ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overlook

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overlook*, -overlook-

overlook ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overlook (vt.) พลาดไป See also: มองพลาด, มองไม่เห็น Syn. miss, pass, omit Ops. notice, watch
overlook (vt.) เมินเฉย See also: ละเลย, เพิกเฉย, ไม่เอาใจใส่ Syn. ignore, disregard Ops. regard, heed
overlook (vt.) มองลงไปเห็น Syn. look over
overlook (vt.) ตรวจสอบ See also: สังเกต, ควบคุม, ดูแล
overlook (n.) ทัศนียภาพที่ปรากฏแก่สายตา
overlooking (n.) สิ่งที่ใช้แต่งหน้าอาหาร Syn. icing
English-Thai: HOPE Dictionary
overlook(โอ'เวอะลุค) vt. มองข้าม,เมินเฉย,แกล้งมองไม่เห็น,มองลงไปดูทัศนียภาพ,ควบคุม,ดูแล n. ทัศนียภาพที่ปรากฎแก่สายตา,การสำรวจ,การสังเกต
overlookern. ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน, Syn. overseer
English-Thai: Nontri Dictionary
overlook(vt) ละเลย,มองข้าม,มองไม่เห็น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มองข้าม (v.) overlook See also: disregard, ignore, neglect, skip Syn. ไม่นำพา, ไม่เอาใจใส่
ไม่นำพา (v.) overlook See also: disregard, ignore, neglect, skip Syn. ไม่เอาใจใส่
ไม่เอาใจใส่ (v.) overlook See also: disregard, ignore, neglect, skip Syn. ไม่นำพา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let us adjourn ourselves to the nearest table... and overlook this establishment's board offare.พวกเราจะเลื่อนที่โต๊ะใกล้ที่สุด และการทบทวนรายการอาหารของสถานที่นี้
Now, I know Shakespeare's a dead white guy, but he knows his shit, so we can overlook that.เอาล่ะ เชคสเปียร์อาจจะเป็นคนขาวที่ตายไปแล้ว แต่ก็รู้เรื่องไปหมด งั้นก็ฟังๆหน่อยละกัน
Fortunately for you, I'm gonna overlook this mental breakdown of yours.สำหรับเธอ ฉันกำลังจะมองคุณ - นี่คุณอาจจะจิตใจยังไม่ปกติ
Today, I'm going to overlook it because of Choon Hyang.ทุกวันนี้ที่ฉันไม่เหล่หล่อน เพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนสมัยเด็กหรอก.
Don't you also often overlook the power of the Divination Palace?ท่านไม่ได้มองข้ามอำนาจของ ตำหนักพยากรณ์บ่อยๆหรอกหรือ
We can't overlook these guys anymore.เรามองข้ามไอ้นั่นอีกไม่ได้เเล้ว
No. Mrs. Bartlett, what he did was illegal and we can't overlook that.ไม่ครับ คุณนายบาร์ทเล็ต สิ่งที่เขาทำมันผิดกฎหมาย
Lately, what's keeping us together... is my ability to overlook everything you do.หลังมานี่สิ่งที่ทำให้เราอยู่กันได้ คือ ความสามารถของฉันที่จะมองข้าม
But i think we can overlook that.แต่ฉันว่าเราข้ามมันไปได้
Please overlook it this time.อาจารย์่ช่วยลืมๆไปได้ไหมครับ?
Then maybe I'll overlook this pathetic little cry for help.บางที่ฉันอาจจะมองข้ามการร้องไห้ขอความช่วยเหลือนี้ไป
You can overlook someone's flaws, but, in the end... if you can't trust them... they're worthless.คุณสามารถมองข้ามความผิดของบางคนไป แต่ท้ายสุด ถ้าคุณไว้ใจพวกเขาไม่ได้ พวกเขาก็ไร้ค่า

overlook ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不咎既往[bù jiù jì wǎng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, 不咎既往] not censure sb for his past misdeeds; overlook sb's past mistakes; let bygones be bygones
俯视[fǔ shì, ㄈㄨˇ ㄕˋ, 俯视 / 俯視] overlook

overlook ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
度外視[どがいし, dogaishi] (n) (1) taking no account of; neglecting; (vs) (2) to disregard; to take no account of; to overlook
目溢し[めこぼし, mekoboshi] (n,vs) connivance; overlook
罷り通る[まかりとおる, makaritooru] (v5r,vi) to go by; to let pass; to get away with; to let slide; to overlook
読み落とす[よみおとす, yomiotosu] (v5s) to overlook in reading
不問に付す[ふもんにふす, fumonnifusu] (exp,v5s) to ignore; to disregard; to overlook; to connive at
俯瞰[ふかん, fukan] (n,vs) overlooking; looking down at; having an overhead view; having a bird's-eye view; having a high-angle view
千慮一失[せんりょいっしつ;せんりょのいっしつ, senryoisshitsu ; senryonoisshitsu] (n) mere slip by someone who is usually very careful; simple mistake by a wise person; point overlooked by a cautious person
大目に見る[おおめにみる, oomenimiru] (exp,v1) to tolerate; to condone; to overlook; to let pass
聞き捨てにする[ききずてにする, kikizutenisuru] (exp,vs-i) to overlook; to ignore; to pass over
見下ろす(P);見おろす[みおろす, miorosu] (v5s,vt) (1) to overlook; to command a view of; to look down on; (2) (See 見下す) to despise; to look down on; (P)
見落し;見落とし;見落[みおとし, miotoshi] (n) oversight; omission; something overlooked; thing left unnoticed
見落とす(P);見落す[みおとす, miotosu] (v5s,vt) to overlook; to fail to notice; to miss (seeing); (P)
見逃し[みのがし, minogashi] (n) overlooking; letting a good ball go by
見逃す(P);見逃がす;見のがす[みのがす, minogasu] (v5s,vt) to miss; to overlook; to leave at large; (P)
見逸れる[みそれる, misoreru] (v1,vt) to overlook; to fail to recognize; to fail to recognise
見過ごす(P);見過す[みすごす, misugosu] (v5s,vt) to let go by; to let pass; to overlook; to miss; (P)
通す(P);徹す(P);透す[とおす, toosu] (v5s,vt) to let pass; to overlook; to continue; to keep; to make way for; to persist in; (P)
逸す[いっす, issu] (v5s) (1) (See 逸する) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate; to depart from (the norm, etc.)
逸する;佚する[いっする, issuru] (vs-s) (1) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見逃す[みのがす, minogasu] Thai: มองข้าม English: to overlook
通す[とおす, toosu] Thai: ดูรวม ๆ English: to overlook

overlook ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้าม[v.] (khām) EN: leave out ; overlook FR: exclure ; sauter ; négliger
ละเลย[v.] (laloēi) EN: neglect ; ignore ; overlook ; be remiss ; omit FR: négliger ; abandonner ; omettre ; ignorer
หลงลืม[v.] (longleūm) EN: forget ; overlook ; omit ; neglect FR: être distrait ; être oublieux (litt.)
ม่าย[v.] (māi) EN: overlook FR:
เมิน[v.] (moēn) EN: ignore ; pay no attention to ; overlook ; turn a blind eye to ; pass over ; disregard ; spurn ; turn one's face FR: ignorer ; dédaigner ; se détourner
เมินเฉย[v.] (moēnchoēi) EN: pay no attention ; overlook deliberately ; ignore ; set brush ; set aside ; be indifferent FR: être indifférent
มองข้าม[v. exp.] (møng khām) EN: overlook ; look over ; neglect ; ignore ; deny ; blur out ; obliterate FR: laisser échapper ; négliger ; ignorer
หลงตา[adj.] (longhūlongt) EN: unnoticed ; overlooked FR:
หลงตา[adj.] (longtā) EN: unnoticed ; overlooked FR:
ตกค้าง[v.] (tokkhāng) EN: be left over ; be left behind ; remain ; be overlooked FR: ne pas prendre en considération
ตกหล่น[v.] (toklon) EN: be missing ; be overlooked ; spill out on/over ; fall out FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overlook
Back to top