ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overcast

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overcast*, -overcast-

overcast ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overcast (adj.) มีเมฆมาก See also: มืดครึ้ม Syn. cloudy, gloomy Ops. clear, bright
overcast (vi.) ปกคลุมด้วยเมฆมาก See also: มืดครึ้มเพราะมีเมฆมาก Syn. overcloud, darken Ops. brighten
English-Thai: HOPE Dictionary
overcast(โอ'เวอะคาสทฺ) adj. ครอบ,คลุม,ครื้ม,มืดครื้ม,มีเมฆมาก -v. ปกคลุมด้วยเมฆมาก,ทำให้มืดครึ้ม,ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้กลุ้ม, (ท้องฟ้า) มืดมน,เป็นทุกข์, Syn. cloudy,gloomy
English-Thai: Nontri Dictionary
overcast(adj) มืดมน,มืดครึ้ม,มีเมฆมาก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overcast skyเมฆเต็มท้องฟ้า [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครึ้มฝน (adj.) overcast See also: cloudy, gloomy, dark, shady, murky, obscure Syn. ครึ้ม, มัวซัว, ครึ้มฟ้าครึ้มฝน, มืดมัว Ops. สว่าง
ครึ้มฝน (v.) overcast See also: cloud Syn. ครึ้ม, มัวซัว, ครึ้มฟ้าครึ้มฝน, มืดมัว Ops. สว่าง
มืดครึ้ม (adj.) overcast See also: cloudy, gloomy, dark, shady, murky, obscure Syn. ครึ้ม, มัวซัว, ครึ้มฝน, ครึ้มฟ้าครึ้มฝน, มืดมัว Ops. สว่าง
มืดครึ้ม (v.) overcast See also: cloud Syn. ครึ้ม, มัวซัว, ครึ้มฝน, ครึ้มฟ้าครึ้มฝน, มืดมัว Ops. สว่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A strong low-pressure system will pass southward across New Mexico tonight bringing with it colder temperatures and overcast skies.ความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะผ่าน ไปทางใต้ ข้ามผ่านแมกซิโกตืนนี้ นำอากาศหนาวมา พร้อมกับเมฆ
And overcast on Tsuru's hurt face the face of Tada-san who was hurt the most that day.สีหน้าของซึรุดูเศร้าสร้อย เหมือนสีหน้าของทาดะซังในวันนั้นมาก
It's overcast with 100% chance of precipitation.มัน มีเมฆมาก โอกาศ 100 % ลูกเห็บจะตก
"an overcast sky, seemed to lead into the heart of an immense darkness."ท้องฟ้าอันมืดครึ้มจะนำพาไปสู่ ใจกลางของความมืดอันแผ่ไพศาล

overcast ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阴天[yīn tiān, ㄊㄧㄢ, 阴天 / 陰天] cloudy day; overcast sky
[yīn, , 阴 / 陰] overcast (weather); cloudy; shady; Yin (the negative principle of Yin and Yang); negative (electric.); feminine; moon; implicit; hidden; pudenda
低沉[dī chén, ㄉㄧ ㄔㄣˊ, 低沉] overcast; gloomy; downcast; deep and low (of sound); muffled

overcast ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
密雲[みつうん, mitsuun] (n) dense clouds; overcast
掻き曇る[かきくもる, kakikumoru] (v5r,vi) to become overcast
本曇り[ほんぐもり, hongumori] (n) low-cloud overcast
梅雨空[つゆぞら, tsuyuzora] (n) overcast sky in the rainy season
雨曇;雨曇り[あまぐもり, amagumori] (n) overcast weather
曇る[くもる, kumoru] (v5r,vi) (1) to get cloudy; to cloud over; to become overcast; (2) to cloud up; to fog up; to mist up; to become dim; (3) to be gloomy; to be clouded (expression); to be downcast; (4) (from 面曇る) (See 照る・てる・2) to look slightly downward (of a noh mask; indicating sadness, grief, etc.); (P)
高曇[たかぐもり, takagumori] (n) overcast, with high clouds

overcast ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขมุกขมัว[adj.] (khamukkhamū) EN: dim ; overcast ; dark ; hazy ; blurred ; indistinct ; dusky ; gloomy FR:
ครึ้ม[adj.] (khreum) EN: cloudy ; grey ; overcast ; overclouded FR: nuageux ; couvert ; gris
ครึ้มแดด[adj.] (khreum daēt) EN: dull ; overcast FR:
ขุ่นมัว[adj.] (khunmūa) EN: overcast ; murky ; dim FR:
มืดฟ้ามัวฝน[v. exp.] (meūt fā mūa) EN: be overcast ; look like rain FR:
มืดครึ้ม[adj.] (meūtkhreum) EN: cloudy ; overcast FR: nuageux
มืดมัว[adj.] (meūtmūa) EN: dark ; gloomy ; dim ; overcast FR:
พยับ[adj.] (phayap) EN: dull ; overcast ; cloudy ; rainy ; heavy ; dark ; gloomy ; dusky ; dim FR: nuageux ; couvert

overcast ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bedeckt {adj} (Wetter; Himmel)overcast (weather; sky)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overcast
Back to top