ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unclouded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unclouded*, -unclouded-

unclouded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unclouded (adj.) ซึ่งไม่มัว See also: กระจ่าง Syn. pure
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you journey there and search for evil with eyes unclouded... you might find a way to lift the curse.หากคุณมีการเดินทางและค้นหาความชั่วด้วยสายตาขุ่นมัว... คุณอาจพบวิธีที่จะยกคำสาปแช่ง

unclouded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใส[X] (sai) EN: clear ; limpid ; pure ; bright ; transparent ; unclouded FR: clair ; limpide ; transparent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unclouded
Back to top