ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hazy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hazy*, -hazy-

hazy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hazy (adj.) ซึ่งมีหมอก See also: ซึ่งเต็มไปด้วยหมอก
hazy (adj.) พร่ามัว See also: ไม่ชัดเจน Syn. cloudy, obscure, unclear Ops. clear, distinct, unclouded
English-Thai: HOPE Dictionary
hazy(เฮ'ซี) adj. เป็นหมอก,มีหมอก,สลัว,มืดสลัว,เลอะเลือน,ไม่ชัด., See also: hazily adv. haziness n., Syn. foggy,cloudy
English-Thai: Nontri Dictionary
hazy(adj) มีหมอก,มืดสลัว,ไม่ชัด,สลัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝ้ามัว (adj.) hazy See also: dim, misty, vague, indistinct Syn. พร่ามัว
ฝ้ามัว (v.) be hazy See also: be dim, be misty
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, where I get hazy is where the cleaning woman shows up the following morning and finds your wife in bed with her lover, riddled with .38 caliber bullets.ดีที่ฉันได้รับหมอกที่ทำความสะอาดผู้หญิงปรากฏตัวขึ้นในเช้าวันต่อไปนี้ และพบว่าภรรยาของคุณอยู่บนเตียงกับคนรักของเธอเต็มไปด้วยกระสุน .38 ลำกล้อง
The moon is hazy tonight.The moon is hazy tonight.
Like the lonely, hazy moon.Like the lonely, hazy moon.
In these last hazy days of summer,ก่อนจะพ้นช่วงสุดท้ายของหน้าร้อนอันแสนวุ่นนี้
It feels like I'm in a scene in a hazy dream right now.รู้สึกเหมือนฉันเคยฝันมาก่อน
Why is everything in your recollection so hazy and disjointed?ทำไมทุกสิ่งทุกอย่าง ในภาพความทรงจำของคุณ ถึงได้พร่ามัวและ ไม่ประติดประต่อกัน
One day all of you are gonna be gone... and all of this, all of us... will be nothing but a hazy memory.วันนึง... พวกเธอทุกคน ก็ต้องไป และทุกอย่าง...
You know, I'm a little hazy about this whole "right and wrong" thing.รู้มั้ย ฉันสับสนกับคำว่า "ผิด-ถูก"
Oh, I have met a Daisy But where we met is hazyโอ ฉันได้เจอดอกเดซี่ ในที่ที่มืดสลัว
That moment when you kiss someone, and everything around you becomes hazy... and the only thing infocus is you and this person... and you realize that that person... is the only person that you´re supposed to kiss... for the rest of your life.ในเวลาที่ / เธอจูบใครสักคน ทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆ ตัวเธอ / จะกลายเป็นภาพลางๆ และภาพที่จะอยู่ในโฟกัส / ก็คือภาพเธอกับคนคนนั้น...
It was all kind of, uh... kind of hazy.มันเหมือนกับ\\\ อือม์ ภาพมัวๆ ไม่ค่อยชัดน่ะ
Well, answer's hazy.อืมมม คำตอบไม่ชัดเจน

hazy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苍茫[cāng máng, ㄘㄤ ㄇㄤˊ, 苍茫 / 蒼茫] boundless; vast; hazy (distant horizon)
[ài, ㄞˋ, 僾] indistinct; hazy; misty; to seem; to appear
微茫[wēi máng, ㄨㄟ ㄇㄤˊ, 微茫] hazy; blurred
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, 胧 / 矓] hazy; unclear

hazy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
意識朦朧[いしきもうろう, ishikimourou] (adj-t,adv-to) being in a hazy state; being only half conscious; feeling dopey
花曇り;花曇[はなぐもり, hanagumori] (n) hazy weather in spring
もやもや;モヤモヤ[, moyamoya ; moyamoya] (adv,n,vs) (on-mim) hazy; misty; feeling sad; feeling fuzzy; feeling depressed; gloomy
微か(P);幽か[かすか, kasuka] (adj-na) faint; dim; weak; indistinct; hazy; poor; wretched; (P)
暈ける[ぼける, bokeru] (v1,vi) to be faded; to be hazy; to be blurred; to be out of focus; (P)
有耶無耶[うやむや, uyamuya] (adj-na,n) (uk) indefinite; hazy; vague; unsettled; undecided; (P)
朦朧[もうろう, mourou] (adj-t,adv-to) dim; hazy; vague; indistinct; ambiguous; faint; obscure
煙る(P);烟る[けむる(P);けぶる, kemuru (P); keburu] (v5r,vi) (1) to smoke (e.g. fire); (2) to be hazy; (P)
薄ら[うっすら;うすら, ussura ; usura] (adj-f,adv-to) (1) (uk) thinly; lightly; slightly; (2) hazy; fuzzy; (3) dim; faint; slight
霞む(P);翳む[かすむ, kasumu] (v5m,vi) (1) (esp. 霞む) to grow hazy; to be misty; (2) (esp. 翳む) to get blurry; (3) (esp. 霞む) to be overshadowed; (P)

hazy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศอึมครึม[n. exp.] (ākāt eum kh) EN: hazy FR: temps brumeux [m]
ฝ้า[adj.] (fā) EN: misty ; hazy FR:
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
ขมุกขมัว[adj.] (khamukkhamū) EN: dim ; overcast ; dark ; hazy ; blurred ; indistinct ; dusky ; gloomy FR:
มืดสลัว[adj.] (meūt salūa) EN: hazy FR:
สลัว[adj.] (salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear FR: obscur ; indistinct
สลัว ๆ[adj.] (salūa-salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear FR: obscur ; indistinct

hazy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dunstig; diesig {adj} | dunstiger | am dunstigstenhazy | hazier | haziest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hazy
Back to top