ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tiny

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tiny*, -tiny-

tiny ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tiny (adj.) เล็กมาก Syn. diminutive, teeny Ops. huge, enormous
tiny (n.) เด็กเล็กๆ (คำไม่เป็นทางการ)
tiny stream (n.) ลำธารเล็กๆ See also: สายน้ำเล็กๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
tiny(adj) เล็กน้อย,จ้อย,จิ๋ว,กระจิริด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจ้อย (adj.) tiny See also: petty, paltry, small, little, slight Syn. เล็ก, กระจ้อยร่อย, จ้อย, เล็กน้อย Ops. ใหญ่
กระจ้อยร่อย (adj.) tiny See also: petty, paltry, small, little, slight Syn. นิดหน่อย, จ้อย, น้อย Ops. ใหญ่โต, มาก
กระจิด (adj.) tiny See also: little, small, negligible, insignificant, trivial Syn. กระจิ๋ว, เล็กน้อย Ops. ใหญ่, โต, มโหฬาร
กระจิดริด (adj.) tiny See also: small, minute, little Syn. เล็ก, เล็กมาก Ops. ใหญ่, โต
กระจิริด (adj.) tiny See also: little, small, negligible, insignificant, trivial Syn. กระจิด, กระจิ๋ว, เล็กน้อย Ops. ใหญ่, โต, มโหฬาร
กระจิ๋ว (adj.) tiny See also: small, miniature, petite, little, diminutive Syn. เล็ก, กระจ้อยร่อย, จิ๋ว Ops. ใหญ่โต
กระจิ๋ว (adj.) tiny See also: little, small, negligible, insignificant, trivial Syn. กระจิด, เล็กน้อย Ops. ใหญ่, โต, มโหฬาร
กระจิ๋วหลิว (adj.) tiny See also: little, small Syn. เล็ก, จิ๋ว Ops. ใหญ่, โต, มโหฬาร
จี๊ด (adj.) tiny See also: small, minute, little Syn. เล็ก, เล็กมาก, กระจิดริด Ops. ใหญ่, โต
เปี๊ยก (adj.) tiny See also: small, little, midget Syn. จิ๋ว, จ้อย, เล็ก Ops. ใหญ่, โค่ง
เปี๊ยก (adj.) tiny See also: small, little Syn. จิ๋ว, จ้อย, เล็ก Ops. ใหญ่, โค่ง
เล็ก (adj.) tiny See also: small, miniature, petite, little, diminutive Syn. กระจ้อยร่อย, จิ๋ว, กระจิ๋ว Ops. ใหญ่โต
เล็ก (adj.) tiny See also: small, little, midget Syn. จิ๋ว, จ้อย Ops. ใหญ่, โค่ง
เล็ก (adj.) tiny See also: small, little Syn. จิ๋ว, จ้อย Ops. ใหญ่, โค่ง
เล็ก (adj.) tiny See also: petty, paltry, small, little, slight Syn. กระจ้อยร่อย, จ้อย, เล็กน้อย Ops. ใหญ่
เล็ก (adj.) tiny See also: little, small Syn. จิ๋ว Ops. ใหญ่, โต, มโหฬาร
เล็ก (adj.) tiny See also: small, minute, little Syn. เล็กมาก, กระจิดริด Ops. ใหญ่, โต
เล็กกระจิดริด (adj.) tiny See also: small, miniature, petite, little, diminutive Syn. เล็ก, กระจ้อยร่อย, จิ๋ว, กระจิ๋ว Ops. ใหญ่โต
เล็กมาก (adj.) tiny See also: small, minute, little Syn. เล็ก, กระจิดริด Ops. ใหญ่, โต
พินทุ (n.) tiny circle
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have to fight your destiny!เธอจะต้องสู้กับชะตากรรมของตนเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But seriously, put down that man and women-persons their existence means exactly and precisely not more, not one tiny bit less, just what they think it means.พูดจริง ๆ นะ คุณเขียนคำว่าผู้ชาย และผู้หญิงด้วย การมีตัวตนของเขามีความหมายตรงตัว
When somebody's been out of practise, violent movement could cause tiny tears in internal ligaments.บางคนไม่ได้ออกกำลังมานาน, เมื่อได้เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงทำให้เป็นลมได้
It's a tiny factor in South Africa.มันแค่เรื่องเล็กๆ ในแอฟริกาใต้
Yes. Tiny fishes, not so tiny fishes, fishes as big as this boat.ใช่ ทั้งปลาตัวเล็กๆ แล้วบางตัวก็ไม่เล็กเท่าไหร่
I have friends, lots of little tiny friends.ฉันมีเพื่อนตัวเล็กๆ เต็มไปหมด
There's a tiny one and a little one and a huge one like thisมีตั้งแต่ตัวเล็ก ตัวขนาดนี้ จนใหญ่เบ้อเริ่มเลย
He was pissed that there were seven of us living in such a tiny house.เขาอารมณ์เสียที่เราทั้งเจ็ดคน อัดกันอยู่ในบ้านที่เล็กยังกับรูหนู
Yes, it certainly seems strange that surrounded by the ice and snow of Calgary, we are about to watch a team from the tiny island of Jamaica.ใช่ครับ มันค่อนข้างแปลกนะ ที่ ๆ ล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งและหิมะในคาลการี่ เราจะได้เห็นทีมจากเกาะเล็ก ๆ จาไมก้า
They're covering it with tiny little thingsมีของกระจุกกระจิกอยู่เต็มไปหมด
Dose it with Expectane. Tiny thing, grain of rice.ทานยาเอ็กซ์เพกเทน ขนาดเท่าเมล็ดข้าวเอง
Think of it like you swallowed a piece of gum. A tiny piece. Dentyne.เหมือนนายกลืนหมากฝรั่งเข้าไป ชิ้นนิดเดียว
To you, a tiny wren is burden"'ให้เจ้าตัวกระจ้อยร่อย

tiny ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
察微知著[chá wēi zhī zhù, ㄔㄚˊ ㄨㄟ ㄓ ㄓㄨˋ, 察微知著] examine tiny clues to know general trend (成语 saw); deduce the whole story from small traces
细微末节[xì wēi mò jié, ㄒㄧˋ ㄨㄟ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, 细微末节 / 細微末節] tiny insignificant details; niceties
丁点[dīng diǎn, ㄉㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ, 丁点 / 丁點] tiny bit
涓滴[juān dī, ㄐㄩㄢ ㄉㄧ, 涓滴] tiny stream; trickle; drops; tiny trickle of funds
纹丝[wén sī, ㄨㄣˊ ㄙ, 纹丝 / 紋絲] tiny bit; a jot; whisker
缘份[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘份 / 緣份] also written 緣分|缘分; fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
机缘[jī yuán, ㄐㄧ ㄩㄢˊ, 机缘 / 機緣] chance; opportunity; destiny
定数[dìng shù, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨˋ, 定数 / 定數] constant (math.); quota; fixed number (e.g. of places on a bus); fixed quantity (e.g. load of truck); destiny
命运[mìng yùn, ㄇㄧㄥˋ ㄩㄣˋ, 命运 / 命運] fate; destiny
缘分[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘分 / 緣分] fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
渺小[miǎo xiǎo, ㄇㄧㄠˇ ㄒㄧㄠˇ, 渺小] minute; tiny; negligible; insignificant
主人翁[zhǔ rén wēng, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ , 主人翁] master (of one's own destiny etc)
[wēi, ㄨㄟ, 微] micro; tiny; miniature; Taiwan pr. wei2
兵变[bīng biàn, ㄅㄧㄥ ㄅㄧㄢˋ, 兵变 / 兵變] mutiny
哗变[huá biàn, ㄏㄨㄚˊ ㄅㄧㄢˋ, 哗变 / 嘩變] mutiny; rebellion
涓埃[juān āi, ㄐㄩㄢ ㄞ, 涓埃] negligible; tiny
阅微草堂笔记[Yuè wēi cǎo táng bǐ jì, ㄩㄝˋ ㄨㄟ ㄘㄠˇ ㄊㄤˊ ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, 阅微草堂笔记 / 閱微草堂筆記] Notes on minutely observed thatched hut by Ji Yun 紀昀|纪昀, novel of supernatural; The thatched study of close scrutiny
系小[xì xiǎo, ㄒㄧˋ ㄒㄧㄠˇ, 系小 / 係小] tiny
微型[wēi xíng, ㄨㄟ ㄒㄧㄥˊ, 微型] tiny; miniature
微末[wēi mò, ㄨㄟ ㄇㄛˋ, 微末] tiny; negligible
细小[xì xiǎo, ㄒㄧˋ ㄒㄧㄠˇ, 细小 / 細小] tiny; fine; minute
细微[xì wēi, ㄒㄧˋ ㄨㄟ, 细微 / 細微] tiny; minute; fine; subtle; sensitive (instruments)

tiny ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying
ちっぽけ[, chippoke] (adj-na,n) very small; tiny
口塞ぎ[くちふさぎ, kuchifusagi] (n) prohibition of speaking; imposition of silence; tiny morsel
腹毛類[ふくもうるい, fukumourui] (n) gastrotrichs (members of a phylum of tiny bristled wormlike animals)
零細[れいさい, reisai] (adj-na) insignificant; trifling; paltry; cottage (industry); tiny (company); (P)
ガラス張り[ガラスばり, garasu bari] (n,adj-no) glass-sided; aboveboard; open to scrutiny; (P)
セポイの反乱;セポイの叛乱[セポイのはんらん, sepoi nohanran] (n) (See インド大反乱) Sepoy Mutiny (1857-1858)
デスティニー[, desuteini-] (n) destiny
マニフェストデスティニー[, manifesutodesuteini-] (n) Manifest Destiny
反乱(P);叛乱[はんらん, hanran] (n,vs,adj-no) insurrection; mutiny; rebellion; revolt; uprising; (P)
反逆(P);叛逆[はんぎゃく, hangyaku] (n,vs) treason; treachery; mutiny; rebellion; insurrection; (P)
可愛い(ateji)(P);可愛ゆい(ateji)[かわいい(可愛い)(P);かわゆい(ok), kawaii ( kawaii )(P); kawayui (ok)] (adj-i) (1) cute; adorable; charming; lovely; pretty; (2) dear; precious; darling; pet; (3) cute little; tiny; (P)
吟味[ぎんみ, ginmi] (n,vs) testing; scrutiny; careful investigation; (P)
因縁[いんねん(P);いんえん, innen (P); in'en] (n) (1) {Buddh} hetu and prataya (direct causes and indirect conditions, which underlie the actions of all things); (2) fate; destiny; (3) connection; origin; (4) pretext; (P)
契り[ちぎり, chigiri] (n) (1) pledge; vow; promise; (2) (of a man and woman) having sexual relations; having sexual intercourse; (3) destiny; fate; karma
定命[じょうみょう;ていめい, joumyou ; teimei] (n) (1) {Buddh} (See 寿命) one's predestined length of life; (2) (ていめい only) destiny; fate
宿命[しゅくめい, shukumei] (n) fate; destiny; predestination; (P)
悪因縁[あくいんねん, akuinnen] (n) evil destiny
悪縁[あくえん, akuen] (n,adj-no) evil destiny or connection; unfortunate love
慎重吟味[しんちょうぎんみ, shinchouginmi] (n) scrutiny; careful (close) examination (investigation); careful inquiry; careful selection
検討[けんとう, kentou] (n,vs) consideration; examination; investigation; study; scrutiny; discussion; (P)
熟覧[じゅくらん, jukuran] (n,vs) careful inspection; scrutiny
由来[ゆらい, yurai] (adv,n,vs) origin; source; history; derivation; reason; destiny; (P)
眇たる[びょうたる, byoutaru] (adj-pn) small; minute; tiny; little; insignificant
矯めつ眇めつ[ためつすがめつ, tametsusugametsu] (exp,vs,adv) scrutiny; scanning; taking a good look
穿鑿[せんさく, sensaku] (n,vs) scrutiny; digging into; excavation; inquiry into; enquiry into; prying
精査[せいさ, seisa] (n,vs) close investigation; careful examination; scrutiny
細見[さいけん, saiken] (n,vs) (visual) scrutiny; close inspection
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) {Buddh} (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda
興敗;興廃[こうはい, kouhai] (n,vs) rise and fall (of nations); destiny
豆(P);荳;菽[まめ, mame] (n) (1) legume (esp. edible legumes or their seeds, such as beans, peas, pulses, etc.); beans; peas; (2) (See 大豆) soya bean (soybean); soy (Glycine max); (3) (col) female genitalia (esp. the clitoris); (4) (col) {food} kidney; (n-pref) (5) miniature; tiny; (6) child; (P)
運命[うんめい, unmei] (n) fate; destiny; lot; (P)
運命の力[うんめいのちから, unmeinochikara] (exp) (1) agency of fate; power of fate; (2) La forza del destino (opera by Verdi); the force of destiny
運命共同体[うんめいきょうどうたい, unmeikyoudoutai] (exp,n) (in the) same boat; (sharing a) common destiny

tiny ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine FR: minuscule
หุ่นยนต์จิ๋ว[n. exp.] (hunyon jiu) EN: tiny robot FR:
จี๊ด[adj.] (jīt) EN: tiny ; trivial ; little ; insignificant FR:
จิ๋ว[adj.] (jiu) EN: midget ; miniature ; small-sized ; small-scale ; pygmy ; pigmy ; tiny ; diminutive ; wee FR: miniature ; minuscule ; mini ; nain ; pygmée
จ้อย[adj.] (jǿi) EN: small ; little ; tiny ; insignificant ; trivial ; trifling FR:
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: small ; tiny ; trifling ; worthless FR: insignifiant
จุ๋มจิ๋ม[adj.] (jumjim) EN: cute ; tiny ; amiable ; delicate ; lovely ; dainty FR:
กะตรุด[n.] (katrut) EN: tiny rolled metal amulet inscribed with magic words FR:
กะตุด[n.] (katut) EN: tiny rolled metal amulet with sacred letter FR:
ขี้หนู[n.] (khīnū) EN: small capsicum ; tiny fiery chili ; bird pepper ; Capsicum frutescens FR: petit piment très fort [m] ; Capsicum frutescens
ขุยไผ่[n.] (khuiphai) EN: bamboo seeds ; tiny fruits of the bamboo (which appear when the plant is dying) FR:
กระจิริด[adj.] (krajirit) EN: teensy ; tiny FR:
กระจิด[adj.] (krajit) EN: tiny ; minuscule FR:
กระจิ๋ว[adj.] (krajiu) EN: tiny ; teeny FR:
กระจิ๋วหลิว[adj.] (krajiuliu) EN: tiny ; teeny ; small FR:
กระจ้อย[adj.] (krajǿi = kr) EN: insignificant ; negligible ; meagre ; little ; tiny FR: insignifiant
กระจ้อยร่อย[adj.] (krajǿirǿi) EN: tiny ; very small FR:
กระผีก[adj.] (kraphīk) EN: minuscule ; trivial ; tiny bit FR:
กระผีกริ้น[adj.] (kraphīkrin) EN: minuscule ; trivial ; tiny bit FR:
ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่[n. exp.] (kuaytīo sen) EN: thin rice noodles ; vermicelli ; tiny and long noodles FR: vermicelle [m] : nouilles fines [fpl]
กุ้งฝอย[n. exp.] (kungføi) EN: tiny freshwater shrimp ; Lanchester's Freshwater Shrimp ; small shrimps FR: petite crevette [f]
เล็กกระจิดริด[v.] (lekkrajitri) EN: be tiny ; be small ; be miniature ; be petite ; be little ; be diminutive FR:
เล็กกระจิดริด[adj.] (lekkrajitri) EN: tiny ; small ; miniature ; petite ; little ; diminutive FR:
เล็ก ๆ น้อย ๆ = เล็กๆ น้อยๆ = เล็กๆน้อยๆ[adj.] (lek-lek nøi) EN: small ; little ; tiny ; slight ; trivial FR: insignifiant ; menu
เล็กมาก[adj.] (lek māk) EN: tiny ; wee FR: minuscule
เล็กนิดเดียว[adj.] (lek nit dīo) EN: tiny FR:
นิด[adj.] (nit) EN: small ; tiny ; puny ; little ; a little ; a bit FR: tout petit
นิดเดียว[adj.] (nitdīo) EN: small ; tiny FR:
ปะติ๋ว[adj.] (patiu) EN: insignificant ; trifling ; tiny ; small FR:
พินทุ[n.] (phinthu) EN: tiny circle ; dot FR:
พริกขี้หนู[n. exp.] (phrik khīnū) EN: guinea pepper ; bird pepper ; bird-chilli ; small capsicum ; chilli pepper ; tiny fiery chilli ; hot chilli ; Capsicum annuum FR: petit piment très fort [m] ; Capsicum annuum
เปี๊ยก[adj.] (pīek) EN: tiny ; small ; little FR: petit
ตามด[n.] (tāmot) EN: tiny hole ; minute hole ; small leak FR: petit trou [m]
ต้อย[adj.] (tøi) EN: short ; low ; humble ; tiny ; inferior FR: petit ; menu
ย่อม[adj.] (yǿm) EN: small ; tiny ; little ; undersized ; pygmy ; diminutive ; mini ; moderate ; smallish FR:
อำนาจวาสนา[n. exp.] (amnāt wātsa) EN: destiny ; fate FR: destin [m] ; destinée [f]
บุญกรรม[n.] (bunkam) EN: destiny ; fate FR:
บุพเพสันนิวาส[TM] (Bupphēsanni) EN: Love Destiny FR:
โฉลก[n.] (chalōk) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope FR: chance [f] ; fortune [f]
ชะตา[n.] (chatā) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot FR: destin [m] ; sort [m] ; horoscope [m]

tiny ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
winzig; klein {adj} | winziger; kleiner | am winzigsten; am kleinsten | ein winziges Lochtiny | tinier | tiniest | a tiny hole
Hosenmatz {m}; kleiner Matztiny tot
klitzeklein {adj}tiny (little); teeny weeny; itty bitty [Am.]; itsi bitsi
Däumlingssperber {m} [ornith.]Tiny Sparrow Hawk
Schlankbülbül {m} [ornith.]Tiny Greenbul
Dornbusch-Cistensänger {m} [ornith.]Tiny Cisticola
Zwergnektarvogel {m} [ornith.]Tiny Sunbird

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tiny
Back to top