ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

succeed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *succeed*, -succeed-

succeed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
succeed (vi.) สำเร็จ See also: ประสบความสำเร็จ, บังเกิดผล, สัมฤทธิ์ผล Syn. achieve, accomplish, prosper Ops. fail
succeed (vi.) รับช่วงต่อ See also: ดำเนินต่อ, สืบทอด Syn. inherit
succeed (vt.) ตามหลัง See also: ตามมา, มาภายหลัง Syn. come after, follow, ensue
succeed at (phrv.) ประสบความสำเร็จใน
succeed in (phrv.) ประสบความสำเร็จใน
succeed to (phrv.) รับช่วงต่อ See also: ทำต่อ, สืบสานต่อ Syn. accede to
succeeding (adj.) ที่สอง See also: เป็นลำดับที่สอง Syn. next, following
succeeding (adj.) ซึ่งตามมา See also: ภายหลัง, ต่อมา Syn. following, later
English-Thai: HOPE Dictionary
succeed(ซัคซีด') vi. ประสบความสำเร็จ,บรรลุผล,เจริญ,รับช่วง,ตามหลัง,เกิดต่อเนื่อง. vt. เกิดต่อเนื่อง,ตามหลัง., See also: succeedable adj. succeeder n. succeedingly adv., Syn. achieve,fulfill,follow
English-Thai: Nontri Dictionary
succeed(vt) บรรลุผล,สืบต่อ,รับช่วง,เจริญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำสำเร็จ (v.) succeed See also: work, be successful, be fruitful Syn. สำเร็จ Ops. ไม่เป็นผล, ไม่สำเร็จ
ทำสำเร็จ (v.) succeed See also: work, be successful, be fruitful Syn. สำเร็จ, ได้ผลสำเร็จ, ได้ผล Ops. ไม่เป็นผล, ไม่สำเร็จ
ทำให้สำเร็จ (v.) succeed See also: achieve, accomplish
บรรลุผล (v.) succeed See also: be a success, accomplish Syn. เป็นผล, สัมฤทธิ์ผล
บรรลุผล (v.) succeed See also: achieve, accomplish Syn. ประสบผลสำเร็จ, ประสบผล
บังเกิดผล (v.) succeed See also: be successful, come off, take effect, work Syn. เกิดผล, สำเร็จ, เป็นผล Ops. ไม่สำเร็จ, ไม่เกิดผล, ไม่ได้ผล
ประสบความสำเร็จ (v.) succeed See also: achieve, accomplish Syn. ประสบผลสำเร็จ, ประสบผล, บรรลุผล
ประสบผล (v.) succeed See also: achieve, accomplish Syn. ประสบผลสำเร็จ, บรรลุผล
ประสบผลสำเร็จ (v.) succeed See also: meet with success, make the grade, make it, be successful, prosper, thrive, flourish, make good, crack it, work Syn. ประสบความสำเร็จ Ops. ล้มเหลว
ประสิทธิ์ (v.) succeed See also: achieve, accomplish Syn. ทำให้สำเร็จ
รอด (v.) succeed See also: triumph, be successful, accomplish, be victorious Syn. พ้น, ผ่านพ้น, สำเร็จ
สำเร็จ (v.) succeed See also: accomplish, complete Syn. ได้ผล, ประสบความสำเร็จ, เสร็จ
สำเร็จผล (v.) succeed See also: be a success, accomplish Syn. บรรลุผล, เป็นผล, สัมฤทธิ์ผล
สำเร็จผล (v.) succeed See also: achieve Syn. สำเร็จ, ได้ผล, สัมฤทธิ์ผล
เป็นการ (v.) succeed See also: accomplish, complete Syn. ได้ผล, สำเร็จ, ประสบความสำเร็จ, เสร็จ Ops. ไม่ได้ผล, ไม่สำเร็จ
เป็นผล (v.) succeed See also: work, be successful, be fruitful Syn. สำเร็จ, ทำสำเร็จ, ได้ผลสำเร็จ, ได้ผล Ops. ไม่เป็นผล, ไม่สำเร็จ
เสร็จ (v.) succeed See also: accomplish, complete Syn. สำเร็จ Ops. ไม่ได้ผล, ไม่สำเร็จ
ได้ผลสำเร็จ (v.) succeed See also: work, be successful, be fruitful Syn. สำเร็จ, ทำสำเร็จ Ops. ไม่เป็นผล, ไม่สำเร็จ
พ้นตัว (v.) succeed in escaping See also: get clear of Syn. รอดตัว
หลุด (v.) succeed on escaping See also: manage to get away from Ops. ติด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They may have a strong desire to succeedพวกเขาอาจจะมีความปรารถนาอย่างรุนแรงที่จะประสบความสำเร็จ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Felix, we need your help, and if you succeed you will have a cushy new job right here at Illustra.เฟลิกซ์,เราต้องการให้นายช่วย และถ้านายทำสำเร็จ... ...นายจะได้งานใหม่แสนสบายที่อิลลัสทรานี่
We have succeed to get her and the jewels out of Hauptmann-Koenig.เราสามารถพาเธอและสร้อยนั่น ออกจากโฮปต์แมนน์โคนิกได้อย่างงดงาม
Is that the only way you can succeed is to see me fail?นายต้องเป็นคนเดียวใช่ไหมที่ประสบความสำเร็จ \ และมองดูฉันล้มเหลวทุกทาง N-ฉันจะบอกนายให้นะ
No son of his will succeed him.ไม่มีลูกชายสืบต่อจากมัน
As if being driven to succeed is... some sort of a character flaw.แต่ถ้าอยากได้ความสำเร็จ มันก็ต้องแลกด้วยอะไรบางอย่าง
If you're going to succeed at this thing you're trying to do you've got to stop being so damn deferential.ถ้าคุณอยากทำเรื่องนี้ให้ได้ - เรื่องไหน - เรื่องที่คุณพยายามจะทำ
Whether you succeed or fail it serves no purpose it doesn't serve you your mother or Kusanoไม่ว่าเธอจะทำสำเร็จหรือไม่ มันก็ไม่สมควรจะเกิดขึ้น มันไ่ม่สมควรจะเกิดกับคุณแม่ของเธอ หรือกับคุซาโนะ
Wouldn't you rather fail as yourself than succeed as a Bobby Beers clone?...มากกว่าจะประสบความสำเร็จ ในการเลียนแบบบ็อบบี้ เบียร์ส์ จริงไหม ใช่ .. งั้นนายน่าจะแต่งเพลงว่าทำไม ฉันถึงต้องอยากทำแบบนั้นด้วย!
I won't say that I succeed every time.ผมจะไม่บอกว่าผมประสบความสำเร็จทุกครั้ง
Hang in there If you succeed I'll kill myself and not Midoตามนี้ ถ้านายทำสำเร็จ ฉันจะฆ่าตัวฉันเองไม่ใช่ มิโด
But we all have a common purpose which is to succeed as an organization.แต่เราทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน นั่นคือความสำเร็จขององค์กร
So if you're here to test my loyalty... you succeed only in testing my patience.เรื่องความภักดีข้าคงผ่าน แต่การระงับโทสะนี่ไม่แน่ เปล่าเลย ข้าไม่ได้มาทดสอบท่านหรอก

succeed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
继任[jì rèn, ㄐㄧˋ ㄖㄣˋ, 继任 / 繼任] succeed sb in a job; successor
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, 佹] almost succeed; crafty; suddenly
找到[zhǎo dào, ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ, 找到] find (what one was searching for); succeeded in finding
[chéng, ㄔㄥˊ, 成] finish; complete; accomplish; become; turn into; win; succeed; one tenth; surname Cheng
雅乐[yǎ yuè, ㄧㄚˇ ㄩㄝˋ, 雅乐 / 雅樂] formal ceremonial music of each succeeding Chinese dynasty starting with the Zhou; Korean a'ak; Japanese gagaku
得逞[dé chěng, ㄉㄜˊ ㄔㄥˇ, 得逞] prevail; succeed
成功[chéng gōng, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ, 成功] success; to succeed

succeed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕済ます;為済ます[しすます, shisumasu] (v5s,vt) (uk) to succeed as planned; to carry through; to accomplish
己達せんと欲して人を達せしむ[おのれたっせんとほっしてひとをたっせしむ, onoretassentohosshitehitowotasseshimu] (exp) (arch) If you wish to succeed, first help others to succeed (from Analects of Confucius)
後釜に座る[あとがまにすわる, atogamanisuwaru] (exp,v5r) (See 後釜) to take someone's place; to step into someone's shoes; to succeed someone in his post
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)
為す(P);成す(P);生す[なす, nasu] (v5s,vt) (1) (esp. 成す) to build up; to establish; (2) (esp. 成す) to form; to become (a state); (3) to accomplish; to achieve; to succeed in; (4) to change into; (5) (esp. 為す) to do; to perform; (aux-v) (6) (arch) to intend to; to attempt; to try; (7) (arch) (esp. 生す) to have a child; (P)
襲う[おそう, osou] (v5u,vt) (1) to attack; to assail; to make an assault; to strike; to hunt down; (2) to succeed (someone in a post, role, etc.); (3) to make a sudden visit; (P)
代が変わる[だいがかわる, daigakawaru] (exp,v5r) to change hands; to be succeeded
出端[では, deha] (n) (1) chance of going out; opportunity (to succeed); (2) musical accompaniment for an actor going on stage
成る(P);為る[なる, naru] (v5r,vi) (1) (uk) to become; to get; to grow; to be; to reach; to attain; (2) to result in; to prove to be; (3) to consist of; to be composed of; (4) to succeed; to be complete; (5) to change into; to be exchanged for; (6) (See 成り済ます) to play a role; (7) to be promoted (shogi); (v5r) (8) (hon) (as お+masu-stem+になる, ご+noun+になる, etc.) to do ...; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
後続[こうぞく, kouzoku] trailing (a-no), succeeding, following

succeed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรลุเป้าหมาย[v. exp.] (banlu paomā) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill FR: réussir ; atteindre un objectif ; atteindre le but ; parvenir à ses fins
บรรลุผล[v. exp.] (banluphon) EN: meet with success ; succeed ; accomplish ; achieve ; attain ; be successful ; be effective FR: réussir
ได้ผลสำเร็จ[v. exp.] (dāi phonsam) EN: succeed ; work ; be successful ; be fruitful FR:
ได้เรื่อง[v.] (dāi reūang) EN: work ; succeed ; be successful ; be effective FR:
ครองราชย์[v. exp.] (khrøng rāt) EN: reign ; succeed to the throne FR: régner
หลุด[v.] (lut) EN: succeed on escaping ; escape ; manage to get away ; get clear off ; cut loose ; be let out ; be released FR: échapper
เป็นการ[v.] (penkān) EN: succeed ; accomplish ; complete FR: réaliser ; réussir ; accomplir
เป็นผล[v.] (pen phon) EN: succeed ; work ; be successfu ; be fruitful ; result FR: réussir
ประสบผลสำเร็จ[v. exp.] (prasop phon) EN: succeed FR: réussir
รอด[v.] (røt) EN: escape ; survive ; evade ; succeed FR: échapper (à) ; se tirer de ; réchapper ; s'en tirer
รุ่งโรจน์[v.] (rungrōt) EN: prosper ; flourish ; succeed ; shine ; thrive ; become a success FR:
สำเร็จ[v.] (samret) EN: succeed ; be successful ; meet with success ; be crowned with success FR: réussir
สำเร็จผล[v. exp.] (samret phon) EN: succeed ; be a success ; accomplish ; achieve FR: accomplir avec succès ; terminer avec fruit
เสวยราชย์[v. exp.] (sawoēi rāt) EN: occupy the throne ; succeed to the throne ; be a proclaimed king ; be enthroned FR: accèder au trône
เสวยราชสมบัติ[v. exp.] (sawoēi rātc) EN: occupy the throne ; succeed to the throne ; be a proclaimed king ; be enthroned FR:
สืบ[v.] (seūp) EN: inherit ; succeed to ; descend ; follow ; carry on FR: succéder ; perpétuer
สืบบัลลังก์[v. exp.] (seūp ballan) EN: succeed to the throne FR: succéder au trône
สืบราชสันตติวงศ์[v.] (seūprātchas) EN: succeed to the throne FR: succéder au trône
สืบราชสมบัติ[v. exp.] (seūp rātcha) EN: succeed to the throne FR: succéder au trône
สืบสันตติวงศ์[v.] (seūpsantati) EN: succeed to the throne FR:
สืบทอด[v.] (seūpthøt) EN: inherit ; succeed to ; carry on ; carry forward ; perpetuate ; fall heir to ; come into FR: perpétuer
สืบตระกูล[v. exp.] (seūp trakūn) EN: succeed to the throne FR:
สวม[v.] (sūam = suam) EN: succeed ; substitute ; take the place of ; assume FR: succéder (à)
ต่อเนื่อง[v. exp.] (tø neūang) EN: continue ; succeed ; maintain ; persist ; sustain ; carry on ; go on ; keep on FR:
ชั่วลูกชั่วหลาน[adv.] (chūa lūk ch) EN: for succeeding generations FR:
เป็นการ[adj.] (penkān) EN: succeeded ; accomplished ; completed FR:
ถัด[X] (that) EN: next ; close to ; next to ; following ; succeeding FR: après ; à côté ; à la suite
ถัดไป[adj.] (that pai) EN: next ; succeeding ; consecutive FR: suivant
ต่อเนื่อง[adj.] (tø neūang) EN: ongoing ; continuing ; continuous ; sustained ; regular ; constant ; succeeding ; successive ; incessant ; unending ; serial ; unabated ; straight FR: consécutif ; successif ; continu ; durable ; constant ; incessant ; persistant ; soutenu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า succeed
Back to top