapes by.ผมหมายถึง เขาทำงานเป็นยามเวรดึก

watchman ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
更夫[gēng fū, ㄍㄥ ㄈㄨ, 更夫] night watchman (in former times)
更鼓[gēng gǔ, ㄍㄥ ㄍㄨˇ, 更鼓] drum marking night watches; night watchman's clapper
看门人[kān mén rén, ㄎㄢ ㄇㄣˊ ㄖㄣˊ, 看门人 / 看門人] janitor; watchman
梆子[bāng zi, ㄅㄤ ㄗ˙, 梆子] watchman's clapper; wooden clappers with bars of unequal length
[tuò, ㄊㄨㄛˋ, 柝] watchman's rattle
[bāng, ㄅㄤ, 梆] watchman's rattle
看守者[kàn shǒu zhě, ㄎㄢˋ ㄕㄡˇ ㄓㄜˇ, 看守者] watchman

watchman ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォッチマン[, uocchiman] (n) watchman
守り人[まもりびと, mamoribito] (n) (arch) guard; watchman
定番[ていばん, teiban] (n,vs) (1) standing guard; watchman; (n) (2) watchman at the shogun's palaces (Edo period)
寝ずの番[ねずのばん, nezunoban] (n) night watch; night watchman
火の番[ひのばん, hinoban] (n) night watch; fire watchman
番人[ばんにん, bannin] (n) guard; watchman
番太[ばんた, banta] (n) (vulg) watchman (implies low rank or burakumin status)
番太郎[ばんたろう, bantarou] (n) (See 番太) watchman
金棒引き;鉄棒引き[かなぼうひき, kanabouhiki] (n) (1) a gossip; (2) night watchman
船守り[ふなもり, funamori] (n) boat watchman; watching over a boat

watchman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยาม[n.] (yām) EN: guard ; watchman ; sentry FR: garde [m] ; gardien [m] ; vigile ]m] ; agent de sécurité [m] ; surveillant [m] ; veilleur de nuit [m] ; sentinelle [f]
ยามเฝ้าตึก[n. exp.] (yām fao teu) EN: night-watchman ; security guard FR: gardien de nuit [m]

watchman ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maiden-Schläfergrundel {f} (Valenciennea puellaris) [zool.]diamond watchman goby

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า watchman
Back to top