ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intelligent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intelligent*, -intelligent-

intelligent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intelligent (adj.) ซึ่งมีไหวพริบ See also: ฉลาด, ซึ่งมีหัวคิด, มีเชาว์ปัญญา Syn. bright, clever, sharp, smart Ops. dull, stupid
intelligently (adv.) อย่างหลักแหลม See also: อย่างเฉียบแหลม Syn. brightly
intelligentsia (n.) กลุ่มปัญญาชน See also: สังคมระดับปัญญาชน
English-Thai: HOPE Dictionary
intelligent(อินเทล'ลิเจินทฺ) adj. มีสติปัญญา,ฉลาด,มีไหวพริบดี,มีความเข้าใจหรือความรู้ดี. adv., Syn. clever
intelligent terminalเครื่องปลายทางฉลาดเครื่องปลายทางเชิงปัญญาหมายถึง เครื่องปลายทางที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย (network) แต่ในบางครั้งสามารถทำงานอย่างอิสระได้ เครื่องปลายทางประเภทนี้ จะต้องมีคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์อยู่ด้วย กล่าวคือ ต้องมีหน่วยความจำ หน่วยประมวลผล ฯ เครื่องปลายทางอีกแบบหนึ่ง จะเป็นแบบที่เรียกว่า เครื่องปลายทางธรรมดา (dumb terminal) กล่าวคือ จะทำได้เพียงรับหรือแสดงผลเท่านั้นมีความหมายเหมือน smart terminal ดู dumb terminal เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
intelligent(adj) มีเชาวน์,มีไหวพริบ,รู้จักคิด,ฉลาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intelligent terminalเครื่องปลายทางอัจฉริยะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intelligent agents (Computer software)อินเทลลิเจนท์ เอเจนท์ (ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉกาจ (adj.) intelligent See also: ingenious, clever, bright Syn. ฉกาจฉกรรจ์, เก่งกาจ, ยอดเยี่ยม
ฉลาด (adj.) intelligent See also: wise Syn. ชำนาญ
ฉลาด (adj.) intelligent See also: clever, bright, sharp, canny, shrewd, astute Syn. มีไหวพริบ, ฉลาดหลักแหลม, หลักแหลม
ฉลาดหลักแหลม (adj.) intelligent See also: clever, bright, sharp, canny, shrewd, astute Syn. ฉลาด, มีไหวพริบ, หลักแหลม
วิทูร (adj.) intelligent See also: wise Syn. ฉลาด, ชำนาญ
แสนรู้ (adj.) intelligent See also: clever, bright, sharp, canny, shrewd, astute Syn. ฉลาด, มีไหวพริบ, ฉลาดหลักแหลม, หลักแหลม
ฉกาจ (adv.) intelligently See also: ingeniously, cleverly, bright Syn. ฉกาจฉกรรจ์, เก่งกาจ, ยอดเยี่ยม
กลุ่มปัญญาชน (n.) intelligentsia See also: intellectual
ฉลาด (v.) be intelligent See also: be wise, be clever, be smart, be sharp, be bright Syn. หลักแหลม, ฉลาดเฉลียว Ops. โง่
ฉลาดเฉลียว (v.) be intelligent See also: be wise, be clever, be smart, be sharp, be bright Syn. ฉลาด, หลักแหลม Ops. โง่
ชาญฉลาด (v.) be intelligent See also: be wise, be clever, be smart, be sharp, be bright Syn. ฉลาด, หลักแหลม, ฉลาดเฉลียว Ops. โง่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Ask me to do something intelligentขอร้องให้ฉันทำบางสิ่งที่เข้าท่าหน่อยเถอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thank God they are not as intelligent as we who kill them.ขอบคุณพระเจ้าที่มันไม่ได้เป็น อัจฉริยะ ในขณะที่เราที่ฆ่ามัน
All intelligent creatures dream.สัตว์ที่ฉลาดฝันทั้งหมด ไม่มีใครรู้ว่าทำไม
She's a high-class intelligent piece.- แปลว่า เธอเป็นคนชั้นสูงทันสมัย
I think you're too intelligent to believe such a propaganda!ฉันคิดว่าแกจะฉลาดพอNที่จะไปเชื่อโฆษณาชวนพวกนั้น
Now, there's an intelligent response.ตอกกลับได้หลักแหลมมาก
I too was growing, particularly in intellect and I was amazed at how intelligent they seemed.ฉันก็เป็นที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสติปัญญา ... ... และฉันประหลาดใจที่ว่าพวกเขาดูเหมือนฉลาด
We'll have to find an intelligent way of sharing the responsibilities.เราจะต้องหาทางที่ดีที่สุดที่จะรับผิดชอบร่วมกัน
Wait, was this a small Mediterranean guy with curiously intelligent good looks?เดี๋ยว ใช่ คนเมดิเตอเรเนียนตัวเล็กๆ แล้วก็หน้าตาหล่อมากๆใช่มั้ย
I refer to myself as an intelligent life-form because I am sentient and am able to recognize my own existence.ผมอ้างอิงตัวเองว่าเป็นรูปแบบสิ่งมีชีวิตอัจฉริยะ – เพราะผมมีความรู้สึก, และผมสามารถยืนยันว่าตัวเองมีอยู่จริงๆ.
And there seems to be no sign of intelligent life anywhere.และไม่มีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตสักตัว
It's the most intelligent show on television.มันเป็นโชว์ที่ฉลาดที่สุดในโทรทัศน์
If only one out of a million of those had planets if just one out of a million of those had life and if just one out of a million of those had intelligent life there would be literally millionsถ้ามีเพียงหนึ่งในล้าน ของผู้ที่มีดาวเคราะห์ ถ้าเพียงแค่หนึ่งในล้าน ของผู้ที่มีชีวิต และถ้าเพียงแค่หนึ่งในล้าน

intelligent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
智能大楼[zhì néng dà lóu, ㄓˋ ㄋㄥˊ ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ, 智能大楼 / 智能大樓] intelligent building
智能设计[zhì néng shì jì, ㄓˋ ㄋㄥˊ ㄕˋ ㄐㄧˋ, 智能设计 / 智能設計] intelligent design (relig.)
精明强干[jīng míng qiáng gàn, ㄐㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧㄤˊ ㄍㄢˋ, 精明强干 / 精明強幹] intelligent and capable (成语 saw)
聪明[cōng ming, ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥ˙, 聪明 / 聰明] acute (of sight and hearing); clever; intelligent; bright; smart
[dá, ㄉㄚˊ, 逹] arrive at; reach; intelligent; variant of 達|达
伶俐[líng lì, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 伶俐] clever; witty; intelligent
[huì, ㄏㄨㄟˋ, 慧] intelligent
知识分子[zhī shi fèn zǐ, ㄓ ㄕ˙ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 知识分子 / 知識份子] intellectual; intelligentsia
智能[zhì néng, ㄓˋ ㄋㄥˊ, 智能] intelligent
灵机[líng jī, ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧ, 灵机 / 靈機] intelligent; quick-witted; a good idea
[cōng, ㄘㄨㄥ, 聪 / 聰] quick at hearing; wise; clever; sharp-witted; intelligent; acute
智谋[zhì móu, ㄓˋ ㄇㄡˊ, 智谋 / 智謀] resourceful; intelligent
懂事[dǒng shì, ㄉㄨㄥˇ ㄕˋ, 懂事] sensible; thoughtful; intelligent
聪颖[cōng yǐng, ㄘㄨㄥ ˇ, 聪颖 / 聰穎] smart; intelligent
智谋过人[zhì móu guò rén, ㄓˋ ㄇㄡˊ ㄍㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, 智谋过人 / 智謀過人] surpassingly resourceful; super-intelligent
[xuān, ㄒㄩㄢ, 譞] usually used in a name; clever; intelligent

intelligent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリジェントIMフィルタ[インテリジェントアイエムフィルタ, interijientoaiemufiruta] (n) {comp} intelligent IM filter
インテリジェントケーブル[, interijientoke-buru] (n) {comp} intelligent cable
インテリジェントシティー[, interijientoshitei-] (n) intelligent city
インテリジェントステーション[, interijientosute-shon] (n) {comp} intelligent station
インテリジェントターミナル[, interijientota-minaru] (n) {comp} intelligent terminal
インテリジェントデータベース[, interijientode-tabe-su] (n) {comp} intelligent database
インテリジェントデザイン[, interijientodezain] (n) intelligent design (theory that life or the universe must have been designed by an intelligent being)
インテリジェントビル[, interijientobiru] (n) (abbr) intelligent building
インテリジェントマルチプレクサ[, interijientomaruchipurekusa] (n) {comp} intelligent mux; intelligent multiplexer
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] (n) {comp} intelligent (as opposed to dumb) terminal
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] (n) {comp} intelligent device
知的端末[ちてきたんまつ, chitekitanmatsu] (n) {comp} intelligent terminal
識者[しきしゃ, shikisha] (n) well-informed person; thinking person; intelligent person; (P)
資性英明[しせいえいめい, shiseieimei] (n,adj-na) wise and clear-sighted; intelligent and astute by nature; blessed with talents
資質英明[ししつえいめい, shishitsueimei] (n,adj-na) wise and clear-sighted; intelligent and astute by nature; blessed with talents
高論[こうろん, kouron] (n) intelligent opinion; your esteemed opinion
インテリ[, interi] (n,adj-no) (abbr) (See インテリゲンチャ) egghead; intelligentsia; (P)
インテリゲンチャ;インテリゲンチア[, interigencha ; interigenchia] (n) intelligentsia (rus
インテリジェント[, interijiento] (adj-na,n) intelligent; (P)
インテリ層[インテリそう, interi sou] (n) intellectuals; intelligentsia; educated class
穎悟[えいご, eigo] (adj-na,n) intelligent; shrewd
英明[えいめい, eimei] (adj-na,n) intelligent; wise; bright; brilliant; clear-sighted; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インテリジェントハブ[いんてりじえんとはぶ, interijientohabu] intelligent hub
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device
知的[ちてき, chiteki] intelligent
知識情報処理[ちしきじょうほうしょり, chishikijouhoushori] intelligent information processing
高度交通システム[こうどこうつうしすてむ, koudokoutsuushisutemu] ITS, intelligent transportation systems

intelligent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารอัจฉริยะ[n. exp.] (ākhān atcha) EN: intelligent building FR: construction intelligente [f]
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อัจฉริย-[pref.] (atchariya-) EN: extremely intelligent ; genius FR: génial
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd ; wise FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux ; sage ; éveillé
ฉลาดเฉลียว[adj.] (chalātchalī) EN: smart ; clever : keen ; intelligent FR: brillant ; qui fait des étincelles
ฉลาดเฉียบแหลม[adj.] (chalāt chīe) EN: intelligent ; astute FR:
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong ; know what is suitable and what is not ; know the situation thoroughly FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
หัวดี[adj.] (hūadī) EN: wise ; smart ; intelligent FR:
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; talented ; good at ; smart (Am.) FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent ; habile ; talentueux
คม[adj.] (khom) EN: keen ; clever ; bright ; intelligent ; witty ; sagacious ; acute FR: spirituel ; astucieux ; perspicace
ใครฉลาดกว่ากัน[X] (khrai chalā) EN: FR: Qui est le plus intelligent ?
ความฉลาดทางสติปัญญา[n. exp.] (khwām chalā) EN: Intelligent Quotient (IQ) FR: quotient intellectuel [m] ; QI [m]
กล่องอัจฉริยะ[n. exp.] (klǿng atcha) EN: FR: boîtier intelligent [m]
โกศล[adj.] (kōson) EN: wise ; clever ; intelligent FR:
กุศโลบาย[n.] (kusalōbāi =) EN: stratagem ; strategy ; maneuver ; tactics ; well-thought-out course of action ; intelligent policy ; meritorious policy ; clever manipulation ; clever scheming ; shrewd planning ; sagacity ; manipulation ; scheme FR:
กุศล[adj.] (kuson) EN: wholesome ; meritorious ; intelligent ; moral ; skilful ; kammically FR:
มีสติปัญญา[adj.] (mī satipany) EN: intelligent FR:
ประพิณ[adj.] (praphin) EN: intelligent FR:
ปราดเปรื่อง[adj.] (prātpreūang) EN: brilliant ; bright ; sharp ; quick-witted ; smart ; clever ; sagacious ; intelligent FR: brillant ; intelligent
สุเมธ[n.] (sumēt) EN: intelligent person ; thinker FR:
วิทูร[adj.] (withūn) EN: intelligent FR: intelligent
ญาดา[n.] (yādā) EN: intelligent person FR:
ญาณี[n.] (yānī) EN: intelligent person ; wise person FR:
ฉลาดเป็นกรด[adj.] (chalāt penk) EN: FR: extrêmement intelligent
ฉลาดสุด ๆ[adj.] (chalāt sut-) EN: mega clever FR: super intelligent
เฉลียวฉลาด[adj.] (chalīochalā) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute ; ingenious FR: perspicace ; sagace ; intelligent
ฉลวย[adj.] (chalūay) EN: graceful FR: beau ; svelte ; intelligent
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: ingenious ; clever ; resourceful ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly FR: intelligemment ; ingénieusement
จินดาหรา[adj.] (jindārā) EN: clever FR: intelligent
ควาย[n.] (khwāi) EN: stubborn person ; ass ; fool ; simpleton ; dunce ; stupid ; unintelligent FR: imbécile [m] ; simplet [m] ; idiot [m] ; conard [m] = connard [m] (vulg.)
กลุ่มปัญญาชน[n. exp.] (klum panyāc) EN: intelligentsia FR: intelligentsia [f]
ไม่ฉลาด[adj.] (mai chalāt) EN: dumb ; unwise FR: stupide ; inculte ; inintelligent
เง่า[adj.] (ngao) EN: stupid ; foolish ; unintelligent ; brainless ; dense ; dim ; half-witted ; moronic ; obtuse ; simple ; simple-minded FR: bête ; sot
ปัญญาชน[n.] (panyāchon) EN: intellectual ; scholar ; intelligentsia FR: intellectuel [m] ; intelligentsia [f]
พิทูร[adj.] (phithūn) EN: clever ; well versed ; erudite ; wise FR: intelligent
พูดจาหลักแหลม[v. exp.] (phūtjā lakl) EN: speak intelligently ; articulate FR: parler intelligemment
ทันคน[adj.] (thankhon) EN: FR: intelligent
เทคโนโลยีอัจฉริยะ[n. exp.] (theknōlōyī ) EN: FR: technologie intelligente
ที่ฉลาดขึ้น[X] (thī chalāt ) EN: FR: plus intelligent

intelligent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
intelligent {adj} | intelligenter | am intelligentesten | nicht intelligentintelligent | more intelligent | most intelligent | unintelligent
intelligent; vernünfig; verständnisvoll {adv}intelligently
intelligent {adj} | intelligente Bombesmart | smart bomb

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intelligent
Back to top