ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

target

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *target*, -target-

target ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
target (n.) จุดมุ่งหมาย See also: เป้า, จุดหมาย, เป้าหมาย, วัตถุประสงค์ Syn. aim
target (n.) เป้า See also: เป้ายิงปืน, เป้ายิง Syn. butt
target (n.) เหยื่อ Syn. prey, quarry, victim
target (n.) เป้าหมายการนินทา See also: เป้าหมายการวิพากย์วิจารณ์
target (vt.) ตั้งเป้าหมาย See also: เล็ง Syn. aim, direct, point
target language (n.) ภาษาเป้าหมายในการแปล Ops. source language
English-Thai: HOPE Dictionary
target(ทาร์'กิท) n. เป้า,เป้าหมาย,จุดมุ่งหมาย,โล่กลม,เป้าการเยาะเย้ย. vt. ตั้งเป้าหมาย, Syn. mark,bull's-eye,victim
target languageภาษาเป้าหมายหมายถึง ภาษาเครื่อง (machine language) หรือภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ และปฏิบัติตามได้ทันที โดยปกติในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง เรามักจะเขียนคำสั่งให้เครื่องปฏิบัติตามเป็นภาษาต้นฉบับ (source language) หรือภาษาระดับสูง (high level language) ซึ่งคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจ และจะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่องก่อนคอมพิวเตอร์จึงจะทำงานตามคำสั่งที่ต้องการได้ ภาษาเป้าหมายก็คือภาษาเครื่องนั่นเองมีความหมายเหมือน object language หรือ machine languageดู source language เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
target(n) เป้า,โล่กลม,จุดมุ่งหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
target languageภาษาเป้าหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Target marketingการตลาดเป้าหมาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดกำหนด (n.) target See also: objective, bull´s eye Syn. เป้า, จุดเล็ง
จุดกำหนด (n.) target See also: mark, spot, sign Syn. จุดเล็ง, เป้านิ่ง
จุดกำหนด (n.) target See also: mark, spot, sign Syn. จุดเล็ง
จุดกำหนด (n.) target See also: butt Syn. เป้า, จุดเล็ง
จุดเล็ง (n.) target See also: objective, bull´s eye Syn. เป้า, จุดกำหนด
จุดเล็ง (n.) target See also: mark, spot, sign Syn. จุดกำหนด, เป้านิ่ง
จุดเล็ง (n.) target See also: mark, spot, sign Syn. จุดกำหนด
จุดเล็ง (n.) target See also: butt Syn. เป้า, จุดกำหนด
เป้า (n.) target See also: mark, spot, sign Syn. จุดเล็ง, จุดกำหนด, เป้านิ่ง
เป้า (n.) target See also: mark, spot, sign Syn. จุดเล็ง, จุดกำหนด
เป้าหมาย (n.) target See also: objective, bull´s eye Syn. เป้า, จุดเล็ง, จุดกำหนด
เป้าหมาย (n.) target See also: butt Syn. เป้า, จุดเล็ง, จุดกำหนด
อาหารปาก (n.) target for gossip
กลุ่มเป้าหมาย (n.) target group
MIRV (abbr.) คำย่อจาก multiple independently targeted See also: จรวดติดระเบิดนิวเคลียร์หลายลูกเพื่อยิงไปยังที่หมายต่างกัน
เป้านิ่ง (n.) fixed target Syn. เป้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They are marked for target practice.เธอขอมันไม่ได้ มันจะเป็นเป้าฝึกซ้อมของเรา
They're saying it'll be 28 minutes before the rocket detonates above its target somewhere inside the continental United States.47 จรวดจะเข้าโจมตีเป้าหมายในอีก 28 นาที อาจเป็นบางที่ในสหรัฐอเมริกา
We believe it's extremely likely that he'll target the secret talks that are scheduled with the Republic of Gavel.เชื่อว่า เป้าหมายอยู่ที่การเจรจาลับ นั่นคือกำหนดการเกี่ยวกับสาธารณะรัฐแกเวล
HQ, patch me target info from the district controlling that truck.ศูนย์ฯ, เชื่อมฉันเข้าระบบ หาตำแหน่งรถบรรทุกบริเวณนี้
The target has now stopped at the next point.เป้าหมายอยู่กับที่แล้ว
Unit 01: target sighted.หน่วย 01: เห็นเป้าหมายแล้ว.
Unit 02: target in sight.หน่วย 02: เห็นเป้าหมายแล้ว.
First target cleared.เป้าหมายแรก เคลียร์.
Second target still unidentified.เป้าหมายที่สอง ยังไม่ได้รับการยืนยัน.
Get ready to set the target frequency to manual the second we're aligned.รับพร้อมที่จะ ตั้งความถี่เป้าหมาย คู่มือการใช้งานที่สอง ที่เรากำลังชิด
100% target velocity.ฉันโอเค! ความเร็วเป้าหมาย 100%
For many months now, my new target has been you.หลายเดือนที่ผ่านมา ฉันมีเป้าหมายใหม่ คือตัวเธอ

target ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
目标地址[mù biāo dì zhǐ, ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ ㄉㄧˋ ㄓˇ, 目标地址 / 目標地址] destination address; target address
语言誓约[yǔ yán shì yuē, ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄕˋ ㄩㄝ, 语言誓约 / 語言誓約] language pledge (to speak only the target language in a language school)
受众[shòu zhòng, ㄕㄡˋ ㄓㄨㄥˋ, 受众 / 受眾] target audience; audience
[péng, ㄆㄥˊ, 堋] target in archery
目标匹配作业[mù biāo pǐ pèi zuò yè, ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ ㄆㄧˇ ㄆㄟˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, 目标匹配作业 / 目標匹配作業] target matching task
目标市场[mù biāo shì chǎng, ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ ㄕˋ ㄔㄤˇ, 目标市场 / 目標市場] target market
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, 垛] battlement; target
寻的[xún dì, ㄒㄩㄣˊ ㄉㄧˋ, 寻的 / 尋的] homing; target-seeking (military)
隐显目标[yǐn xiǎn mù biāo, ˇ ㄒㄧㄢˇ ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ, 隐显目标 / 隱顯目標] intermittent target
指标[zhǐ biāo, ㄓˇ ㄅㄧㄠ, 指标 / 指標] norm; index; target
目的[mù dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ, 目的] purpose; aim; goal; target; objective
对地[duì dì, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧˋ, 对地 / 對地] targeted (e.g. attacks)
对象[duì xiàng, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, 对象 / 對象] target; object; partner; boyfriend; girlfriend
标的[biāo dì, ㄅㄧㄠ ㄉㄧˋ, 标的 / 標的] target; aim; objective; what one hopes to gain
目标[mù biāo, ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ, 目标 / 目標] target; goal; objective
[bǎ, ㄅㄚˇ, 靶] target; mark
靶子[bǎ zi, ㄅㄚˇ ㄗ˙, 靶子] target

target ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい鴨;好い鴨[いいかも;いいカモ, iikamo ; ii kamo] (exp) (uk) desirable prey; easy game; easy mark; easy prey; easy target
インフレターゲット[, infureta-getto] (n) inflation target
壷;壺;壼(iK)[つぼ;つほ(ok);つふ(ok), tsubo ; tsuho (ok); tsufu (ok)] (n) (1) jar; pot; vase; (2) dice cup; (3) depression (i.e. the basin of a waterfall); (4) (arch) target (when aiming an arrow); (5) (See 思うつぼ) (figurative) bull's-eye; (6) key point (of a conversation, etc.); (7) acupuncture point; moxibustion point; (8) (often ツボ) nodes on a fingerboard (of a shamisen, etc.)
射爆場[しゃばくじょう, shabakujou] (n) place for an aeroplane to take target practice (airplane, practise)
[ゆみ(P);ゆ, yumi (P); yu] (n) (1) bow (and arrow); (2) unit of distance to an archery target (approx. six feet); (3) unit of distance for land surveying (approx. eight feet)
思し召す;思召す;思しめす[おぼしめす, oboshimesu] (v5s,vt) (1) (hon) to think (only used to speak of others); (2) to turn one's attention toward (only used to speak of others); to have feelings for (only used to speak of others); (3) to honour the target of one's emotions
急所[きゅうじょ, kyuujo] (n) (1) vitals; tender spot; (2) key (of a problem); crux; essential point; secret; (3) (col) (See 金的) male crotch (as a target in fighting); (P)
数矢[かずや, kazuya] (n) mass-produced arrows; arrows for target practice
生産目標[せいさんもくひょう, seisanmokuhyou] (n) production target
産出目標[さんしゅつもくひょう, sanshutsumokuhyou] (n) production target
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r,vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P)
臨機目標[りんきもくひょう, rinkimokuhyou] (n) target of opportunity
[ひ, hi] (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee)
金的[きんてき, kinteki] (n) (1) bull's-eye; (2) object of desire; (3) (col) male crotch (as a target in fighting); the jewels (as in kick him in ...)
ターゲットマーケティング[, ta-gettoma-keteingu] (n) targeted marketing
に向けて[にむけて, nimukete] (exp) (See 向ける) towards (a destination); for the purpose of; with the goal of; targeting (a group, a demographic)
ボーイズラブ[, bo-izurabu] (n) (col) (See BLコミック,やおい) comics or novels about male homosexuality, targetted at young women (wasei
一山当てる[ひとやまあてる, hitoyamaateru] (exp,v1) to be right on target; to strike it rich
南京事件[なんきんじけん, nankinjiken] (n) (1) Nanking Incident (targeting of Nanking's foreign properties and residents by Kuomintang troops in March, 1927); (2) (See 南京大虐殺) Rape of Nanking (1937); Nanking Massacre
同和地区[どうわちく, douwachiku] (n) assimilation district; area targeted for antidiscrimination measures; burakumin area
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound
矢先[やさき, yasaki] (n) (1) arrowhead; brunt; target; (2) (See 矢先に) being about to; being on the point of; (P)
自爆[じばく, jibaku] (n,vs,adj-no) suicide bombing (e.g. crashing one's plane into a target); self-destruction; blowing oneself up
誤爆[ごばく, gobaku] (n,vs) bombing (shelling) the wrong target; (be killed by) friendly fire
遊撃(P);游撃[ゆうげき, yuugeki] (n,vs) (1) raid; military attack by a mobile unit; hit-and-run attack; search-and-kill mission; search-and-destroy mission; military action without a predetermined target; attacking the enemy or assisting allies as the opportunity arises; (n) (2) (abbr) (See 遊撃手) shortstop; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ターゲット[たーげっと, ta-getto] target
ターゲットドライブ[たーげっとどらいぶ, ta-gettodoraibu] target drive
向け[むけ, muke] aimed at, target towards, intended for
対象機種[たいしょうきしゅ, taishoukishu] target machine
指示先[しじさき, shijisaki] target
目標シソーラス[もくひょうシソーラス, mokuhyou shiso-rasu] target thesaurus
目標デスクリプタ[もくひょうデスクリプタ, mokuhyou desukuriputa] target descriptor
目標プログラム[もくひょうプログラム, mokuhyou puroguramu] target program
目標言語[もくひょうげんご, mokuhyougengo] target language
目的要素[もくてきようそ, mokutekiyouso] target element
個人向け[こじんむけ, kojinmuke] targeted at individuals
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
対象[たいしょう, taishou] Thai: กลุ่มเป้าหมาย English: target

target ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารปาก[n. exp.] (āhān pāk) EN: target for gossip FR:
อวัยวะเป้าหมาย[n. exp.] (awaiyawa pa) EN: target organ FR: organe cible [m]
ให้ความสนใจกับ ...[v. exp.] (hai khwām s) EN: pay attention ; target ... ; focus on ... ; zero in on ... FR: se préocupper de ... ; viser ... ; se focaliser sur ... ; accorder de l'intérêt à ... ; montrer de l'intérêt pour ...
หัดยิง[v. exp.] (hat ying) EN: practise marksmanship ; do target practice FR:
จุดกำหนด[n. exp.] (jut kamnot) EN: target FR:
จุดเล็ง[n. exp.] (jut leng) EN: target FR:
จุดหมาย[n.] (jutmāi) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target FR: but [m] ; objectif [m] ; intention [f] ; fin [f] ; destination [f]
การระบุตลาดเป้าหมาย[n. exp.] (kān rabu ta) EN: target market identification FR: identification des marchés cibles [f]
เข้าเป้า[v. exp.] (khao pao) EN: hit the target ; reach one's goal FR: atteindre la cible
กลุ่มเป้าหมาย[n. exp.] (klum paomāi) EN: target group ; focus group ; market FR:
กลุ่มเป้าหมายในการโฆษณา[n. exp.] (klum paomāi) EN: target population FR:
เล็ง[v.] (leng) EN: aim ; take aim ; take a bead on ; stair ; point ; level ; target ; have one's eyes on FR: viser ; pointer
มุ่ง[v.] (mung) EN: be bound for ; intend ; aim at ; aim to ; advance towards ; go to ; target FR: viser ; se focaliser sur ; se diriger vers ; tendre vers ; se destiner à
เป้า[n.] (pao) EN: target ; mark ; objective ; goal FR: cible [f] ; objectif [m] ; but [m]
เป้าเคลื่อนที่[n. exp.] (pāo khleūoe) EN: moving target FR: cible mobile [f]
เป้าหมาย[n.] (paomāi) EN: aim ; purpose ; goal ; objective ; target FR: but [m] ; objectif [m] ; cible [f]
เป้าหมายการผลิต[n. exp.] (paomāi kān ) EN: production target FR: objectif de production [m]
ภาษาเป้าหมาย[n. exp.] (phāsā paomā) EN: target language FR:
ผิดที่หมาย[v. exp.] (phit thī mā) EN: miss the target ; fall wide of the mark FR:
พลาดเป้าหมาย[n. exp.] (phlāt paomā) EN: miss the target FR: rater la cible
ประชากรเป้าหมาย[n. exp.] (prachākøn p) EN: target population FR:
สะบ้า[n.] (sabā) EN: Mon skittles ; target toss game FR:
ตลาดเป้าหมาย[n. exp.] (talāt paomā) EN: target market FR: marché cible [m]
ที่หมาย[n.] (thīmāi) EN: destination ; objective ; goal ; end ; target ; aim FR: destination [f] ; but [m]
ถูกจุด[adj.] (thūk jut) EN: to the point ; right on target ; pertinent FR: pertinent
วันกำหนดการ[n. exp.] (wan kamnotk) EN: target date FR:
ยิงเป้า[v. exp.] (ying pao) EN: fire at a target ; do target shooting ; do target practice FR: tirer à la cible
กลอน[n.] (kløn) EN: lock ; bolt ; latch FR: verrou [m] ; loquet [m] ; targette [f]
เปลี่ยนแปลงเป้าการผลิต[v. exp.] (plīenplaēng) EN: change production targets FR:
ตั้งเป้า[adj.] (tang pao) EN: targeted FR: ciblé

target ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kalkulationszinsfuß {m}adequate target rate
Geldmengenvorgabe {f}monetary target
Zielsprache {f}object language; target language
Scheibenschießen {n}target practice; target shooting
Richtsatz {m}target rate
Schießübung {f}target practise
Sollzustand {m}target state; should-be state; desired status
Zielgruppe {f}target group
Zielinformation {f}target information
Zielkorridor {m}target range
Zielmarkt {m}target market
Zielschießen {n} [mil.]target practice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า target
Back to top