ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abandon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abandon*, -abandon-

abandon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abandon (n.) การปลดปล่อย See also: การปลดปล่อยอารมณ์
abandon (vt.) ทิ้ง See also: เลิก, ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ผละ, จากไป Syn. quit, give up, foreswear, renounce, relinquish, Ops. constraint, restraint
abandon (vt.) ปล่อยตามอารมณ์
abandon oneself (vi.) สำมะเลเทเมา See also: หลงระเริง Syn. loosen up
abandon to (phrv.) ปล่อยให้ (ตัวเองหรือบางสิ่ง) จมอยู่กับ See also: จมอยู่กับ
abandoned (adj.) ซึ่งรกร้าง See also: ซึ่งถูกทอดทิ้ง, ซึ่งไม่มีคนอาศัยอยู่, ซึ่งว่างเปล่า Syn. heglected
abandoned (adj.) เกเร See also: เสเพล, ทำตัวเหลวไหล, ไร้สาระ
abandoned (adj.) ซึ่งพลัดหลง See also: หลงทาง Syn. lost
abandonment (n.) การทอดทิ้ง See also: การละทิ้ง, การสละ Syn. desertion, defection
English-Thai: HOPE Dictionary
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
English-Thai: Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abandoned callการเรียกถูกยกเลิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonmentการสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abandoned childrenเด็กที่ถูกทอดทิ้ง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทิ้งๆ ขว้างๆ (v.) abandon See also: leave off, cast off, unsolicitous for, forsake, pay no attention Syn. ทิ้งขว้าง, ไม่เอาใจใส่, ทอดทิ้ง, ละเลย, ไม่เอาธุระ, ไม่ไยดี Ops. ทะนุถนอม, ดูแลเอาใจใส่
ไม่เอาธุระ (v.) abandon See also: leave off, cast off, unsolicitous for, forsake, pay no attention Syn. ทิ้งขว้าง, ไม่เอาใจใส่, ทอดทิ้ง, ละเลย, ไม่ไยดี Ops. ทะนุถนอม, ดูแลเอาใจใส่
ไม่เอาใจใส่ (v.) abandon See also: leave off, cast off, unsolicitous for, forsake, pay no attention Syn. ทิ้งขว้าง, ทอดทิ้ง, ละเลย, ไม่เอาธุระ, ไม่ไยดี Ops. ทะนุถนอม, ดูแลเอาใจใส่
การจาก (n.) abandonment See also: leave, desertion Syn. การทิ้ง, การเลิก
การทิ้ง (n.) abandonment See also: leave, desertion Syn. การจาก, การเลิก
การทิ้ง (n.) abandonment See also: renunciation, relinquishment, sacrifice, discard Syn. การละ, การปล่อย, การละวาง
การปล่อย (n.) abandonment See also: renunciation, relinquishment, sacrifice, discard Syn. การละ, การทิ้ง, การละวาง
การละทิ้ง (n.) abandonment See also: leave, desertion Syn. การทิ้ง, การจาก, การเลิก
การละวาง (n.) abandonment See also: renunciation, relinquishment, sacrifice, discard Syn. การละ, การทิ้ง, การปล่อย
การสละ (n.) abandonment See also: renunciation, relinquishment, sacrifice, discard Syn. การละ, การทิ้ง, การปล่อย, การละวาง
การเลิก (n.) abandonment See also: leave, desertion Syn. การทิ้ง, การจาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want you to seduce and abandon the sheriff of Rock Ridge.ให้ยั่วสวาทนายอำเภอแล้วทิ้ง
It's saying, "Please don't let him abandon his baby.มันบอกว่า "โปรดอย่าละทิ้งฉันเลย.
Remember you said you'd never abandon your friends?ไหนคุณบอกว่า จะไม่ทิ้งเพื่อนไง
Tell me friend when did Saruman the Wise abandon reason for madness?บอกฉันสิ ...เพื่อน... ซารูเเมนเจ้าปัญญาบ้าคลั่ง ไร้เหตุผลได้ไง
We will not abandon Merry and Pippin to torment and death.เราจะไม่ทิ้งให้เมอร์รี่กับปิปปิ้นต้องทนทุกข์ทรมานและตาย
This smoke, it causes the fire ants to abandon their homes, you see?ควันจะทําให้มดไฟทิ้งรัง เห็นมั้ย
I wonder what temptations Edo harbors... enticing devout Ninja... to abandon their trade... so easily.ฉันสงสัยว่า อะไร คือ อบายมุข ที่ เอโดะมี... ไว้ล่อลวง พวกนินจา... เพื่อ ทำลาย สิ่งแลกเปลี่ยน...
I have no use for those who abandon "the path".ฉันไม่จำเป็นต้องยุ่งเกี่ยวกับพวกที่ทรยศเส้นทางของตัวเอง
To abandon her own fleshจะทอดทิ้งลูกของตัวเอง
What was the pressing reason that made you abandon me?อะไรคือสาเหตุที่ทำให้แม่ทิ้งผมฮะ?
Why did you abandon your own kid?,ทำไมแม่ทิ้งลูกแท้ๆของแม่ฮะ?
So this evening, if his mother hasn't come back, ...I'll have to go, abandon my child.เย็นนี้ ถ้าแม่ของเขา ไม่กลับมา ฉันต้องไป ทิ้งเด็ก ๆ ไว้

abandon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卜昼卜夜[bǔ zhòu bǔ yè, ㄅㄨˇ ㄓㄡˋ ㄅㄨˇ ㄧㄝˋ, 卜昼卜夜 / 卜晝卜夜] day and night (to toil, to abandon oneself to pleasure etc)
吃喝玩乐[chī hē wán lè, ㄔ ㄏㄜ ㄨㄢˊ ㄌㄜˋ, 吃喝玩乐 / 吃喝玩樂] eat, drink and be merry (成语 saw); to abandon oneself to a life of pleasure
摈弃[bìn qì, ㄅㄧㄣˋ ㄑㄧˋ, 摈弃 / 擯棄] abandon; discard; cast away
弃樱[qì yīng, ㄑㄧˋ , 弃樱 / 棄櫻] abandoned baby
熟荒[shú huāng, ㄕㄨˊ ㄏㄨㄤ, 熟荒] abandoned land
罢论[bà lùn, ㄅㄚˋ ㄌㄨㄣˋ, 罢论 / 罷論] abandoned idea
背弃[bèi qì, ㄅㄟˋ ㄑㄧˋ, 背弃 / 背棄] abandon; desert; renounce
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, 遐] abandon; distant
离弃[lí qì, ㄌㄧˊ ㄑㄧˋ, 离弃 / 離棄] abandon
[fèi, ㄈㄟˋ, 废 / 廢] abolish; crippled; abandoned; waste
丢弃[diū qì, ㄉㄧㄡ ㄑㄧˋ, 丢弃 / 丟棄] discard; abandon
[shě, ㄕㄜˇ, 舍 / 捨] give up; abandon
树倒猢狲散[shù dǎo hú sūn sàn, ㄕㄨˋ ㄉㄠˇ ㄏㄨˊ ㄙㄨㄣ ㄙㄢˋ, 树倒猢狲散 / 樹倒猢猻散] When the tree topples the monkeys scatter. (成语 saw); fig. an opportunist abandons an unfavorable cause; Rats leave a sinking ship.
[fèi, ㄈㄟˋ, 俷] (meaning unclear); to renounce; to abandon

abandon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほっぽらかす[, hopporakasu] (v5s,vt) to neglect; to abandon
乗り捨てる[のりすてる, norisuteru] (v1,vt) to get off; to abandon (a ship or vehicle)
取り下げる;取下げる[とりさげる, torisageru] (v1,vt) to withdraw; to abandon (e.g. a lawsuit)
委ねる[ゆだねる, yudaneru] (v1,vt) to entrust to; to devote oneself to; to abandon oneself to; (P)
尻を捲る;尻をまくる[しりをまくる;けつをまくる, shiriwomakuru ; ketsuwomakuru] (exp,v5r) to abandon a humble attitude and get on one's high horse; suddenly to assume an antagonistic attitude
打ち遣る[うちやる, uchiyaru] (v5r,vt) (1) (arch) to send afar; (2) (arch) to leave alone; to abandon without care
捲る[めくる, mekuru] (suf,v5r,vt) (1) to turn up; to roll up (e.g. sleeves); (2) verb suffix to indicate reckless abandon to the activity; (P)
歌い捲る;歌いまくる[うたいまくる, utaimakuru] (v5r) (See 捲る・まくる) to sing energetically; to sing with abandon
諦める[あきらめる, akirameru] (v1,vt) to give up; to abandon (hope, plans); to resign oneself (to); (P)
お流れ[おながれ, onagare] (n) cancellation; abandonment
ほっぽり出す[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect
厭棄[えんき, enki] (n,vs) (obsc) abandonment; rejection
奔放自在[ほんぽうじざい, honpoujizai] (n,adj-na) free and uncontrolled; behaving with abandon; freewheeling; totally uninhibited
委付[いふ, ifu] (n,vs) abandonment (rights, property)
委付者[いふしゃ, ifusha] (n) abandoner (in securities, etc.)
委付通知書[いふつうちしょ, ifutsuuchisho] (n) notice of abandonment (of securities, etc.)
廃す[はいす, haisu] (v5s,vt) (1) (See 廃する) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose
廃する;廢する(oK)[はいする, haisuru] (vs-s) (1) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose
廃ビル[はいビル, hai biru] (n) abandoned building; derelict building
廃坑(P);廃鉱[はいこう, haikou] (n,vs) abandoned mine; disused mine; (P)
廃棄[はいき, haiki] (n,vs) annulment; disposal; abandonment; scrapping; discarding; repeal; (P)
廃線[はいせん, haisen] (n) abandoned railway line; closed railway line; discontinued line
思い切る(P);思いきる[おもいきる, omoikiru] (v5r,vt) (1) to give up all thoughts of; to abandon; to despair of; (v5r,vi) (2) to make up one's mind; to take a momentous decision; (P)
投げ打つ;擲つ;抛つ;投打つ[なげうつ, nageutsu] (v5t,vt) to abandon; to throw away; to fling away
押っ放り出す;押放り出す;おっ放り出す;おっぽり出す[おっぽりだす, opporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P)
捨てる(P);棄てる[すてる, suteru] (v1,vt) to throw away; to cast aside; to abandon; to resign; to break up with (someone); (P)
捨て子(P);棄児;棄子;捨子[すてご(P);きじ(棄児), sutego (P); kiji ( ki ji )] (n) abandoned child; foundling; (P)
捨離[しゃり, shari] (n) {Buddh} abandoning all worldly desires
放り出す;ほうり出す[ほうりだす, houridasu] (v5s,vt) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect
放棄(P);抛棄[ほうき, houki] (n,vs) abandonment; renunciation; resignation; abdication (responsibility, right); (P)
旧弊打破[きゅうへいだは, kyuuheidaha] (n) breaking down antiquated notions; abandoning old-time ways; correcting long- standing abuses
核廃棄[かくはいき, kakuhaiki] (n) abandoning nuclear weapons, etc.; nuclear disposal
棄却[ききゃく, kikyaku] (n,vs) rejection; dismissal; abandoning; renunciation; waiver; (P)
棄捐[きえん, kien] (n,vs) donation; abandonment
棄民[きみん, kimin] (n) abandoned people (people left to fend for themselves after a war or natural disaster)
止める(P);已める;廃める[やめる, yameru] (v1,vt) (1) (止める, 已める only) to stop; to cease; to end; to quit; (2) to cancel; to abandon; to give up; to abolish; (P)
無為自然[むいしぜん, muishizen] (n) (1) abandoning artifice and just being oneself; doing nothing and taking things as they come; (2) {Buddh} unconditioned nature; unconditioned spontaneity
現状打破[げんじょうだは, genjoudaha] (n) abandonment of the status quo; destroying the status quo; overthrowing the present situation
破れかぶれ[やぶれかぶれ, yaburekabure] (n,adj-no) desperation; self-abandonment

abandon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จากไป[v. exp.] (jāk pai) EN: depart ; leave ; go away from ; abandon FR: partir ; quitter
การละเลย[n.] (kān laloēi) EN: desertion FR: abandon [m]
การละทิ้ง[n.] (kān lathing) EN: abandonment ; leave ; desertion ; waiver FR: abandon [m]
การละทิ้งภูมิลำเนา[n. exp.] (kān lathing) EN: abandonment of domicile FR: abandon du domicile [m]
การเลิกใช้[n. exp.] (kān loēk ch) EN: FR: abrogation [f] ; abandon [m]
การทิ้ง[n.] (kān thing) EN: abandonment ; desertion FR: abandon [m]
การทอดทิ้ง[n.] (kān thøtthi) EN: desertion ; abandonment FR: abandon [m]
การทอดทิ้งบุตร[n. exp.] (kān thøtthi) EN: child abandonment ; abandonment of children ; abandoning a child FR: abandon d'enfant [m]
การทอดทิ้งเด็ก[n. exp.] (kān thøtthi) EN: child abandonment ; abandonment of children ; abandoning a child FR: abandon d'enfant [m]
การยอมยกให้[n. exp.] (kān yøm yok) EN: cession FR: abandon [m]
ละ[v.] (la) EN: leave ; desert ; abandon ; give up ; stop ; desist ; remit ; yield ; vacate FR: abandonner ; quitter ; fuir
ละไป[v.] (la pai) EN: abandon FR:
ละทิ้ง[v.] (lathing) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person FR: abandonner ; déserter ; négliger
ละทิ้งลูก[v. exp.] (lathing lūk) EN: abandon a child FR: abandonner un enfant
ละทิ้งงาน[v. exp.] (lathing ngā) EN: abandon jobs FR:
ละทิ้งอุดมการณ์[v. exp.] (lathing udo) EN: abandon one's principles FR:
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
เลิก[v.] (loēk) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind ; scrap FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer ; laisser tomber
เลิกล้ม[v.] (loēklom) EN: give up ; abandon ; abolish ; abrogate FR: renoncer à ; liquider ; abandonner ; abolir
ลอยแพ[v.] (løiphaē) EN: lay off ; abandon ; dismiss ; sack FR:
ไปจาก[n. exp.] (pai jāk) EN: depart ; abandon FR: quitter
ผละ[v.] (phla) EN: leave ; part with ; desert ; separate ; forsake ; repel ; abandon FR: s'en aller ; se détacher
ปละ[v.] (pla) EN: abandon FR: abandonner ; délaisser ; négliger
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: discharge ; emit ; send out ; drop ; abandon FR: libérer ; relâcher ; émettre ; dégager
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: leave ; abandon ; relinquish ; drop FR:
ปล่อยเกาะ[v.] (plǿikǿ) EN: leave ; abandon ; forsake FR:
ปล่อยปละละเลย[v.] (plǿiplalalo) EN: neglect ; abandon ; leave ; be careless ; be negligent in the discharge of one's duty FR: délaisser ; négliger
ปล่อยทิ้งไว้[v. exp.] (plǿi thing ) EN: abandon FR:
สละ[v.] (sala) EN: discard ; abandon ; relinquish ; throw away ; give up ; abstain ; renounce ; abdicate FR: renoncer à ; abandonner ; s'abstenir de ; consacrer ; donner ; sacrifier ; vouer
สละเรือ[v. exp.] (sala reūa) EN: abandon ship FR:
สละตำแหน่ง[v. exp.] (sala tamnae) EN: resign ; quit ; abandon one's position ; retire ; leave FR: démissionner
ทับสิทธิ์[v.] (thapsit) EN: abstain from voting ; sleep on one's rights ; lose one's right ; abandon one's right ; neglect one's right FR: s'abstenir de voter
เท[v.] (thē) EN: empty ; discharge ; abandon FR: vider
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender FR: abandonner ; jeter ; lâcher ; laisser tomber ; laisser ; rejeter ; plaquer ; balancer (fig., fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig., fam.) ; bazarder (fam.)
ทิ้งฟ้อง[v. exp.] (thing føng) EN: abandon an action ; drop a charge FR:
ทิ้งคดี[v. exp.] (thing khadī) EN: abandon an action FR:
ทิ้งขว้าง[v.] (thingkhwāng) EN: cast aside ; throw away ; abandon ; dump ; reject FR:
ทิ้งเมืองหนี[v. exp.] (thing meūan) EN: abandon the city and flee ; give up the cdity and flee FR:
ทิ้งงาน[v. exp.] (thing ngān) EN: neglect one's work ; stop work ; abandon a job ; walk away from a job FR: abandonner le travail ; quitter le boulot
ทิ้งไป[v.] (thing pai) EN: throw away ; abandon FR: jeter

abandon ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klagerücknahme {f}abandonment of action
Niedergangsphase {f}abandonment stage
Optionsaufgabe {f}abandonment of option

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abandon
Back to top