ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

monitor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *monitor*, -monitor-

monitor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
monitor (n.) เครื่องโทรทัศน์วงจรปิด See also: จอคอมพิวเตอร์
monitor (n.) ผู้ดูแล See also: ผู้คุม, ผู้ตรวจสอบ Syn. counselor, director
monitor (vt.) ดูแล See also: ตรวจ, ติดตาม, เฝ้าสังเกต Syn. control, watch, observe
monitorial (adj.) เกี่ยวกับการใช้เครื่องมอนิเตอร์ See also: ซึ่งคอยเตือน Syn. warning
monitorship (n.) การใช้เครื่องมอนิเตอร์ See also: การใช้เครื่องตรวจสอบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์
monitory (adj.) ซึ่งเป็นสิ่งเตือน See also: ซึ่งคอยเตือน
English-Thai: HOPE Dictionary
monitor(มอน'นิเทอะ) n. นักเรียนผู้ทำหน้าที่ช่วยครูดูแลความประพฤติของนักเรียนคนอื่น,เครื่องเตือน,เครื่องบอกเหตุ,เหี้ยหรือจะกวด,เครื่องรับการส่งวิทยุ,พี่เลี้ยง. vt. ใช้เครื่องรับฟังสัญญาณ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม,สังเกต,ควบคุม. vi. เป็นเครื่องเตือน,เป็นเครื่องตรวจ. ตัวจอภาพหมายถึง ตัวจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องปลายทาง (terminal) จอภาพนั้นมีหลายชนิด เช่น สีเดียว, หลายสี มีหลายขนาด จอภาพที่ดีจะต้องมีความถี่สูง ทำให้ได้ภาพที่นิ่งสนิท (non interlaced) ทำให้ไม่มีอันตรายต่อสายตา มีความคมชัดสูง (high resolution) ขนาดมาตรฐานจะมีความละเอียด 1024 x 768 จุด แบบที่ผลิตออกมาขายใหม่ ๆ จะมีข้อดีอีกข้อหนึ่ง คือ ประหยัดไฟ โดยปิดตัวเองได้ในขณะที่ไม่ใช้งาน เรียกว่า green monitor
monitorial(มอนนิโท'เรียล,-ทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับmonitor (ดู) ,เป็นเครื่องเตือน,เกี่ยวกับหมายเรียก.
monitory(มอนนิโท'รี,-ทอ'รี) adj. เป็นเครื่องเตือน,เป็นลางบอกเหตุ,เกี่ยวกับหมายเรียก. n. จดหมายเตือน,จดหมายที่เป็นหมายเรียก
English-Thai: Nontri Dictionary
monitor(n) หัวหน้านักเรียน,พี่เลี้ยง,ผู้ตักเตือน,เรือหุ้มเกราะ,สัตว์เลื้อคล
monitory(adj) เป็นการเตือน,เกี่ยวกับหมายเรียก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
monitor๑. ตัวจอภาพ [มีความหมายเหมือนกับ video display unit (VDU)]๒. เฝ้าสังเกต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monitor จอภาพ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลอบฟัง (v.) monitor Syn. แอบฟัง, ดักฟัง
หน้าจอ (n.) monitor Syn. จอ
แอบฟัง (v.) monitor Syn. ดักฟัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want all party members in the tristate district... to monitor the city, county and state police on their CBs.ผมต้องการสมาชิกทั้งหมดใน3จังหวัด ตรวจตำรวจในเมือง,เขตปกครองและจังหวัดกับซีบีสของพวกเขา
Can you analyze the image on monitor circuit two?คุณสามารถวิเคราะห์ภาพ ในการตรวจสอบวงจร 2? ใช่.
I know! Give me the key to the monitor room!ฉันเห็นแล้ว ขอกุญแจของ ห้องมอนิเตอร์หน่อย
I got a prenatal monitor and a blood screener ordered up.ฉันสั่งเครื่องอัลตราซาวน์กับเครื่องตรวจเลือดแล้ว
It may not be much use but I'll try to monitor your dive through this guy's brain.มันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่, – ผมอยากเห็นตอนคุณเข้าไปในหัวหมอนั่น
The only way to monitor the signal is to cooperate with other stations.สอดคล้องกับเวก้าเพียง ไม่กี่ชั่วโมงต่อวัน วิธีเดียวที่จะตรวจสอบสัญญาณ คือการให้ความร่วม มือกับสถานีอื่น ๆ
We'll be able to monitor the stresses and effects using the robot passenger who we lovingly call Elmer.เราจะสามารถที่จะตรวจสอบ ความเครียด และผลกระทบโดย ใช้หุ่นยนต์ผู้โดยสาร คนที่เรารักเรียกเอลเมอ
We'll be able to monitor the stresses and effects using our robot passenger, who we lovingly call Elmer.เราจะสามารถที่จะตรวจสอบ ความเครียดและผลกระทบ ผู้โดยสารใช้หุ่นยนต์ของเราที่เรา ด้วยความรักเรียกเอลเมอ
Paul, I think we should monitor the entire area.พอผมคิดว่าเราควรจะ ตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมด
... stuckitup my assand we watched it on a monitor in his office.... แล้วติดไปที่ก้นฉันแล้วเราก็ นั่งดูมันผ่านจอในที่ทำงานเขา
With the newly installed surveillance cameras we can monitor the behavior other teachers and studentsด้วยกล้องวงจรปิดที่เพิ่งถูกติดตั้งไปใหม่ เราสามารถตรวจสอบพฤติกรรม ของครู และนักเรียน
Paige, today at work I wrote a column about computer monitor dust wipes.มาเถอะ เคท เธอสัญญาแล้วนะ!

monitor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
显示器[xiǎn shì qì, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄑㄧˋ, 显示器 / 顯示器] monitor (computer)
映像管[yìng xiàng guǎn, ˋ ㄒㄧㄤˋ ㄍㄨㄢˇ, 映像管] CRT used in TV or computer monitor; picture tube; kinescope
显像管[xiǎn xiàng guǎn, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄤˋ ㄍㄨㄢˇ, 显像管 / 顯像管] CRT used in TV or computer monitor; picture tube; kinescope
剂量监控[jì liàng jiān kòng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄐㄧㄢ ㄎㄨㄥˋ, 剂量监控 / 劑量監控] monitoring
监测[jiān cè, ㄐㄧㄢ ㄘㄜˋ, 监测 / 監測] monitor

monitor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオハナホソオオトカゲ[, aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor
アオホソオオトカゲ[, aohosoootokage] (n) blue-spotted tree monitor (Varanus macraei, species of carnivorous monitor lizard from the island of Batanta, Indonesia)
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna
イエメンオオトカゲ[, iemen'ootokage] (n) Yemen monitor (Varanus yemenensis, species of carnivorous monitor lizard found at the base of the Tihama mountains along the western coast of Yemen)
イエローヘッドモニター[, iero-heddomonita-] (n) yellow-head monitor (Varanus melinus, species of carnivorous monitor lizard native to Indonesia); quince monitor
イワヒメオオトカゲ[, iwahimeootokage] (n) Storr's pygmy monitor (Varanus storri, species of small carnivorous monitor lizard native to Australia); Storr's goanna; Storr's monitor
エアモニ[, eamoni] (n) (abbr) on-air monitor
エメラルドツリーモニター;エメラルド・ツリー・モニター[, emerarudotsuri-monita-; emerarudo . tsuri-. monita-] (n) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor
オオトカゲ属[オオトカゲぞく, ootokage zoku] (n) Varanus (genus of carnivorous monitor lizards in the family Varanidae)
オオトカゲ科[オオトカゲか, ootokage ka] (n) Varanidae (family of carnivorous monitor lizards whose only living genus is Varanus)
オルリオオトカゲ[, oruriootokage] (n) blue-tailed monitor (Varanus doreanus, species of carnivorous monitor lizard found in Australia, New Guinea, and the Bismarck Archipelago); Kalabeck's monitor
キイロオオトカゲ[, kiiroootokage] (n) yellow monitor (Varanus flavescens, species of asian carnivorous monitor lizard found in India, Pakistan, Nepal and Bangladesh)
グレイオオトカゲ[, gureiootokage] (n) Gray's monitor (Varanus olivaceus, species of carnivorous monitor lizard from Luzon and the Catanduanes Islands in the Philippines)
クロコダイルモニター;クロコダイル・モニター[, kurokodairumonita-; kurokodairu . monita-] (n) crocodile monitor (Varanus salvadorii, species of carnivorous monitor lizard found in New Guinea); Salvadori's monitor; Papua monitor; artellia
サバクオオトカゲ[, sabakuootokage] (n) Desert monitor (Varanus griseus, species of carnivorous monitor lizard found in North Africa and western Asia)
サバンナオオトカゲ[, sabannaootokage] (n) savanna monitor (Varanus exanthematicus, species of carnivorous monitor lizard native to sub-Saharan Africa); Bosc's monitor
サビイロオオトカゲ[, sabiiroootokage] (n) rusty monitor (Varanus semiremex, species of carnivorous monitor lizard native to the east coast of Queensland, Australia)
ザラクビオオトカゲ[, zarakubiootokage] (n) black roughneck monitor lizard (Varanus rudicollis, carnivorous species found throughout Southeast Asia)
サルバトールモニター;サルバトール・モニター[, sarubato-rumonita-; sarubato-ru . monita-] (n) water monitor (Varanus salvator, species of carnivorous monitor lizard common from Sri Lanka in the west to the Philippines in the east); common water monitor
シュミットオオトカゲ[, shumittoootokage] (n) peach throat monitor (Varanus jobiensis, species of carnivorous monitor lizard native to Australia)
スジメヒメオオトカゲ[, sujimehimeootokage] (n) stripe-tailed goanna (Varanus caudolineatus, species of carnivorous monitor lizard native to the forests of Western Australian)
スペンサーオオトカゲ[, supensa-ootokage] (n) Spencer's monitor (Varanus spenceri, species of carnivorous monitor lizard native to northern Australia); Spencer's goanna
セグロオオトカゲ[, seguroootokage] (n) tricolored monitor (Varanus yuwonoi, species of carnivorous monitor lizard from Halmahera Island in North Maluku, Indonesia); Moluccan black-backed monitor
デバッギングモニタ[, debaggingumonita] (n) {comp} debugging monitor
デュメリルオオトカゲ[, deyumeriruootokage] (n) Dumeril's monitor (Varanus dumerilii, species of carnivorous monitor lizard from Southeast Asia)
トリスティスモニター;トリスティス・モニター[, torisuteisumonita-; torisuteisu . monita-] (n) black-headed monitor (Varanus tristis, small species of carnivorous monitor lizard native to Australia); freckled monitor
ノドジロオオトカゲ[, nodojiroootokage] (n) rock monitor (Varanus albigularis, species of carnivorous monitor lizard found in southern Africa); legavaan; white-throated monitor
ハイパーバイザー[, haipa-baiza-] (n) {comp} hypervisor; virtual machine monitor
ヒガシベンガルオオトカゲ[, higashibengaruootokage] (n) clouded monitor (Varanus nebulosus, species of diurnal carnivorous monitor lizard native to South-East Asia)
ヒャクメオオトカゲ[, hyakumeootokage] (n) Argus monitor (Varanus panoptes, species of carnivorous monitor lizard found in northern Australia and southern New Guinea); yellow-spotted monitor
ベンガルオオトカゲ[, bengaruootokage] (n) Bengal monitor (Varanus bengalensis, species of carnivorous monitor lizard found widely distributed over South Asia); common Indian monitor
マングローブオオトカゲ;マングローブモニター[, manguro-buootokage ; manguro-bumonita-] (n) mangrove monitor (Varanus indicus, species of carnivorous monitor lizard from the Western Pacific); mangrove goanna; Western Pacific monitor lizard
リッジテールモニター;リッジテール・モニター[, rijjite-rumonita-; rijjite-ru . monita-] (n) ridge-tailed monitor (Varanus acanthurus, species of monitor lizard found throughout the arid northern regions of Australia); spiny-tailed monitor
一体型モニタ[いったいがたモニタ, ittaigata monita] (n) {comp} built-in monitor
尻棘大蜥蜴[しりとげおおとかげ;シリトゲオオトカゲ, shiritogeootokage ; shiritogeootokage] (n) (uk) (See トリスティスモニター) black-headed monitor (Varanus tristis, small species of carnivorous monitor lizard native to Australia); freckled monitor
棘尾大蜥蜴[とげおおおとかげ;トゲオオオトカゲ, togeoootokage ; togeoootokage] (n) (uk) (See リッジテールモニター) ridge-tailed monitor (Varanus acanthurus, species of monitor lizard found throughout the arid northern regions of Australia); spiny-tailed monitor
緑細大蜥蜴[みどりほそおおとかげ;ミドリホソオオトカゲ, midorihosoootokage ; midorihosoootokage] (n) (uk) (See エメラルドツリーモニター) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor
越屋根;越し屋根;腰屋根[こしやね, koshiyane] (n) roof monitor; monitor roof; lantern (roof)
黄金大蜥蜴[こがねおおとかげ;コガネオオトカゲ, koganeootokage ; koganeootokage] (n) (uk) (See イエローヘッドモニター) quince monitor (Varanus melinus, species of carnivorous monitor lizard native to Indonesia); yellow-head monitor
鼻太大蜥蜴[はなぶとおおとかげ;ハナブトオオトカゲ, hanabutoootokage ; hanabutoootokage] (n) (uk) (See クロコダイルモニター) crocodile monitor (Varanus salvadorii, species of carnivorous monitor lizard found in New Guinea); Salvadori's monitor; Papua monitor; artellia
Japanese-English: COMDICT Dictionary
デバッギングモニタ[でばっぎんぐもにた, debaggingumonita] debugging monitor
フラットパネルモニター[ふらっとぱねるもにたー, furattopanerumonita-] flat panel monitor
モニタ[もにた, monita] monitor
モニター[もにたー, monita-] monitor
一体型モニタ[いったいがたモニタ, ittaigata monita] built-in monitor
監視局[かんしきょく, kanshikyoku] monitor
フラットパネル[ふらっとぱねる, furattopaneru] flat panel (monitor, e.g.)
性能監視[せいのうかんし, seinoukanshi] performance monitoring
環境モニタリング[かんきょうモニタリング, kankyou monitaringu] environmental monitoring
監視プログラム[かんしプログラム, kanshi puroguramu] monitoring program, supervisor

monitor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฝ้าดู[v. exp.] (fao dū) EN: observe ; look at ; watch ; keep an eye on ; monitor ; view FR: observer ; surveiller ; guetter ; surveiller de l'oeil
เฝ้าจับตา[v. exp.] (fao japtā) EN: monitor FR:
เฝ้าระวัง[v. exp.] (fao rawang) EN: guard against ; be on the alert ; monitor FR: surveiller
เฝ้าสังเกต[v. exp.] (fao sangkēt) EN: monitor FR: surveiller
เหี้ย[n.] (hīa) EN: monitor lizard ; water lizard ; iguana ; Varanus salvator FR: iguane [m] ; varan [m] ; Varanus salvator
จับตา[v.] (japtā) EN: catch the eye ; keep an eye on ; watch ; monitor ; observe ; catch FR: avoir l'oeil sur ; tenir à l'oeil ; observer
จอมอนิเตอร์[n. exp.] (jø mønitoē) EN: monitor FR: moniteur [m] ; écran d'ordinateur [m]
จอภาพ[X] (jø phāp) EN: screen ; monitor FR: viseur [m] ; moniteur [m]
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look searchingly for ; monitor ; sift FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
โคธา[n.] (khōthā) EN: monitor lezard FR:
มอนิเตอร์[n.] (mønitoē) EN: monitor FR: moniteur [m]
หน้าจอ[n. exp.] (nā jø) EN: monitor ; screen FR: écran [m]
สังเกต[v.] (sangkēt) EN: observe ; keep an eye on ; note ; notice ; watch ; examine ; view ; look at ; remark ; perceive ; discern ; spot ; see ; monitor ; pick up on FR: observer ; examiner ; noter ; remarquer
สังเกตการณ์[v.] (sangkētkān) EN: observe ; watch ; keep an eye on ; keep track of ; monitor FR: observer
ตะกวดบิตาตาวา[n. exp.] (takūat Bitā) EN: Bitatawa monitor ; Northern Sierra Madre ; Forest monitor lizard FR:
ตรวจ[v.] (trūat) EN: verify ; check ; inspect ; examine ; monitor FR: vérifier ; examiner ; inspecter
ตรวจสอบ[v.] (trūatsøp) EN: check ; inspect ; verify ; test ; audit ; monitor ; oversee ; review ; approve FR: vérifier ; examiner ; contrôler ; inspecter ; explorer ; réviser ; superviser ; tester ; approuver
ตรวจติดตาม[v. exp.] (trūat tittā) EN: monitor FR:
ตรวจตรา[v.] (trūattrā) EN: examine ; inspect ; check ; check carefully ; patrol ; look around ; monitor ; oversee FR: inspecter ; passer en revue ; examiner ; surveiller
ตัวเหี้ย[n. exp.] (tūa hīa) EN: water monitor ; water lizard FR: varan [m]
ตัวกินไก่[n. exp.] (tūa kin kai) EN: water monitor ; water lizard FR: varan [m]
ตัวเงินตัวทอง[n.] (tūangoentūa) EN: monitor lizard ; water lizard FR: iguane [m] ; varan [m]
การติดตามประเมินผล[n. exp.] (kān tittām ) EN: monitoring FR:
การตรวจติดตาม[n. exp.] (kān trūat t) EN: follow-up auditing ; audit ; monitoring FR:
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน[n. exp.] (kān trūat t) EN: internal quality monitoring FR:

monitor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flammenwächter {m}flame monitor
Grenzsignalglied {n}limit monitor
Grenzwertschalter {m} [techn.]limit monitor
Helligkeitssteuerung {f} am Monitorbrightness control
Bildschirmhalter {m}monitor support
Farbbildschirm {m}; Farbmonitor
Lehrenüberwachung {f}gauge monitoring
Heißgastemperaturüberwachung {f}hot gas temperature monitoring
Marktbeobachtung {f}market investigation; market monitoring
Monitor {m} | Monitore
Messstelle {f}test point; monitoring station
Prozessleitwarte {f}process monitoring system

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า monitor
Back to top