ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

doom

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *doom*, -doom-

doom ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
doom (vt.) กำหนด See also: ตัดสิน, ชี้ชะตา Syn. condemn
doom (n.) คำพิพากษา See also: คำตัดสิน Syn. condemnation, judgement
doom (n.) เคราะห์ร้าย See also: เคราะห์กรรม, ความหายนะ, ชะตากรรม, ความตาย Syn. fate, destiny
doom to (phrv.) (ชะตา) กำหนดให้ See also: ตัดสินให้, พิพากษาให้ Syn. foredoom to, sentence to
doomday (n.) วันตัดสินโลก See also: วันสิ้นโลก Syn. Judgement Day, Armageddon
doomed (adj.) ซึ่งถูกกำหนดไว้ See also: ซึ่งถูกตัดสินไว้
English-Thai: HOPE Dictionary
doom(ดูม) n. เคราะห์ร้าย,ชะตาขาด,ความตาย,ความหายนะ,คำพิพากษา,วาระสุดท้าย,วาระที่โลกาวินาศ vi. กำหนด,ถึงวาระ,ประณาม,พิพากษา,ชี้ชะตากรรม, Syn. fate,adverse fate
doomsday(ดูมซ'เดย์) n. วันโลกาวินาศ,วาระสุดท้าย,วันที่พระเจ้าพิพากษามนุษย์ทั้งหลายในโลก, Syn. domesday,Judgment Day
English-Thai: Nontri Dictionary
doom(n) คำพิพากษา,คำตัดสิน,เคราะห์กรรม,ความหายนะ,ความตาย,ชะตาขาด
doomsday(n) วันโลกแตก,วันโลกาวินาศ,วาระสุดท้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
doomคำตัดสิน (ก. เก่าอังกฤษ) [ดู dome] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วาระสุดท้าย (n.) doom
โลกาพินาศ (adj.) doomsday See also: judgement day Ops. อธิบดี
โลกาวินาศ (adj.) doomsday See also: judgement day Syn. โลกาพินาศ Ops. อธิบดี
ถึงคราว (v.) meet one´s doom See also: come to one´s death-time Syn. ถึงฆาต, ถึงที่, หมดอายุ
ถึงคราวตาย (v.) be doomed to die See also: be to the final end, have reached the inevitable, be at the end of one´s resources Syn. ถึงฆาต, ถึงคราว
ถึงฆาต (v.) be doomed to die See also: come to one´s death-time Syn. ถึงที่ตาย, ถึงคราว, ถึงที่
ถึงที่ (v.) be doomed to die See also: be to the final end, have reached the inevitable, be at the end of one´s resources Syn. ถึงคราวตาย, ถึงฆาต, ถึงคราว
เพลิงกัลป์ (n.) holocaust on doomsday Syn. ไฟกัลป์, ไฟบรรลัยกัลป์, ไฟประลัยกัลป์
ไฟกัลป์ (n.) holocaust on doomsday Syn. ไฟบรรลัยกัลป์, ไฟประลัยกัลป์
ไฟบรรลัยกัลป์ (n.) holocaust on doomsday Syn. ไฟกัลป์, ไฟประลัยกัลป์
ไฟบรรลัยกัลป์ (n.) holocaust on doomsday Syn. ไฟประลัยกัลป์
ไฟประลัยกัลป์ (n.) holocaust on doomsday Syn. ไฟกัลป์, ไฟบรรลัยกัลป์
ไฟประลัยกัลป์ (n.) holocaust on doomsday Syn. ไฟบรรลัยกัลป์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Peace, peace, supplant the doom and the gloom.สันติภาพความสงบสุข แทนที่การลงโทษและความเศร้า โศก
In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom the Dark Lord Sauron forged in secret a Master Ring to control all others.ณ ดินแดนแห่งมอร์ดอร์ ในไฟแห่งหุบเขามรณะ จอมโฉดซอรอนได้แอบ หลอมแหวนเอกธำมรงค์ เพื่อควบคุมแหวนวงอื่นๆ
I led Isildur into the heart of Mount Doom where the Ring was forged, the one place it could be destroyed.ข้านำเขาเข้าสู่ใจกลาง ของหุบเขามรณะ ที่ๆเเหวนถูกหลอม ที่เดียวที่จะทำลายมันได้
"Your doom is near at hand."Your doom is near at hand.
If you weren't smart enough to plan ahead, then doom on you.ถ้านายไม่ฉลาดพอจะวางแผนล่วงหน้า นายก็ถึงจุดจบ.
The inevitability of its doom is apparent now as a consequence of the imperfection inherent in every human.หายนะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ปรากฏขึ้น เป็นผลที่ติดมากับสันดานธรรมชาติของมนุษย์
And it was more or less as if we created a doom machine.ดูเหมือนเราสร้างเครื่องจักรมรณะขึ้นมา
Are you Jin Seok Lee from the 12th infantry who participated in the battle of Doom Il Yung?ฮัลโหล? ผมและทีมการขุดค้นทางโบราณคดีสงครามเกาหลี.
Typical of Victor Von Doom to build a 30-foot statue of himself.รูปหล่อ วิคเตอร์ วอน ดูม สูง 30 ฟุต.
During our recent mission to the Von Doom space station... we were exposed to as yet unidentified radioactive energy.ระหว่างปฎิบัติการ ของสถานีอวกาศ วอน ดูม เราได้รับผลกระทบจากพลังงานที่ยังไม่แน่ชัด.
More bad news for Von Doom Industries today as Ned Cecil announced... that his group of investors would seek to gain control... of Victor Von Doom's numerous technology companies.More bad news for Von Doom Industries today as Ned Cecil announced... that his group of investors would seek to gain control... of วิคเตอร์ Von Doom's numerous technology companies.
Von Doom Industries was never able to overcome the negative publicity...Von Doom Industries was never able to overcome the negative publicity...

doom ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡桑德拉[Kǎ sāng dé lā, ㄎㄚˇ ㄙㄤ ㄉㄜˊ ㄌㄚ, 卡桑德拉] Cassandra (name); Cassandra, daughter of king Priam in Greek mythology; prophet of doom
末日[Mò rì, ㄇㄛˋ ㄖˋ, 末日] doomsday; Judgment day (in Christian mythology)
劫数[jié shù, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ, 劫数 / 劫數] predestined fate (Buddh.); inexorable doom

doom ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドゥーム[, dou-mu] (n) doom
ドームズデー[, do-muzude-] (n) doomsday; domesday
ローレライ[, ro-rerai] (n) (1) Lorelei (Loreley); Rhine maiden who lured sailors to their doom; (2) rock in the Rhine
上がったり[あがったり, agattari] (exp) (See 上がる・あがる・13) doomed; in a bad state; poor (e.g. business); (P)
命運[めいうん, meiun] (n) fate; doom; (P)
尽未来際[じんみらいさい;じんみらいざい, jinmiraisai ; jinmiraizai] (n-adv,n) to the end of time; to the crack of doom; for ever and ever
悲運[ひうん, hiun] (n) sad fate; tragic doom; ill fate
百年目[ひゃくねんめ, hyakunenme] (n) the hundredth year; doomed
蟷螂の斧[とうろうのおの, tourounoono] (n) courageous but doomed resistance
金輪際[こんりんざい, konrinzai] (adv,n) the deepest bottom of the earth; never; not ... at all; on no account; for all the world; till doomsday
飛んで火に入る夏の虫[とんでひにいるなつのむし, tondehiniirunatsunomushi] (exp) (id) rushing to one's doom; (like a) moth flying into the flame
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ドゥーム[どうーむ, dou-mu] Doom

doom ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วาระ[n.] (wāra) EN: destiny ; doom ; death FR: destin [m] ; perte [f]
โลกาพินาศ[X] (lōkāphinat) EN: doomsday FR:
โลกาวินาศ[X] (lōkāwināt) EN: doomsday FR:
โลกแตก[n. exp.] (lōk taēk) EN: doomsday FR: la fin du monde [f]
มิคสัญญี[n.] (mikkhasanyī) EN: violence and turmoil ; calamity ; doomsday FR:
เพลิงกัลป์[n.] (phloēngkan) EN: holocaust on doomsday FR:
ถึงฆาต[v.] (theungkhāt) EN: be doomed to die ; die FR:
ถึงที่[v.] (theungthī) EN: be doomed to die FR:
ถึงที่ตาย[v. exp.] (theungthī t) EN: be doomed to die FR:
วันโลกาวินาศ[n. prop.] (wan lōkāwin) EN: doomsday ; the last day of the world FR: la fin du monde [f] ; la fin des temps [f]
วันประลัยโลก[n. exp.] (wan pralai ) EN: doomsday FR: jour du jugement [m] ; fin des temps [f]
วันสิ้นโลก[n. exp.] (wan sin lōk) EN: doomsday FR: la fin des temps [f]
วาระสุดท้าย[n. exp.] (wāra sutthā) EN: end ; final period ; doomsday FR:

doom ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unkenruf {m} [übtr.]prophecy of doom
Teufelskreis {m}vicious circle; doom loop

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า doom
Back to top