ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

protect

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *protect*, -protect-

protect ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
protect (vt.) ป้องกัน See also: ปกป้อง, คุ้มครอง, อารักขา Syn. guard, shield
protect (vt.) ตั้งภาษีสินค้านำเข้าเพื่อคุ้มครองสินค้าในประเทศ
protect against (phrv.) ป้องกันจาก See also: คุ้มครองจาก
protect against (phrv.) ป้องกันจาก See also: คุ้มครองจาก
protect against (phrv.) ซ่อนตัวจาก See also: ปกปิดให้พ้นจาก
protect against (phrv.) คุ้มครอง See also: คุ้มกัน, ป้องกันจาก Syn. shelter from
protect against (phrv.) ได้ร่มเงาจาก See also: บดบังจาก
protect against (phrv.) หลบจาก See also: ซ่อนจาก, ปกป้องจาก
protectant (n.) สารเคลือบป้องกันสนิม
protected (adj.) ซึ่งช่วยให้ปลอดภัย Syn. rescued, released
protecting (adj.) ซึ่งปกป้อง See also: ซึ่งป้องกัน Syn. protective
protection (n.) การปกป้อง See also: การป้องกัน Syn. assurance, safeguard, safekeeping Ops. insecurity
protection (n.) คนหรือสิ่งที่คุ้มครอง
protection (n.) ค่าคุ้มครอง
protection (n.) ระบบการปกป้องสินค้าพื้นเมืองโดยการจัดเก็บภาษีนำเข้าสูง
protective (adj.) ซึ่งปกป้อง Syn. protecting, shielding
protective covering (n.) แผ่นกันโคลนหรือน้ำ (ทางประวัติศาสตร์) See also: เครื่องบัง, บังโคลน Syn. protection, splashboard
protective tariff (n.) ภาษีสินค้านำเข้า
protector (n.) ผู้ปกป้อง See also: ผู้คุ้มครอง, ผู้อารักขา, ผู้พิทักษ์ Syn. defender, guardian, sponsor, safeguard
protector device (n.) อุปกรณ์ป้องกัน See also: เครื่องป้องกันภัย
protector device (n.) เครื่องป้องกันภัย
protectoral (adj.) ซึ่งปกป้อง
protectorate (n.) ผู้อารักขา See also: ดินแดนในปกครอง
protectorate (n.) ดินแดนในอารักขา Syn. colony, dominion, mandate
protectory (n.) โรงเลี้ยงเด็กกำพร้า
protectress (n.) ผู้ปกป้องที่เป็นผู้หญิง
English-Thai: HOPE Dictionary
protect(โพรเทคทฺ') vt. ป้องกัน,พิทักษ์,รักษา,อารักขา,คุ้มกันอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้า. vi. ป้องกัน
protect modeภาวะอารักขาหมายถึง แนวกั้น หรือแนวอารักขาในส่วนของแรม (RAM) ที่เป็น 386 หรือสูงกว่านั้น เพื่อไม่ให้มีการสับสนกัน เมื่อมีการปฏิบัติการมากกว่าสองโปรแกรมในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมระบบดอส (DOS) และวินโดว์ (Windows) ยังไม่สามารถใช้ภาวะอารักขานี้ได้ แต่จะใช้ได้ใน Windows NT และ OS/2
protected storageหน่วยเก็บมีการอารักขาหมายถึง หน่วยเก็บข้อมูลที่จะเข้าถึงได้ เฉพาะเมื่อรู้คำหลัก (keyword) เราจะใช้หน่วยเก็บนี้เมื่อต้องการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับ
protecting(โพรเทค'ทิง) adj. ซึ่งป้องกัน,ซึ่งคุ้มครอง., See also: protectingness n.
protection(พระเทค'เชิน) n. การป้องกัน,การคุ้มครอง,การพิทักษ์,การอารักขา,ระบบการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าให้สูง,เอกสารคุ้มครอง,หนังสือเดินทาง,ค่าคุ้มครอง,ค่าอารักขา, Syn. security,defense
protectionism(พระเทค'เชินนิสซึม) n. ระ-บบการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าให้สูงสำหรับสินค้าที่เป็นคู่แข่ง., See also: protectionist n.
protective(พระเทค'ทิฟว) adj. ซึ่งป้องกัน,ซึ่งคุ้มครอง,ซึ่งอารักขา,เกี่ยวกับprotectionism, See also: protectiveness n., Syn. guiding,assisting
protector(พระเทค'เทอะ) n. ผู้ป้องกัน,ผู้คุ้ม-ครอง,ผู้พิทักษ์,ผู้อุปถัมภ์,เครื่องป้องกัน,อุปกรณ์ป้องกัน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน., See also: protectoral adj. protectorship n.
protectorate(พระเทค'เทอริท) n. ดินแดนในอาณัติ,ผู้อารักขา
protectory(พระเทค'ทะรี) n. สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า,สถานสงเคราะห์เด็กยากจน
protectress(พระเทค'เทรส) n. ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินที่เป็นหญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
protect(vt) ป้องกัน,อารักขา,คุ้มกัน,พิทักษ์,รักษา
protection(n) การป้องกัน,การอารักขา,การคุ้มกัน,การคุ้มครอง
protective(adj) เป็นการป้องกัน,เป็นการอารักขา,เป็นการคุ้มกัน
protector(n) ผู้ป้องกัน,ผู้อารักขา,ผู้คุ้มกัน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
protectorate(n) ความอารักขา,ความคุ้มกัน,ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
protected childบุตรบุญธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protected goodsของที่ได้รับความคุ้มครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protected storageหน่วยเก็บมีการอารักขา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
protecting grilleตะแกรงคุ้มภัย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
protectionการอารักขา, การป้องกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
protectionismลัทธิคุ้มครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protective custodyการควบคุมอารักขา, การควบคุมเพื่อความปลอดภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protective tariffพิกัดอัตราภาษีเพื่อคุ้มครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protectorateรัฐในอารักขา [ดู protected state] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Protected areasเขตคุ้มครอง [TU Subject Heading]
Protectionการคุ้มครอง [TU Subject Heading]
Protectionismลัทธิปกป้อง [TU Subject Heading]
Protective coatingsสารเคลือบผิวป้องกัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตราขุนพล (n.) a cross marked at the bottom of a palm-sugar pot to protect against ghosts
คุ้ม (v.) protect See also: guard, escort, defend, preserve Syn. คุ้มครอง, ป้องกัน, ปกป้อง, รักษา
คุ้ม (v.) protect See also: look after, watch over, guard
คุ้มกบาล (v.) protect See also: safeguard, guard, shield, defend Syn. คุ้มหัว
คุ้มกะลาหัว (v.) protect See also: safeguard, guard, shield, defend Syn. คุ้มหัว, คุ้มกบาล
คุ้มกัน (v.) protect See also: guard, escort, defend, preserve Syn. ป้องกัน, ปกป้อง, คุ้มครอง
คุ้มครอง (v.) protect See also: guard, escort, defend, preserve Syn. ปกป้อง, ป้องกัน, รักษา
คุ้มครองรักษา (v.) protect See also: safeguard, watch over, defend, save, guard, stick up for, shield Syn. ปกปักรักษา, พิทักษ์รักษา
คุ้มหัว (v.) protect See also: safeguard, guard, shield, defend Syn. คุ้มกบาล
ดูแล (v.) protect See also: watch over, guard Syn. รักษา, คุ้มครอง, ป้องกัน, ปกป้อง, อภิบาล
ดูแล (v.) protect See also: guard, take care Syn. ป้องกัน, คุ้มครอง
ดูแล (v.) protect See also: defend, safeguard, shelter, take care of, shield, preserve, maintain Syn. ดูแลรักษา, คุ้มครอง, ปกป้อง, คุ้มกัน Ops. ปล่อยปละละเลย, ทิ้งขว้าง
ปกป้อง (v.) protect See also: guard, defend, safeguard, shelter, shield Syn. คุ้มกัน, คุ้มครอง, ป้องกัน, รักษา, ปกป้องรักษา, ระแวดระวัง
ปกป้องรักษา (v.) protect See also: guard, defend, safeguard, shelter, shield Syn. คุ้มกัน, คุ้มครอง, ป้องกัน, รักษา, ระแวดระวัง
ปกปักรักษา (v.) protect See also: defend, safeguard, shelter, take care of, shield, preserve, maintain Syn. ดูแลรักษา, คุ้มครอง, ปกป้อง, คุ้มกัน, ดูแล Ops. ปล่อยปละละเลย, ทิ้งขว้าง
ปกเกล้า (v.) protect See also: tend, take care of, cover the head Syn. ปกเกศ, คุ้มครอง
ปกเกศ (v.) protect See also: tend, take care of, cover the head Syn. คุ้มครอง
ป้องกัน (v.) protect See also: defend, prevent, ward off, guard against
พิทักษ์ (v.) protect See also: watch over, guard Syn. รักษา, คุ้มครอง, ป้องกัน, ปกป้อง, ดูแล, อภิบาล
พิทักษ์รักษา (v.) protect See also: safeguard, watch over, defend, save, guard, stick up for, shield Syn. ปกปักรักษา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I was just trying to protect youฉันก็แค่พยายามที่จะปกป้องคุณ
I have a duty to protect his assetsฉันมีหน้าที่ต้องปกป้องทรัพย์สินของเขา
I am his father! I should have to protect him!ฉันเป็นพ่อเขา ฉันควรจะปกป้องเขา
Because I want to protect my familyเพราะว่าฉันต้องการปกป้องครอบครัวของฉัน
We have to protect our reputationพวกเราต้องปกป้องชื่อเสียงของเรา
The book is protected by copyrightหนังสือเล่มนี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์
I'm about to use you as protectionฉันกำลังจะใช้คุณเป็นเครื่องป้องกัน
I have protected him from all harmฉันได้ปกป้องเขาจากอันตรายทั้งปวง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't worry, darling, I'll be back in time to protect you from her.แต่ไม่ต้องกลัว ผมจะรีบกลับมาคุ้มครองคุณทันเวลา
I'll sleep better knowing my good friend is by my side to protect me.ฉันคงหลับสบายขึ้น... ...ที่ได้รู้ว่าเพื่อนที่แสนดี... ...อยู่ข้างๆ...
I'm the Corleones' attorney. These men are hired to protect Vito Corleone.ฉันทนายความ Corleones ' คนเหล่านี้ได้รับการว่าจ้างเพื่อปกป้องวีโต้คอร์เลโอเน
But the thorns protect them, don't they?- แต่หนามปกป้องดอกไม้นี่
Her mother died trying to protect herแม่ของเธอ .ยากลำบากที่ตายที่จะปกป้องของเธอ .
Some piece of information which I can use to protect you from them.ข้อมูลบางอย่าง ที่ผมสามารถใช้ปกป้องคุณ
I don't have the men to protect you not in a Muslim house, not this quarter.ผมไม่มีจนท.มาอารักขาคุณ ไม่ใช่ในถิ่นของมุสลิม ไม่ใช่แถบนี้
Every little piece was an individual animal... with a built-in desire to protect its own life.It'll try and survive. Crawl away from a hot needle the same.
May God forgive us and protect us.ขอให้พระเจ้ายกโทษให้เราและ ปกป้องเรา
I promise you, Sir Evelyn Blount, that I will do all in my power... to protect him from this abuse.ฉันสัญญาว่าคุณเซอร์ เอฟลึน เบลอท ที่ฉันจะทำทั้งหมดในอำนาจของฉัน ... เพื่อปกป้องเขาจากการละเมิดนี้
Impudence is rewarded with death. That's the law to protect the castle.ความโอหังต้องถูก จัดการด้วยความตาย นี่คือกฏของปราสาท
I don't know how you got here, or why you picked us but we pledge allegiance to honor and protect youฉันไม่รู้ว่าพวกเจ้ามายังไง หรือว่าทำไมถึงเลือกเรา แต่เราขอให้สัตย์ปฏิญาณ จะเทิดทูนและปกป้องเจ้า

protect ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
防守[fáng shǒu, ㄈㄤˊ ㄕㄡˇ, 防守] defend; protect (against)
头兜[tóu dōu, ㄊㄡˊ ㄉㄡ, 头兜 / 頭兜] helmet; chain mail hung from head to protect neck
维修[wéi xiū, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄡ, 维修 / 維修] maintenance (of equipment); to protect and maintain
一类保护动物[yī lèi bǎo hù dòng wù, ㄧ ㄌㄟˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ˋ, 一类保护动物 / 一類保護動物] class A protected animal
[bì, ㄅㄧˋ, 庇] to protect; cover; shelter; hide or harbor
贝斯[bèi sī, ㄅㄟˋ ㄙ, 贝斯 / 貝斯] bass (loan); bass guitar; Bes or Bisu, Egyptian protector god of households
[yù, ㄩˋ, 妪 / 嫗] brood over; old woman; protect
[féi, ㄈㄟˊ, 腓] calf of leg; decay; protect
护国运动[hù guó yùn dòng, ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 护国运动 / 護國運動] Campaign to defend the republic (1915) or National protection war, a rebellion against the installation of Yuan Shikai as emperor
集体防护[jí tǐ fáng hù, ㄐㄧˊ ㄊㄧˇ ㄈㄤˊ ㄏㄨˋ, 集体防护 / 集體防護] collective protection
反间谍[fǎn jiàn dié, ㄈㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄝˊ, 反间谍 / 反間諜] counter-intelligence; protection against espionage
防疫[fáng yì, ㄈㄤˊ ㄧˋ, 防疫] disease prevention; protection against epidemic
环保[huán bǎo, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ, 环保 / 環保] environmental protection
环保局[huán bǎo jú, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ ㄐㄩˊ, 环保局 / 環保局] environment protection office; PRC National bureau of environmental protection
环境保护[huán jìng bǎo hù, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, 环境保护 / 環境保護] environmental protection
国家一级保护[Guó jiā yī jí bǎo hù, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄧ ㄐㄧˊ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, 国家一级保护 / 國家一級保護] Grade One State protected (species)
保健[bǎo jiàn, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 保健] health protection; health care
个人防护装备[gè rén fáng hù zhuāng bèi, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄈㄤˊ ㄏㄨˋ ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ, 个人防护装备 / 個人防護裝備] individual protective equipment
反袁[fǎn Yuán, ㄈㄢˇ ㄩㄢˊ, 反袁] opposing Yuan Shikai 袁世凱|袁世凯 in War of national protection 1915-1916; same as 反袁鬥爭|反袁斗争
反袁运动[fǎn Yuán yùn dòng, ㄈㄢˇ ㄩㄢˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 反袁运动 / 反袁運動] opposing Yuan Shikai 袁世凱|袁世凯 in War of national protection 護國爭|护国争 1915-1916; same as 反袁鬥爭|反袁斗争
保护主义[bǎo hù zhǔ yì, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 保护主义 / 保護主義] protectionism
保护剂[bǎo hù jì, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄐㄧˋ, 保护剂 / 保護劑] protective agent
保护国[bǎo hù guó, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ, 保护国 / 保護國] protectorate
保护模式[bǎo hù mó shì, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄇㄛˊ ㄕˋ, 保护模式 / 保護模式] protected mode
保护者[bǎo hù zhě, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄓㄜˇ, 保护者 / 保護者] protector
保护色[bǎo hù sè, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄙㄜˋ, 保护色 / 保護色] protective coloration; camouflage
守护神[shǒu hù shén, ㄕㄡˇ ㄏㄨˋ ㄕㄣˊ, 守护神 / 守護神] protector God; patron saint
屏障[píng zhàng, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄤˋ, 屏障] protective screen
[xiū, ㄒㄧㄡ, 庥] protection; shade
[hù, ㄏㄨˋ, 护 / 護] protect
防毒围裙[fáng dú wéi qún, ㄈㄤˊ ㄉㄨˊ ㄨㄟˊ ㄑㄩㄣˊ, 防毒围裙 / 防毒圍裙] protective apron
防毒工事[fáng dú gōng shì, ㄈㄤˊ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄥ ㄕˋ, 防毒工事] protective gas work
防毒手套[fáng dú shǒu tào, ㄈㄤˊ ㄉㄨˊ ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ, 防毒手套] protective gloves
防毒斗篷[fáng dú dǒu péng, ㄈㄤˊ ㄉㄨˊ ㄉㄡˇ ㄆㄥˊ, 防毒斗篷] protective cape
防毒通道[fáng dú tōng dào, ㄈㄤˊ ㄉㄨˊ ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ, 防毒通道] protective passageway
隐色[yǐn sè, ˇ ㄙㄜˋ, 隐色 / 隱色] protective coloration (esp. of insects); camouflage
预防措施[yù fáng cuò shī, ㄩˋ ㄈㄤˊ ㄘㄨㄛˋ ㄕ, 预防措施 / 預防措施] protective step; protective measure
护法神[hù fǎ shén, ㄏㄨˋ ㄈㄚˇ ㄕㄣˊ, 护法神 / 護法神] protector deities of Buddhist law
珍禽奇兽[zhēn qín qí shòu, ㄓㄣ ㄑㄧㄣˊ ㄑㄧˊ ㄕㄡˋ, 珍禽奇兽 / 珍禽奇獸] rare animals and birds; protected species
庇护[bì hù, ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, 庇护 / 庇護] shelter; shield; put under one's protection; take under one's wing; asylum

protect ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファイル保護リング[ファイルほごリング, fairu hogo ringu] (n) {comp} write-enable ring; write ring; file-protection ring; file protect ring; safety ring
ページ書き込み保護[ページかきこみほご, pe-ji kakikomihogo] (n) {comp} page write protect
ライトプロテクト[, raitopurotekuto] (n) {comp} write protect
伊達締め;伊達締[だてじめ, datejime] (n) small, thin fabric belt worn over the kimono and under the obi in order to protect the fabric
反閇;返閉;反陪[へんばい, henbai] (n) (1) (See 禹歩・1) ceremony performed by a sorcerer to protect a noble setting out on a trip; (2) dance steps inspired by this ceremony
幌;母衣[ほろ, horo] (n) (1) canopy (esp. the cloth or canvas used for it); awning; top (of a convertible); hood; (2) helmet cape; cloth covering one's back to protect against arrows during battle
庇う[かばう, kabau] (v5u,vt) to protect someone; to take under one's wing; to plead for; to stick up for; to cover up for someone; (P)
擁護[ようご, yougo] (n) (1) protection; advocacy; support; defence; championship; vindication; (vs) (2) to protect (e.g. rights, etc.); to advocate (e.g. free trade, etc.); to support; (P)
書込み許可リング[かきこみきょかリング, kakikomikyoka ringu] (n) {comp} write-enable ring; write ring; file-protection ring; file protect ring; safety ring
水餅[みずもち, mizumochi] (n) mochi soaked in water (to protect against mold); rice cakes preserved in water
禹歩[うほ, uho] (n) (1) ceremony performed by a sorcerer to protect a noble setting out on a trip; (2) walking in large steps; (3) walking with a disabled leg; someone with a disabled leg
衛士[えじ;えいし, eji ; eishi] (n) (1) soldiers of the ritsuryo system that guarded gates of the imperial palace, the court, etc.; (2) term used in error to refer to young men that were made to do forced labour in the ritsuryo system; (3) guards originally stationed at the grand shrine at Ise and shrine at Atsuta, Nagoya to protect the officials there
護法善神[ごほうぜんじん, gohouzenjin] (n) {Buddh} benevolent deities who protect the dharma
アイヌ新法[アイヌしんぽう, ainu shinpou] (n) New Ainu Law (passed in 1997, aiming at promoting and protecting Ainu culture)
イヤプロテクター[, iyapurotekuta-] (n) ear protector
ウィルスプロテクション[, uirusupurotekushon] (n) {comp} virus protection
ウイルス監視機能[ウイルスかんしきのう, uirusu kanshikinou] (n) {comp} virus protection
オゾン層保護法[オゾンそうほごほう, ozon souhogohou] (n) Ozone Layer Protection Law
コピープロテクション[, kopi-purotekushon] (n) {comp} copy protection
コピープロテクト[, kopi-purotekuto] (n) {comp} copy protection
サージプロテクタ[, sa-jipurotekuta] (n) {comp} surge protector
サンケア指数[サンケアしすう, sankea shisuu] (n) sun protection index
チェックプロテクター[, chiekkupurotekuta-] (n) check protector
データ保護[データほご, de-ta hogo] (n) {comp} data protection
データ媒体保護機構[データばいたいほごきこう, de-ta baitaihogokikou] (n) {comp} data medium protection device
パスワード保護[パスワードほご, pasuwa-do hogo] (n) {comp} password protection
ファイルの保護[ファイルのほご, fairu nohogo] (n) {comp} file protection
フィジカルプロテクション[, fijikarupurotekushon] (n) physical protection
プライバシー保護[プライバシーほご, puraibashi-hogo] (n) privacy protection
プライバシ保護[プライバシほご, puraibashi hogo] (n) {comp} privacy protection
プロテクター[, purotekuta-] (n) protector
プロテクティブMBR[プロテクティブエムビーアー, purotekuteibuemubi-a-] (n) {comp} protective MBR
ヘルメット[, herumetto] (n) helmet; hard hat; protective headgear; (P)
みかじめ料;見ヶ〆料;見ケ〆料[みかじめりょう, mikajimeryou] (n) protection money
ロックアウト[, rokkuauto] (n) lockout; protection
一級河川[いっきゅうかせん, ikkyuukasen] (n) class A river (specified waterways of special importance protected by the government)
乾闥婆[けんだつば, kendatsuba] (n) {Buddh} gandharva (heavenly musicians and protectors of Buddhism)
予防[よぼう, yobou] (n,vs,adj-no) prevention; precaution; protection against; (P)
保護[ほご(P);ほうご, hogo (P); hougo] (n,vs) care; protection; shelter; safeguard; guardianship; favor; favour; patronage; (P)
保護スーツ[ほごスーツ, hogo su-tsu] (n) diver's exposure suit; body suits, wet suits, and dry suits; suit which protects divers from exposure and abrasion
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ファイル保護リング[ファイルほごリング, fairu hogo ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring
ページ書き込み保護[ページかきこみほご, pe-ji kakikomihogo] page write protect
書込み許可リング[かきこみきょかリング, kakikomikyoka ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring
ウィルスプロテクション[ういるすぷろてくしょん, uirusupurotekushon] virus protection
コピープロテクト[こぴーぷろてくと, kopi-purotekuto] copy protection
サージプロテクタ[さーじぷろてくた, sa-jipurotekuta] surge protector
データ保護[データほご, de-ta hogo] data protection
データ媒体保護機構[データばいたいほごきこう, de-ta baitaihogokikou] data medium protection device
パスワード保護[パスワードほご, pasuwa-do hogo] password protection
ファイルの保護[ファイルのほご, fairu nohogo] file protection
プライバシ保護[ぷらいばしほご, puraibashihogo] privacy protection
プロテクトモード[ぷろてくともーど, purotekutomo-do] protected mode
メモリプロテクト[めもりぷろてくと, memoripurotekuto] memory protection
メモリ保護[メモリほご, memori hogo] memory protection
ロックアウト[ろっくあうと, rokkuauto] protection, lock out, lock-out
保護[ほご, hogo] safeguard (vs), protection, lock out, lock-out
保護用スリーブ[ほごようスリーブ, hogoyou suri-bu] protective sleeve
保護領域[ほごりょういき, hogoryouiki] protected area
接点保護[せってんほご, settenhogo] contact protection
書き込み保護スイッチ[かきこみほごスイッチ, kakikomihogo suicchi] write protection switch
書込み保護ラベル[かきこみほごラベル, kakikomihogo raberu] write protection label
自動システム保護[じどうシステムほご, jidou shisutemu hogo] automatic system protection
記憶装置の保護[きおくそうちのほご, kiokusouchinohogo] storage protection
記憶装置の保護キー[きおくそうちのほごキー, kiokusouchinohogo ki-] storage protection key
選択フィールド保護[せんたくフィールドほご, sentaku fi-rudo hogo] selective field protection
非保護領域[ひほごりょういき, hihogoryouiki] unprotected area
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
守る[まもる, mamoru] Thai: คุ้มครอง English: to protect
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: คุ้มครอง English: to protect

protect ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest FR: conservation de la forêt [f]
อนุรักษ-[pref.] (anuraksa-) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อภิบาล[v.] (aphibān) EN: protect ; guard ; take care of ; look after FR: protéger ; défendre ; prendre soin
อารักขา[v.] (ārakkhā) EN: protect ; guard ; take care ; defend FR: protéger ; sauvegarder
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct FR: abriter ; s'abriter ; protéger
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise ; look after ; care ; protect ; control ; oversee ; be responsible (for) ; guard ; be in charge of ; keep an eye on FR: prendre soin ; veiller sur ; garder ; superviser
กำบัง[v.] (kambang) EN: cover ; shield ; shelter ; veil ; make a shelter for ; hide ; screen ; protect FR: abriter ; protéger
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
กันแดด[v.] (kandaēt) EN: protect from the sun ; shield from the sun FR:
กั้ง[v.] (kang) EN: shelter ; protect ; shield FR:
ก้าง[v.] (kāng) EN: protect FR:
กันตัว[v.] (kantūa) EN: defend oneself ; protect oneself FR: se défendre ; se protéger
คุ้ม[v.] (khum) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve FR: protéger
คุ้มกะลาหัว[v. exp.] (khum kalā h) EN: protect one's ass FR:
คุ้มกัน[v.] (khumkan) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve FR: escorter ; convoyer ; protéger
คุ้มครอง[v.] (khumkhrøng) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve ; keep ; watch over FR: protéger ; garder
คุ้มครองรักษา[v. exp.] (khumkhrøng ) EN: protect ; safeguard ; watch over ; defend ; save ; guard ; stick up for ; shield FR:
หล่อ[v.] (lø) EN: lubricate ; protect with oil/water FR: lubrifier
หล่อน้ำ[v.] (lønām) EN: protect from ants by standing something in a bowl containing water FR:
ออกตัว[v.] (øktūa) EN: defend ; protect ; shield ; plead ; alibi ; give an excuse FR: se défendre habilement
พิทักษ์[n.] (phithak) EN: protect ; watch over ; guard ; safeguard FR: garder ; surveiller ; sauvegarder
พิทักษ์รักษา[v. exp.] (phithak rak) EN: protect FR:
ปกเกศ[v.] (pokkēt) EN: protect FR:
ปกเกล้า[v.] (pokklāo) EN: protect FR:
ปกปัก[v.] (pokpak) EN: protect FR:
ปกปักรักษา[v.] (pokpakraksā) EN: protect ; defend ; safeguard ; shelter ; take care of ; shield ; preserve ; maintain FR:
ปกป้อง[v.] (pokpǿng) EN: protect ; guard ; defend ; safeguard ; shelter ; shield FR: protéger ; garder ; sauvegarder ; défendre ; préserver ; veiller sur
ปกป้องคุ้มครอง[v. exp.] (pokpǿng khu) EN: protect ; guard FR: protéger ; veiller sur
ปกป้องรักษา[v. exp.] (pokpǿng rak) EN: protect FR:
ป้อง[v.] (pǿng) EN: protect ; shield ; screen ; defend ; shelter ; guard ; obstruct FR: protéger ; sauvegarder ; défendre
ป้องกัน[v.] (pǿngkan) EN: protect ; prevent ; defend ; guard ; hinder ; impede ; deter ; keep FR: protéger ; défendre ; prévenir ; prémunir ; sauvegarder
ป้องกันตัว[v.] (pǿngkan tūa) EN: protect oneself ; defend oneself ; safeguard FR: se défendre
ป้องกันตัวเอง[v. exp.] (pǿngkan tūa) EN: protect oneself FR: se protéger ; se prémunir ; se défendre
รักษ์[v.] (rak) EN: protect ; guard FR: protéger
รักษา[v.] (raksā) EN: preserve ; keep ; protect ; maintain ; retain ; conserve FR: préserver ; maintenir ; sauvegarder ; veiller ; surveiller ; protéger ; défendre
รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม[v. exp.] (raksā phonp) EN: defend collective interests ; protect collective interests ; saveguard collective interests FR: défendre l'intérêt général
รักษาประโยชน์[v. exp.] (raksā prayō) EN: protect one's interests FR:
รังรักษ์[v.] (rangrak) EN: govern ; protect FR:
ตราขุนพล[n.] (trākhunphon) EN: cross marked at the bottom of a palm-sugar pot to protect against ghosts FR:

protect ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Speicherbereichsschutz {m} [comp.]area protect feature
Abdeckklappe {f} (z.B. für Schmiernippel) [techn.]protective cap
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected
Umweltminister {m}Administrator of the Environmental Protection Agency [Am.]
Tierart {f} | einheimische Tierarten | geschützte Tierarten | Tierarten, die nur in einem Lebensraum vorkommenanimal species | indigenous species | protected species | endemic species
Tierschutz {m}protection of animals; animal protection; conservation
Atemschutz {m}respiratory protection
Schwertschutz {m}blade protection
Zwischenbau {m}cap ply; protector
Chemikalienschutz {m}chemical protection
Jugendschutz {m}legal protection for children and young persons
Jugendschutzgesetz {n} [jur.]law for the protection of the children and the youth
Luftschutz {m} | ziviler Luftschutzair-raid protection | civil air defence; civil air defense [Am.]
Klimaschutz {m}climate protection
Grobschutz {m}coarse protection
Verbraucherschutz {m}consumer protection
Kopierschutz {m}copy protection
Korrosionsschutz {m}corrosion protection
Kupplungsschutz {m} [techn.]coupling protection
Schutzhaft {f}protective custody
Schutzart {f}degree of protection
Explosionsschutz {m}explosion protection
Ausfallsicherung {f}failure protection
Schutzwall {m} | der antifaschistische Schutzwall; die Mauer [hist.]protective wall; barrier | the Berlin Wall
Dateischutz {m}file protection
Schreibring {m} (bei Magnetbändern) [comp.]file protection ring
Datei-Schutzrecht {n}file protection right
Brandschutz {m}fire prevention; fire protection; protection against fire
Brandschutzeinrichtung {f}fire control system; fire protection device
Brandschutzventil {n}fire protection valve
Flankendeckung {f}flank protection
Hochwasserbekämpfung {f}flood protection
Hochwasserdeich {m}flood protection dam
Grenzschutz {m}frontier protection
Frostschutz {m}frost protection
Datenschutzbeauftragte {m,f}; Datenschutzbeauftragterdata security engineer; data protection registrar
Denkmalschutz {m}protection of historical buildings and monuments
Seitenaufprallschutz {m} [auto]lateral protection structure
Blitzschutz {m}lightning protection
Blitzschutzanlage {f}lightning protection system

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า protect
Back to top