ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accumulation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accumulation*, -accumulation-

accumulation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accumulation (n.) การเก็บสะสม See also: การพอกพูน, การรวมตัวกันมากขึ้น, การเพิ่มจำนวนมากขึ้น Syn. collection
accumulation (n.) การเพิ่มของผลกำไร
accumulation (n.) ของที่เก็บสะสม See also: ของที่รวบรวมไว้ Syn. heap
English-Thai: Nontri Dictionary
accumulation(n) การเก็บสะสม,การรวบรวม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accumulationการสะสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accumulationการสะสม, การรวมตัว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การรวบรวม (n.) accumulation See also: collecting, gathering Syn. การสะสม
การสะสม (n.) accumulation See also: collecting, gathering Syn. การรวบรวม
การสั่งสม (n.) accumulation See also: collecting, gathering Syn. การสะสม, การรวบรวม
การหมักหมม (n.) accumulation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The advent of computers and the subsequent accumulation of incalculable data has given rise to a new system of memory and thought, parallel to your own.การกำเนิดของคอมพิวเตอร์ และการจำลองข้อมูลที่ไม่อาจคำนวนได้– ทำให้เกิดระบบความจำและการคิดขึ้นมาใหม่, เพื่อตัวคุณเอง
Changed over time based on the accumulation of our choices.เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ซึ่งขึ้นอยู่กับการสั่งสมทางเลือกของพวกเรา
It's just like an accumulation of punishment.เหมือนกับ เคราะห์ซ้ำกรรมซัด
During the intervening 50 million years, those trees had turned into immense deposits of coal, and as it happened, one of the world's largest accumulations of coal was buried right there in Siberia.ต้นไม้เหล่านั้นได้กลายเป็นเงิน ฝากอันยิ่งใหญ่ของถ่านหิน และในขณะที่มันเกิดขึ้น หนึ่งของโลกที่ใหญ่ที่สุด

accumulation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世代[shì dài, ㄕˋ ㄉㄞˋ, 世代] generation; an era; accumulation of years; passing on from generation to generation
浮肿[fú zhǒng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄥˇ, 浮肿 / 浮腫] edema (accumulation of interstitial fluids in internal organs); dropsy
浮肿病[fú zhǒng bìng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄥˇ ㄅㄧㄥˋ, 浮肿病 / 浮腫病] edema (accumulation of interstitial fluids in internal organs); dropsy
留饮[liú yǐn, ㄌㄧㄡˊ ˇ, 留饮 / 留飲] edema (accumulation of interstitial fluids in internal organs); dropsy

accumulation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
堆積[たいせき, taiseki] (n,vs) pile (of things); depositing (in a pile); accumulation (sediment); (P)
水毒[すいどく, suidoku] (n) water poisoning (in traditional Chinese medicine, illnesses caused by excessive water accumulation within the body)
積善[せきぜん, sekizen] (n) accumulation of good deeds
積雪量[せきせつりょう, sekisetsuryou] (n) amount of snowfall; snow accumulation
累積債務[るいせきさいむ, ruisekisaimu] (n) cumulative debt; debt accumulation
財形貯蓄[ざいけいちょちく, zaikeichochiku] (n) property accumulation savings
資本蓄積[しほんちくせき, shihonchikuseki] (n) capital accumulation
集積点[しゅうせきてん, shuusekiten] (n) {math} accumulation point; limit point
鬱積;欝積[うっせき, usseki] (n,vs) accumulation (e.g. of emotions, grievances, etc.); buildup; suppression (e.g. of anger)
停滞[ていたい, teitai] (n,vs) stagnation; tie-up; congestion; retention; accumulation; falling into arrears; (P)
収集(P);蒐集;拾集;収輯[しゅうしゅう, shuushuu] (n,vs) gathering up; collection; accumulation; (P)
生物蓄積[せいぶつちくせき, seibutsuchikuseki] (n) bioaccumulation
積み重ね[つみかさね, tsumikasane] (n) pile; accumulation; (P)
貯留;瀦溜[ちょりゅう, choryuu] (n,vs) accumulation; retention; collection; sequestration (as in carbon dioxide sequestration); storage (usually a liquid, e.g. rainwater, or behind a dam.)
集積[しゅうせき, shuuseki] (n,vs) accumulation; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
蓄積[ちくせき, chikuseki] accumulation (vs)

accumulation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดสะสม[n. exp.] (jut sasom) EN: accumulation point FR:
การสั่งสม[n.] (kān sangsom) EN: accumulation FR: accumulation [f]
การสั่งสมบุญ[n. exp.] (kān sangsom) EN: FR: accumulation de mérites [f]
การสะสม[n.] (kān sasom) EN: accumulation FR: accumulation [f] ; collection [f]
การสะสมเงินทุน[n. exp.] (kān sasom n) EN: capital accumulation FR:
สมุจจัย[n.] (samutjai) EN: accumulation FR:
สังคหะ[n.] (sangkhaha) EN: accumulation FR:
ตัวประกอบสะสม[n. exp.] (tūaprakøp s) EN: accumulation factor FR:

accumulation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schadensakkumulation {f}damage accumulation
Addiergeschwindigkeit {f}accumulation speed
Akkumulierungsfeld {n}accumulation field
Aufzinsungsfaktor {m}accumulation factor
Kapitalbildung {f}accumulation of capital
Lagerauffüllung {f}accumulation of inventories
Rentenendwert {m}accumulation of annuity
Risikohäufung {f}accumulation of risk
Sammelbehälter {m}accumulation bin
Verschlammung {f}accumulation of mud
Wertbildung {f}accumulation of value
Zinseszinsperiode {f}accumulation period

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accumulation
Back to top