ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

complete

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *complete*, -complete-

complete ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
complete (adj.) ทั้งหมด Syn. entire, whole
complete (vt.) ทำทั้งหมด
complete (adj.) ที่เสร็จสิ้น Syn. finished, ended
complete (vt.) เสร็จ See also: จบ, เสร็จสิ้น Syn. accomplish, perfect
completed (adj.) ยุติ See also: ไม่ทำหรือจัดการอีกต่อไป Syn. ended
completed (adj.) ที่เสร็จเรียบร้อย (ผลิตภัณฑ์) See also: ที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว Syn. done
completely (adv.) อย่างทั้งหมด Syn. entirely, totally, wholly
completely (adv.) อย่างเสร็จสมบูรณ์
completeness (n.) ความครบถ้วน See also: ความสมบูรณ์ Syn. wholeness
completeness (n.) ความสมบูรณ์ See also: ความเต็มเปี่ยม Syn. integrality, wholeness
completeness (n.) ความสมบูรณ์ See also: การรวมเป็นหนึ่ง, ความไม่แบ่งแยก, ความไม่แยกจากกัน Syn. unity
English-Thai: HOPE Dictionary
complete(คัมพลีท') {completed,completing,completes} adj. สมบูรณ์,เสร็จ,สำเร็จ,ครบ,สมบูรณ์,พร้อม,เต็มที่,สิ้นเชิง vt. ทำให้เสร็จ,ทำให้สมบูรณ์,ทำให้ครบ,ส่งฟุตบอลไปข้างหน้าได้สำเร็จ, Syn. remainder,balance -Conf. completer
English-Thai: Nontri Dictionary
complete(adj) ทั้งสิ้น,บริบูรณ์,สมบูรณ์,ครบ,พร้อม
completely(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างพร้อมมูล,อย่างครบถ้วน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
completeสมบูรณ์, ครบถ้วน, สิ้นสุด, เต็มที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Completeสมบูรณ์,ชนิดสมบูรณ์,เต็มที่ [การแพทย์]
Completely Automated Public Turing Computer and Humans Apartการทดสอบด้วยวิธีอัตโนมัติเพื่อแยกแยะว่าการป้อนข้อมูลกระทำโดยมนุษย์หรือเครื่องจักร กลไกที่เจ้าของเว็บไซต์ใช้ป้องกันการนำเข้าข้อมูลขยะจำนวนมาก โดยผู้ซึ่งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นทำการป้อนข้อมูลเสมือนเป็นมนุษย์ วิธีการที่มักใช้ในการทดสอบคือการให้ผู้ป้อนข้อมูลดูภาพหรือฟังเสียงอ่าน และป้อนคำตอบที่เห็นหรือได้ยิน เพื่อยืนยันความเป็นมนุษย์ CAPTCHA มักนำไปใช้ในการตรวจสอบข้อคิดเห็นต่างๆ ในเว็บบอร์ด หรือในบลอก (blog) หรือการสมัครขอใช้บริการออนไลน์ต่างๆ [Assistive Technology]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครบรอบ (v.) complete See also: get close to, near, reach, be complete
ครบวงจร (adj.) complete See also: entire
ชน (v.) complete See also: get close to, near Syn. บรรจบ, ครบรอบ
บรรจบ (v.) complete See also: get close to, near Syn. ครบรอบ
พรักพร้อม (v.) complete See also: prepare, ready, assemble Syn. พร้อมพรัก
พรั่งพร้อม (v.) complete See also: prepare Syn. เพียบพร้อม, พร้อมพรั่ง
สมบูรณ์แบบ (adj.) complete See also: flawless Ops. บกพร่อง
เต็มใบ (adj.) complete
ทั้งหมด (adv.) completely See also: thoroughly
ขาดปาก (adv.) completely Syn. ขาดคำ
ครบครัน (adv.) completely See also: perfectly, fully Syn. พร้อม, ครบถ้วน Ops. พร่อง, บกพร่อง
ครบถ้วน (adv.) completely See also: all, entirely, fully, wholly Syn. ครบ Ops. ขาด
ครบถ้วนบริบูรณ์ (adv.) completely See also: fully, wholly, entirely Syn. ครบถ้วน Ops. ขาดเหลือ
ครบบริบูรณ์ (adv.) completely See also: fully, wholly, entirely Syn. ครบถ้วน, ครบถ้วนบริบูรณ์ Ops. ขาดเหลือ
บริบูรณ์ (adv.) completely See also: fully, all ready Syn. ครบถ้วน, ครบครัน
พร้อมพรัก (adv.) completely See also: fully, all Syn. พร้อมเพรียง, พรักพร้อม
พร้อมพรั่ง (adv.) completely See also: all present, all ready Syn. พรั่งพร้อม
พร้อมมูล (adv.) completely See also: fully, all ready Syn. บริบูรณ์, ครบถ้วน, ครบครัน
พร้อมสรรพ (adv.) completely See also: fully, all, in abundance Syn. พร้อมมูล, พร้อม Ops. ขาดเหลือ, ขาด
พิสดาร (adv.) completely Syn. ละเอียด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's a complete lunaticเขาเป็นคนเสียสติโดยสิ้นเชิง
You have completely misunderstoodคุณเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง
He's completely lost his mind!เขาเสียสติไปอย่างสิ้นเชิง
I want to kill him, I lost my temper completelyฉันอยากจะฆ่าเขา ฉันโมโหอย่างที่สุด
You are completely insane!นายมันบ้าโดยแท้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll go myself to the dwarfs' cottage in a disguise so complete no one will ever suspect.ฉันจะไปตัวเองไปที่กระท่อม คนแคระ ' ในการปลอมตัวเพื่อให้สมบูรณ์ ไม่มีใครเลยที่จะสงสัยว่า
I got my kneecaps on backwards, but outside of that, I'm a complete wreck.{\cHFFFFFF}ผมได้ kneecaps ของฉันบนหลัง {\cHFFFFFF}แต่นอกนั้น ฉันซากที่สมบูรณ์ ขอบคุณ
Return to the base. I will complete the task.ฉันจะทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ ออก
Let's go. I must complete my bust, two novels, finish my blueprints, begin my beguine.ฉันจะต้องกรอกหน้าอกของฉันสอง เล่ม
Since Hal was capable of operating Discovery unassisted, it was decided that he should be programmed to complete the mission autonomously in case the crew was incapacitated or killed.ตั้งแต่ แฮล คือความสามารถ ในดิสคัเฟอรีในการดำเนินงาน โดยความช่วยเหลือของมนุษย์ มันก็ตัดสินใจ เขาควรจะถูกตั้งโปรแกรมให้ เสร็จสมบูรณ์
I have complete faith in you.ฉันมีความเชื่อที่สมบูรณ์ในตัว คุณ
To complete these works in a style worthy of this great museum... has been a costly undertaking and one we could never have contemplated... without the generous patronage of the late Lord Greystoke.ให้เสร็จสมบูรณ์งานเหล่านี้ในรูป แบบคุ้มค่าของพิพิธภัณฑ์ที่ดีนี้ ... ได้รับการดำเนินการค่าใช้จ่ายและ หนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้ครุ่นคิด ... โดยไม่ต้องอุปถัมภ์ใจกว้าง ของปลายลอร์ดสโตก
Our first priority is to cover those bodies, establish a new base camp, and complete this project.ก่อนอื่น เราต้องฝังศพพวกนี้ ตั้งค่ายสนาม แล้วปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ
The only project I have to complete is to get my partner out. Fitz-Hume! Fitz-Hume!ภารกิจของผม คือช่วยคู่หูออกมา Fitz-Hume! ขึ้นมา!
For once, I'm in complete agreement. we should get up and leave immediately.ภารกิจของเราเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราแค่รอการส่งกลับ
A complete and total barf-o-rama.อาเจียนอราม่า จบบริบูรณ์
And we will. It is just a matter of time before we achieve a complete victory.และเราจะทำ ไม่ว่าจะใช้เวลาเท่าไร เราต้องประสบชัยชนะ

complete ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不知所措[bù zhī suǒ cuò, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙㄨㄛˇ ㄘㄨㄛˋ, 不知所措] not knowing what to do (成语 saw); at one's wits' end; embarassed and at a complete loss
乱糟糟[luàn zāo zāo, ㄌㄨㄢˋ ㄗㄠ ㄗㄠ, 乱糟糟 / 亂糟糟] chaotic; topsy turvy; a complete mess
合龙[hé lóng, ㄏㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, 合龙 / 合龍] closure (civil engineering); join of segments to complete a project (dam, bridge, dike etc)
全份[quán fèn, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 全份] complete set
全休[quán xiū, ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄡ, 全休] complete rest (after an illness)
全员[quán yuán, ㄑㄩㄢˊ ㄩㄢˊ, 全员 / 全員] complete personnel; fully manned
全貌[quán mào, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄠˋ, 全貌] complete picture; full view
全面禁止[quán miàn jìn zhǐ, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ, 全面禁止] complete prohibition; total ban
杯盘狼藉[bēi pán láng jí, ㄅㄟ ㄆㄢˊ ㄌㄤˊ ㄐㄧˊ, 杯盘狼藉 / 杯盤狼藉] cups and dishes in complete disorder (成语 saw); after a riotous drinking party
一意[yī yì, ㄧ ㄧˋ, 一意] focus; with complete devotion; stubbornly
冷门[lěng mén, ㄌㄥˇ ㄇㄣˊ, 冷门 / 冷門] a neglected branch (of arts, science, sports etc); fig. a complete unknown who wins a competition
狼藉[láng jí, ㄌㄤˊ ㄐㄧˊ, 狼藉] in a mess; scattered about; in complete disorder
完全归纳推理[wán quán guī nà tuī lǐ, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ ㄋㄚˋ ㄊㄨㄟ ㄌㄧˇ, 完全归纳推理 / 完全歸納推理] inference by complete induction
两清[liǎng qīng, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧㄥ, 两清 / 兩清] loan settled (business term); business complete to the satisfaction of both parties
一塌糊涂[yī tā hú tu, ㄧ ㄊㄚ ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, 一塌糊涂 / 一塌糊塗] muddled and completely collapsing (成语 saw); in an awful condition; complete shambles; a total mess
全集[quán jí, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧˊ, 全集] omnibus; complete works (of a writer or artist)
几乎完全[jī hū wán quán, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, 几乎完全 / 幾乎完全] almost entirely; almost completely
十足[shí zú, ㄕˊ ㄗㄨˊ, 十足] ample; complete; hundred percent; a pure shade (of some color)
满满当当[mǎn mǎn dāng dāng, ㄇㄢˇ ㄇㄢˇ ㄉㄤ ㄉㄤ, 满满当当 / 滿滿當當] brim full; completely packed
满当当[mǎn dāng dāng, ㄇㄢˇ ㄉㄤ ㄉㄤ, 满当当 / 滿當當] brim full; completely packed
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 净 / 淨] clean; completely; only
不太明白[bù tài míng bai, ㄅㄨˋ ㄊㄞˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞ˙, 不太明白] (question is) not completely clear; I don't get it
无所不用其极[wú suǒ bù yòng qí jí, ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ, 无所不用其极 / 無所不用其極] committing all manner of crimes; completely unscrupulous
全副[quán fù, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄨˋ, 全副] completely
全复[quán fù, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄨˋ, 全复 / 全復] completely; totally recovered; healed
全然[quán rán, ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ, 全然] completely
十成[shí chéng, ㄕˊ ㄔㄥˊ, 十成] completely
[zhōu, ㄓㄡ, 周] complete; encircle; circuit; lap; week; cycle; all; every; attentive; thoughtful; the Zhou dynasty from 1027 BC; surname Zhou
丧尽[sàng jìn, ㄙㄤˋ ㄐㄧㄣˋ, 丧尽 / 喪盡] completely lose
坏透[huài tòu, ㄏㄨㄞˋ ㄊㄡˋ, 坏透 / 壞透] completely bad
夹七夹八[jiā qī jiā bā, ㄐㄧㄚ ㄑㄧ ㄐㄧㄚ ㄅㄚ, 夹七夹八 / 夾七夾八] completely mixed up; in a muddle
完全兼容[wán quán jiān ròng, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˋ, 完全兼容] completely compatible
径庭[jìng tíng, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄧㄥˊ, 径庭 / 徑庭] completely different
截然[jié rán, ㄐㄧㄝˊ ㄖㄢˊ, 截然] completely; sharply (differing)
烂醉[làn zuì, ㄌㄢˋ ㄗㄨㄟˋ, 烂醉 / 爛醉] dead drunk; completely drunk
[zhěng, ㄓㄥˇ, 整] exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time
完备[wán bèi, ㄨㄢˊ ㄅㄟˋ, 完备 / 完備] faultless; complete; perfect; to leave nothing to be desired
一败涂地[yī bài tú dì, ㄧ ㄅㄞˋ ㄊㄨˊ ㄉㄧˋ, 一败涂地 / 一敗塗地] to fail completely; a crushing defeat
[chéng, ㄔㄥˊ, 成] finish; complete; accomplish; become; turn into; win; succeed; one tenth; surname Cheng
丧心病狂[sàng xīn bìng kuáng, ㄙㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄨㄤˊ, 丧心病狂 / 喪心病狂] frenzied (成语 saw); completely crazy and ridiculous; loss of reason; insane; crazed cruelty

complete ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly
どんでん返し[どんでんがえし, dondengaeshi] (n) (sudden) complete reversal (of plot); unexpected twist (at end of story)
フル活用[フルかつよう, furu katsuyou] (n,vs) full use; extensive use; complete utilization
やり切る[やりきる, yarikiru] (v5r) (uk) complete decisively; to do to completion
一切経[いっさいきょう, issaikyou] (n) complete Buddhist scriptures
一式[いっしき, isshiki] (n) complete set; all; everything; (P)
一段落付ける[いちだんらくつける, ichidanrakutsukeru] (v1) to complete the first stage of; to settle for the time being
一目(P);ひと目[ひとめ(P);いちもく(一目), hitome (P); ichimoku ( ichimoku )] (n-adv,n-t) (1) (sense (1) is usually ひとめ) (a) glance; (a) look; (a) glimpse; (n) (2) (いちもく only) (a) stone (in Go); (3) (ひとめ only) complete view; bird's-eye view; (P)
一辺倒[いっぺんとう, ippentou] (n) complete devotion to one side; (P)
丸禿[まるはげ, maruhage] (n) complete baldness
丸負け[まるまけ, marumake] (n) complete defeat
主部[しゅぶ, shubu] (n) {ling} main part; complete subject; grammatical subject
今是昨非[こんぜさくひ, konzesakuhi] (exp) complete reversal of values or ways of thinking (over time); What appeared wrong in the past now appears right; realizing and regretting the past errors of one's ways
修める[おさめる, osameru] (v1,vt) (1) to study; to complete (a course); to cultivate; to master; (2) to order (one's life); (3) to repair (a fault one has committed); (P)
全免[ぜんめん, zenmen] (n) complete exemption
全勝[ぜんしょう, zenshou] (n,vs,adj-no) complete victory; winning the sumo tournament with no losses; (P)
全権委任[ぜんけんいにん, zenken'inin] (n) complete power of attorney
全滅[ぜんめつ, zenmetsu] (n,vs) annihilation; total destruction; complete destruction; crushing defeat; (P)
全編[ぜんぺん, zenpen] (n) whole book (volume); complete episode
全部床義歯[ぜんぶしょうぎし, zenbushougishi] (n) complete denture
全面否定[ぜんめんひてい, zenmenhitei] (n,vs) total denial; complete denial; denying totally (flatly, outright)
全面撤退[ぜんめんてったい, zenmentettai] (n,vs) total (full-scale) withdrawal; complete pullout (pullback)
公地公民[こうちこうみん, kouchikoumin] (n) (See 私地私民) complete state ownership of land and citizens (proclaimed by the Taika reforms) (Ritsuryo period)
六法全書[ろっぽうぜんしょ, roppouzensho] (n) compendium of laws; statute books; complete book of the Six Codes
包括[ほうかつ, houkatsu] (n,vs,adj-f) inclusion; complete coverage; comprehensiveness; (P)
圧勝(P);あっ勝[あっしょう, asshou] (n,vs) complete victory; (P)
大全[たいぜん, taizen] (n) encyclopedia; complete works
完備した[かんびした, kanbishita] (adj-f) perfect; fully-equipped; complete
完全変態[かんぜんへんたい, kanzenhentai] (n) (See 不完全変態) complete metamorphosis; holometabolism
完全自動詞[かんぜんじどうし, kanzenjidoushi] (n) {ling} (See 不完全自動詞) complete intransitive verb
完封[かんぷう, kanpuu] (n,vs) complete blockade (seal); baseball shutout; (P)
完敗[かんぱい, kanpai] (n,vs) complete defeat; utter defeat; annihilation; (P)
家財一切[かざいいっさい, kazaiissai] (n) complete set of household goods
悟了[ごりょう, goryou] (n,vs) complete comprehension
揃える[そろえる, soroeru] (v1,vt) (1) to collect; to gather; to get together; to complete (a collection); (2) to arrange; to put in order; to prepare; to get ready; (3) to make uniform; to make even; to match; (P)
灰燼[かいじん, kaijin] (n) ash; embers; complete destruction
無我の境[むがのきょう, muganokyou] (n) state of complete self-effacement; trance
白紙撤回[はくしてっかい, hakushitekkai] (n,vs) complete revocation; total retraction
空寂[くうじゃく, kuujaku] (n) (1) {Buddh} complete emptiness (i.e. as a denial of the inherent existence of all things); nirvana (where this emptiness is realized); (adj-na,n) (2) (arch) quiet and lonely
総合芸術[そうごうげいじゅつ, sougougeijutsu] (n) total work of art; complete work of art; Gesamtkunstwerk; artwork that integrates music, poetry, and acting; composite art
Japanese-English: COMDICT Dictionary
全けた上げ[ぜんけたあげ, zenketaage] complete carry
全桁上げ[ぜんけたあげ, zenketaage] complete carry
完備した表[かんびしたひょう, kanbishitahyou] complete table
完全なパス名[かんせんなパスめい, kansenna pasu mei] complete pathname
完全対応[かんぜんたいおう, kanzentaiou] complete support, full support (vs)
完全版[かんぜんはん, kanzenhan] full, complete version
完全表記[かんぜんひょうき, kanzenhyouki] complete representation
生成子完全集合[せいせいしかんぜんしゅうごう, seiseishikanzenshuugou] complete generator set
内容脱落表示[ないようだつらくひょうじ, naiyoudatsurakuhyouji] incomplete copy indication
欠落検査[けつらくけんさ, ketsurakukensa] completeness check
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一新[いっしん, isshin] Thai: เปลี่ยนใหม่หมด English: complete change
完全[かんぜん, kanzen] Thai: เพียบพร้อม ครบถ้วน English: completeness
済む[すむ, sumu] Thai: เสร็จเรื่อง English: to be completed

complete ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารมื้อสำเร็จรูป [n. exp.] (āhān meū sa) EN: ready meal ; complete meals FR:
บรรจบ[v. exp.] (banjop) EN: complete FR:
บริบวรณ์[v.] (børibūan) EN: be perfect ; be complete ; be flawless FR:
บริบวรณ์[adj.] (børibūan) EN: complete ; perfect FR: parfait ; complet
บริบูรณ์[v.] (børibūn) EN: be perfect ; be complete ; be flawless FR:
บริบูรณ์[adj.] (børibūn) EN: complete ; perfect ; absolute ; plentiful ; abundant ; to the full ; lacking nothing FR: parfait ; complet ; absolu ; intact ; entier ; intégral ; accompli ; ample
ฉบับพิสดาร[n. exp.] (chabap phit) EN: unabridged édition ; unabridged version ; enlarged edition FR: édition complète [f] ; version intégrale [f]
ฉบับสมบูรณ์[n. exp.] (chabap somb) EN: full edition FR: édition complète [f]
จบ[v.] (jop) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever ; conclure
จบบริบูรณ์[v. exp.] (jop børibūn) EN: end ; come to an end ; finish ; complete FR:
จบบริบูรณ์[adj.] (jop børibūn) EN: complete ; completed ; completely ended ; completely finished FR:
จบสิ้น[v.] (jopsin) EN: finish ; end ; stop ; complete FR:
การหาตัวหลักเต็มอัตรา[n. exp.] (kān hā tūa ) EN: complete pivoting ; full pivoting ; total pivoting FR:
ครบ[adj.] (khrop) EN: complete . full FR: complet ; entier ; révolu
ครบชุด[X] (khrop chut) EN: complete FR:
ครบจำนวน[X] (khrop jamnū) EN: complete FR:
ครบคน[X] (khrop khon) EN: complete ; everybody ; everyone FR:
ครบครัน[adj.] (khropkhran) EN: complete ; full ; perfect ; adequate FR: complet
ครบเครื่อง[X] (khrop khreū) EN: whole ; perfect ; complete ; well-seasoned FR:
ครบรอบ[v. exp.] (khrop røp) EN: reach the period ; reach the cycle ; complete the period FR:
ครบวงจร[adj.] (khrop wongj) EN: integrated ; complete ; comprehensive FR:
ใกล้สำเร็จแล้ว[X] (klai samret) EN: nearly complete ; almost ready FR: presque achevé
กลับหน้ามือเป็นหลังมือ[v. (loc.)] (klapnāmeūpe) EN: turn out to be just the opposite ; become just the opposite ; do a complete U-turn FR:
กราฟแบบบริบูรณ์[n. exp.] (krāp baēp b) EN: complete graph FR:
กรอก[v.] (krøk) EN: stuff ; fill in ; fill with ; complete ; fill up ; enter FR: remplir ; compléter ; libeller ; introduire ; gaver
กรอกแบบฟอร์ม[v. exp.] (krøk baēp f) EN: fill in a form ; fill out a form ; complete a form FR: remplir un formulaire ; compléter un formulaire
เนื้อเรื่องเต็ม[n. exp.] (neūareūang ) EN: full description FR: description complète [f]
งงเป็นไก่ตาแตก[v.] (ngongpenkai) EN: get confused ; be confused ; be at a complete loss FR: tomber des nues
นิโรธ[n.] (nirōt) EN: nirodha ; nirvana ; cessation of suffering ; extinction of suffering ; complete extinction FR: nirodha (pli) ; extinction (de la souffrance) [f]
นิโรธ-[pref.] (nirōttha-) EN: complete extinction ; nirvana FR:
ปรินิพพาน[n.] (parinipphān) EN: nirvana ; state of complete bliss FR: nirvana [m] ; félicité [f] ; béatitude [f]
เป็นการ[v.] (penkān) EN: succeed ; accomplish ; complete FR: réaliser ; réussir ; accomplir
เพียบพร้อม[adj.] (phīepphrøm) EN: complete ; perfect ; absolute ; fully equipped (with) FR:
พิสดาร[adj.] (phitsadān) EN: detailed ; comprehensive ; unabridged ; complete ; extensive ; amplified FR: détaillé ; complet ; intégral ; non abrégé
พลิกแผ่นดิน[v. exp.] (phlik phaen) EN: make a complete reversal ; look high and low ; leave no stone unturned FR: retourner la terre ; remuer ciel et terre
เพิ่มเติมให้เต็มเหมือนเดิม[v. exp.] (phoēmtoēm h) EN: replenish ; make it complete again FR:
พรั่งพร้อม[v.] (phrangphrøm) EN: complete ; prepare FR:
พรั่งพร้อม[X] (phrangphrøm) EN: in mass ; fully equipped ; fully provided ; complete ; all in readiness ; rich in FR: tous ensemble ; au complet
พร้อม[v.] (phrøm) EN: be ready ; be prepared ; be finished ; be complete FR: être prêt
ปิดท้าย[v.] (pitthāi) EN: conclude ; end ; terminate ; finish ; wind up ; cease ; complete FR: conclure ; clôturer ; finir

complete ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
komplett {adj} | kompletter | am komplettestencomplete | more complete | most complete
Zufriedenheit {f} | zu meiner vollen Zufriedenheitsatisfaction | to my complete satisfaction
Absolvent {m} eines Lehrgangsstudent who has completed a course
lückenlos {adj}complete; unbroken
Gesamtausgabe {f}complete edition
Totalpivotisierung {f} [math.]complete pivoting; total pivoting
Vollidiot {m}complete idiot
das Gegenteil | Gegenteile {pl} | im Gegenteil; vielmehr | ganz im Gegenteil | das genaue Gegenteil tunthe contrary | contraries | on the contrary | quite the contrary | to do completely the contrary
lückenhaft; unvollständig {adj} | lückenhafter | am lückenhaftestenincomplete | more incomplete | most incomplete
Eigeninitiative {f} | ohne jede Eigeninitiative seininitiative (of one's own) | to be completely unresourceful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า complete
Back to top