ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enormous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enormous*, -enormous-

enormous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enormous (adj.) ที่ชั่วร้าย (ภาษาโบราณ) See also: ร้ายกาจ, เลวทราม, ไร้ศีลธรรม Syn. evil, outrageous, wicked
enormous (adj.) ที่ใหญ่มหึมา See also: ที่ใหญ่โตมโหฬาร Syn. gigantic, huge, tremendous
enormously (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างใหญ่โต, อย่างมโหฬาร Syn. gigantically, hugely, vastly
enormously (adv.) อย่างร้ายกาจ See also: อย่างชั่วร้าย, อย่างเลวทราม Syn. outragecously, wickedly
enormousness (n.) ความมหึมา See also: ความใหญ่โตมโหฬาร Syn. vastness
enormousness (n.) ความกว้างใหญ่มาก See also: ความใหญ่โตมโหฬาร Syn. greatness, vastness Ops. tininess
English-Thai: HOPE Dictionary
enormous(อีนอร์'เมิส) adj. มหึมา,ใหญ่โต,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย., See also: enormousness n. ดูenormous, Syn. immense
English-Thai: Nontri Dictionary
enormous(adj) ใหญ่โต,มโหฬาร,มหึมา,ร้ายกาจ,เลวร้าย,ชั่วร้าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อะร้าอร่าม (adj.) enormous See also: huge, gigantic
ใหญ่ มหึมา (adj.) enormous See also: huge, vast, immence Syn. มโหฬาร
ใหญ่โต (adj.) enormous See also: huge, vast, immence Syn. ใหญ่ มหึมา, มโหฬาร
มากมายก่ายกอง (adv.) enormously See also: immensely, hugely, colossally, massively, mightily, tremendously Syn. ล้นหลาม, เยอะแยะ, มากมาย Ops. ขาดแคลน, น้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd like to add to the enormous enemy...ฉันต้องการที่จะเพิ่มให้กับศัตรู อย่างมาก ฉันไม่เคยรำคาญ
The enormous amount of tissue loss prevents any detailed analysis however, the attacking squalus must be considerably larger than any normal squalus found in these waters.เนี่อเยื่อของเหยื่อหายไปมาก ทําให้วิเคราะห์ละเอียดไม่ได้... เเต่สควอ ที่ก่อเหตุ น่าจะขนาดใหญ่กว่า... สควอปกติที่พบในน่านนํ้าเเถบนี่
Billy and Charlie had managed to keep their enormous secret for about 36 hours.บิลลี่และชาร์ลีมีแผนจะเก็บ ความลับใหญ่โตนี้ไว้ 36 ชั่วโมง
"out of an enormous carrion black pit...และกลิ้งเกลือกออกจากรู
Mamma, Lizzy, come and look! The most enormous carriage has arrived.แม่ ลิซซี่ มาดูนี่สิ รถม้าที่ใหญ่โตมโหราฬกำลังมา
But you're enormous bugs!แต่คุณเป็นแมลงยักษ์!
There's been enormous pressure from other scientists as well. It doesn't matter.มีถูกแรงกดดันมหาศาลจาก นักวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
Someone with extraordinary technical expertise enormous financial resources someone perverse enough, eccentric enough to come up with the idea?คนที่มีความเชี่ยวชาญ ทางเทคนิคพิเศษ ทรัพยากรทางการเงินอย่างมาก คนขี้อ้อนพอประหลาด
I've never felt such enormous chi before.ไม่เคยเจอพลังที่น่าขนลุกขนาดนี้มาก่อน
The enormous chi that Akuma's giving off is drawing me in...จิตของอาคุม่า กำลังดึงเราเข้าไป... .
Could I ask you an enormous favor?Could l ask you an enormous favor?
There's an enormous reward for my safe return.เจ้าคงได้ยินเรี่องรางวัลนําตัวข้า กลับไปอย่างปลอดภัย

enormous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巨大压力[jù dà yā lì, ㄐㄩˋ ㄉㄚˋ ㄧㄚ ㄌㄧˋ, 巨大压力 / 巨大壓力] enormous pressure; tremendous pressure
博大[bó dà, ㄅㄛˊ ㄉㄚˋ, 博大] enormous; broad; extensive
踌躇满志[chóu chú mǎn zhì, ㄔㄡˊ ㄔㄨˊ ㄇㄢˇ ㄓˋ, 踌躇满志 / 躊躇滿志] enormously proud of one's success (成语 saw); smug; complacent
庞杂[páng zá, ㄆㄤˊ ㄗㄚˊ, 庞杂 / 龐雜] enormously complex; a vast jumble
巨型[jù xíng, ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥˊ, 巨型] giant; enormous
大大[dà dà, ㄉㄚˋ ㄉㄚˋ, 大大] greatly; enormously
巨大[jù dà, ㄐㄩˋ ㄉㄚˋ, 巨大] huge; immense; very large; tremendous; gigantic; enormous
[páng, ㄆㄤˊ, 庞 / 龐] huge; enormous; tremendous; surname Pang
庞大[páng dà, ㄆㄤˊ ㄉㄚˋ, 庞大 / 龐大] huge; enormous; tremendous
极大[jí dà, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ, 极大 / 極大] maximum; enormous

enormous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
八百八町[はっぴゃくやちょう, happyakuyachou] (n) the whole enormous extent of Edo; from one side of Edo to the other
巨資[きょし, kyoshi] (n) large capital; enormous fund
爆乳[ばくにゅう, bakunyuu] (n,adj-no) (sl) enormous breasts (lit
至大[しだい, shidai] (adj-na,n) immense; enormous
ど偉い[どえらい, doerai] (adj-i) immense; awesome; enormous; terrific
大変[たいへん, taihen] (adv) (1) very; greatly; (adj-na,n) (2) immense; enormous; great; (3) serious; grave; dreadful; terrible; (4) difficult; hard; (5) (arch) major incident; disaster; (P)
巨大[きょだい, kyodai] (adj-na,n) huge; gigantic; enormous; (P)
甚大[じんだい, jindai] (adj-na,n) very great; enormous; serious; (P)
莫大(P);ばく大[ばくだい, bakudai] (adj-na,n) enormous; vast; (P)
馬鹿でかい[ばかでかい, bakadekai] (adj-i) enormous; gargantuan; immense; ridiculously large

enormous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะร้าอร่าม[adj.] (arā-arām) EN: opulent ; enormous FR:
เบ้อเร่อ[adj.] (boēroē) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive FR: immense ; énorme; gigantesque
ขนาดยักษ์[adj.] (khanāt yak) EN: gigantic ; huge ; enormous FR: gigantesque
กองเป็นภูเขาเลากา[n. exp.] (køng pen ph) EN: an enormous amount ; a great heap ; a vast pile (of) FR: une montagne (de)
มหาศาล[adj.] (mahāsān) EN: immense ; huge ; gigantic ; vast ; enormous ; tremendous ; massive ; large FR: immense ; gigantesque ; énorme ; considérable ; massif ; grandiose
มหึมา[adj.] (maheumā) EN: gigantic ; enormous ; huge ; immense ; great ; tremendous FR: immense ; gigantesque ; énorme ; considérable
มโหฬาร[adj.] (mahōlān) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
มากมายก่ายกอง[adv.] (mākmāikāikø) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously ; an enormous amount (of) ; a pile (of) ; a whole lot (of)  FR: massivement ; en grand nombre
มากต่อมาก[X] (māk tø māk) EN: great ; enormous FR:
โอฬาร[adj.] (ōlān) EN: colossal ; enormous ; grand ; gargantuan ; gigantic ; immense FR:
สุดขีด[adj.] (sutkhīt) EN: extreme ; great ; enormous ; utmost ; frenetic FR: extrême
ใหญ่หลวง[adj.] (yailūang) EN: immense ; enormous ; tremendous ; huge ; gigantic ; major FR: énorme ; grave
ใหญ่มหึมา[adj.] (yaimaheumā) EN: enormous FR:
ใหญ่โต[adj.] (yai tō) EN: enormous ; huge ; vast ; immense ; large ; massive ; gigantic FR: énorme ; géant ; massif
ใหญ่โตมโหฬาร[adj.] (yai tō mahō) EN: grand ; huge ; enormous ; immense ; large ; grandiose FR:
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily FR: largement ; grandement
มหาศาล[adv.] (mahāsān) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly FR: immensément ; infiniment ; énormément
เป็นอันมาก[adv.] (pen-anmāk) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously ; very much FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement
แสน[adv.] (saēn) EN: exceedingly ; extremely ; enormously FR:

enormous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
enorm {adj} | enormer | am enormstenenormous | more enormous | most enormous
Unmenge {f}vast number; enormous amount; mass

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enormous
Back to top