ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-observe-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น observe, *observe*,

-observe- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
3-2-1 -go! I observe the procedure.ฉันชอบที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ถูกต้อง
"I insist that you observe my orders to the letter"ฉันยืนยันว่าคุณเฝ้าสังเกต order to ของฉัน จดหมาย
You are authorized to observe other aspects of our mission.คุณมีสิทธิ์ที่จะสังเกตเห็น ด้านอื่น ๆ ของภารกิจของเรา
I observe your forgiveness isn't sweeter than a plump nipple.การอภัยไม่แน่จริงเท่าอกอวบๆ หรอก
Where the scientists can lecture and the students can observe the marine life in its natural habitat. I don't know.และนักเรียนใช้สังเกต ชีวิตสัตว์น้ำตามธรรมชาติได้
Since the last century, we've known that Sirius has its own planetary system, but we are the first in all humanity to observe another planetary system with our bare eyes.ตั้งแต่ศตวรรษที่แล้ว เรารู้จักว่าซิริอุสนั้น มันมีระบบสุริยะของตัวมันเอง แต่เราเป็นกลุ่มแรกของมวลมนุษยชาติ
We can monitor the cloud's approach and observe the tests from here.เราสามารถจับตาดูเมฆและตรวจสอบค่าต่างๆจากจอนี้.
Perhaps by and by I may observe that private balls are much pleasanter than public ones.บางทีฉันก็สังเกตว่า... งานเต้นรำที่จัดตามบ้าน สนุกกว่างานเต้นรำสาธารณะ
My establishment allows me the chance to observe childrenกิจการนี้ทำให้ผมได้ใกล้ชิดเด็กๆ มากขึ้น เหรอ
A powerful scope would allow him to observe it from a safe distanceผมว่าเรามาถูกทางแล้ว
I will observe them from Gae-Ma Nation, which is adjacent to Gu-Da.ข้าจะคอยสังเกตพวกเขาจากเมืองแกมา ที่อยู่ติดกับกูดา
Dr. von Hagens' Body Worlds invites visitors to observe the body's various locomotive, digestive nervous and vascular systems.โลกของร่างกาย โดย ดร.วอน ฮาเกนส์ เชิญท่านผู้มาเยี่ยมชมทั้งหลาย... ได้สัมผัสระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์ ทั้งการเคลื่อนไหว การย่อยอาหาร... ระบบประสาท และการไหลเวียนโลหิต

-observe- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克己复礼[kè jǐ fù lǐ, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄨˋ ㄌㄧˇ, 克己复礼 / 克己復禮] restrain yourself and return to the rites (成语 saw, from Analects); to subdue self and observe proprieties; (any number of possible translations)
将今论古[jiāng jīn lùn gǔ, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣ ㄌㄨㄣˋ ㄍㄨˇ, 将今论古 / 將今論古] observe the present to study the past
默哀[mò āi, ㄇㄛˋ ㄞ, 默哀] observe a moment of silence in tribute
恪遵[kè zūn, ㄎㄜˋ ㄗㄨㄣ, 恪遵] scrupulous observe (rules or tradition)

-observe- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
祝う[いわう, iwau] (v5u,vt) to congratulate; to celebrate; to observe (a festival); (P)
見澄ます[みすます, misumasu] (v5s,vt) to observe carefully; to make sure
過ちを観て斯に仁を知る[あやまちをみてここにじんをしる, ayamachiwomitekokonijinwoshiru] (exp,v5r) to observe the reasons and types of faults a person makes is to come to know whether they are virtuous or not

-observe- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; fulfill ; accomplish ; carry out ; act FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
ดำเนินตามลำดับ[v. exp.] (damnoēn tām) EN: observe the order FR: procéder dans l'ordre
ดูงาน[v. exp.] (dū ngān) EN: observe activities ; study activities ; inspect activities ; make a study trip FR:
เฝ้าดู[v. exp.] (fao dū) EN: observe ; look at ; watch ; keep an eye on ; monitor ; view FR: observer ; surveiller ; guetter ; surveiller de l'oeil
จำศีล[v.] (jamsīn) EN: stay in a monastery to observe the Buddhist precepts ; keep the Buddhist precepts ; sit still and pray ; observe precepts FR: observer les préceptes bouddhiques dans un temple
จับตา[v.] (japtā) EN: catch the eye ; keep an eye on ; watch ; monitor ; observe ; catch FR: avoir l'oeil sur ; tenir à l'oeil ; observer
จับตามอง[v. exp.] (japtā møng) EN: keep an eye on ; watch ; observe ; keep watch ; keep an eye on ; catch FR: fixer avec attention ; observer
เจริญรอย[v.] (jaroēnrøi) EN: follow ; observe the precepts ; behave ; track ; trace FR: suivre
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; observe ; not violate FR: respecter ; observer ; ne pas violer
เคารพกฎหมาย[v. exp.] (khaorop kot) EN: observe the law FR: observer la loi
คอย[v.] (khøi) EN: observe FR:
คอยเหตุ[v.] (khøihēt) EN: observe ; watch ; circumspect ; look ; inspect ; oversee ; keep watch ; be on the lookout for FR: observer
แลเห็น[v.] (laēhen) EN: catch sight of ; see ; sight ; look ; behold ; notice ; observe ; spot FR: apercevoir ; aviser
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: observe ; abide by ; comply with ; practice ; follow FR: observer ; pratiquer ; suivre
ปฏิบัติตาม[v. exp.] (patibat tām) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
ปฏิบัติตามกบิลเมือง[v. exp.] (patibat tām) EN: observe the law and discipline FR:
ปฏิบัติตามสัญญา[v. exp.] (patibattām ) EN: execute a contract ; perform a contract ; keep to a contract ; observe an agreement FR: respecter un accord
รักษาระเบียบ[v. exp.] (raksā rabīe) EN: observe the rules and regulations FR:
รักษาศีล[v. exp.] (raksā sīn) EN: observe the precepts FR:
รักษาวินัย[v. exp.] (raksā winai) EN: abide by discipline ; observe discipline FR:
สมาทาน[v.] (samāthān) EN: undertake to observe ; agree to observe FR:
สมาทานศีล[v. exp.] (samāthān sī) EN: undertake to observe the precepts FR:
สำรวจ[v. exp.] (samrūat) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue ; vérifier
สังเกต[v.] (sangkēt) EN: observe ; keep an eye on ; note ; notice ; watch ; examine ; view ; look at ; remark ; perceive ; discern ; spot ; see ; monitor ; pick up on FR: observer ; examiner ; noter ; remarquer
สังเกตการณ์[v.] (sangkētkān) EN: observe ; watch ; keep an eye on ; keep track of ; monitor FR: observer
ส่องดู[v. exp.] (sǿng dū) EN: watch ; observe FR: observer
ถือ[v.] (theū) EN: hold in esteem ; have respect for ; worship ; profess ; observe FR: respecter ; observer
ถือบวช[v.] (theūbūat) EN: observe religious rules FR: observer les préceptes religieux
ถือเคร่ง[v. exp.] (theū khreng) EN: observe strictly ; be strict FR: observer strictement
ถือฤกษ์[v. exp.] (theū reūk) EN: observe auspicious timing FR:
ถือฤกษ์ถือยาม[v. exp.] (theū reūk t) EN: observe auspicious timing FR:
ถือศีล[v. exp.] (theū sīn) EN: observe the precepts ; observe the rules FR: observer les préceptes ; observer les prescriptions ; pratiquer
ถือศีลกินเจ[v. exp.] (theū sīn ki) EN: observe the precepts FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -observe-
Back to top