ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

limit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *limit*, -limit-

limit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
limit (n.) ขอบเขต See also: เขต Syn. confine, frontier, bounds, boundary
limit (n.) ขีดจำกัด See also: วงจำกัด, ขีดกำหนด Syn. terminal point
limit (n.) ขีดสูงสุด See also: ขีดสุด Syn. limitation
limit (vt.) จำกัด See also: กำหนด, จำกัดวง Syn. restrict
limit to (phrv.) จำกัด See also: ควบคุม Syn. restrict to
limitation (n.) กฎเกณฑ์ See also: ข้อกำหนด, ความจำกัด Syn. restriction
limitation (n.) ข้อจำกัด See also: วงจำกัด, ขีดจำกัด Syn. restriction, bound
limitation (n.) ข้อบกพร่อง See also: จุดอ่อน, ข้อด้อย Syn. restrictive weakness, inability, handicap
limited (adj.) ที่ถูกจำกัด Syn. restricted, circumscribed Ops. umlimited, limitless
limited (adj.) ที่มีขอบเขต See also: ที่มีขีดขั้น Syn. constricted, small-scale, narrow
limited (adj.) บริษัทจำกัด (มีคำย่อว่า Ltd. )
limited edition (n.) การพิมพ์จำกัดจำนวน
limiter (n.) ผู้แก้ไข See also: ผู้ดัดแปลง, ผู้ปรับปรุง Syn. conditioner
limiter (n.) สิ่งที่แก้ไข See also: สิ่งที่ดัดแปลง Syn. conditioner
limiting (adj.) จำกัด See also: มีขอบเขต
limiting factor (n.) ตัวแปร See also: พารามิเตอร์, ปัจจัยที่กำหนด
limitless (adj.) ซึ่งไม่สิ้นสุด See also: ไม่มีขอบเขต, ชั่วกาลนาน Syn. illimitable, unceasing, unending
limitless (adj.) ไร้พรมแดน (คำทางการ) See also: ไร้เขตแดน, ไร้ขอบเขต Syn. boundless Ops. limitable
limitless (adj.) มากมาย See also: มากเกินกว่าจะนับได้ Syn. immense, inestimable
limitless (adj.) ไร้ขีดจำกัด See also: ซึ่งไม่มีขอบเขต Syn. measureless Ops. limited
limitness (adj.) ไม่จำกัด See also: ไม่มีขอบเขต, ไร้ขีดจำกัด, ไร้ขอบเขต Syn. absolute, infinite, unrestrained, unrestricted
English-Thai: HOPE Dictionary
limit(ลิม'มิท) {limited,limiting,limits} n. ขอบเขต,เขต,เขตจำกัด,ขีดจำกัด,วงจำกัด,จำนวนจำกัด. vt. จำกัด,กำหนด,ขีดขั้น., See also: limitable adj. ดูlimit limitableness n. ดูlimit limiter n. ดูlimit limitation n. ดูlimit
limited companyn. บริษัทจำกัด
limited editionn. การพิมพ์จำกัดจำนวน
limited liability companyn. บริษัทจำกัด
limited monarchyn. การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ, See also: constitutional monarch กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
limiting(ลิม'มิททิง) adj. จำกัด,มีขอบเขต,มีขีดขั้น
limitless(ลิม'มิทลิส) adj. ไม่มีขอบเขต, See also: limitlessness n. ความไม่มีขอบเขต
English-Thai: Nontri Dictionary
limit(n) ขอบเขต,ขีดจำกัด,ข้อบกพร่อง
limitation(n) การจำกัด,ขีดจำกัด
limited(adj) ถูกจำกัด,น้อย,มีขอบเขต,แคบ
limitless(adj) ไม่จำกัด,ไม่อั้น,มากมาย,ไม่มีขอบเขต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
limitขีดจำกัด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limitationการจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limited companyบริษัทจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited editionจำนวนพิมพ์จำกัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited monarchyปริมิตาญาสิทธิราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limiting thermostatเทอร์มอสแตตแบบขีดจำกัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Limitขีดจำกัด [การแพทย์]
Limitationข้อจำกัด [การแพทย์]
Limited BDUการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (brokerage : B) การค้าหลักทรัพย์ (dealing : D) และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriting : U) ที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุน (limited BDU license) คณะกรรมการ ก.ล.ต ได้กำหนดเกณฑ์ให้บริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้ [ตลาดทุน]
Limited editionsฉบับพิมพ์จำกัดจำนวน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขอบเขต (n.) limit See also: confine, scope, margin Syn. ข้อจำกัด, ข้อกำหนด, เงื่อนไข
ขีดคั่น (v.) limit See also: restrict, confine Syn. จำกัด
ควบคุม (v.) limit See also: restrict Syn. จำกัด
จำกัด (v.) limit See also: restrict, confine Syn. กำหนด, ขีดคั่น
ล้อมกรอบ (v.) limit See also: restrict
ขีดอันตราย (n.) limit of danger Syn. จุดอันตราย, พิกัดอันตราย, ขั้นอันตราย
จุดอันตราย (n.) limit of danger Syn. พิกัดอันตราย, ขั้นอันตราย
พิกัดอันตราย (n.) limit of danger Syn. จุดอันตราย, ขั้นอันตราย
วิสัย (n.) limit of one´s ability See also: limit Syn. ความสามารถ
ข้อจำกัด (n.) limitation See also: restriction Syn. ข้อแม้, ข้อกำหนด
ขีดขั้น (n.) limitation See also: restriction, confine, boundary Syn. เกณฑ์กำหนด, ขีด, พิกัด
ขีดคั่น (n.) limitation See also: restriction, confine Syn. ข้อจำกัด, ข้อกำหนด
ขีดจำกัด (n.) limitation See also: restriction Syn. ข้อจำกัด
ความจำกัด (n.) limitation See also: restriction, circumscription Syn. ข้อจำกัด
เกณฑ์กำหนด (n.) limitation See also: restriction, confine, boundary Syn. ขีด, พิกัด
หจก. (n.) limited partnership Syn. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
จำกัดจำเขี่ย (adv.) limitedly Syn. กระเบียดกระเสียร Ops. ฟุ่มเฟือย
อย่างจำกัด (adv.) limitedly See also: restrictly Syn. อย่างจำกัดจำเขี่ย
อย่างจำกัดจำเขี่ย (adv.) limitedly See also: restrictly
Ltd. (abbr.) จำกัด (คำย่อของ Limited)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've got limited time hereฉันมีเวลาจำกัดที่นี่
He had limited optionsเขามีทางเลือกจำกัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, thank you. Fifteen is my limit on schnitzengruben.ไม่ละ ผมไม่กินเกิน 15 อัน
There's no limit to what he'll do. We've had three incidents.มันไม่รู้จักขอบเขตนะ เรามืเหตุเกิดขึ้นสามครั้งเเล้ว
You taught me using any technique that works never to limit myself to one style to keep an open mind.คุณสอนผมใช้เทคนิคที่ทำงานใด ๆ ... ... ไม่เคยที่จะ จำกัด ตัวเองให้รูปแบบหนึ่ง ... ... เพื่อให้เปิดใจ
I suspect the only limit for her would be her own death.ผมสงสัยว่ามันจะเป็น ความตายของเธอ
To limit how much of my In-Valid self I'd leave in the Valid world.เพื่อจำกัดความบกพร่องของตัวเอง
Ah, the speed limit is clearly posted at 25 Miles per hour, but she's going exactly 25.3 Miles per hour.จำกัดความเร็วอยู่ที่ 25 ไมล์/ช.ม. แต่เธอกำลังจะเข้าที่ความเร็ว 25.3 ไมล์/ช.ม.
Contestants, find the limit of this equation.ผู้เข้าแข่งขัน, จงหาข้อจำกัดของสมการต่อไปนี้.
If the limit never approaches anything...ถ้า limit ไม่อาจเกิดขึ้นได้ แล้วไงต่อ... ..
Landmines DMZ, Southern Limit Line Feb 14, 2004, 02:00 A.M.ตะเข็บชายแดนเกาหลีใต้ 14 กุมภาพันธ์ 2004 เวลา 02:
The limit is 60 km/h here.ที่นี่จำกัดความเร็วที่ 30 กม/ชม นะ
I believe this car will reach its limit soon.ฉันเชื่อว่า รถคันนี้จะไม่สามารถให้ในสิ่งที่นายต้องได้ ในไม่ช้านี้แน่นอน
The limit of the 86 has been reached. It's time for my FC to shine.ข้อจำกัดของ 86 ได้มาถึงแล้ว .ต่อจากนี้และนายจะได้เห็นว่าFCของฉันมันเหนือกว่า

limit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
最后期限[zuì hòu qī xiàn, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄑㄧ ㄒㄧㄢˋ, 最后期限 / 最後期限] deadline; final time limit (for project)
每日限价[měi rì xiàn jià, ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄚˋ, 每日限价 / 每日限價] limit on daily price variation
涨跌幅限制[zhǎng diē fú xiàn zhì, ㄓㄤˇ ㄉㄧㄝ ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ, 涨跌幅限制 / 漲跌幅限制] limit up, limit down; limit on daily price variation
约束[yuē shù, ㄩㄝ ㄕㄨˋ, 约束 / 約束] restrict; limit to
包工[bāo gōng, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ, 包工] undertake to perform work within a time limit and according to specifications; contract for a job; contractor
年限[nián xiàn, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 年限] age limit; fixed number of years
盛极一时[shèng jí yī shí, ㄕㄥˋ ㄐㄧˊ ㄧ ㄕˊ, 盛极一时 / 盛極一時] all the rage for a time; grand fashion for a limited time
浩茫[hào máng, ㄏㄠˋ ㄇㄤˊ, 浩茫] boundless; unlimited
无边无际[wú biān wú jì, ˊ ㄅㄧㄢ ˊ ㄐㄧˋ, 无边无际 / 無邊無際] boundless; limitless
遏制[è zhì, ㄜˋ ㄓˋ, 遏制] check; contain; hold back or within limits
信用额[xìn yòng é, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄜˊ, 信用额 / 信用額] credit limit
不敢越雷池一步[bù gǎn yuè léi chí yī bù, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ ㄧ ㄅㄨˋ, 不敢越雷池一步] dare not go one step beyond the prescribed limit
免责声明[miǎn zé shēng míng, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, 免责声明 / 免責聲明] disclaimer; statement denying or limiting responsibility
离谱[lí pǔ, ㄌㄧˊ ㄆㄨˇ, 离谱 / 離譜] excessive; beyond reasonable limits; irregular
无度[wú dù, ˊ ㄉㄨˋ, 无度 / 無度] immoderate; excessive; not knowing one's limits
不止[bù zhǐ, ㄅㄨˋ ㄓˇ, 不止] incessantly; without end; more than; not limited to
人生短暂,学术无涯[rén shēng duǎn zàn, ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄉㄨㄢˇ ㄗㄢˋ, xue2 shu4 wu2 ya2, 人生短暂,学术无涯 / 人生短暫,學術無涯] Life is short, learning is limitless; Ars longa, vita brevis
吾生也有涯,而知也无涯[wú shēng yě yǒu yá, ˊ ㄕㄥ ㄧㄝˇ ㄧㄡˇ ㄧㄚˊ, er2 zhi1 ye3 wu2 ya2, 吾生也有涯,而知也无涯 / 吾生也有涯,而知也無涯] Life is short, learning is limitless; Ars longa, vita brevis
局限[jú xiàn, ㄐㄩˊ ㄒㄧㄢˋ, 局限 / 侷限] limit
局限性[jú xiàn xìng, ㄐㄩˊ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, 局限性] limitations
有期徒刑[yǒu qī tú xíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 有期徒刑] limited term of imprisonment (i.e. anything less than life imprisonment)
有限[yǒu xiàn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ, 有限] limited; finite
有限公司[yǒu xiàn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 有限公司] limited company; corporation
极限[jí xiàn, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄢˋ, 极限 / 極限] limit; extreme boundary
权限[quán xiàn, ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 权限 / 權限] limits to authority; scope of one's jurisdiction
止境[zhǐ jìng, ㄓˇ ㄐㄧㄥˋ, 止境] limit; boundary; end
限度[xiàn dù, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄨˋ, 限度] limitation; limit
无限制[wú xiàn zhì, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ, 无限制 / 無限制] limitless; unrestricted
[yòu, ㄧㄡˋ, 囿] park; to limit; be limited to
范围[fàn wéi, ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ, 范围 / 範圍] range; scope; limit; extent
参考消息[Cān kǎo Xiāo xī, ㄘㄢ ㄎㄠˇ ㄒㄧㄠ ㄒㄧ, 参考消息 / 參考消息] Reference News (PRC limited-distribution daily newspaper)
不越雷池[bù yuè léi chí, ㄅㄨˋ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ, 不越雷池] not overstepping the prescribed limits; to remain within bounds
限定[xiàn dìng, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, 限定] restrict to; limit
目光如豆[mù guāng rú dòu, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄖㄨˊ ㄉㄡˋ, 目光如豆 / 目光如荳] short-sighted; limited vision
帧首定界符[zhèng shǒu dìng jiè fù, ㄓㄥˋ ㄕㄡˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄧㄝˋ ㄈㄨˋ, 帧首定界符 / 幀首定界符] start of frame delimiter
学海无涯[xué hǎi wú yá, ㄒㄩㄝˊ ㄏㄞˇ ˊ ㄧㄚˊ, 学海无涯 / 學海無涯] sea of learning, no horizon (成语 saw); no limits to what one still has to learn; ars longa, vita brevis
技术所限[jì shù suǒ xiàn, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ, 技术所限 / 技術所限] technical limitations
无限[wú xiàn, ˊ ㄒㄧㄢˋ, 无限 / 無限] unlimited; unbounded
底线[dì xiàn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, 底线 / 底線] underline; base line (in sports); fig. the legal limits; a spy (in enemy territory)
无限期[wú xiàn qī, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄧ, 无限期 / 無限期] unlimited (time) duration

limit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スピードリミット[, supi-dorimitto] (n) speed limit
ロシュ限界;ロッシュ限界[ロシュげんかい(ロシュ限界);ロッシュげんかい(ロッシュ限界), roshu genkai ( roshu genkai ); rosshu genkai ( rosshu genkai )] (n) Roche limit; Roche's limit (closest that a natural satellite can come to the center of a planet without disintegrating due to tidal forces)
不成[ふなり, funari] (adj-no,n) (1) unpromoted (piece in shogi); (n) (2) limit orders that become market orders at the closing auction if not already executed
制限速度[せいげんそくど, seigensokudo] (n) speed limit
回折限界[かいせつげんかい, kaisetsugenkai] (n,adj-no) diffraction limit
背伸び;背延び;背のび[せのび, senobi] (n,vs) (1) standing on tiptoe and stretching one's back to make oneself taller; stretching oneself; (2) overreaching oneself; overstretching oneself; trying to do something beyond one's ability; pushing to the limit
許容誤差[きょようごさ, kyoyougosa] (n) allowable error; allowable limit of error
速度制限[そくどせいげん, sokudoseigen] (n) (set) a speed limit
限度を超える[げんどをこえる, gendowokoeru] (exp,v1) to go beyond the limit; to pass the limit
限度枠[げんどわく, gendowaku] (n) allowable range; bound; limit
除斥期間[じょせききかん, josekikikan] (n) (time limit imposed by the) statute of limitations
集中日[しゅうちゅうび, shuuchuubi] (n) day on which many companies hold shareholders meetings (to limit disruption by would-be blackmailers)
集積点[しゅうせきてん, shuusekiten] (n) {math} accumulation point; limit point
オフリミット[, ofurimitto] (n) off-limits
オンリミット[, onrimitto] (n) on-limits
ぎりぎりまで;ギリギリまで[, girigirimade ; girigiri made] (exp) until something reaches the very limit; until the very last minute; up to the breaking point
スピード違反[スピードいはん, supi-do ihan] (n) exceeding the speed limit; speeding
せせこましい[, sesekomashii] (adj-i) (1) narrow; limited; (2) fussy
ソルト[, soruto] (n) (1) Strategic Arms Limitation Talks; SALT; (2) salt
タイムセール[, taimuse-ru] (n) special offers available for a limited time of the day (wasei
タブ区切り[タブくぎり, tabu kugiri] (n) {comp} tab delimited
デリミタ[, derimita] (n) {comp} delimiter
に限らず[にかぎらず, nikagirazu] (conj) not limited to; not just ...
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront
[, mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See もう・3) more; further; other; again; (P)
ラ変[ラへん, ra hen] (n) (abbr) (See ラ行変格活用) irregular conjugation (inflection, declension) of a limited number of verbs ending in "ru" (in written Japanese)
ラ行変格活用[ラぎょうへんかくかつよう, ra gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of a limited number of verbs ending in "ru" (in written Japanese)
リミテーション[, rimite-shon] (n) limitation
リミテッド(P);リミティッド[, rimiteddo (P); rimiteiddo] (adj-na,adj-no) limited; (P)
一杯一杯[いっぱいいっぱい, ippaiippai] (adj-na,n-adv,n) (1) one cup after another; cup by cup; (2) to the limit; to the fullest extent; absolutely the limit; the best one can do; breaking even
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] (n) {comp} general delimiter (role)
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] (n) {comp} general delimiter role
三世十方[さんぜじっぽう, sanzejippou] (n) {Buddh} (See 三世・さんぜ,十方・1) limitless time and space
乏しい[とぼしい(P);ともしい, toboshii (P); tomoshii] (adj-i) meagre; meager; scarce; limited; destitute; hard up; lacking; scanty; poor; (P)
仮原文区切り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] (n) {comp} pseudo-text delimiter
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] (n) {comp} usage restrictions, limitations
公訴時効[こうそじこう, kousojikou] (n) (legal) limitation; prescription of the right to prosecute an accused; statute of limitation
処暑[しょしょ, shosho] (n) (See 二十四節気) "limit of heat" solar term (approx. Aug. 23, when the weather is said to start cooling down)
出訴期限法[しゅっそきげんほう, shussokigenhou] (n) statute of limitations
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない,切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り,限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf,ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
タイムリミット[たいむりみっと, taimurimitto] time limit
上限実行優先順位[じょうげんじっこうゆうせんじゅんい, jougenjikkouyuusenjun'i] limit dispatching priority
中心極限定理[ちゅうしんきょくげんていり, chuushinkyokugenteiri] central limit theorem
信頼限界[しんらいげんかい, shinraigenkai] confidence limit
極限をとる[きょくげんをとる, kyokugenwotoru] take the limit of
パラメタ限界値[パラメタげんかいち, parameta genkaichi] parameter range limits
リミタ[りみた, rimita] limiter (e.g. in analog computing)
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] general delimiter (role)
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] general delimiter role
仮原文区切り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] pseudo-text delimiter
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] usage restrictions, limitations
保証の限定[ほしょうのげんてい, hoshounogentei] limited warranties
制限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted
制限指定表[せいげんしていひょう, seigenshiteihyou] limited entry table
区きり子[くきりし, kukirishi] delimiter
区切り子文字[くぎりしもじ, kugirishimoji] delimiter characters
区切り子文字列[くぎりしもじれつ, kugirishimojiretsu] delimiter string
区切り子機能[くぎりしきのう, kugirishikinou] delimiter role
区切り子集合[くぎりししゅうごう, kugirishishuugou] delimiter set
区切り子集合引数[くぎりししゅうごうひきすう, kugirishishuugouhikisuu] delimiter set parameter
区切り記号[くぎりきごう, kugirikigou] delimiter, separator
帯域制限[たいいきせいげん, taiikiseigen] bandlimited
帯域制限信号[たいいきせいげんしんごう, taiikiseigenshingou] bandlimited signal
技術的限界[ぎじゅつてきげんかい, gijutsutekigenkai] technical limitations, limits of technology
永久に[としえに, toshieni] unlimited (Internet access, e.g.)
短縮参照区切り子機能[たんしゅくさんしょうくぎりしきのう, tanshukusanshoukugirishikinou] short reference delimiter role
空白デリミター[くウハくデリミター, ku uha ku derimita-] white space delimiter
範囲明示文[はんいめいじぶん, han'imeijibun] delimited scope statement
自己終端判別[じこしゅうたんはんべつ, jikoshuutanhanbetsu] self-delimiting
規格参照区切り子集合[きかくさんしょうくぎりししゅうごう, kikakusanshoukugirishishuugou] reference delimiter set
限定保証[げんていほしょう, genteihoshou] limited warranties
電力制限[でんりょくせいげん, denryokuseigen] power limitation, power restriction

limit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress ; limit ; restrict FR: restreindre ; limiter
อันต-[pref.] (anta-) EN: limit ; terminus ; end ; finality FR:
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life FR: espérance de vie [f]
จำกัด[v.] (jamkat) EN: limit ; restrict ; confine ; constrain ; contain ; clamp down on FR: limiter ; restreindre ; contenir ; aborner (vx)
จำกัดจำนวน[v. exp.] (jamkat jamn) EN: limit the number of FR: limiter le nombre de
จำกัดจำนวนผู้โดยสาร[xp] (jamkat jamn) EN: limit the number of passengers FR: limiter le nombre de passagers
จำกัดความเร็ว[n. exp.] (jamkat khwā) EN: speed limit FR: limitation de vitesse [f] ; vitesse limitée [f]
จุดอันตราย[n. exp.] (jut antarāi) EN: limit of danger FR:
จุดลิมิต[n. exp.] (jut limit) EN: limit point FR:
กำหนด[n.] (kamnot) EN: limit ; schedule ; fixture ; date ; deadline FR: limite [f]
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; establish ; earmark ; assign ; appoint ; allocate ; limit FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; programmer ; allouer
กำหนดความเร็ว[n. exp.] (kamnot khwā) EN: speed limit FR:
กำหนดเวลา[n. exp.] (kamnot wēlā) EN: time limit ; schedule FR: planification [f]
ขัย[n.] (khai) EN: end ; limit ; expiration ; finality FR:
คับ[v.] (khap) EN: overflow ; exceed a limit ; spill over ; overcrowd FR:
ขีดอันตราย[n. exp.] (khīt antarā) EN: limit of danger FR:
ขีดจำกัด[n.] (khītjamkat) EN: limitation ; restriction ; limit ; ceiling FR: limitation [f] ; restriction [f] ; plafond [m] ; limite [f]
ขีดจำกัดบน[n. exp.] (khītjamkat ) EN: upper limit FR: limite supérieure [f]
ขีดจำกัดชั้น [n. exp.] (khītjamkat ) EN: class limit FR:
ขีดจำกัดการแปรผันตรง[n. exp.] (khītjamkat ) EN: proportional limit FR:
ขีดจำกัดความเชื่อมั่น[n. exp.] (khītjamkat ) EN: confidence limit FR:
ขีดจำกัดล่าง[n. exp.] (khītjamkat ) EN: lower limit FR: limite inférieure [f]
ขีดขั้น[v.] (khītkhan) EN: limit ; restrict ; confine FR:
ข้อจำกัดทางอายุ [n. exp.] (khøjamkat t) EN: age limit FR:
ขอบข่าย[n.] (khøpkhāi) EN: framework ; scope ; range ; extend ; sphere ; domain ; limit ; parameters FR: portée [f] ; étendue [f] ; cadre [m] ; sphère [f]
ขอบเขต[n.] (khøpkhēt) EN: frontier ; limit ; confine ; boundary ; range ; extent ; bound ; border ; precinct ; margin ; scope FR: frontière [f] ; limite [f] ; borne [f] ; périmètre [m]
ครบเกณฑ์[v. exp.] (khrop kēn) EN: have reached the prescribed age ; reach the age limit FR: atteindre l'âge limite
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: restrict ; limit ; confine ; cope FR: limiter ; maîtriser ; faire face à
เกินขอบเขต[v. exp.] (koēn khøpkh) EN: be over the limit FR: dépasser la limite
ลิมิต[n.] (limit) EN: limit FR: limite [f]
ลิมิตอินฟีเรียร์[n. exp.] (limit infīr) EN: imit inferior ; infimum limit ; liminf, inferior limit ; lower limit ; inner limit FR:
ลิมิตของลำดับ[n. exp.] (limit khøng) EN: limit of a sequence FR:
ลิมิตของลำดับอนันต์[n. exp.] (limit khøng) EN: limit of infinite sequence FR:
ลิมิตขวา[n. exp.] (limit khwā) EN: right-hand limit ; right-handed limit FR:
ลิมิตล่าง[n. exp.] (limit lāng) EN: lower limit FR: limite inférieure [f]
ลิมิตซ้าย[n. exp.] (limit sāi) EN: left-hand limit ; left-handed limit FR:
ลิมิตซูพีเรียร์[n. exp.] (limit sūphī) EN: limit superior ; supremum limit ; imsup ; superior limit ; upper limit ; outer limit FR:
ไม่มีขีดจำกัด[adj.] (mai mī khīt) EN: without limit ; unlimited FR: illimité
ปริมาณสูงสุดที่รับได้[n. exp.] (parimān sūn) EN: capacity ; limit ; contents FR: capacité maximale [f]
เพดานหนี้[n. exp.] (phēdān nī) EN: debt limit FR:

limit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haftgrenze {f}adherence limit; limit of adhesion
Durchschlupfgrenze {f}average outgoing quality limit (AOQL)
unterhalb {prp; +Genitiv} | unterhalb des Grenzwertesbelow | below the limit
Kostendach {n} [econ.]ceiling limit of expenses
Elastizitätsgrenze {f}elastic limit
Notendschalter {m}emergency limit switch
Endanschlag {m}end stop; limit stop
Ausübungslimit {n}exercise limit
Fristverlängerung {f}extension of time limit
Dauerfestigkeit {f}fatigue limit
Hubendschalter {m}hoist limit switch
Limes {n} [math.] | Limes superior | Limes inferiorlimit | upper limit | lower limit
Grenzwert {m} [math.] | einseitiger Grenzwertlimit | one-sided limit
Grenzwertsatz {m} | zentraler Grenzwertsatzlimit theorem | central limit theorem
Kranfahrendschalter {m}long travel limit switch
Höchstpreis {m}maximum price; ceiling price; price limit
Vordertiefe {f}near limit
Betriebsendschalter {m}operational limit switch
Phasengrenze {f}phase boundary; phase limit
Proportionalitätsgrenze {f}proportional limit
Beschwerdefrist {f}time limit for appeal
Frist {f} | innerhalb der vorgeschriebenen Fristtime limit | within the time limit prescribed
Obergrenze {f}upper limit
Beschleunigungsbegrenzer {m} [techn.]acceleration limiter
Zugangsbeschränkung {f}access limitations
Amplitudenbegrenzerschaltung {f} [electr.]amplitude limiter circuit
Rüstungsbegrenzung {f}arms limitation
Begehbarkeit {f} | bedingte Begehbarkeit | Begehbarkeit der Deckeaccessibility | limited accessibility | ceiling accessibility
Gurtkraftbegrenzer {m} [auto]belt force limiter
Ablauf {m} (einer Frist)expiry (of a time limit)
Baulinie {f}fixing building limiting line; building line
Hubbegrenzung {f}hoist limiting
Druckbegrenzung {f}pressure limits
Begrenzungsschalter {m}limit switch
Belastungsgrenze {f}limit of what someone can take
Endschalter {m}limit switch
Grenzlehre {f}limit gauge
Grenzsignal {n}limit signal
Grenzsignalglied {n}limit monitor
Grenzwertschalter {m} [techn.]limit monitor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า limit
Back to top