ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

watcher

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *watcher*, -watcher-

watcher ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
watcher (n.) องครักษ์ See also: ผู้พิทักษ์ Syn. guard, guardian, protector
English-Thai: HOPE Dictionary
watcher(วอท'เชอะ) n. ยาม,ยามรักษาการณ์
English-Thai: Nontri Dictionary
watcher(n) ผู้เฝ้าดู,กะลาสี,ยามรักษาการณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
watcherผู้แทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ณ ที่เลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนเห็น (n.) watcher See also: spectator, witness Syn. ผู้พบเจอ
ผู้พบเจอ (n.) watcher See also: spectator, witness Syn. คนเห็น
ผู้พบเห็น (n.) watcher See also: spectator, witness Syn. ผู้พบเจอ, คนเห็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Green scout to watcher base.หน่อยสอดแนมกรีนถึงฐานระวังภัย
Copy. This is watcher base, over.รับทราบ นี่ฐานระวังภัย มีอะไร
I can't tell. He's not logged in as watcher 89.ฉันบอกไม่ได้ เขาไม่ได้ ล็อคอินชื่อ วอชเชอร์ 89
I am the watcher on the walls.ข้าคือผู้เฝ้าระวัง อยู่บนกำแพง
The Watcher on the Walls, the shield that guards the realms of men.โล่ที่ปกป้อง ผู้คนในแดนนี้
Latham leads a secret armada of spy vessels called the Watcher Fleet.เลแธมป์นำกองเรือลับชื่อ วอตเชอร์ฟรีต
ONI's Director of the Watcher Fleet.ผอ.วอตเชอร์ฟรีต จากโอเอ็นไอ
Each operative was tagged with a microchip, a pass key, giving them access, worldwide, to the Watcher database.สายแต่ละคนติดไมโครชิฟ เป็นกุญแจผ่าน ให้เข้าดูฐานข้อมูลวอตเชอร์ได้ทั่วโลก
I'm the sword in the darkness, the watcher on the walls, the shield that guards the realms of men.ข้าคือดาบในคืนที่มืดมิด ผู้เฝ้าระวังเหนือกำแพง โล่ที่คอยคุ้มกันอาณาจักรของมวลมนุษย์
Watcher 89--I got him.วอชเชอร์ 89.. ฉันเจอเขาแล้ว
Did you spot our watchers?คุณไม่ได้จุดดูของเราหรือไม่
Are you a bird-watcher too?คุณเป็นนักดูนกด้วยเหรอคะ

watcher ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウオッチャー[, uoccha-] (n) watcher
ウォッチャー[, uoccha-] (n) {comp} (industry) watcher; analyst
ニュースウォッチャー[, nyu-suuoccha-] (n) {comp} NewsWatcher
バードウオッチャー[, ba-douoccha-] (n) bird-watcher; birdwatcher
番台[ばんだい, bandai] (n) watch stand; watcher's seat; attendant's booth (e.g. at an onsen)
見物[みもの, mimono] (n,vs) sightseeing; sightseer; watching; watcher; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ウォッチャー[うおっちゃー, uoccha-] (industry) watcher, analyst
ニュースウォッチャー[にゅーすうおっちゃー, nyu-suuoccha-] NewsWatcher

watcher ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักดูนก[n. exp.] (nak dū nok) EN: bird watcher FR: observateur d'oiseaux [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า watcher
Back to top