ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dim

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dim*, -dim-

dim ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dim (adj.) โง่ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เบาปัญญา, ไร้สมอง Syn. unintelligent Ops. intelligent, smart, bright
dim (vt.) ทำให้สลัว See also: ทำให้มัว, ทำให้เลือนลาง Syn. bedim
dim (adj.) มัว See also: สลัว, ไม่สว่าง, ไม่แจ่มชัด, ครึ้ม, ทึบ Syn. filmy, hazy, foggy, thick, unpolished Ops. distinct, clear, unclouded, bright
dim (vi.) สลัว See also: มัว, หรี่ลง Syn. bedim
dim (adj.) หมดหวัง See also: ไม่มีความหวัง, ท้อแท้
dim down (phrv.) ทำให้มัวลง See also: ทำให้สว่างน้อยลงทีละน้อย Ops. dim up
dim out (phrv.) ทำให้มัวลง See also: ทำให้จางลง
dim up (phrv.) หรี่แสงลงทีละน้อย See also: ทำให้แสงน้อยลง
dime (n.) เหรียญ 10 เซนต์ (ของสหรัฐและแคนาดา)
dimension (n.) การหามิติ See also: การวัดขนาด, การหาขอบเขต, การวัดระยะ Syn. measurement
dimension (n.) ขอบเขต (ปกติใช้รูปพหูพจน์ dimensions) See also: ขนาด, ขอบข่าย, มิติ Syn. quantity, proportions
dimension (vt.) หามิติ See also: วัดระยะ Syn. measure, size, survey
dimensional (adj.) เกี่ยวกับขนาด
dimensionless (adj.) ไม่มีขนาด
diminish (vt.) ทำให้ลดลง See also: ทำให้น้อยลง, ทำให้เล็กลง Syn. decrease Ops. increase, intensify
diminish (vi.) ทำให้ลดลง See also: ทำให้น้อยลง, ทำให้เล็กลง Syn. decrease Ops. increase, intensify
diminishable (adj.) ซึ่งลดลง See also: ซึ่งน้อยลง
diminished (adj.) ซึ่งลดลง See also: ซึ่งน้อยลง Syn. decreased, shortened
diminuendo (adv.) ซึ่งค่อยๆ แผ่วเบาลง (ดนตรี)
diminution (n.) การลดลง See also: การตกลง, การน้อยลง Syn. decline, fall-off, lessening, reduction Ops. expansion, growth
diminution (n.) การลดลง Syn. lessening
diminution (n.) การลดลง Syn. decrease, lowering, lessening
diminution (n.) การหักออก See also: การลบออก Syn. deduction, reduction
diminutive (n.) คำเรียกชื่อเล่น
diminutive (adj.) เล็กมาก See also: จิ๋ว, กระจิริด Syn. tiny, teeny-weeny Ops. huge, vast, enormous
dimly (adv.) อย่างมืดมัว Syn. darkly, gloomily
dimness (n.) ความมืด See also: ความมืดมิด, ที่มืด, มุมมืด, เงามืด, การปราศจากแสง Syn. darkness
dimness (n.) ความมืด See also: ความมืดมัว, ความเศร้าโศก Syn. dark
dimness (n.) ความคลุมเครือ See also: ความไม่ชัดเจน, ความเลือนราง Syn. blur, fuzziness Ops. clearness
dimple (vt.) ทำให้เกิดรอยบุ๋มที่แก้ม
dimple (vt.) ทำให้เป็นแอ่ง See also: ทำให้เว้าลงไป
dimple (vi.) เป็นแอ่ง See also: เว้าลงไป
dimple (n.) ลักยิ้ม See also: รอยบุ๋ม Syn. cavity, dent, hollow Ops. hill, bump
English-Thai: HOPE Dictionary
dim(ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., See also: dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
dim-outn. การหรี่ไฟ,การหรี่ไฟกลางคืน
dime(ไดมฺ) n. 1/10 ของดอลลาร์ -Phr. (a dime a dozen ธรรมดา ๆ ,มีอยู่ทั่วไป)
dime novelนวนิยายถูก ๆ ชนิดยั่วยวนใจหรือเรื่องประโลมโลก
dimension(ไดเมน'เชิน,ดิ-) n. มิติ,ขนาดกว้างยาวและหนา,ความสำคัญ,ขนาด,, See also: dimensions n.,pl. การวัด., Syn. extent
dimerous(ดิม'เมอรัส) adj. ซึ่งประกอบด้วยสองส่วน
dimeter(ดิม'มิเทอะ) n. โคลง,กลอน,ฉันท์-กาพย์-ที่มี2จังหวะ
diminish(ดิมิน'นิช) vt. ทำให้ลดน้อยลง,ลดลง,ดูหมิ่น vi. ลดลง, See also: diminishable adj.
diminuendoadj.,adv. ซึ่งค่อย ๆ ลดลง
diminution(ดิมมินิว'เชิน) n. การลดลง
diminutive(ดิมิน'นิทิฟว) adj. เล็ก,จิ๋ว,กระจุ๋มกระจิ๋ม,แคระ. n. สิ่งที่เล็ก,คนที่มีรูปร่างเล็ก,คนแคระ. diminutiveness n. ดูdiminutive, Syn. small
dimity(ดิม'มิที) n. ผ้าฝ้ายบางเป็นลายหรือตา
dimmedจางซีดในระบบวินโดว์ที่มีรายการคำสั่งให้เลือก หากรายการคำสั่งใดปรากฏบนจอภาพด้วยสีจาง แสดงว่าเป็นคำสั่งที่จะยังเลือกใช้ไม่ได้ สาเหตุที่ยังเลือก ใช้ไม่ได้ อาจเป็นเพราะผิดขั้นตอน เช่นสั่งให้คัดลอก แต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะให้คัดลอกข้อความหรือภาพใด
dimmern. เครื่องหรี่,ไฟหรี่,สวิตช์ไฟ
dimond jubileeการฉองครบรอบ 75 ปี
dimoutn. การหรี่ไฟ,การหรี่ไฟกลางคืน
dimple(ดิม'เพิล) n. ลักยิ้ม,รอยบุ๋ม,ละลอกน้ำ -v. (ทำให้) เกิดรอยบุ๋ม, See also: dimply adj.
dimsighted(ดิไซ'ทิด) adj. ตามัว,พร่า
dimwit(ดิม'วิท) n. คนโง่เง่า
English-Thai: Nontri Dictionary
dim(adj) ทึบ,หมอง,มัว,สลัว,ไม่สว่าง,ไม่แจ่มใส,คลุมเครือ,มืดมัว
dimension(n) ขนาด,มิติ,ความสำคัญ
diminish(vi,vt) ลดลง,น้อยลง,ดูหมิ่น
diminution(n) การลดลง,การทำให้น้อยลง,การดูหมิ่น
diminutive(adj) เล็ก,จิ๋ว,น้อย,แคระ,จุ๋มจิ๋ม
dimple(n) ลักยิ้ม,รอยบุ๋ม,ละลอกน้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dim spotจุดคลื่นจาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dime novel; penny dreadfulนวนิยายสิบสตางค์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dimensionมิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dimensional stabilityเสถียรภาพเชิงมิติ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dimensionless numberจำนวนไร้มิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dimerousมีสองส่วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dimeterมาตราสองคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
diminished responsibilityความรับผิดทางอาญาที่เบาลง (เพราะสติไม่สมประกอบ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diminution of damagesการลดค่าเสียหาย (เพราะฝ่ายผู้เสียหายมีส่วนผิดด้วย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dim sumติ่มซำ [TU Subject Heading]
Dimeganไดมีแกน [การแพทย์]
Dimensional Conformation, Threeโครงสร้างสามมิติ [การแพทย์]
Dimpleรอยบุ๋ม,ผิวหนังถูกดึง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขมุกขมัว (v.) dim See also: overcast, blur, cloud, obscure Syn. มัวซัว, ครึ้ม, มืดครึ้ม Ops. สว่างไสว, ชัดแจ้ง, สดใส
ขมุกขมัว (adj.) dim See also: indistinct, gloomy, dull Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, สลัว
ขมุกขมัว (adj.) dim See also: indistinct, gloomy, dull Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, สลัว
ทึมๆ (adj.) dim See also: dull, obscure, dark, faint, obscure, unlighted Syn. ครึ้ม, มัวซัว, ทึม Ops. สดใส, สว่าง
ฝ้า (adj.) dim See also: hazy, misty, foggy, vague, indistinct Syn. ขุ่นมัว, ฝ้าฟาง
ฝ้าฟาง (adj.) dim See also: misty, hazy, vague, indistinct Syn. พร่ามัว
ฟาง (adj.) dim See also: blurred Syn. ฝ้าฟาง, มัว
มัวซัว (adj.) dim See also: indistinct, gloomy, dull Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว
มัวซัว (adj.) dim See also: indistinct, gloomy, dull Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว
มืดมัว (v.) dim See also: overcast, blur, cloud, obscure Syn. ขมุกขมัว, มัวซัว, ครึ้ม, มืดครึ้ม Ops. สว่างไสว, ชัดแจ้ง, สดใส
รางๆ (adj.) dim See also: vague, indistinct, unclear Syn. ราง, จาง, เรื่อๆ
ริบรี่ (adj.) dim See also: faint, dusky Ops. เจิดจ้า, สว่างไสว
ริบหรี่ (adj.) dim See also: faint, dusky Syn. ริบรี่ Ops. เจิดจ้า, สว่างไสว
สลัว (adj.) dim See also: dull, hazy, obscure, faint, indistinct, blurred, misty, unclear Syn. มัว Ops. สว่าง
หลัว (adj.) dim See also: hazy, obscure Syn. มัว, สลัว Ops. สว่างไสว
หลัว (adj.) dim Syn. มัว, สลัว Ops. สว่างไสว
เรื่อๆ (adj.) dim See also: vague, indistinct, unclear Syn. ราง, จาง
เลือนราง (adj.) dim See also: vague, indistinct Syn. มัว Ops. ชัดเจน, แจ่ม
ไม่ผ่องใส (adj.) dim See also: indistinct, gloomy, dull Syn. ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว
ไม่ผ่องใส (adj.) dim See also: indistinct, gloomy, dull Syn. ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When you walk into a dark room from outside your eyes dim and so the dust bunnies come outตอนลูกเดินเข้ามาจากที่สว่างๆข้างนอกน่ะ ตาลูกจะไม่ชินกับความมืด แล้วมัคคุโร คุโรสุเกะ ก็จะรีบหนีไปซ่อน เข้าใจแล้วค่ะ
What we see now is like a dim image in a mirror.อะไรที่เราเห็นอยู่ มันเป็นดังภาพเลือนๆในกระจก
Glowing dim as an emberภาพติดตา ไม่อาจเมินหนี
Despite recent setbacks on the front and escalating hardships at home remember that nothing can dim our fervor for our glorious homeland!ซึ่งหนีสัมพันธมิตรมา เหล่าพลเรือนจงจำไว้ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว เราต้องยืนหยัดร่วมกัน
Their dim little eyes, de void of any curiosity...เขาปราศจากความกระหายที่จะรู้เห็น
They dim the moon and stars.They dim the moon and stars.
TV is going to become a very dim memory for you two.เย็นนี้ไม่ต้องดูทีวีแน่ ทั้งสองคนเลย
#I don't like my shabby self standing under a dim lamp."ฉันไม่ต้องการให้ตัวเอง ยืนอยู่ภายใต้โคมไฟสลัว"
Because the patient's got a high fever, a low heart rate, and a dim chance of survival if we stand here like idiots.เพราะคนป่วยมีไข้สูง แต่อัตราการเต้นหัวใจต่ำ อัตราการรอดจะเปลี่ยนไปถ้าพวกเรายังคงยืนเป็นไอ้โง่อยู่ที่นี่
And all the makeup and dim lighting in the world can't seem to stop it.และพวกเครื่องสำอางค์ทั้งหลายกับไฟสลัว ๆ ในโลกนี้ ดูจะไม่สามารถหยุดมันได้เลย
I always knew you were a big, dumb, slow, dim pain in the ass, Dean.ฉันรู้มาตลอดว่านายมันไอ้ทึ่ม เชื่องช้า ตัวแสบ ดีน
Take my place at dim sum with my friends. dumplings with blair and chuck?ไปทานข้าวที่ร้านติ่มซำกับเพื่อนๆฉันก่อน / จมอยู่กับแบลร์และชัคงั้นเหรอ

dim ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méng, ㄇㄥˊ, 蒙 / 矇] dim sighted; ignorant
薄明[bó míng, ㄅㄛˊ ㄇㄧㄥˊ, 薄明] dim light; early dawn
障碍[zhàng ài, ㄓㄤˋ ㄞˋ, 障碍 / 障礙] barrier; obstruction; hindrance; impediment; obstacle
哥们[gē men, ㄍㄜ ㄇㄣ˙, 哥们 / 哥們] Brothers!; brethren; friend (colloq.); brother (diminutive form of address between males)
佐料[zuǒ liào, ㄗㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, 佐料] condiments; seasoning
作料[zuó liao, ㄗㄨㄛˊ ㄌㄧㄠ˙, 作料] condiments; seasoning
调料[tiáo liào, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧㄠˋ, 调料 / 調料] condiment; seasoning; flavoring
晶格[jīng gé, ㄐㄧㄥ ㄍㄜˊ, 晶格] crystal lattice (the regular 3-dimensional pattern formed by atoms in a crystal)
[cái, ㄘㄞˊ, 裁] cut out (as a dress); cut; trim; reduce; diminish; decision; judgment
一角银币[yī jiǎo yín bì, ㄧ ㄐㄧㄠˇ ˊ ㄅㄧˋ, 一角银币 / 一角銀幣] dime
淀积[diàn jī, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, 淀积] deposit; illuvium (shallow water sediment)
淀积物[diàn jī wù, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ ˋ, 淀积物] deposit; illuvium (shallow water sediment)
画法几何[huà fǎ jǐ hé, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄚˇ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, 画法几何 / 畫法幾何] descriptive Geometry (three-dimensional geometry using projections and elevations)
二甲基砷酸[èr jiǎ jī shēn suān, ㄦˋ ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧ ㄕㄣ ㄙㄨㄢ, 二甲基砷酸] dimethylarsenic acid (CH3)2AsO2H; cacodylic acid
二甲基胂酸[èr jiǎ jī shēn suān, ㄦˋ ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧ ㄕㄣ ㄙㄨㄢ, 二甲基胂酸] dimethylarsenic acid (CH3)2AsO2H; cacodylic acid
二硫基丙醇[èr liú jī bǐng chún, ㄦˋ ㄌㄧㄡˊ ㄐㄧ ㄅㄧㄥˇ ㄔㄨㄣˊ, 二硫基丙醇] dimercaprol
大小[dà xiǎo, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ, 大小] dimension; magnitude; size; measurement
暗淡[àn dàn, ㄢˋ ㄉㄢˋ, 暗淡] dim; faint; dismal; gloomy
混茫[hùn máng, ㄏㄨㄣˋ ㄇㄤˊ, 混茫] dim; obscure
[tūn, ㄊㄨㄣ, 焞] dim
量纲[liàng gāng, ㄌㄧㄤˋ ㄍㄤ, 量纲 / 量綱] dimension (unit)
酒窝[jiǔ wō, ㄐㄧㄡˇ ㄨㄛ, 酒窝 / 酒窩] dimple
[yè, ㄧㄝˋ, 靥 / 靨] dimple
[zǐ, ㄗˇ, 滓] dregs; sediment
化身[huà shēn, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄣ, 化身] incarnation; reincarnation; embodiment (of abstract idea); personification
傻乎乎[shǎ hū hū, ㄕㄚˇ ㄏㄨ ㄏㄨ, 傻乎乎] feeble-minded; dim-witted
别赫捷列夫[Bié hè jié liè fū, ㄅㄧㄝˊ ㄏㄜˋ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄨ, 别赫捷列夫 / 別赫捷列夫] Vladimir Mikhailovich Bekhterev (1857-1927), Russian neurologist and psychiatrist
冰积物[bīng jī wù, ㄅㄧㄥ ㄐㄧ ˋ, 冰积物 / 冰積物] glacial sediment
[máo, ㄇㄠˊ, 毛] hair; fur; pore; dime (classifier for jiao 角, one-tenth of yuan); surname Mao
迷幻药[mí huàn yào, ㄇㄧˊ ㄏㄨㄢˋ ㄧㄠˋ, 迷幻药 / 迷幻藥] hallucinogen; dimethyltryptamine (DMT); psychedelic
[mào, ㄇㄠˋ, 瞀] indistinct vision; dim
龙眼[lóng yǎn, ㄌㄨㄥˊ ㄧㄢˇ, 龙眼 / 龍眼] longan fruit (Dimocarpus longan)
故障[gù zhàng, ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ, 故障] malfunction; breakdown; defect; shortcomingfault; failure; impediment; error; bug (in software)
昵称[nì chēng, ㄋㄧˋ ㄔㄥ, 昵称] nickname; diminutive; term of endearment
[r, ㄖ˙, 儿 / 兒] non-syllabic diminutive suffix; retroflex final
母质[mǔ zhì, ㄇㄨˇ ㄓˋ, 母质 / 母質] parent material (e.g. the eroded rock making up sediment)
输沙量[shū shā liàng, ㄕㄨ ㄕㄚ ㄌㄧㄤˋ, 输沙量 / 輸沙量] quantity of sand (transported by a river); sediment content
残渣[cán zhā, ㄘㄢˊ ㄓㄚ, 残渣 / 殘渣] remainder; filtered out residue; sediment; waste product; debris; detritus; rubbish
含沙量[hán shā liàng, ㄏㄢˊ ㄕㄚ ㄌㄧㄤˋ, 含沙量] sand content; quantity of sediment (carried by a river)
调味[tiáo wèi, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ, 调味 / 調味] seasoning; condiment; flavoring; dressing; essences

dim ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お先真っ暗;御先真っ暗[おさきまっくら, osakimakkura] (adj-na,adj-no,n) (of the future) very bleak; dim
曇らせる[くもらせる, kumoraseru] (v1) (See 曇らす) to cloud; to make dim or dull; to frown
薄明かり;薄明り[うすあかり, usuakari] (n) dim or faint light; half-light of early morning; twilight
鈍い[にぶい(P);のろい(P), nibui (P); noroi (P)] (adj-i) (1) (にぶい only) dull (e.g. a knife); blunt; (2) (のろい is usu. in kana) thickheaded; obtuse; stupid; (3) (にぶい only) dull (sound); dim (light); (4) slow; sluggish; inert; lethargic; (5) (のろい only) indulgent (esp. to the opposite sex); doting; (P)
頭の弱い[あたまのよわい, atamanoyowai] (exp,adj-i) dim witted; bird-brained; dullard
3D[さんディー;スリーディー, san dei-; suri-dei-] (n) 3D; three dimensional
3次元(P);三次元[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P)
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code
オボロキンチャクダイ[, oborokinchakudai] (n) velvet angelfish (Chaetodontoplus dimidiatus); phanthom angelfish
カディマ;カーディーマー[, kadeima ; ka-dei-ma-] (n) Kadima (Israeli political party)
さざれ石;細石;細れ石[さざれいし, sazareishi] (n) (1) pebbles; gravel; (2) boulder formed from gravel and sediment
ジメチルグリオキシム[, jimechiruguriokishimu] (n) dimethylglyoxime
セジメント[, sejimento] (n) sediment; sludge
セファルディム[, sefarudeimu] (n) (See アシュケナジム) Sephardim (Jews of Spanish or Portuguese descent)
ダイム[, daimu] (n) dime
ダイメンション[, daimenshon] (n) dimension
チジミ;チヂミ(ik)[, chijimi ; chidimi (ik)] (n) buchimgae (Korean pancake) (kor
ツートンドクロミス;チョコレートディップクロミス[, tsu-tondokuromisu ; chokore-todeippukuromisu] (n) chocolatedip chromis (Chromis dimidiata); half-and-half chromis; twotone chromis
ディミヌエンド[, deiminuendo] (n) diminuendo (ita
ディメトロドン[, deimetorodon] (n) dimetrodon (dinosaur)
ディメンショナリティ[, deimenshonaritei] (n) {comp} dimensionality
ディメンショニング[, deimenshoningu] (n) {comp} dimensioning
ディメンション[, deimenshon] (n) dimension
ディメンションメンバ[, deimenshonmenba] (n) {comp} dimension member
ディメンションメンバプロパティ[, deimenshonmenbapuropatei] (n) {comp} dimension member property
ディメンションレベル[, deimenshonreberu] (n) {comp} dimension level
ディンプル[, deinpuru] (n) dimple
バリアフリー;バリアーフリー[, bariafuri-; baria-furi-] (n,adj-no) impediment removal (wasei
ペディメント[, pedeimento] (n) pediment
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh
ぼやける[, boyakeru] (v1,vi) to become dim; to become blurred; (P)
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P)
もっさり[, mossari] (adv,vs) (1) unfashionable; lacking style; (2) dim-witted; slow
一次元[いちじげん, ichijigen] (n) one dimensional
三文小説[さんもんしょうせつ, sanmonshousetsu] (n) dime novel
上澄み;上澄(io)[うわずみ, uwazumi] (n) the clear top of a liquid; the clear layer in a fluid, atop the sediment
不明瞭[ふめいりょう, fumeiryou] (adj-na,n) dimness; obscurity; indistinctness; unclear; unintelligible
丸彫り[まるぼり, marubori] (n) three dimensional sculpture
仄々;仄仄[ほのぼの, honobono] (adv-to) (1) dimly; faintly; (2) (esp. とした) heartwarming (e.g. story, etc.)
仄めく[ほのめく, honomeku] (v5k,vi) to be seen dimly; glimmer
Japanese-English: COMDICT Dictionary
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D
ディメンショニング[でいめんしょにんぐ, deimenshoningu] dimensioning
一次元[いちじげん, ichijigen] one dimensional
二次元高速フーリエ変換[にじげんこうそくフーリエへんかん, nijigenkousoku fu-rie henkan] two dimensional fast Fourier transform
区間[くかん, kukan] dimension, segment
基数―1の補数[きすう―1のほすう, kisuu -1 nohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement
外寸[がいすん, gaisun] external dimensions
外形寸法[がいけいすんぼう, gaikeisunbou] external dimensions
多元分類体系[たげんぶんるいたいけい, tagenbunruitaikei] multidimensional classification system
多次元[たじげん, tajigen] multidimensional
多次元配列[たじげんはいれつ, tajigenhairetsu] multidimensional array
寸法記入[すんぽうきにゅう, sunpoukinyuu] dimensioning
次元[じげん, jigen] dimension
減基数の補数[げんきすうのほすう, genkisuunohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
減らす[へらす, herasu] Thai: ย่อขนาด English: to diminish

dim ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้านาน[adv.] (chānān) EN: long ago ; for a long time ; since the dim past FR:
ชระมัว[adj.] (charamūa) EN: dark ; dim FR:
ฟ้าหลัว[n.] (fālūa) EN: dim weather FR:
ฟาง[adj.] (fāng) EN: blurred ; dim ; indistinct FR: obscur ; sombre
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
ขมุกขมัว[adj.] (khamukkhamū) EN: dim ; overcast ; dark ; hazy ; blurred ; indistinct ; dusky ; gloomy FR:
คล้ำ[adj.] (khlam) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre ; somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
คลุ้ม[adj.] (khlum) EN: cloudy ; dim ; dark ; murky FR: nuageux ; couvert
ขุ่นมัว[adj.] (khunmūa) EN: overcast ; murky ; dim FR:
เกี๊ยว[n.] (kīo) EN: dumpling ; wonton ; Chinese dumpling ; dim sum FR: boulette de pâte [f] ; ravioli [m]
เกี๊ยวกุ้ง[n. exp.] (kīo kung) EN: shrimp dim sum ; shrimp dumplings FR:
เกี๊ยวปู[n. exp.] (kīo pū) EN: crab dim sum ; crab dumplings FR:
ลางเลือน[X] (lāng leūoen) EN: become dim FR:
เลือน[v.] (leūoen) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct FR: s'estomper ; s'effacer
เลือน[adj.] (leūoen) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague
หลงเลือน[v. exp.] (long leūoen) EN: become dim FR:
ลบเลือน[v.] (lopleūoen) EN: fade away ; be dim ; dissolve ; vanish ; obliterated ; be dim FR: s'estomper ; s'effacer
ลบเลือน[adj.] (lopleūoen) EN: dim ; uncertain FR: flou ; estompé ; vague ; effacé
หลัว[adj.] (lūa) EN: dimly lit ; in the dim light ; dark FR:
ไม่เบิกบาน[adj.] (mai boēkbān) EN: dim FR:
ไม่แจ่มชัด[adj.] (mai jaemcha) EN: dim FR:
ไม่ผ่องใส[adj.] (mai phǿngsa) EN: dim FR:
มืดมัว[adj.] (meūtmūa) EN: dark ; gloomy ; dim ; overcast FR:
หมองหม่น[adj.] (møngmon) EN: dim ; uneasy FR:
มัว[adj.] (mūa) EN: gloomy ; indinstinct ; obscure ; dim ; vague ; dull FR: estompé ; flou ; fumeux ; nébuleux ; trouble ; vague ; obscur ; opaque
มัวซัว[adj.] (mūasūa) EN: dim ; indistinct ; gloomy FR:
เง่า[adj.] (ngao) EN: stupid ; foolish ; unintelligent ; brainless ; dense ; dim ; half-witted ; moronic ; obtuse ; simple ; simple-minded FR: bête ; sot
พยับ[adj.] (phayap) EN: dull ; overcast ; cloudy ; rainy ; heavy ; dark ; gloomy ; dusky ; dim FR: nuageux ; couvert
ริบรี่ ; ริบหรี่[adj.] (riprī) EN: dim ; faint ; almost extinguished FR:
รุบรู่ ; รุบหรู่[adj.] (ruprū) EN: indistinct ; dim ; faint FR:
หรุบรู่ ; หรุบหรู่[adj.] (ruprū) EN: faint ; dim ; murky FR:
สลัว[adj.] (salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear FR: obscur ; indistinct
สลัว ๆ[adj.] (salūa-salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear FR: obscur ; indistinct
ตาไม่มีแวว[X] (tāmaimīwaēo) EN: dim ; dull FR:
ติ่มซำ[n. exp.] (tim sam) EN: dim sum ; dimsum FR:
อาทิตย์[n.] (āthit) EN: Sunday FR: dimanche [m]
อาทิตยวาร[n.] (āthittayawā) EN: Sunday FR: dimanche [m]
แบบหลายมิติ[adj.] (baēp lāi mi) EN: multidimensional FR: multidimensionnel
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce ; assuage FR: soulager ; apaiser ; diminuer ; calmer ; mitiger (vx)
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate ; affect ; sap ; debilitate FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre ; diminuer

dim ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baurichtmaß {n}basic dimensions
Bauabmessung {f}building dimension
Kontrollmaß {n}control dimension
Abblendlicht {n}dim light
Dimension {f} | Dimensionen
Dimension {f} [math.]dimension
Dimensionsstabilität {f}dimensional stability
Diminutive {f}diminutives
dimensional {adj}dimensional
dimensional {adv}dimensionally
dunkel; düster {adj} | dunkler; düsterer | am dunkelsten; am düsterstendim | dimmer | dimmest
Groschenroman {m}dime novel
Bemaßungslinie {f}dimension line
Längenmesstechnik {f}dimension measurement
Maßblatt {n}dimension sheet
Maßgenauigkeit {f}dimension accuracy
Maßlinie {f}dimension line
Maßpfeil {m}dimension arrow head
Seilabstand {m}dimension between ropes
Bautoleranz {f}dimensional tolerance
Reifenmaße {pl}dimensional tyre data; tyre dimensional data
Verkleinerungsform {f}diminutive form
Abblendlicht {n}dimmed headlight
Teilverdunkelung {f}dimouts
Ausgliederung {f}disembodiment
Entkörperlichung {f}disembodiment
Verteilung {f} [math.] | eindimensionale Verteilung | mehrdimensionale Verteilung | hypergeometrische Verteilung | t-Verteilung | zweidimensionale Verteilungdistribution | univariate distribution | multivariate distribution | hypergeometric distribution | t distribution | two dimensional distribution
elementar {adj}rudimental
Ausführungsform {f}embodiment
Giebel {m} (Tür; Fenster)pediments
Hindernis {n}impediment
Hologramm {n} (dreidimensionale Abbildung)hologram
Einbauverhältnisse {pl}installation dimensions
matt; gedeckt {adj}dim
maximale Betriebsmaße {f}maximum tyre dimensions in service
Maßzahl {f} | dimensionslose Maßzahlmeasured value | absolute measure
Einbaumaße {pl}mounting dimensions
Nennmaß {n}nominal dimension
Sollmaß {n}nominal dimension
Präzisions-Längenmessmaschine {f}precision dimension measuring instrument

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dim
Back to top