ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expel*, -expel-

expel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expel (vt.) ไล่ออก (จากการเป็นสมาชิก) See also: ไล่, ขับไล่ Syn. discharge, dismiss, oust
expellee (n.) คนที่ถูกขับไล่ (ออกจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง) See also: คนที่ถูกไล่ที่
English-Thai: HOPE Dictionary
expel(อิคซฺเพล') {expelled,expelling,expels} vt. ขับออก,ขับไล่
expellant(เอคซฺเพล'เลินทฺ) n. ยาขับ,ยาขับพิษ. adj. เกี่ยวกับการขับออก
expellee(อิคซฺเพลลี') n. ผู้ถูกขับไล่
expellent(เอคซฺเพล'เลินทฺ) n. ยาขับ,ยาขับพิษ. adj. เกี่ยวกับการขับออก
expeller(เอคซฺเพล'เลอะ) n. ผู้ขับไล่,ผู้ขับออก,ตัวขับ
English-Thai: Nontri Dictionary
expel(vt) ไล่ไป,ขับออก,ขับไล่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
expelขับออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
expelleeผู้ถูกขับออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขจัด (v.) expel See also: get rid of, wipe out, dispel, drive away, eliminate, eradicate, remove Syn. กำจัด, ขับไล่
ขับไส (v.) expel See also: drive out, kick out, cast out, eject Syn. ขับไสไล่ส่ง, เสือกไสไล่ส่ง, ขับไล่
ขับไสไล่ส่ง (v.) expel See also: drive out, kick out, cast out, eject Syn. เสือกไสไล่ส่ง, ขับไล่
ถีบหัวส่ง (v.) expel See also: drive out, eject, evict, kick out Syn. ขับไล่, เสือกไส
เฉดหัว (v.) expel See also: drive out, sack, kick out, oust, dismiss Syn. ขับไล่ไสส่ง, ขับไล่
เสือกไส (v.) expel See also: expel, cast out, deport, displace Syn. ไล่, ขับไล่, ขับไส, เสือกไสไล่ส่ง
เสือกไสไล่ส่ง (v.) expel See also: kick out, cast out, discharge, eject Syn. ขับไล่ไสส่ง Ops. ยินดีต้อนรับ
ปล่อยเกาะ (v.) expel to the island See also: exile to an island, expatriate a person to live in an island
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Surely, you don't want to be expelled?แน่นอนว่า เธอไม่ต้องการถูกไล่ออกใช่ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I still might have to expel you.แต่ฉันอาจต้องไล่เธอออก
She wants to expel all students from class 2-4เธอต้องการที่จะขับไล่นักเรียนปี2 ห้อง 4 ทุกคน
What, are you gonna expel me?อะไรนะ คุณจะไล่ผมออกหรือ
You're going to expel us, aren't you?ก็เรากำลังจะโดนไล่ออกใช่มั้ยครับ
Teacher, why don't you just expel him from school?อาจารย์ ทำไมคุณไม่ไล่เขา ออกจากโรงเรียนซะเลยล่ะ
What're you going to do, expel me, Shermanator?อูว์ แล้วคุณจะทำยังไงกับผม ? บอกผมซิท่าน
You expel the Asians now, this economy will be on its knees.ท่านไล่พวกเอเชียไป เศรษฐกิจก็จะแย่ลง
Tomorrow, the committee will decide whether to suspend or expel you idiots.พรุ่งนี้, คณะกรรมการจะพิจารณา ว่าจะพักการเรียนหรือไล่พวกนายออก
Tyson might expel him for good this time.ตอนนี้ไทสันไล่คิซอกออกแล้วก็ได้
Well, you expel one yale-bound senior, It gets people's attention.ฮาโรล เป็นไงบ้าง / ลิลลี่
Are you going to expel them or...คุณจะไล่พวกเขาออกจากโรงเรียน
Is going to expel him from the country.จะไล่เขาออกจากประเทศ

expel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hē, ㄏㄜ, 呵] expel breath; my goodness
驱除鞑虏[qū chú Dá lǔ, ㄑㄩ ㄔㄨˊ ㄉㄚˊ ㄌㄨˇ, 驱除鞑虏 / 驅除韃虜] expel the Manchu, revolutionary slogan from around 1900
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 摒] arrange; drive off; expel
驱逐出境[qū zhú chū jìng, ㄑㄩ ㄓㄨˊ ㄔㄨ ㄐㄧㄥˋ, 驱逐出境 / 驅逐出境] deport; expel
[chù, ㄔㄨˋ, 黜] dismiss; expel
[niǎn, ㄋㄧㄢˇ, 撵 / 攆] expel
[qū, ㄑㄩ, 敺] expel; urge on
逐出[zhú chū, ㄓㄨˊ ㄔㄨ, 逐出] expel
除名[chú míng, ㄔㄨˊ ㄇㄧㄥˊ, 除名] expell; disenroll
宋楚瑜[Sòng Chǔ yú, ㄙㄨㄥˋ ㄔㄨˇ ㄩˊ, 宋楚瑜] James Soong (1942-), Taiwanese politician expelled from Guomindang in 2000 when he founded People First Party 親民黨|亲民党
[bìn, ㄅㄧㄣˋ, 摈 / 擯] reject; expel; discard; exclude; renounce

expel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
追い出し屋[おいだしや, oidashiya] (n) people or companies that forcefully and illegally expel defaulting tenants from their lodgings
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out
ほっぽり出す[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect
押っ放り出す;押放り出す;おっ放り出す;おっぽり出す[おっぽりだす, opporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect
放り出す;ほうり出す[ほうりだす, houridasu] (v5s,vt) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect
追い出す[おいだす, oidasu] (v5s,vt) to expel; to drive out; (P)
追う(P);逐う[おう, ou] (v5u,vt) (1) to chase; to run after; to pursue; (2) to follow (i.e. a set order, a trend); (3) to drive out; to oust; to expel; (4) to drive (i.e. a herd); (5) (in passive voice) to be pressed (for time, etc.); (P)
追ん出す[おんだす, ondasu] (v5s,vt) (col) (See 追い出す) to expel; to drive out
追出[ついしゅつ, tsuishutsu] (n,vs) (arch) (See 追い出す) expelling; driving out
除籍[じょせき, joseki] (n,vs) (1) removing a name; (2) expelling (e.g. from school); decommissioning; (P)

expel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉด[v.] (chēt) EN: drive away ; expel ; dismiss FR: renvoyer ; chasser
เฉดหัว[v. exp.] (chēt hūa) EN: expel ; drive out ; sack ; kick out ; oust ; dismiss FR:
ขจัด[v.] (khajat) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove ; put an end to ; dispose of FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
ขับ[v.] (khap) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off FR: expulser ; éjecter ; propulser
ขับไล่[v.] (khaplai) EN: drive out ; expel ; kick out ; discharge ; evict ; remove FR: chasser ; repousser ; évincer ; virer
ขับไล่ไสส่ง[v.] (khaplaisais) EN: drive out ; expel ; banish ; get rid of (s.o.) ; kick s.o. FR:
ขับออกไป[v. exp.] (khap øk pai) EN: excrete ; expel FR:
ขับไส[v. exp.] (khap sai) EN: expel FR:
ขับไสไล่ส่ง[v. exp.] (khap sai la) EN: expel FR:
คัดชื่อออก[v. exp.] (khat cheū ø) EN: expel ; delete a name FR:
ไล่[v.] (lai) EN: expel ; get rid of ; put out ; drive off ; drive away ; oust ; sack ; dismiss FR: expulser ; chasser ; se débarasser de ; mettre en fuite
ไล่ออก[v.] (lai-øk) EN: dismiss ; fire ; sack ; expel ; axe ; discharge ; lay off ; send off FR: renvoyer ; licencier ; congédier ; virer (fam.) ; expulser ; exclure ; mettre dehors ; mettre à la porte
ไล่...ออกจากพรรค (ไล่...ออกจากพรรค)[v. exp.] (lai ... øk ) EN: expel ... (sb.) from the party FR: exclure ... (qqn) du parti
ไล่ออกจากโรงเรียน (ไล่...ออกจากโรงเรียน)[v. exp.] (lai ... øk ) EN: dismiss ... (sb.) from school ; expel ... (sb) from school FR: renvoyer ... (qqn) de l'école ; exclure ... (qqn) de l'école
เนรเทศ[v.] (nērathēt) EN: banish ; exile ; deport ; expel ; ostracize FR: bannir ; exiler ; déporter
ปล่อยเกาะ[v.] (plǿikǿ) EN: exile ; expel to the island ; exile to an island ; expatriate a person to live in an island ; have nothing to do with s.o. ; shanghai FR: exiler
ถีบหัวส่ง[v.] (thīphūasong) EN: get rid of (s.o.) ; expel FR:
ยื่นซองขาว[v. exp.] (yeūn søng k) EN: dismiss ; fire ; expel ; axe ; discharge ; sack ; give notice of discharge FR:
ขับไล่ออกจาก[v. exp.] (khaplai øk ) EN: be expelled from FR:
ถูกเนรเทศ[v. exp.] (thūk nērath) EN: be expelled FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expel
Back to top