ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

finished

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *finished*, -finished-

finished ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
finished (adj.) ยุติ See also: ไม่ทำหรือจัดการอีกต่อไป Syn. completed, ended
finished (adj.) ที่เสร็จเรียบร้อย (ผลิตภัณฑ์) See also: ที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว Syn. completed, done
finished (adj.) ไม่มีผลอีกต่อไป See also: ไม่มีความสำคัญอีกต่อไป, ไม่มีอำนาจอีกต่อไป Syn. doomed, ruined
finished (adj.) ที่มีทักษะสูง See also: มืออาชีพ, ชำนาญ Syn. accomplished, professional
English-Thai: HOPE Dictionary
finished(ฟิน'นิชทฺ) adj. ปลาย,สิ้นสุด,เสร็จ,ยุติ,สมบูรณ์,ดีเยี่ยม,ประณีตงดงาม
English-Thai: Nontri Dictionary
finished(adj) ดีเยี่ยม,เรียบร้อย,แนบเนียน,เกลี้ยงเกลา,เสร็จ,สิ้นสุด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finished goodsสินค้าสำเร็จรูป [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค้าง (v.) be unfinished See also: remain, be unsettled, be incomplete, be undone Syn. หยุด, ชะงัก
ค้างอยู่ (v.) be unfinished See also: abandon half-way
ค้างเติ่ง (v.) be unfinished See also: be unsettled, be incomplete, be undone
คาราคาซัง (v.) be unfinished See also: be undone, be pending, be incomplete Syn. คั่งค้าง, ติดอยู่
คาราคาซัง (adj.) unfinished See also: undone, pending, be incomplete Syn. คั่งค้าง, ติดอยู่
ชิ่น (v.) be finished See also: come to an end, terminate Syn. สิ้น, หมด
ติดอยู่ (v.) be unfinished See also: be undone, be pending, be incomplete Syn. คั่งค้าง
ติดอยู่ (adj.) unfinished See also: undone, pending, be incomplete Syn. คั่งค้าง
วาย (v.) be finished See also: go out of season (fruit), terminate, end, come to an end, peter out, finish Syn. หมดคราว, สิ้นคราว
สิ้น (v.) be finished See also: come to an end, terminate Syn. หมด, จบ
สิ้นคราว (v.) be finished See also: go out of season (fruit), terminate, end, come to an end, peter out, finish Syn. หมดคราว
หมด (v.) be finished See also: come to an end, terminate Syn. สิ้น, จบ
หมดคราว (v.) be finished See also: go out of season (fruit), terminate, end, come to an end, peter out, finish Syn. สิ้นคราว
หยุด (v.) be unfinished See also: remain, be unsettled, be incomplete, be undone Syn. ชะงัก
เริด (v.) be unfinished See also: abandon half-way Syn. ค้างอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I finished my work at 6 pmฉันทำงานเสร็จตอน 6 โมงเย็น
I've almost finished the preparations for…ฉันเตรียมการเกี่ยวกับ...เกือบจะเสร็จแล้ว
I haven't finished all I had to sayฉันยังพูดทั้งหมดที่ต้องพูดไม่จบเลย
Where have you been since school finished?คุณไปอยู่ที่ไหนมาตั้งแต่ออกจากโรงเรียน?
You get all your work finished?คุณทำงานทั้งหมดเสร็จแล้วหรือ?
I'm kind of happy that school has finishedฉันค่อนข้างมีความสุขที่โรงเรียนปิดเทอมแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When you've finished your letters, Robert will take them to the post.ถ้าเขียนจดหมายเสร็จแล้ว โรเบิร์ตจะเอาไปส่งให้ที่ไปรษณีย์
When she finished her bath, she'd go into the bedroom and go over to the dressing table.เมื่อท่านอาบนํ้าเสร็จเเล้ว ก็จะเข้ามาที่ห้องนอนและตรงมาที่โต๊ะเครื่องแป้ง
I just finished painting an apartment that overlooked an el line. It took three days.ฉันเพิ่งเสร็จสิ้นการวาดภาพพาร์ทเมนท์ที่มองข้ามสายเอ มันต้องใช้เวลาสามวัน
He knew that he had broken the confidence of the Negro... ... and now he finished the bout before anyone had to go to work.เขารู้ว่าเขาเสียความเชื่อมั่น ของพวกนิโกรและตอนนี้เขา เสร็จสิ้นการแข่งขัน ก่อนที่ทุกคนจะต้องไปทำงาน
Along comes Mr. Whitey, and when he's finished with that net it looks like a kiddies' scissors class has cut it up for a paper doll.พอฉลามขาวมา เเล้วมันเสร็จธุระกับเเหนั่น... มันก็เหมือนเด็กฝึกใช้กรรไกร ที่ตัดขาดเละเทะไปหมด
All in good time, when I'm finished with it.ทุกคนจะมีความสุข, ตอนที่ผมทำมันเสร็จ
If you've finished your prayers perhaps we could begin our business.ถ้าพวกคุณสวดมนตร์เสร็จแล้ว ก็มาเริ่มพูดธุระกันเลย
When you've finished your call, perhaps you'd be good enough to wait here.ถ้าหากคุณโทรเสร็จแล้ว มันอาจจะดีถ้าคุณจะนั่งรอที่นี่
We haven't finished searching the house yet.เรายังไม่ได้ค้นทั่วบ้านให้เสร็จเลย
No, we ain't finished here, lady. Sit down.ยัง คุณผู้หญิง นั่งก่อน
I said we ain't finished here, lady.เรายังคุยกันไม่เสร็จ คุณผู้หญิง
After I'm finished winding you up, go upstairs with him and we'll explain what you have to do.พอฉันไขลานให้ ให้ขึ้นไปข้างบนกับแจ็ค เขาจะอธิบายแผนให้ฟัง

finished ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成品[chéng pǐn, ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ, 成品] finished goods; a finished product
制成品[zhì chéng pǐn, ㄓˋ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ, 制成品] manufactured goods; finished product
[dé, ㄉㄜˊ, 得] to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished
[cū, ㄘㄨ, 粗] coarse; rough; thick; unfinished; vulgar; rude; crude
完蛋[wán dàn, ㄨㄢˊ ㄉㄢˋ, 完蛋] fallen from power; destroyed; finished; all over for (him); gone to the dogs
玩儿完[wán er wán, ㄨㄢˊ ㄦ˙ ㄨㄢˊ, 玩儿完 / 玩兒完] finished; to be done with sth
[qì, ㄑㄧˋ, 讫 / 訖] finished
半途而废[bàn tú ér fèi, ㄅㄢˋ ㄊㄨˊ ㄦˊ ㄈㄟˋ, 半途而废 / 半途而廢] give up halfway; leave sth; unfinished
半半拉拉[bàn bàn lā lā, ㄅㄢˋ ㄅㄢˋ ㄌㄚ ㄌㄚ, 半半拉拉] incomplete; unfinished
余留[yú liú, ㄩˊ ㄌㄧㄡˊ, 余留 / 餘留] remainder; fractional part (after the decimal point); unfinished
定当[dìng dàng, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄤˋ, 定当 / 定當] settled; ready; finished
未了[wèi liǎo, ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˇ, 未了] unfinished; outstanding (business); unfulfilled
余留事务[yú liú shì wù, ㄩˊ ㄌㄧㄡˊ ㄕˋ ˋ, 余留事务 / 餘留事務] unfinished business
用完[yòng wán, ㄩㄥˋ ㄨㄢˊ, 用完] used up; finished
[cū, ㄘㄨ, 麄] variant of 粗, coarse; rough; thick; unfinished; vulgar; rude; crude

finished ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship
ちゃった[, chatta] (exp) (col. form of しまいました or しまった) (See 仕舞う) finished doing; did completely
上げ畳[あげだたみ, agedatami] (n) a tatami finished on both sides
加工交易[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company)
加工品[かこうひん, kakouhin] (n) processed goods; finished goods
完成品[かんせいひん, kanseihin] (n) finished product
既遂[きすい, kisui] (n) (1) (See 未遂) something already finished (accomplished, etc.); (2) perpetrated crime (as opposed to attempted crime)
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P)
礼奉公[れいぼうこう, reiboukou] (n) (See お礼奉公) free service after one has finished one's apprenticeship
補作[ほさく, hosaku] (n) adding something to or altering a finished work of art; something added or altered in this manner
されてしまった[, sareteshimatta] (exp) (suru verb ending, passive) done and finished; done once and for all
やりっぱ[, yarippa] (n) (abbr) (sl) (See やりっぱなし) leave unfinished or incomplete
やりっ放し;遣りっ放し[やりっぱなし, yarippanashi] (adj-no,adj-na) unfinished; incomplete
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
中半[ちゅうはん, chuuhan] (n) middle; half-finished
中途半端[ちゅうとはんぱ, chuutohanpa] (adj-na,n,adj-no) halfway; half measures; unfinished; incomplete; by halves; half-baked; half-cocked; (P)
中間製品[ちゅうかんせいひん, chuukanseihin] (n) intermediate product; partly-finished product
仕掛け(P);仕掛[しかけ, shikake] (n) device; contrivance; trick; mechanism; gadget; (small) scale; half finished; commencement; set up; challenge; attack; (P)
尻切れ蜻蛉[しりきれとんぼ, shirikiretonbo] (n) leaving unfinished; unfinished ending
尻抜け[しりぬけ, shirinuke] (n) forgetfulness; leaving things unfinished
打ち掛け;裲襠;打掛け;打掛[うちかけ, uchikake] (n) (1) women's bridal robe with trailing skirts worn over a kimono; (2) (打ち掛け only) ending play for the day; leaving a game unfinished (esp. Go)
指し掛け[さしかけ, sashikake] (n) unfinished game of shogi
書き掛け;書きかけ[かきかけ, kakikake] (adj-no) unfinished
未処分[みしょぶん, mishobun] (n) unsettled; unfinished; undivided (profits)
果てる[はてる, hateru] (v1,vi) (1) to end; to be finished; to be exhausted; to die; to perish; (suf) (2) indicates an extreme has been reached; (P)
為残す[しのこす, shinokosu] (v5s,vt) to leave unfinished
片付く(P);片づく[かたづく, kataduku] (v5k,vi) (1) to be put in order; to be put to rights; (2) to be disposed of; to be solved; (3) to be finished; (4) (also written as 嫁く) to be married (off); (P)
白木[しらき, shiraki] (n) plain wood; unfinished woodwork
見果てぬ[みはてぬ, mihatenu] (adj-pn) (arch) unfinished; unfulfilled; impossible
見果てぬ夢[みはてぬゆめ, mihatenuyume] (n) (arch) (See 見果てる) unfinished dream; unfulfilled dream; impossible dream
許し;許[ばかし;ばっかし, bakashi ; bakkashi] (prt) (1) (uk) (col) (See 許り) approximately; about; (2) only; nothing but; (3) (after the -ta form of a verb) just (finished, etc.)
許り(P);許[ばかり(P);ばっかり;ばっか(許), bakari (P); bakkari ; bakka ( moto )] (prt) (1) (uk) approximately; about; (2) only; merely; nothing but; (3) (after the -ta form of a verb) just (finished, etc.); (P)
遣り掛け[やりかけ, yarikake] (n) (uk) unfinished; in progress
Japanese-English: COMDICT Dictionary
完成品[かんせいひん, kanseihin] finished product
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
済ませる[すませる, sumaseru] Thai: ทำให้เสร็จเรียบร้อย English: to be finished

finished ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิ่น[v.] (chin) EN: be finished FR:
ดวงดับ[X] (dūang dap) EN: finished FR:
เจ๊ง[v.] (jeng) EN: fail ; flop ; be finished ; be ruined ; go bust ; go bankrupt ; broke ; go out of business FR:
จบบริบูรณ์[adj.] (jop børibūn) EN: complete ; completed ; completely ended ; completely finished FR:
จบเกม[v. exp.] (jop kēm) EN: be end ; be finished FR:
จอดไม่ต้องแจว[xp] (jøt mai tǿn) EN: come to the end ; be finished for FR:
จวนเสร็จ[X] (jūan set) EN: almost ready ; just about finished FR:
กัลปิต[adj.] (kanlapit) EN: finished ; completed FR:
ใกล้จะเสร็จ[X] (klai ja set) EN: almost finished FR: presque terminé
ใกล้เสร็จแล้ว[adj.] (klai set la) EN: about to be finished FR: sur le point d'être terminé ; proche d'être terminé ; pratiquement terminé ; presque terminé ; quasiment terminé
กลั้วเกลี้ย[adv.] (klūaklīa) EN: almost finished ; with little to spare ; narrowly FR:
เลิก[v.] (loēk) EN: end ; be over ; stop ; close ; be finished ; be ended ; be concluded FR: finir ; terminer ; se terminer ; arrêter ; achever ; cesser
ลุล่วง[adj.] (lulūang) EN: accomplished ; achieved ; fulfilled ; completed ; finished ; done FR:
ไม่มีเหลือ[adj.] (mai mī leūa) EN: all gone ; all finished ; used up FR: épuisé
หมด[v.] (mot) EN: be finished ; come to an end ; be exhausted ; terminate ; have no more ; end ; exhaust ; expire ; run out (of) FR: ne plus disposer de ; être à court de ; s'épuiser ; faire défaut
หมดเกลี้ยง[adj.] (motklīeng) EN: all gone ; all finished ; used up FR: épuisé
หมดไป[adj.] (mot pai) EN: gone ; finished FR: épuisé
หมดสิ้น[adj.] (mot sin) EN: finished ; ended FR:
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป [n. exp.] (phalittapha) EN: finished product FR: produit fini [m]
พึ่งเสร็จ[X] (pheung set) EN: just finished FR: tout juste terminé
พร้อม[v.] (phrøm) EN: be ready ; be prepared ; be finished ; be complete FR: être prêt
พร้อม[adj.] (phrøm) EN: ready ; prepared ; all set ; finished ; fully completed FR: fin prêt ; terminé ; préparé
เรียบร้อย[adj.] (rīeprøi) EN: all done ; all finished ; all set FR: terminé
เรียบร้อยแล้ว[adj.] (rīeprøi laē) EN: finished ; completed FR: terminé ; achevé ; accompli
สำเร็จ[adj.] (samret) EN: finished ; prepared ; ready-made ; completed ; done ; accomplished FR: achevé ; accompli ; fini ; réussi
สำเร็จรูป[adj.] (samretrūp) EN: readymade ; ready-made ; prefabricated ; instant ; processed ; premixed ; finished ; ready to serve FR: prêt à ; tout prêt ; tout fait ; instantané ; préfabriqué ; prêt à l'emploi ; préassemblé
เสร็จ[adj.] (set) EN: finished ; completed ; done ; over ; ready FR: fini ; prêt ; terminé ; achevé ; accompli
เสร็จแล้ว[adj.] (set laēo) EN: finished ; done ; already over ; completed ; ready ; mission accomplished ; Geronimo! FR: terminé ; c'est fait ; c'est prêt ; c'est fini ; c'est terminé ; C'est prêt !
สิ้น[v.] (sin) EN: be finished ; be over ; come to the end ; end ; terminate ; expire FR: se terminer ; expirer ; prendre fin ; être révolu
สินค้าสำเร็จรูป [n. exp.] (sinkhā samr) EN: finished goods FR:
สิ้นสุด[v.] (sinsut) EN: end ; come to an end ; terminate ; be finished ; be completed FR: finir ; se terminer ; expirer ; cesser ; prendre fin
ทำให้เสร็จ[v. exp.] (thamhai set) EN: finish ; do until finished ; make complete ; complete FR: finir ; terminer ; achever
ตก[adj.] (tok) EN: finished ; completed ; done ; accomplished FR: achevé ; accompli ; fini ; réussi
ยังไม่เสร็จ[adj.] (yang mai se) EN: unfinished ; still not finished FR: en cours ; pas encore prêt ; pas fini ; pas terminé ; ce n'est pas terminé
ยุติ[adj.] (yutti) EN: over ; ended ; stopped ; finished FR:
เหินเห่อ[v.] (hoēnhoē) EN: be unfinished ; be hung up FR:
กึ่งสำเร็จรูป [adj.] (keung samre) EN: semi-finished FR: semi-fini
คา[v.] (khā) EN: stick ; remain ; strand ; obstruct ; be stuck ; be pending ; remain stuck ; remain unfinished FR: bloquer ; coincer
ค้าง[v.] (khāng) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone ; left unfinished FR: être inachevé ; être interrompu
คั่งค้าง[adj.] (khangkhāng) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears FR: inachevé

finished ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufmaß {n}measurement of finished work
Fertigprodukt {n}finished product
Rohzustand {n}raw state; unfinished state
unfertig {adj}unfinished

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า finished
Back to top