ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

notice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *notice*, -notice-

notice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
notice (n.) ข้อสังเกต Syn. indication, sign
notice (n.) การสังเกต Syn. consideration, observation
notice (n.) การแจ้งล่วงหน้า See also: ใบแจ้งหนี้ Syn. notification
notice (vt.) สังเกตเห็น See also: พบ, เจอ Syn. discover, examine, observe
notice (vt.) ประกาศ See also: ป้ายประกาศ
noticeable (adj.) โดดเด่น See also: สะดุดตา, ซี่งเห็นได้ชัด Syn. eminent, manifest, prominent Ops. unnoticeable, unclear
noticeably (adv.) อย่างเห็นได้ชัด See also: อย่างชัดเจน
noticeboard (n.) กระดานปิดประกาศ Syn. bulletin กระดานข่าว board, board
English-Thai: HOPE Dictionary
notice(โน'ทิส) {noticed,noticing,notices} n. ข่าวสาร,ข้อความที่เตือน,หมายเหตุ,ข้อสังเกต,การเตือน,การสังเกต,ความสนใจ. vt. สังเกต,ระวัง,แจ้งความ,ประกาศ,แจ้งล่วงหน้า,ออกความเห็น,ให้ความสนใจ, Syn. remark,note,heed
noticeable(โน'ทิสซะเบิล) adj. น่าสังเกต, See also: noticeably adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
notice(n) ข้อสังเกต,การเตือน,ข่าวสาร,หมายเหตุ,ความสนใจ
noticeable(adj) น่าสนใจ,น่าดึงดูดใจ
noticeably(adv) อย่างน่าสนใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
notice๑. หนังสือบอกกล่าว, คำบอกกล่าว๒. แจ้งความ, ประกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Notice (Law)หนังสือบอกกล่าว (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อสังเกต (n.) notice See also: remark, observation Syn. ข้อคิดเห็น
ประกาศ (n.) notice See also: notification, announcement, declaration, proclamation Syn. ข้อมูล, ข่าวสาร, ข่าว
สังเกตเห็น (v.) notice See also: see something happen Syn. มองเห็น Ops. ไม่ได้สังเกต
หมายประกาศ (n.) notice See also: announcement, notification Syn. ประกาศ
ใบแจ้งความ (n.) notice See also: notification
น่าสังเกต (adj.) noticeable See also: spectacular, doubtful
ติดประกาศ (v.) post a notice
ปิดประกาศ (v.) post a notice See also: put up an announcement, placard
รอดสายตา (v.) escape someone´s notice Syn. หลงหูหลงตา
รอดหูรอดตา (v.) escape someone´s notice Syn. หลงหูหลงตา, รอดสายตา
หนังสือเวียน (n.) circular notice See also: circular letter Syn. จดหมายเวียน
หมายเกณฑ์ (n.) conscription notice Syn. ใบแจ้ง, หมายเรียก, หมาย, หมายเรียกตัว
หมายเรียกตัว (n.) conscription notice Syn. ใบแจ้ง, หมายเรียก, หมาย
หลงตา (v.) be unnoticed See also: be overlooked Syn. หลงหูหลงตา
ใบบอก (n.) public notice See also: announcement, circular, notice Syn. ใบรายงาน
ใบรายงาน (n.) public notice See also: announcement, circular, notice
ใบแจ้ง (n.) conscription notice Syn. หมายเรียก, หมาย, หมายเรียกตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you notice anything different about me today?เธอสังเกตเห็นความแตกต่างของฉันในวันนี้บ้างไหม
I wonder why no one has noticed it beforeฉันสงสัยว่าทำไมไม่มีใครสังเกตเห็นมันมาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Perhaps he didn't notice it.บางทีเขาอาจไม่ทันสังเกตเห็นก็ได้
Did you notice that?คุณไม่ได้สังเกตเห็นว่า?
Play your ridiculous game but don't expect us to take any notice of you.เล่นเกมไร้สาระของคุณ แต่ ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะแจ้งให้ ทราบของคุณสาว ๆ
Take no notice of the Yanks.ไม่จะแจ้งให้ทราบ แยงกส ไม่มี พวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่
We didn't notice her blemish. She's a pretty virgin, tooเราไม่ทราบว่าเธอมีตำหนิ เธอยังบริสุทธิ์
Did you notice anything strange about the dog, anything at all ?Are you sayin'to me the dog until last night?
But I could not help notice that you appear to be fond of him.แต่ฉันไม่สามารถช่วยแจ้งให้ ทราบว่าคุณดูเหมือนจะเป็นรักของเขา
Wagon Train is a really cool show, but did you ever notice that they never get anywhere?แวกอน เทรน เป็นโชว์ที่เจ๋ง แต่นายเคยสังเกตมั้ย ว่ามันไม่ได้ไปที่ไหนเลย?
Mr. Richards did you ever notice how they all sort of look alike?...คุณสังเกตุบ้างไหมว่า หุ่นพวกนี้ดูมันเหมือนกันไปหมด?
I don't know who's sent me money, but this is the second notice I've had.ฉันไม่รู้ว่าใครส่งเงินมาให้ แต่ นี่เป็นใบที่สองแล้วที่ฉันได้
Give that notice to me.ขอใบนั่นให้ดิฉันดูหน่อย
Yeah, how can I get Gail over in Perfumes to notice me?ทำยังไงผมถึงพิชิตใจ เกล สาวน้ำหอม ได้ล่ะ

notice ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
布告栏[bù gào lán, ㄅㄨˋ ㄍㄠˋ ㄌㄢˊ, 布告栏 / 佈告欄] Bulletin board; Notice board
不在意[bù zài yì, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄧˋ, 不在意] pay no attention to; take no notice of; not mind; negligent; careless
理会[lǐ huì, ㄌㄧˇ ㄏㄨㄟˋ, 理会 / 理會] pay attention to; take notice of
不理[bù lǐ, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ, 不理] refuse to acknowledge; pay no attention to; take no notice of; ignore
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启事 / 啟事] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice
好事不出门,恶事传千里[hǎo shì bù chū mén, ㄏㄠˇ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄇㄣˊ, e4 shi4 chuan2 qian1 li3, 好事不出门,恶事传千里 / 好事不出門,惡事傳千里] Good deeds do not go beyond the door, evil deeds spread a thousand miles (成语 saw). A good deed goes unnoticed, but candal spreads fast.; The evil men do lives after them, the good is oft interred with their bones.
潜移[qián yí, ㄑㄧㄢˊ ㄧˊ, 潜移 / 潛移] intangible changes; unnoticed transformation; changes behind the scenes
[tiě, ㄊㄧㄝˇ, 帖] invitation card; notice
[zhuō, ㄓㄨㄛ, 倬] noticeable; large; clear; distinct
发贴[fā tiē, ㄈㄚ ㄊㄧㄝ, 发贴 / 發貼] to stick sth up (on the wall); to post (on a noticeboard or website)
[fù, ㄈㄨˋ, 讣 / 訃] obituary notice
布告[bù gào, ㄅㄨˋ ㄍㄠˋ, 布告 / 佈告] posting on a bulletin board; notice; bulletin; to announce
海报[hǎi bào, ㄏㄞˇ ㄅㄠˋ, 海报 / 海報] poster; playbill; notice

notice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
はり札;貼り札;張り札;張札[はりふだ, harifuda] (n,vs) poster; notice
一顧もしない[いっこもしない, ikkomoshinai] (adj-i) not give a damn; take no notice of
委付通知書[いふつうちしょ, ifutsuuchisho] (n) notice of abandonment (of securities, etc.)
引導を渡す[いんどうをわたす, indouwowatasu] (exp,v5s) (1) to perform the last rites over the deceased; (2) to give someone their final notice (e.g. when firing them); to give someone the final word
急告[きゅうこく, kyuukoku] (n,vs) urgent notice
指示板[しじばん, shijiban] (n) signboard; notice board
掲示板[けいじばん, keijiban] (n) bulletin board; display board; notice board; electronic bulletin board; BBS; (P)
気にも留めない;気にもとめない[きにもとめない, kinimotomenai] (exp,adj-i) (See 気に留める) to pay no heed to; to not care about; to take no notice of
相手にしない[あいてにしない, aitenishinai] (exp,adj-i) to ignore; to take no notice of; to give the cold shoulder to; to not associate with; to snub; to refuse to deal with
相手にする[あいてにする, aitenisuru] (exp,vs-i) (See 相手にしない,相手をする) to keep company; to listen to; to associate with; to take notice of; to deal with; to play against (e.g. a team); to take on (e.g. a rival)
禁札[きんさつ, kinsatsu] (n) signboard bearing a prohibition notice
貼り出し[はりだし, haridashi] (n) (See 張り出し・はりだし・2) poster; placard; notice
辞令[じれい, jirei] (n) (1) notice of personnel change (appointment, dismissal, etc.); (2) wording; choice of language; phraseology; (P)
黙殺[もくさつ, mokusatsu] (n,vs) (1) ignoring; taking no notice of; refusing even to comment on; treating with silent contempt; shelving; smothering; (2) withholding comment; (P)
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P)
いつの間にやら;何時の間にやら[いつのまにやら, itsunomaniyara] (n) unawares; unnoticed; before you know it
おいそれと[, oisoreto] (adv) at a moment's notice; readily
お目にかかる;お目に掛かる;御目にかかる;御目に掛かる[おめにかかる, omenikakaru] (exp,v5r) (1) (hum) (See 会う,目にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed
お目に留まる;お目にとまる;御目に留まる[おめにとまる, omenitomaru] (exp,v5r) to be recognized (by someone of higher status); to be noticed; to get attention
お知らせ;御知らせ;お報せ;御報せ[おしらせ, oshirase] (n,vs) (See 知らせ) notice; notification
ぐんと[, gunto] (adv) (on-mim) remarkably; noticeably
ドロン;どろん[, doron ; doron] (n,vs) absconding; taking oneself off; slipping out (home) unnoticed early (e.g. from work, out of parties, etc.)
一際;一きわ[ひときわ, hitokiwa] (adv) conspicuously; noticeably; remarkably; still more; especially
人目を引く[ひとめをひく, hitomewohiku] (exp,v5k) to grab attention; to attract notice; to be eye-catching
何時しか[いつしか, itsushika] (adv) before one knows; unnoticed; unawares
切る[きる, kiru] (suf,v5r,vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf,v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P)
前知らせ[まえじらせ, maejirase] (n) previous notice; omen; signs; premonition
前触れ[まえぶれ, maebure] (n,vs) previous notice; herald; harbinger; portent; (P)
張り出し;張出し;張り出(io);張出(io)[はりだし, haridashi] (n) (1) overhang; (2) (See 貼り出し) poster; placard; notice; (3) extra third or fourth wrestler of certain rank (sumo)
張り出す(P);張出す;貼り出す[はりだす, haridasu] (v5s,vi) (1) (張り出す, 張出す only) to project; to overhang; to stick out; to jut out; to overlie; (v5s,vt) (2) to put up (a notice); to post; (P)
忍び寄る[しのびよる, shinobiyoru] (v5r,vi) to creep; to steal up; to draw near unnoticed
掲示[けいじ, keiji] (n,vs) notice; bulletin; post; posting; placard; (P)
断り(P);断わり[ことわり, kotowari] (n) (1) notice; notification; warning; (2) permission; consent; (3) rejection; refusal; nonacceptance; declination; declining; (4) excuse; plea; (P)
気がつく;気が付く[きがつく, kigatsuku] (v5k) (1) to notice; to become aware; to perceive; to realize; to realise; (2) to recover consciousness; to come to oneself
気付く(P);気づく[きづく, kiduku] (v5k) to notice; to recognize; to recognise; to become aware of; to perceive; to realize; to realise; (P)
沙汰[さた, sata] (n,vs) (1) affair; state; incident; issue; matter; (2) verdict; sentence; (3) directions; orders; command; instructions; (4) notice; information; communication; news; message; tidings; update
注意書[ちゅういしょ, chuuisho] (n) directions; advisory; notice; warning
申し入れ(P);申入[もうしいれ, moushiire] (n) proposal; offer; report; proposition; notice; (P)
目につく;目に付く;眼につく;眼に付く[めにつく, menitsuku] (v5k) to be noticeable; to notice; to catch one's eye
知らない間に;知らないあいだに;知らないまに(ik)[しらないあいだに(知らない間に;知らないあいだに);しらないまに(知らない間に;知らないまに)(ik), shiranaiaidani ( shira nai mani ; shira naiaidani ); shiranaimani ( shira nai mani ] (exp,adv) at some time, without being noticed; before one knew; before one realised
Japanese-English: COMDICT Dictionary
掲示板[けいじばん, keijiban] bulletin board, notice board

notice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบแจ้ง[n. exp.] (bai jaēng) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note FR: bordereau [m]
ใบแจ้งความ[n. exp.] (bai jaēngkh) EN: notice ; report FR:
ใบลาออก[n. exp.] (bai lā-øk) EN: resignation ; notice FR: lettre de démission [m]
ใบประกาศ[n. exp.] (bai prakāt) EN: poster ; handbill ; notice ; circular ; certificate FR: affiche [f] ; certificat [m]
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to FR: informer ; aviser
ได้รับซองขาว[v. exp.] (dāi rap søn) EN: be given one's notice FR:
เอกสารกำกับยา[n. exp.] (ēkkasān kam) EN: accompanying literature FR: notice d'accompagnement [f]
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า[v. exp.] (jaēng hai s) EN: give advance notice FR:
แจ้งล่วงหน้า[v. exp.] (jaēng lūang) EN: give advance notice ; give notice in advance FR:
ตาย[v. exp.] (jaēng tāi) EN: give obituary notice ; announce sb.'s death FR: annoncer un décès
แจ้งย้ายสำมะโนครัวออก[v. exp.] (jaēng yāi s) EN: give notice of departure from present address FR:
การสังเกต[n.] (kān sangkēt) EN: observation ; notice FR: observation [f] ; étude [f]
คำบอกกล่าว[n. exp.] (kham bøkklā) EN: notice FR:
คำเตือน[n. exp.] (kham teūoen) EN: warning ; caution ; notification ; notice ; caveat FR: avertissement [m]
ข่าวมรณกรรม[n. exp.] (khāo morana) EN: obituary notice FR: nécrologie [f]
ข้อสังเกต[n.] (khøsangkēt) EN: notice ; remark ; observation ; note ; explanatory remark ; comment FR: observation [f] ; remarque [f] ; commentaire [m]
โฆษณาการ[n.] (khōtsanākān) EN: advertisement ; announcement ; public notice FR: annonce publicitaire [f]
กินตา[v.] (kintā) EN: deceive the eyes ; mistaken one for another ; be difficult to see ; be difficult to notice FR:
แกล้งทำเป็นมองไม่เห็น[v. exp.] (klaēng tham) EN: pretend not to notice FR: faire celui qui n'a rien vu
กระดานป้าย[n. exp.] (kradān pāi) EN: signboard ; noticeboard ; notice board FR: panneau de signalisation [m]
แลเห็น[v.] (laēhen) EN: catch sight of ; see ; sight ; look ; behold ; notice ; observe ; spot FR: apercevoir ; aviser
หมาย[n.] (māi) EN: warrant ; summons ; notice ; writ ; legal document FR: mandat [m]
ไม่อินังขังขอบ[v. exp.] (mai inangkh) EN: take no notice of ; couldn't care less ; not give a hang FR:
หมายเกณฑ์[n. exp.] (māikēn) EN: conscription notice ; call-up order ; draft order FR:
หมายประกาศ[n. exp.] (māi prakāt) EN: announcement ; notice FR:
หมายเรียกตัว[n. exp.] (māirīek tūa) EN: conscription notice FR: citation [f]
ไม่ทันสังเกต[v. exp.] (maithan san) EN: I didn't notice FR:
มองเห็น[v. exp.] (møng hen) EN: see ; catch sight of ; sight ; be in sight ; behold ; notice ; perceive ; witness FR: voir ; percevoir ; apercevoir ; discerner ; observer
หนังสือบอกกล่าว[n. exp.] (nangseū bøk) EN: notice FR:
หนังสือเวียน[n. exp.] (nangseū wīe) EN: circular notice ; circular letter FR: circulaire [f]
ป้าย[n.] (pāi) EN: sign ; signboard ; poster ; notice ; banner ; label FR: panneau [m] ; pancarte [f] ; plaque [f] ; écriteau [m] ; tableau [m] ; bannière [f] ; banderole [f]
ป้ายประกาศ[n. exp.] (pāi prakāt) EN: bilboard ; signboard ; notice board FR: panneau d'affichage [m]
ปิดประกาศ[v. exp.] (pit prakāt) EN: post a notice ; put a notice up ; put up a notice FR: placarder
ประกาศ[n.] (prakāt) EN: announcement ; declaration ; proclamation ; notice ; notification FR: annonce [f] ; déclaration [f] ; proclamation [f] ; notification [f] ; avis [m]
ประกาศ[v.] (prakāt) EN: announce ; promulgate ; proclaim ; give notice ; declare ; publish ; notice ; post ; state ; make known ; advertise FR: annoncer ; proclamer ; déclarer ; décréter ; promulguer ; prononcer ; faire savoir
ประกาศใช้[v. exp.] (prakāt chai) EN: promulgate ; publish ; give notice of the coming into force FR:
ประกาศเตือนภัย[n. exp.] (prakāt teūo) EN: warning notice FR: avis d'alerte [m]
รอดหูรอดตา[xp] (røt hū røt ) EN: escape someone's notice FR:
รอดสายตา[v. exp.] (røt sāitā) EN: escape someone's notice FR:
สังเกต[v.] (sangkēt) EN: observe ; keep an eye on ; note ; notice ; watch ; examine ; view ; look at ; remark ; perceive ; discern ; spot ; see ; monitor ; pick up on FR: observer ; examiner ; noter ; remarquer

notice ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abmeldefrist {f}cancellation notice period
Auslosungsanzeige {f}assignment notice
Änderungsnotiz {f}change notice
Ausübungsanzeige {f}exercise notice
Störmeldung {f}failure signal; failure notice
Einspruch {m} | Einspruch einlegen (gegen)opposition | to give notice of opposition; to oppose (against)
Mahnung {f}overdue notice
Strafzettel {m} für Falschparkenparking fine notice
öffentliche Bekanntmachung {f}public notice
Beschwerdebegründung {f}statement of appeal; notice of grievance
Abmeldung {f}notice of departure
Vorankündigung {f}advance notice; letter of indication
bis (in; zu) {prp; +Akkusativ} | bis heute | bis jetzt | bis auf weiteres | bis dahin | bis dahin; bis nachher | von Montag bis Freitag | bis 3 Uhr warten | bis in den Tod | bis wann?until; 'til; till; to | till this day | until now; till now | until further notice; for the time being | by then | until then; till then | from Monday to Friday | to wait until three o'clock | till death | until when; till when
Anschlagbrett {n}notice board
Bewilligungsbescheid {m}notice of granting
Notizpapier {n}notice paper
Rentenbescheid {m}notice of the amount of one's pension
polizeiliche Abmeldung {f}notice of departure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า notice
Back to top