ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

end

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *end*, -end-

end ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
end (n.) ขอบเขต See also: เขตจำกัด Syn. border, boundary, limit
end (n.) ความตาย Syn. death, demise, doom
end (n.) ตอนจบ See also: อวสาน, บทสรุป, ตอนสุดท้าย, ตอนอวสาน, ปลายทาง(ในการต่อโทรศัพท์), ปลายสาย, การจบ, การสิ้นสุด, Syn. conclusion, ending, finate Ops. beginning, start
end (vt.) ทำให้สิ้นสุด See also: ทำให้จบ, ทำให้เลิก Syn. finish, quit, stop
end (vi.) ทำให้สิ้นสุด See also: ทำให้จบ, ทำให้เลิก Syn. finish, quit, stop
end (n.) เป้าหมาย See also: วัตถุประสงค์ Syn. aim, object, purpose
end (vi.) มีผลสรุป Syn. result
end (n.) ส่วนที่เหลือ See also: ส่วนที่ตกค้าง, ซาก, เศษ
end (n.) ส่วนปลายของวัตถุ Syn. butt, tail, tip
end in (phrv.) มีตรงปลาย See also: จบลงด้วย
end in (phrv.) จบลงในสภาพ See also: สิ้นสุดด้วย
end objective (n.) จุดหมายปลายทาง See also: หลักชัย, จุดหมาย, เป้าหมาย, ที่หมาย Syn. final intention, goal, end, target, mission
end of the ball game (sl.) การยุติทุกสิ่ง See also: จุดสิ้นสุด
end of the line (idm.) ขั้นสุดท้าย See also: จุดจบ, ความตาย
end of the road (idm.) ขั้นสุดท้าย See also: จุดจบ, ความตาย
end off (phrv.) จบลงด้วย See also: ปิดท้ายด้วย Syn. finish off, finish up
end up (phrv.) สิ้นสุดด้วย See also: ลงท้ายด้วย, สรุปลงด้วย
end up (vi.) ลงท้าย See also: ในที่สุด, ลงเอย, สรุป
end user (n.) ผู้บริโภค See also: ผู้บริโภคสินค้า
end with (phrv.) จบลงด้วย See also: สิ้นสุดด้วย Syn. finish with
endanger (vt.) ทำให้อยู่ในอันตราย See also: ทำให้เป็นอันตราย Syn. hazard, imperil, jeopardize Ops. preserve, protect
endear (vt.) ทำให้เป็นที่รักใคร่ See also: ทำให้ได้รับความรักใคร่, ทำให้ได้รับความชื่นชอบ Syn. attach, charm
endear to (phrv.) ทำให้เป็นที่รักสำหรับ See also: ทำให้เป็นที่รักของ
endearing (adj.) ซึ่งเป็นที่รัก See also: น่ารัก, เป็นที่รัก Syn. appealing, likable, lovable
endearment (n.) การทำให้เป็นที่รัก See also: การแสดงความรัก Syn. affection, fondness, love
endeavor (n.) ความพยายาม See also: ความอุตสาหะ, ความบากบั่น, ความมานะ Syn. attempt, effort, try
endeavor (vt.) พยายาม (คำทางการ) See also: อุตสาหะ, บากบั่น, มานะ Syn. attempt, strive, try
endeavour (n.) ความพยายาม See also: ความมานะ, ความอุตสาหะ, ความบากบั่น Syn. attempt, effort, try
endeavour (vi.) พยายาม (คำทางการ) See also: อุตสาหะ, มานะ, บากบั่น Syn. attempt, strive, try
ended (adj.) ที่เสร็จสิ้น Syn. finished
ended (adj.) ซึ่งไม่เคลื่อนไหว See also: แน่นิ่ง, ซึ่งหยุดนิ่ง, ซึ่งไม่ไหวติง, ซบเซา, เฉื่อยชา, นิ่ง Syn. extinguished, no longer felt
ended (adj.) เสร็จสิ้น See also: จบ, เสร็จ, เรียบร้อย Syn. complete Ops. unfinished, incomplete
ended (adj.) ซึ่งหมดอายุ Syn. lapsed
ended (adj.) ยุติ See also: ไม่ทำหรือจัดการอีกต่อไป Syn. completed
endemic (adj.) เฉพาะพื้นที่ See also: เฉพาะถิ่น Ops. epidemic
endemic (n.) โรคที่เกิดเฉพาะถิ่น
ending (n.) ความตาย Syn. death
ending (n.) ช่วงสุดท้าย See also: ตอนจบ, ช่วงปลาย, ตอนสุดท้าย, ตอนจบ, ช่วงท้าย, บทสรุป Syn. closing, conclusion, finish Ops. opening
ending (n.) วิธีการจบ
ending (n.) ส่วนท้ายของคำ See also: คำหรือหน่วยคำที่เติมท้ายคำ
English-Thai: HOPE Dictionary
end(เอนดฺ) n. ปลาย,ท้าย,ตอนจบ,จุดจบ,ชั้นสุดท้าย,มรณกรรม,ความพินาศ,ความหายนะ,ผลเบื้องปลาย,ผลประสงค์,วัตถุที่ประสงค์,การลงเอย,สภาพสุดท้าย vt. ยุติ,ยกเลิก,ฆ่า,ทำลาย,ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องก
end of fileสิ้นสุดแฟ้มใช้ตัวย่อว่า EOF เป็นสัญลักษณ์พิเศษ ที่จะบอกให้รู้ว่า ถึงจุดสิ้นสุดของแฟ้มข้อมูลแล้ว สำหรับแฟ้มข้อมูลภายใต้โปรแกรมระบบดอส การกดแป้น CTRL+Z จะทำให้ได้สัญลักษณ์ที่โปรแกรมจะรู้ว่าเป็น "จุดสิ้นสุดของแฟ้มข้อมูล" แล้ว หากไม่มีสัญลักษณ์นี้ โปรแกรมจะไม่ทราบว่าข้อมูลที่ต้องการ สิ้นสุดตรงไหนมีความหมายเหมือน end of job
end of lineปลายบรรทัดใช้ตัวย่อว่า EOL (อ่านว่า อีโอแอล) โปรแกรมประมวลผลคำมักจะมีคำสั่งพิเศษนี้ที่จะสั่งให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) กระโดดไปปลายบรรทัดได้เลย
end userผู้ใช้ขั้นปลายหมายถึง ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่คนอื่นสร้างหรือเขียนไว้แล้วมาใช้ (ไม่ได้เขียนโปรแกรมเอง)
endanger(เอนเดน'เจอ) vt. ทำให้เกิดอันตราย, See also: endangerment n. การทำให้เกิดอันตราย, Syn. imperil
endear(เอนเดียร์') vt. ทำให้เป็นที่รัก
endeavor(เอนเดฟ'เวอะ) vi.,vt. พยายาม,บากบั่น. -n. ความพยายาม,ความบากบั่น., See also: endeavorer n. ดูendeavor endeavourer n. ดูendeavor, Syn. try
endeavour(เอนเดฟ'เวอะ) vi.,vt. พยายาม,บากบั่น. -n. ความพยายาม,ความบากบั่น., See also: endeavorer n. ดูendeavor endeavourer n. ดูendeavor, Syn. try
endemic(เอนเดม'มิค) adj. เกี่ยวกับท้องถิ่นหนึ่งเฉพาะ -n. โรคประจำท้องถิ่นหนึ่ง, See also: endemical adj.ดูendemic endemism n. ดูendemic endemicity n.ดูendemic, Syn. indigenous
ending(เอน'ดิง) n. การยุติ,ตอนจบ,เบื้องปลาย,ความตาย,ท้ายคำศัพท์
endlessadj. ไม่มีขอบเขต,ไม่สิ้นสุด, See also: endlessness n. ดูendless, Syn. eternal,
endmostadj. ปลายสุด,ท้ายสุด,ไกลสุด
endocarditisโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ
endocardiumเป็นผนังชั้นในสุดของหัวใจ
endoplasmic reticulumเป็นท่อขนาดเล็ก แทรกอยู่ทั้วไปในไซโตปลาสซึม และเป็นส่วนที่เชื่อมระหว่างผนังเซลล์กับผนังนิวเคลียส ของเหลวภายในนี้จึงเหมือนกับของเหลวภายนอกเซลล์ทำหน้าที่เป็นระบบสังเคราะห์และลำเลียงสารไปยังที่ต่างภายในและภายนอกเซลล์ แบ่งออกได้เป็น 2 พวก คือ Granular พวกนี้มี ribosome มาเกาะจึงเห็นเปืนผิวขรุขระ ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนและลำเลียงเพื่อปล่อยออกนอกเซลล์ ส่วนชนิดที่ 2 เรียกว่า Agranular หรือชนิดผิวเรียบเพราะไม่มี ribosome มาเกาะ ทำหน้าที่ผลิตสารพวกไขมันและลำเลียงโปรตีนต่าง ๆ ภายในเซลล์
endorsevt. สลักหลังเช็คหรือตั๋วเงิน,รับรอง,เห็นด้วย,อนุมัติ,ลงนามเห็นด้วยหรืออนุมัติ,บันทึกข้อความไว้ในใบอนุญาต,เซ็นชื่อรับรอง., See also: endorsable adj. ดูendorse endorsement n. ดูendorse indorsement n. ดูendorse endorser n. ดูendorse indor
endorseen. ผู้รับโอน,ผู้รับเอกสารหรือตั๋วเงินที่ผู้อื่นเซ็นมอบไว้ให้
endow(เอนเดา') vt. บริจาค,มอบของขวัญให้,มอบทุน, See also: endower n. ดูendow, Syn. provide,
endowment(เอนเดา'เมินทฺ) n. การบริจาค,ทุนทรัพย์ที่บริจาค,สมรรถภาพ,ความสามารถ,สติปัญญา.
endurable(เอนดิว'ระเบิล) adj. ซึ่งอดทนได้,ซึ่งสามารถทนได้., See also: endurably adv. ดูendurable
endurance(เอนดิว'เรินซฺ) n. ความอดทน,ความอมตะ, ความไม่ตาย,สิ่งที่ต้องอดทน, Syn. durability
endure(เอนดิว'เออะ) vt.,vi. อดทน,ทนทาน,ยืนยง,อดกลั้น, Syn. bear,
enduring(เอนดิว'ริง) adj. ทนทาน,ยืนนาน,อมตะ,ไม่ตาย, See also: enduringness n. ดูenduring, Syn. lasting
endwaysadv. ปลายสุด,ตามยาว,ไปทางปลาย, Syn. endwise
English-Thai: Nontri Dictionary
end(n) ตอนอวสาน,ตอนจบ,จุดจบ,ตอนปลาย,การมรณกรรม,ความหายนะ
endanger(vt) ทำให้เป็นภัย,ทำให้เป็นอันตราย
endear(vt) เป็นที่รัก,เป็นดวงใจ
endearment(n) ความเป็นที่รัก,การแสดงความรัก
endeavour(n) ความพยายาม,ความอุตสาหะ,ความมุมานะ,ความบากบั่น
ending(n) ตอนจบ,การจบ,ตอนปลาย,การสิ้นสุด,ความตาย
endless(adj) ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่สุดสิ้น,ไม่รู้จบ,ชั่วกัลปาวสาน
endorse(vt) สลักหลังเช็ค,ลงนามรับรอง,เซ็นชื่อกำกับ,ลงนามอนุมัติ
endow(vt) ให้,บริจาค,มอบให้,มอบทุน,ยกสมบัติให้
endowment(n) การบริจาค,การให้,ของบริจาค,เงินบริจาค,การมอบทุน
endue(vt) สวม,ใส่,มอบให้,ประสิทธิ์ประสาท
endurable(adj) ซึ่งอดทนได้,สามารถทนได้
endurance(n) ความทนทาน,ความอดทน,ความยืนยง
endure(vi,vt) ทนทาน,ทน,คงทน,อดทน,ยืนยง,ต้านทาน
endways(adv) ปลายทาง,ปลายสุด,ตามยาว,เรียงกัน,ต่อกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
endจบ, สิ้นสุด, สุดท้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
end of file (EOF)สิ้นสุดแฟ้ม (อีโอเอฟ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
end userผู้ใช้ขั้นปลาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
endemic-ประจำถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endocarditisเยื่อบุหัวใจอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endocardiumเยื่อบุหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endocrine๑. -หลั่งภายใน๒. ไร้ท่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endocrinologyวิทยาต่อมไร้ท่อ [มีความหมายเหมือนกับ hormonology] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endogamyการสมรสในกลุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
endogenousเกิดภายใน, จากภายใน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
endoplasmเอนโดพลาซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
endoplasmic reticulumร่างแหเอนโดพลาซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
endorseสลักหลัง [ดู indorse] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
endorseeผู้รับสลักหลัง (ตั๋วเงิน) [ดู indorsee] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
endospermเอนโดสเปิร์ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
endothermic reactionปฏิกิริยาแบบดูดกลืนความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
endowmentแบบสะสมทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
end baffleend baffle, แผงปะทะน้ำด้านท้าย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
end userผู้ใช้ขั้นสุดท้าย [คอมพิวเตอร์]
Endangered plantพืชใกล้สูญพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Endemicระบาดเป็นแห่ง,ท้องถิ่นที่มีโรค,ประจำท้องถิ่น,ประจำถิ่น,โรคเรื้อรังประจำถิ่น,เกิดประปรายประจำ,การระบาด [การแพทย์]
Endocarditisเยื่อบุหัวใจอักเสบ [TU Subject Heading]
Endocardiumผนังชั้นในหัวใจ,เยื่อบุหัวใจ,เยื่อบุภายในหัวใจ [การแพทย์]
Endocrineต่อมไร้ท่อ [การแพทย์]
Endocrinologyวิทยาต่อมไร้ท่อ [TU Subject Heading]
Endogenousในตัวบุคคล,การกระตุ้นภายใน,ในกาย,ภายในตัว,สิ่งที่อยู่ภายในร่างกาย,เกิดขึ้นภายในร่างกาย,ในร่างกาย,สาเหตุภายในร่างกาย [การแพทย์]
endoplasmเอนโดพลาซึม, ไซโทพลาซึมชั้นในถัดจากเอ็กเอ็กโทพลาซึมเข้าไป มีลักษณะเหลว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Endoplasmic Reticulumเอ็นโดพลาสมิกเรติคุลัม,เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม,เซลล์,เอนโดพลาสมิคเรติคิวลัม,เอ็นโดพลาสมิคเรติคูลัม,เอนโดพลาสมิคเรติคูลัม,เอนโดพลาสมิคเรติคคิวลั่ม,เอ็นโดพลาสมิกเรติคูลัม,เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม,ร่างแหเอนโดพลาสมิค,เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม [การแพทย์]
Endorseสลักหลัง [การบัญชี]
Endoscopeส่องกล้องดูกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหาร,กล้องส่องตรวจ,เครื่องส่องตรวจภายใน [การแพทย์]
endospermเอนโดสเปิร์ม, ส่วนหนึ่งของโครงสร้างภายในเมล็ดพืช ประกอบด้วยสารจำพวกแป้ง เป็นอาหารที่สะสมไว้สำหรับเลี้ยงต้นอ่อนของพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Endothermicพลังงานที่ต้องดูดเข้าไป,ปฏิกิริยาดูดความร้อน [การแพทย์]
Endowmentsกองทุนการกุศล [TU Subject Heading]
Endrin เอ็นดริน สารอันตรายในกลุ่มออร์กาโนคลอรีน ใช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เนื่องจากมีพิษรุนแรงและตกค้างในสิ่งแวดล้อม จึงห้ามนำเข้าตั้งแต่ ปี 2524 เป็นต้นมา [สิ่งแวดล้อม]
Enduranceความคงทน,ความอดทน,ความคงทนในการทำงาน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทอดกฐิน (n.) ceremony of presenting yellow to the Buddhist monks at the end of the Buddhist Lent
ขอเกี่ยวเรือ (n.) hook at the end of a pole or rope (often used by ferry boatmen along the river)
จนหนทาง (v.) be at the end of one´s rope See also: be driven to the wall, have no way out, be in an impasse Syn. หมดหนทาง Ops. มีทางไป, มีหนทาง
ตะกาว (n.) hook at the end of a pole or rope (often used by ferry boatmen along the river) Syn. ขอเกี่ยวเรือ
ทอดกฐิน (v.) present robes to monks at the end of Buddhist Lent See also: hold a religious ceremony in which yellow robes are presented to the priests
นะ (end.) particle used at the end of a clause
ล่ะ (end.) particle used at the end of a question, command or entreaty Syn. เล่า
ละ (end.) particle used at the end of a simple statement
ลาพรรษา (v.) leave the Buddhist temple at the end of the Lent Syn. ออกพรรษา
ว่ะ (end.) word used to end an expression but impolite
วะ (end.) word used at the end of a statement among friends but not politely
วันศารท (n.) annual festival of merit-making at the end of the tenth lunar month Syn. สารท, เทศกาลศารท
วันออกพรรษา (n.) the end of Buddhist lent Ops. เข้าพรรษา
ศารท (n.) annual festival of merit-making at the end of the tenth lunar month Syn. สารท, วันศารท, เทศกาลศารท
สิ้นหนทาง (v.) be at the end of one´s wit See also: be at the end of of one´s tether Syn. หมดปัญญา, จนปัญญา
สิ้นหนทาง (v.) be at the end of one´s wit See also: be at the end of of one´s tether Syn. หมดหนทาง, จนปัญญา
สุดคิด (v.) be at the end of one´s tether See also: be at one´s wit´s end Syn. จนปัญญา, หมดปัญญา
สุดถนน (adv.) the end of road See also: the end of street Ops. หัวถนน
สุดปัญญา (v.) be at the end of one´s wit See also: be at the end of of one´s tether Syn. หมดปัญญา, จนปัญญา, สิ้นหนทาง
สุดหนทาง (v.) be at the end of one´s wit See also: be at the end of of one´s tether Syn. หมดหนทาง, สิ้นหนทาง, จนปัญญา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He retired at the end of last yearเขาเกษียณปลายปีที่แล้ว
I want to see an end to the troublesฉันอยากเห็นการสิ้นสุดของปัญหาต่างๆ
I will be back by the end of next monthฉันจะกลับมาราวปลายเดือนหน้า
Why did it end up like this?ทำไมมันถึงได้จบลงอย่างนี้
I want you to meet friends of mineฉันต้องการให้คุณได้พบกับเพื่อนๆ ของฉัน
I have other business to attend toฉันมีธุระอื่นๆ ต้องไปทำ
Is this man a good enough friend?ผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีพอไหม
What do you recommend I do?คุณจะแนะนำให้ฉันทำอะไรดี
Let me introduce my friend to youขอฉันแนะนำเพื่อนของฉันกับคุณหน่อย
What will you do during this weekend?คุณจะทำอะไรช่วงวันหยุดนี้
But at 9 am on weekendsแต่เปิดในเวลา 9 นาฬิกา ในวันหยุดสุดสัปดาห์
What will you do this weekend?คุณจะทำอะไรในวันหยุดสัปดาห์นี้
I had lunch with a friend of mineฉันทานข้าวเที่ยงกับเพื่อนคนหนึ่ง
She cooks for her friendsเธอทำอาหารให้เพื่อนๆ ทาน
Did you use to go fishing with friends?คุณเคยไปตกปลากับเพื่อนๆ ไหม
I accompanied a friend to go shoppingฉันไปช็อปปิ้งเป็นเพื่อนเพื่อนคนหนึ่ง
And do you have friends there?และคุณมีเพื่อนที่นั่นด้วยใช่ไหม
Yes, a lot of friendsใช่ฉันมีเพื่อนมาก
To make it fast you can send a faxเพื่อให้เร็วขึ้นคุณสามารถส่งทางแฟกซ์ได้
We are not going to spend much time talkingพวกเราจะไม่เสียเวลาพูดคุยมากนัก
You are more than you pretend to beนายเป็นมากกว่าที่เสแสร้งแกล้งทำ
Now my patience has reached its endตอนนี้ความอดทนของฉันถึงที่สุดแล้ว
If you'll excuse us, we have business to attend toต้องขอตัวด้วยนะ พวกเรามีธุระที่ต้องไปทำ
If my income depends on selling,ถ้ารายได้ของฉันขึ้นอยู่กับการขายแล้วล่ะก็
I think I would spend half of the year in…ฉันคิดว่าฉันอาจจะใช้เวลาครึ่งปีใน...
They're quite friendlyพวกเขาค่อนข้างเป็นมิตร
I usually spend a lot of time with…ฉันมักจะใช้เวลามากกับ...
I used to hang out with my friends all the timeฉันเคยออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ ตลอดเวลา
I think that depends on the situationฉันคิดว่านั่นขึ้นอยู่กับสถานการณ์
I hang around with my best friendsฉันเตร็ดเตรีอยู่กับเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
I really like spending time with themฉันชอบใช้เวลาอยู่กับพวกเขาจริงๆ
I do like to spend time with my parentsฉันชอบใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่ของฉัน
We like to spend time with each otherพวกเราชอบที่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกัน
The junk food I tend to eat is potato chipsอาหารขยะที่ฉันชอบทานก็คือ พวกแผ่นมันฝรั่งทอด
I think I would like to spend more time outsideฉันคิดว่าฉันอยากใช้เวลามากกว่านี้ข้างนอก
I wish I had more time to just hang out with friendsฉันปรารถให้ตัวเองมีเวลามากขึ้นเพื่อออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ
I don't spend too much moneyฉันไม่ได้ใช้จ่ายเงินมากเกินไป
I usually spend money faster than I can make itฉันมักจะจ่ายเงินเร็วกว่าที่ฉันสามารถหาได้
A lot of parent attended the meetingพ่อแม่จำนวนมากเข้าร่วมการประชุม
I didn't mean to offend you or anythingฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้คุณโกรธแต่อย่างใด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At the end of the World War Tomainia weakened.ในช่วงท้ายของสงครามโลก โทไมเนีย กำลังพ่ายแพ้
I have arranged that he will enter from the far end of the room.ผมได้จัดชุดให้เขาใส่แล้วครับ มันจะยาวจนสุดห้องเลยครับ
I never thought... it would end this way, Figaro.ฉันไม่เคยคิด มันจะจบด้วยวิธีนี้ ฟิกาโร
I promise you I won't bring this up again, but before we end this conversation, would you answer just one more question?เอาล่ะ ฉันสัญญาว่าจะไม่ยกเรื่องนี้มาพูดอีก แต่ก่อนที่เราจะจบเรื่องนี้กัน คุณจะตอบคําถามฉันอีกสักข้อได้มั้ย
Can you enlighten us as to why Mrs. De Winter should have wanted to end her own life?ช่วยไขให้กระจ่างได้มั้ยว่าทําไม คุณนายเดอ วินเทอร์ถึงอยากจบชีวิตตัวเอง
And the blackmailer sometimes finds himself in jail at the end of it.และบางครั้งคนที่เเบล็คเมล์ก็ต้องไปลงเอยในคุก
Sarkhan... is going to end up just the way Cuba did.Sarkhan ... เป็นไป จะจบลงเพียงวิธีการที่คิวบาได้
And at the end of the happy day he is slaughtered jolly with a knife.เขาจะฆ่าครึกครื้นด้วยมีด
I hope you end up in a graveyard with the cholera and the rabies and the plague!ขอให้แกจบลงด้วยการนอนเน่าอยู่ในหลุม ด้วยโรคระบาด โรคห่า ไม่ก็โดนหมาบ้ากัดตาย
Listen the neck at the end of the rope is mine!ฟังนะ ไอ้คอที่อยู่ปลายเชือกน่ะ คอฉันนะโว้ย
Nobody misses when I'm at the end of the rope!ไม่มีใครพลาด ตอนฉันติดอยู่ปลายเชือกเลยนะโว้ย
Let's see 'em, at the end of your hype - not waving about like a hampton searching for a hand.ลองมาดู 'em ในตอนท้ายของ hype ของคุณ ไม่ได้เกี่ยวกับการโบกเช่น แฮมพ์ตัน ค้นหามือ

end ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kāo, ㄎㄠ, 尻] coccyx; tailbone at end of spine; rear joint of meat animal
[dǐ, ㄉㄧˇ, 底] background; bottom; base; the end of a period of time; towards the end of (last month)
尻骨[kāo gǔ, ㄎㄠ ㄍㄨˇ, 尻骨] coccyx; tailbone at end of spine
正仓院[Zhēng cāng yuàn, ㄓㄥ ㄘㄤ ㄩㄢˋ, 正仓院 / 正倉院] Shōsō-in, treasure house belonging to Tōdai-ji 東大寺, Nara 奈良, Japan, an extensive repository of imperial treasures from Tang times; described as the east-most end of the Silk road
桥头[qiáo tóu, ㄑㄧㄠˊ ㄊㄡˊ, 桥头 / 橋頭] either end of a bridge; a bridgehead
世界末日[shì jiè mò rì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄛˋ ㄖˋ, 世界末日] end of the world
世纪末[shì jì mò, ㄕˋ ㄐㄧˋ ㄇㄛˋ, 世纪末 / 世紀末] end of the century
[tà, ㄊㄚˋ, 錔] encase the end with metal
终端用户[zhōng duān yòng hù, ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, 终端用户 / 終端用戶] end user
满期[mǎn qī, ㄇㄢˇ ㄑㄧ, 满期 / 滿期] to fall due; to come to the end of a term; to expire
季世[jì shì, ㄐㄧˋ ㄕˋ, 季世] final phase; end of a historical era
终成泡影[zhōng chéng pào yǐng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄆㄠˋ ˇ, 终成泡影 / 終成泡影] finally a soap bubble (成语 saw); grandiose plans that end up with nothing; pie in the sky
春灯谜[Chūn dēng mí, ㄔㄨㄣ ㄉㄥ ㄇㄧˊ, 春灯谜 / 春燈謎] Spring lantern riddles (guessing game at Lantern festival 元宵節|元宵节, at the end of Spring festival 春節|春节)
十六国春秋[Shí liù guó Chūn qiū, ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 十六国春秋 / 十六國春秋] history of the Sixteen Kingdoms 304-439 by Cui Hong 崔鴻|崔鸿, written towards the end of Wei of the Northern Dynasties 北魏, 100 scrolls
去年底[qù nián dǐ, ㄑㄩˋ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄧˇ, 去年底] late last year; the end of last year
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 锏 / 鐧] mace; ancient long metal weapon with four edges and no blades, the upper end smaller and the lower end fixed with a handle
和解费[hé jiě fèi, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄟˋ, 和解费 / 和解費] money settlement (fine or payment to end a legal dispute)
满孝[mǎn xiào, ㄇㄢˇ ㄒㄧㄠˋ, 满孝 / 滿孝] at the end of the mourning period; to fulfill one's filial duties of mourning
满服[mǎn fú, ㄇㄢˇ ㄈㄨˊ, 满服 / 滿服] at the end of the mourning period; to fulfill one's filial duties of mourning
[tǎn, ㄊㄢˇ, 禫] sacrifice at the end of mourning
功德无量[gōng dé wú liàng, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ ˊ ㄌㄧㄤˋ, 功德无量 / 功德無量] no end of virtuous achievements (成语 saw); boundless beneficence
[kōu, ㄎㄡ, 彄] nock at end of bow; stretch
无路可走[wú lù kě zǒu, ˊ ㄌㄨˋ ㄎㄜˇ ㄗㄡˇ, 无路可走 / 無路可走] nowhere to go; at the end of one's tether
片头[piàn tóu, ㄆㄧㄢˋ ㄊㄡˊ, 片头 / 片頭] opening titles (of movie); leader (blank film at the beginning and end of a reel)
建安[Jiàn ān, ㄐㄧㄢˋ ㄢ, 建安] reign name (196-219) at the end of the Han dynasty
不了了之[bù liǎo liǎo zhī, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄌㄧㄠˇ ㄓ, 不了了之] settle a matter by leaving it unsettled; end up with nothing definite
归宿[guī sù, ㄍㄨㄟ ㄙㄨˋ, 归宿 / 歸宿] final destination; end result; place where sth finally settles
大开斋[dà kāi zhāi, ㄉㄚˋ ㄎㄞ ㄓㄞ, 大开斋 / 大開齋] Eid ul-Fitr (Muslim day of celebration marking the end of Ramadan)
曹操[Cáo Cāo, ㄘㄠˊ ㄘㄠ, 曹操] Cao Cao (155-220), famous statesman and general at the end of Han, noted poet and calligrapher, later warlord, founder and first king of Cao Wei 曹魏, father of Emperor Cao Pi 曹丕; the main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义
红巾军[hóng jīn jūn, ㄏㄨㄥˊ ㄐㄧㄣ ㄐㄩㄣ, 红巾军 / 紅巾軍] the Red Turbans, peasant rebellion at the end of the Yuan dynasty
黄巾[huáng jīn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ, 黄巾 / 黃巾] refers to the Yellow Turbans peasant uprising at the end of later Han (from 184)
黄巾之乱[huáng jīn zhī luàn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄓ ㄌㄨㄢˋ, 黄巾之乱 / 黃巾之亂] the Yellow Turbans peasant uprising at the end of later Han (from 184)
黄巾民变[huáng jīn mín biàn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄇㄧㄣˊ ㄅㄧㄢˋ, 黄巾民变 / 黃巾民變] the Yellow Turbans peasant uprising at the end of later Han (from 184)
黄巾起义[huáng jīn qǐ yì, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄑㄧˇ ㄧˋ, 黄巾起义 / 黃巾起義] Yellow Turbans peasant uprising at the end of later Han (from 184)
黄巾军[huáng jīn jūn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄐㄩㄣ, 黄巾军 / 黃巾軍] the army of Yellow Turbans, a peasant uprising at the end of later Han (from 184)
仰屋兴叹[yǎng wū xīng tàn, ㄧㄤˇ ㄒㄧㄥ ㄊㄢˋ, 仰屋兴叹 / 仰屋興嘆] to stare at the ceiling in despair; to find no way out; nothing you can do about it; at the end of one's wits
[cái, ㄘㄞˊ, 才] ability; talent; endowment; gift; an expert; only (then); only if; just
[yī, ㄧ, 依] according to; depend on; near to
[jù, ㄐㄩˋ, 据] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
[jù, ㄐㄩˋ, 据 / 據] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy

end ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイキャッチ[, aikyacchi] (n) short clip used to begin and end commercial breaks on Japanese TV (wasei
アップトーク[, apputo-ku] (n) style of speaking in which the speaker gives the end of each sentence or phrase a higher intonation (wasei
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree
エンドエンド通信パス[エンドエンドつうしんパス, endoendo tsuushin pasu] (n) {comp} end to end communication path
エンドカーラー[, endoka-ra-] (n) end curler
エンドゾーン[, endozo-n] (n) end zone
エンドユーザー;エンドユーザ[, endoyu-za-; endoyu-za] (n) end user
エンドユーザーコンピューティング[, endoyu-za-konpyu-teingu] (n) {comp} end user computing; EUC
エンドロール[, endoro-ru] (n) credits roll (at the end of a show or movie) (wasei
お歳暮(P);御歳暮[おせいぼ, oseibo] (n) (See 歳暮) end of the year; year-end gift; (P)
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era
ク語法[クごほう, ku gohou] (n) creating a noun by affixing "ku" to the end of an inflectable word (i.e. "omowaku", "osoraku", etc.)
けりが付く;鳧が付く(ateji)[けりがつく, kerigatsuku] (exp,v5k) (uk) (See けり) to be settled; to be brought to an end
けりを付ける;鳧を付ける(ateji)[けりをつける, keriwotsukeru] (exp,v1) (uk) to settle; to finish; to bring to an end
こと[, koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion
[, shi] (prt,conj) (at the end of a phrase) notes one (of several) reasons; (P)
しけもく[, shikemoku] (n) (sl) smokeable cigarette end (butt)
[しめ, shime] (n) end or closure mark
ソトワール[, sotowa-ru] (n) sautoir; long necklace (longer than opera-length), often with an ornament (tassel or pendant) at the end
ちょん[, chon] (adv-to,n) (1) (on-mim) clap clap (sound); (2) chop vigorously; (3) slight movement; (4) (See ちょんになる) the end
つる返し;蔓返し[つるがえし, tsurugaeshi] (n) (uk) digging up, removing sprouts from, and replanting tubers (esp. of the sweet potato) to make for a bigger end product
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A
どんでん返し[どんでんがえし, dondengaeshi] (n) (sudden) complete reversal (of plot); unexpected twist (at end of story)
どん詰り;どん詰まり[どんづまり, dondumari] (n) (uk) (dead) end; end of the line
なごり雪;名残り雪;名残雪[なごりゆき, nagoriyuki] (n) (1) (See 残雪) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring
パリソン[, parison] (n) parison, the first small bubble at the end of a blowpipe
ふいになる[, fuininaru] (exp) (See おじゃんになる) to come to nothing; to fall through; to end without result
プログラム終わり見出し[プログラムおわりみだし, puroguramu owarimidashi] (n) {comp} end program header
マルシップ[, marushippu] (n) Maru-ship; Japanese ship (because Japanese ship names often end in Maru)
一巻の終わり;一巻の終り[いっかんのおわり, ikkannoowari] (exp) the end of the line; the end of the road; curtains
不具[ふぐ, fugu] (n,adj-no) (1) (sens) deformity; distortion; disability; cripple; (2) word written at the end of a letter
世紀末[せいきまつ, seikimatsu] (n) end of a century (esp. 19th); fin-de-siecle; (P)
主客転倒;主客顛倒[しゅかくてんとう, shukakutentou] (n,vs) reversing the order of (relative) importance (of); putting the cart before the horse; the tables being turned; mistaking the insignificant for the essential; mistaking the means for the end
京の水[きょうのみず, kyounomizu] (n) (1) (arch) water from the capital (Kyoto), rumored to have a whitening effect; (2) (arch) (See 化粧水) type of washing lotion from the end of the Edo period
仕手柱;シテ柱[してばしら(仕手柱);シテばしら(シテ柱), shitebashira ( shite hashira ); shite bashira ( shite hashira )] (n) (See 仕手・2) upstage right pillar (on a noh stage), where the main actor stands at the start and end of the play
会期不継続の原則[かいきふけいぞくのげんそく, kaikifukeizokunogensoku] (n) principle holding that any matters left unresolved at the end of one Diet session are not to be carried over to the next
八分[はっぷん, happun] (n-t) (1) eight minutes; (n) (2) (See 六体) triangular-swept clerical script (clerical script whose horizontal lines end in a noticable triangular tail)
冷戦終結[れいせんしゅうけつ, reisenshuuketsu] (n) the end of the Cold War
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない,切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り,限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf,ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P)
切れ目(P);切目[きれめ, kireme] (n) break; pause; gap; end; rift; interruption; cut; section; notch; incision; end (of a task); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エンドエンド[えんどえんど, endoendo] end to end
エンドエンド通信パス[エンドエンドつうしんパス, endoendo tsuushin pasu] end to end communication path
エンドシステム[えんどしすてむ, endoshisutemu] end system
エンドツーエンド[えんどつーえんど, endotsu-endo] end to end
エンドユーザ[えんどゆーざ, endoyu-za] end user
キュー末尾[キューまつび, kyu-matsubi] end of a queue
サービスエンドポイント[さーびすえんどぽいんと, sa-bisuendopointo] service end point
ファイル終了条件[ファイルしゅうりょうじょうけん, fairu shuuryoujouken] at end condition
プログラム終わり見出し[プログラムおわりみだし, puroguramu owarimidashi] end program header
マーク区間終了[マークくかんしゅうりょう, ma-ku kukanshuuryou] marked section end
伝送ブロック終結[でんそうブロックしゅうけつ, densou burokku shuuketsu] end of transmission block (ETB)
伝送終了[でんそうしゅうりょう, densoushuuryou] end of transmission (EOT)
前置プロセッサ[ぜんちぷろせっさ, zenchipurosessa] front end processor
媒体終端[ばいたいしゅうたん, baitaishuutan] end of medium (EM)
手続き部の終わり[てつづきぶのおわり, tetsudukibunoowari] end of procedure division
最左端[さいさたん, saisatan] high order end
終了タグ[しゅうりょうタグ, shuuryou tagu] end tag, closing tag
終着局[しゅうちゃくきょく, shuuchakukyoku] end office, terminating office
通信相手[つうしんあいて, tsuushin'aite] communications partner, entity at the end of a communication
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.)
アペンド[あぺんど, apendo] append
エクステンドメモリ[えくすてんどめもり, ekusutendomemori] extended memory
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB)
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS)
エンディアン[えんでいあん, endeian] -endian
エンドツエンド[えんどつえんど, endotsuendo] end-to-end
エンドポイント[えんどぽいんと, endopointo] endpoint
キャプション[きゃぷしょん, kyapushon] caption, legend, cutline
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption)
グレゴリオ暦[ぐれごりおれき, guregorioreki] Gregorian calendar
コードインデペンデント[こーどいんでぺんでんと, ko-doindependento] code-independent
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] code-independent data communication
コンピュータ依存言語[コンピュータいぞんげんご, konpyu-ta izongengo] computer-dependent language
サービスに依存[サービスにいそん, sa-bisu niison] service-dependent (vs)
スイッチベンダ[すいっちべんだ, suicchibenda] switch vendor
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages)
セグメント優先度[せぐめんとゆうせんど, segumentoyuusendo] segment priority
セル遅延変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] cell delay variation (CDV)
データ依存ジッタ[データいぞんじった, de-ta izonjitta] DDJ, data dependent jitter
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
止める[やめる, yameru] Thai: เลิก English: to end (vt)
伸ばす[のばす, nobasu] Thai: ขยาย English: to extend
内祝[うちいわい, uchiiwai] Thai: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี English: gifts for close relatives or friends
円高[えんだか, endaka] Thai: ค่าเงินเยนที่ขึ้นสูง
友達[ともだち, tomodachi] Thai: เ English: friend
広げる[ひろげる, hirogeru] Thai: ขยาย English: to extend
明かす[あかす, akasu] Thai: อยู่จนถึงเช้า จนสว่างคาตา English: spend
曲げる[まげる, mageru] Thai: ดัดให้งอ English: to bend
済む[すむ, sumu] Thai: จบเรื่อง English: to end
爆発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] Thai: อย่างมาก English: tremendous
神話[しんわ, shinwa] Thai: ตำนานเกี่ยวกับเทพเจ้า English: legend
耐える[たえる, taeru] Thai: อดกลั้น English: to endure
薦める[すすめる, susumeru] Thai: แนะนำ(สนับสนุน) English: to recommend
親しむ[したしむ, shitashimu] Thai: สนิทสนม English: to befriend
追加[ついか, tsuika] Thai: ภาคผนวก English: appendix
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: ป้องกัน English: to defend
頼る[たよる, tayoru] Thai: ขึ้นอยู่กับ English: to depend on

end ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันต-[pref.] (anta-) EN: limit ; terminus ; end ; finality FR:
อั้นตู้ ; อั้นอ้น[adj.] (antū ; an-o) EN: at one's wits' end FR:
เอาหัวชนฝา[v. exp.] (ao hūa chon) EN: fight to the end FR:
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อับจน[adj.] (apjon) EN: in check ; at the end of one's rope ; at a impasse FR:
อวสาน[n.] (awasān) EN: end ; conclusion ; final stage FR: conclusion [f] ; fin [f]
อวสาน[v.] (awasān) EN: end ; terminate ; come to an end ; be over FR: terminer
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: end of life ; death FR: mort [f]
บั้นปลาย[n.] (banplāi) EN: end ; final part FR: phase finale [f]
บั้นปลาย[adv.] (banplāi) EN: in the end ; towards the end FR: au terme de
บานปลาย[v. exp.] (bān plāi) EN: escalate ; get out of hand ; snowball ; cost more money in the end FR: prendre de l'ampleur ; faire boule de neige
เบื้องปลาย[adv.] (beūangplāi) EN: in the end ; later FR: au bout ; à la fin
ชาย[n.] (chāi) EN: edge ; end ; frindge ; rim FR: bord [m] ; rive [f] ; bordure [f] ; lisière [f]
ช่วงท้าย[n. exp.] (chūang thāi) EN: end FR:
ดับ[v.] (dap) EN: extinguish ; put out ; stop ; put an end to ; quell ; put down ; quench ; turn off ; stamp out FR: arrêter ; éteindre ; s'éteindre ; disparaître
เด้อ[part.] (doē) EN: [polite particle added to the end of a sentence] FR:
ฝันค้าง[v. exp.] (fan khāng) EN: dream on ; be unsuccessful in obtaining a desired end FR:
หาง[n.] (hāng) EN: tail ; end ; back ; rear FR: queue [f] ; appendice [m]
หางกระหมวด[X] (hāng kramūa) EN: have a tail at the end FR:
เห็นดำเห็นแดง[adv.] (hendamhenda) EN: to the end ; once and for all FR:
ห้อยท้าย[v.] (hǿithāi) EN: attach ; be at the end FR:
หัว[n.] (hūa) EN: top ; end ; extremity ; tip FR: extrémité [f] ; bout [m] ; haut [m] ; sommet [m]
หัวคิ้ว[n.] (hūakhiu) EN: end of the eyebrow FR:
หัวปีท้ายปี[X] (hūapīthāipī) EN: bearing one child at the beginning of a year and another child towards the end of the same year FR: au début et à la fin de l'année
หัวปลี[n. exp.] (hūaplī) EN: banana blossom ; bud end of a flowering banana stalk ; edible inflorescence of a banana plant FR: fleur de bananier [f] ; partie comestible de l'inflorescence du bananier [f]
หัวถนน[n. prop.] (hūa thanon) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner FR:
หุ้มกลอง[n.] (humkløng) EN: end walls (of a Thai-style house) FR:
จากหัวถึงท้าย[xp] (jāk hūa the) EN: from the beginning to the end FR:
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip ; top ; end FR: extrémité [f] ; bout [m]
จนได้[adv.] (jondāi) EN: in the end ; ultimately ; finally FR: enfin
จนฟ้าดินสลาย[adv.] (jon fādin s) EN: forever ; until the end of time ; eternally FR:
จนหนทาง[adv.] (jon honthān) EN: be at one wits end FR:
จนแล้วจนรอด[X] (jonlaēojonr) EN: for a long time ; in the end FR:
จนปัญญา[X] (jon panyā) EN: be at one's wit's end ; have run out of ideas ; be stymied FR:
จบ[n.] (jop) EN: end ; repetition ; round FR: fin [f]
จบ[v.] (jop) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever ; conclure
จบบริบูรณ์[v. exp.] (jop børibūn) EN: end ; come to an end ; finish ; complete FR:
จบกัน[v. exp.] (jop kan) EN: come to an end ; finish ; end ; wind up FR:
จบกัน[v. exp.] (jop kan) EN: That'll be the end of it! ; Too bad! FR:
จบเกม[v. exp.] (jop kēm) EN: be end ; be finished FR:

end ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Holzweg {m} | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.]logging-path | to be off the track; to be on the wrong track | to get hold of the wrong end of the stick [fig.] | to bark up the wrong tree [fig.]
vor {prp; +Dativ} | vor (dem) Ende der Woche | vor Christus | etw. vor Zeugen erklärenbefore | before the end of the week; before the week is out | before Christ | to declare sth. before witnesses
Pleuellager {n} [techn.]big end bearing; large end bearing
Kesselboden {m} | Krempe des Kesselbodensboiler end | flange of boiler end
Zigarrenstummel {m}cigar end
Antriebsseite {f} [techn.]drive end
Betriebsschluss {m}end of business hours; end of working hours
Stirnseite {f}gable end; end wall
Generatorseite {f}generator end
Lizenzvereinbarung {f} | Endnutzer-Lizenzvereinbarunglicence agreement; license agreement | end user licence agreement (EULA)
Mantelflansch {m} für Vorkammer [techn.]shell flange channel end
Mittel {n} | Mittel und Wege | ein Mittel zum Zweckmeans | ways and means | a means to an end
Abtriebsseite {f}power takeoff side; output end
Zitat {n} | Ende des Zitatsquote | end of quote
Sackgasse {f}dead-end street; dead end
Wurstzipfel {m}sausage end
Lagerschild {n}end shield; end cap
Ultimo {m}; letzter Tag des Monats | per Ultimo | bis Ultimolast (day) of the month | by the end of the month | till the last minute
Abend {m} | Abende
Abendbrot {n}; Abendessen
Abenddämmerung {f} | Abenddämmerungen
Abendgarderobe {f}; Abendkleid
Abendglocke {f} | Abendglocken
Abgang {m}; Absendung
Kehrtwendung {f}; Wendung
Absatz {m} [econ.] | reißenden Absatz findensales; turnover | to sell like hot cakes
Abwesende {m,f}; Abwesender | Abwesenden
Achillessehne {f} [anat.]Achilles' tendon
Randwerbung {f}; unterstützende Werbung
Mehrausgabe {f}additional expenditure
angrenzend; benachbart; anliegend; anschließend {adj} | angrenzendes Feld; nachfolgendes Feld | benachbarte Kanten | benachbarter Kanaladjacent | adjacent cell | adjacent edges | adjacent channel
Adoleszenz {f}; Zeit des Erwachsenwerdens; jugendliches Alteradolescence
Adoptierende {m,f}; Adoptierenderadopter
Adoleszent {m}; Jugendlicher [med.]adolescent
treibend; abtreibend; dahinschwimmend {adj} | hilflos treibend | treiben; abtreibenadrift | helplessly adrift | to be adrift
Adventswochenende {n}weekend in Advent
Adventskalender {m}Advent calendar
Bejahung {f}; bejahender Satz | Bejahungen
Außendienst {m}; Außendienstorganisation
Bezirksdirektor {m}agency superintendent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า end
Back to top