ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*former*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น former, -former-

*former* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
female performer (n.) นักแสดงหญิง See also: ตัวแสดงหญิง, ตัวนำแสดงหญิง, นางละคร, ผู้แสดงหญิง, ศิลปินหญิง
former (adj.) ก่อน See also: ก่อนหน้านี้ Syn. anterior, previous, prior
former times (n.) อดีต See also: เวลาที่ผ่านไปแล้ว Syn. antiquity, long ago, good old days Ops. the present, future, tomorrow
formerly (adv.) ก่อนหน้านี้ Syn. previously
informer (n.) คนแจ้งข่าว Syn. accuser, betrayer, whistle-blower
male performer (n.) นักแสดงชาย See also: ตัวแสดงชาย, ตัวนำแสดงชาย, ผู้แสดงชาย, ดาราชาย, ตัวละครชาย, ผู้แสดงชาย, ศิลปินชาย
misinformer (n.) ผู้ให้ข้อมูลผิดๆ
nonperformer (n.) ผู้ล้มเหลว Syn. failure
performer (n.) ผู้กระทำ See also: ผู้ปฏิบัติ, ผู้แสดง, ผู้เล่น Syn. executant, player, entertainer
reformer (n.) ผู้ปฏิรูป
transformer (n.) หม้อแปลง See also: หม้อแปลงไฟฟ้า, เครื่องแปลงไฟ
English-Thai: HOPE Dictionary
autotransformer(ออโทแทรนสฟอร์ม'เมอะ) n. หม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีขดลวดเดียวที่เป็นทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ (auto-transformer)
former(ฟอร์'เมอะ) adj. แต่ก่อน,ก่อน,อันก่อน,สมัยก่อน n. ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,เครื่องก่อ
formery(ฟอร์'เมอลี) adv. เมื่อก่อน,สมัยก่อน,แต่ก่อน
informer(อินฟอร์ม'เมอะ) n. ผู้บอกให้รู้,สนเทศ,ผู้แจ้งข่าว
transformer(แทรนซฺฟอร์ม'เมอะ) n. ผู้เปลี่ยนรูป,ผู้แปรรูป,หม้อแปลงไฟฟ้า,เครื่องสับ-เปลี่ยน,เครื่องเปลี่ยนแปลง
English-Thai: Nontri Dictionary
former(adj) แต่ก่อน,ครั้งหนึ่ง,ก่อน,อดีต,สมัยก่อน,เมื่อก่อน
formerly(adv) แต่ก่อน,แต่กาลก่อน,แต่หนหลัง,เมื่อก่อน,แต่ปางก่อน,สมัยก่อน
informer(n) ผู้บอก,ผู้แจ้งความ,คนฟ้องร้อง
performer(n) ผู้แสดงละคร,ผู้กระทำ,ผู้ปฏิบัติ,ผู้ดำเนินการ
reformer(n) ผู้ปฏิรูป,ผู้แก้ไขสถานการณ์,ผู้ปรับปรุง
transformer(n) เครื่องแปลง,หม้อแปลงไฟฟ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
informerผู้แจ้งความ (ว่ามีการกระทำความผิด), สายลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Former Soviet republicsกลุ่มประเทศประชาคมรัฐเอกราช [TU Subject Heading]
transformerหม้อแปลง, อุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับให้สูงต่ำตามต้องการ ประกอบด้วยขดลวด 2 ขดพันรอบแกนเหล็ก ซึ่งมีจำนวนรอบไม่เท่ากัน การเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้าเกิดจากการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระชุก (clas.) table of weight used in the former time See also: unit of Thai capacity Syn. กระชุ
ปางก่อน (n.) in former times
ระลึกชาติ (v.) recall one´s former incarnation See also: recall a previous life, recall a former existence
สมัยเก่า (adj.) in former times See also: in the old days, in older times Syn. สมัยก่อน, สมัยโบราณ Ops. สมัยใหม่
สมัยเก่า (adj.) in former times See also: in the old days, in older times Syn. สมัยก่อน, สมัยโบราณ Ops. สมัยใหม่
เต้นกินรำกิน (v.) make a living as a performer or dancer
ก่อน (adv.) formerly See also: previously
ก่อนนั้น (n.) formerly
ก่อนหน้านี้ (n.) former times
คนปรับปรุง (n.) reformer See also: consolidator
นักปฏิรูป (n.) reformer See also: modernizer, innovator
บุญเก่า (n.) former merit See also: merit done in the past
ผู้ปรับปรุง (n.) reformer See also: consolidator Syn. คนปรับปรุง
ผู้แสดง (n.) performer See also: actor, actress, artiste, presenter, renderer Syn. ตัวละคร, ดารา, นักแสดง, ศิลปิน Ops. ผู้ชม
สมัยก่อน (n.) former times Syn. อดีต, สมัยเก่า, อดีตสมัย
อดีต (adj.) former See also: ex- Syn. ก่อน
อดีตสมัย (n.) former times Syn. อดีต, สมัยเก่า
เดิมที (adv.) formerly See also: from the beginning, at first, originally Syn. แต่เดิม, แรกเริ่ม, แต่ก่อน
เดิมทีเดียว (adv.) formerly See also: at first, from the first, from the beginning Syn. เดิมที, แต่เดิม
เป็นอดีต (v.) be (a) former See also: ex Ops. ในอนาคต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You knew the former Mrs. De Winter very well, I believe?- คุณรู้จักอดีตคุณนายเดอ วินเทอร์ดีใช่มั้ย
Get our informers to find out where it's going to be held.ได้รับข่าวคราวของเราที่จะหาที่มันเป็นไปที่จะจัดขึ้น
What still remains unexplained by local authorities is just how and where the former Green Beret came into possession of the weapons with which he allegedly killed one deputy sheriff, and tried to kill 6 others.ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นเพียงวิธีการและที่กรินเบเรอดีต เข้ามาครอบครองอาวุธ
The former teacher, a lady, was too indulgent.อดีตครูหญิงเป็นคนใจเย็นเกินไป
Groups of unemployed workers, who have grown in number due to the tax reforms enacted by the former Prime Minister, are rioting all across the country.กลุ่มคนว่างงานที่เพิ่มจำนวนขึ้น เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายภาษี ตามคำสั่งของอดีตนายกรัฐมนตรี ลุกฮือขึ้นประท้วงทั่วประเทศ
We Parliament members have been begging the public to bear with us while we straighten out the former Prime Minister's historic tax reform blunders, so where, exactly, are we supposed to get that kind of money?เราสมาชิกรัฐสภาขอให้อดทน กับเหตุการณ์สาธารณะที่เกิดกับเรา... ...ขณะที่เราตรงออกจากรูปแบบการปฎิรูปภาษี ของการผิดพลาดจากรัฐมนตรีท่านแรก ดังนั้นที่ไหน, ความเป็นจริง, คือเราสมมุติการ ได้รับชนิดของเงินหรือไม่?
When you consider that Gobots and Transformers poll...งานนี้เขาได้เงินเดือนขึ้นอีกแล้ว
How about a hand for the other performers we heard here tonight?และปรบให้กับนักพูดทุกคน - เยี่ยมมาก
The leader of the former junta that controlled their country is here, seeking political asylum., เรื่องของเรื่องคือ อดีตหัวหน้าสภาฯ ของแต่ละประเทศ... ตอนนี้อยู่ที่นี่ ...ฐานะผู้ลี้ภัย
Happily some of his former friends are willing to assist him in purchasing a commission.โชคดีที่พวกเพื่อนทหารของเขาเต็มใจที่จะ ยืนยันต่อเขาว่าจะซื้อสัญญาไป
You're a great performer. I'm a great director.คุณเป็นนักแสดงที่ดี ฉันเป็นกรรมการที่ดี
Major Koslova's informers can't finger.สายของพันตรีโคสโลว่าชี้ตัวเขาไม่ได้

*former* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假吏[jiǎ lì, ㄐㄧㄚˇ ㄌㄧˋ, 假吏] acting magistrate; temporary official (in former times)
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, 客串] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits)
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, 阿姆河] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami
亚美尼亚[Yà měi ní yà, ㄧㄚˋ ㄇㄟˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, 亚美尼亚 / 亞美尼亞] Armenia, former Soviet republic in Caucasus and region of northern Turkey
阿塞拜疆[Ā sài bài jiāng, ㄚ ㄙㄞˋ ㄅㄞˋ ㄐㄧㄤ, 阿塞拜疆] Azerbaijan, former Soviet Republic and region of northwest Iran in Caucasus
纳豆菌[nà dòu jūn, ㄋㄚˋ ㄉㄡˋ ㄐㄩㄣ, 纳豆菌 / 納豆菌] Bacillus subtilis (formerly Bacillus natto), a common soil bacterium
以前[yǐ qián, ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ, 以前] before; formerly; previous; ago
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 前] before; in front; ago; former; previous; earlier; front
内比都[Nèi bǐ dū, ㄋㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨ, 内比都 / 內比都] Naypyidaw or Nay Pyi Taw, jungle capital of Myanmar (Burma) since November 2005, 300 km north of Rangoon and 300 km south of Mandalay; formerly called Pyinmana 彬馬那|彬马那
加里宁格勒[Jiā lǐ níng gé lè, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄋㄧㄥˊ ㄍㄜˊ ㄌㄜˋ, 加里宁格勒] Kaliningrad, town on Baltic now in Russian republic; formerly Königsberg, capital of East Prussia
搭桌[dā zhuō, ㄉㄚ ㄓㄨㄛ, 搭桌] charity performance (theater in former times)
独立国家联合体[Dú lì guó jiā lián hé tǐ, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ, 独立国家联合体 / 獨立國家聯合體] Commonwealth of Independent States (former Soviet Union)
独联体[Dú lián tǐ, ㄉㄨˊ ㄌㄧㄢˊ ㄊㄧˇ, 独联体 / 獨聯體] Commonwealth of Independent States (former Soviet Union); abbr. for 獨立國家聯合體|独立国家联合体
包银[bāo yín, ㄅㄠ ˊ, 包银 / 包銀] contracted payment (esp. actors' salary in former times)
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, 凉 / 涼] cool; cold; the five Liang of the Sixteen Kingdoms, namely Former Liang 前涼 (314-376), Later Liang 後涼 (386-403), Northern Liang 北涼 (398-439), Southern Liang 南涼 (397-414), Western Liang 西涼 (400-421)
贝・布托[Bèi, ㄅㄟˋ· Bu4 tuo1, 贝・布托 / 貝・佈托] Benazir Bhutto (1953-2007), Pakistani politician, daughter of executed former prime minister Zulfikar Ali Bhutto and herself prime minister 1993-1996, murdered by Al Qaeda
包探[bāo tàn, ㄅㄠ ㄊㄢˋ, 包探] detective (in former times)
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 向] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
独尊儒术[dú zūn rú shù, ㄉㄨˊ ㄗㄨㄣ ㄖㄨˊ ㄕㄨˋ, 独尊儒术 / 獨尊儒術] Dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of former Han dynasty)
罢黜百家,独尊儒术[bà chù bǎi jiā, ㄅㄚˋ ㄔㄨˋ ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ, du2 zun1 ru2 shu4, 罢黜百家,独尊儒术 / 罷黜百家,獨尊儒術] Dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of former Han dynasty)
全斗焕[Quán dòu huàn, ㄑㄩㄢˊ ㄉㄡˋ ㄏㄨㄢˋ, 全斗焕 / 全斗煥] Chun Doo Hwan (former South Korean president)
[xiān, ㄒㄧㄢ, 先] early; prior; former; in advance; first
先辈[xiān bèi, ㄒㄧㄢ ㄅㄟˋ, 先辈 / 先輩] elders; former generations
圣神[Shèng shén, ㄕㄥˋ ㄕㄣˊ, 圣神 / 聖神] feudal term of praise for ruler, king or emperor; general term for saint in former times; term for God during the Taiping Heavenly Kingdom 太平天國|太平天国; Holy Spirit (in Christian Trinity)
[yì, ㄧˋ, 役] forced labor; corvée; obligatory task; military service; to use as servant; to enserf; a servant (in former times); a war; a campaign; a battle
今古文[jīn gǔ wén, ㄐㄧㄣ ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ, 今古文] former Han dynasty study or rewriting of classical texts such as the Confucian six classics 六經|六经
今文经[jīn wén jīng, ㄐㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄥ, 今文经 / 今文經] former Han dynasty school of Confucian scholars
今文经学[jīn wén jīng xué, ㄐㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄝˊ, 今文经学 / 今文經學] former Han dynasty school of Confucian scholars
先王[xiān wáng, ㄒㄧㄢ ㄨㄤˊ, 先王] former kings; former emperors; in Confucian writing, refers esp. to the sage rulers Yáo 堯|尧, Shùn 舜, Yǔ 禹, Tāng 湯|汤 and the kings of Zhou
前夫[qián fū, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄨ, 前夫] former husband
前嫌[qián xián, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˊ, 前嫌] former hatred; bygone enmity
前涼[Qián Liáng, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧㄤˊ, 前涼] Former Liang of the Sixteen Kingdoms (314-376)
前燕[qián yān, ㄑㄧㄢˊ ㄧㄢ, 前燕] Former Yan of the Sixteen Kingdoms 前燕 (337-370)
前秦[Qián Qín, ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧㄣˊ, 前秦] Former Qin of the Sixteen Kingdoms (351-395)
前总理[qián zǒng lǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧˇ, 前总理 / 前總理] former prime minister
宿昔[sù xī, ㄙㄨˋ ㄒㄧ, 宿昔] formerly; in the past
昔日[xī rì, ㄒㄧ ㄖˋ, 昔日] formerly; in olden days
加利西亚[Jiā lì xī yà, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 加利西亚 / 加利西亞] Galicia, province and former kingdom of northwest Spain
[hán, ㄏㄢˊ, 琀] gems or pearls formerly put into the mouth of a corpse

*former* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus
OG[オージー, o-ji-] (n) (1) (See OB) old girl; former female student; (2) office girl
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P)
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen
アナン[, anan] (n) Annan, Kofi (former UN Secretary-General)
イギリス連邦[イギリスれんぽう, igirisu renpou] (n) Commonwealth of Nations (formerly British Commonwealth)
いっそ[, isso] (adv) (formerly written as 一層) rather; sooner; preferably; (P)
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P)
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check
グルジアソビエト社会主義共和国[グルジアソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, gurujiasobieto shakaishugikyouwakoku] (n) (former) Georgian Soviet Socialist Republic; Georgian SSR; GSSR
コンゴ民主共和国[コンゴみんしゅきょうわこく, kongo minshukyouwakoku] (n) Democratic Republic of the Congo (formerly Zaire)
スペシャルゲスト[, supesharugesuto] (n) guest performer (wasei
スライダック[, suraidakku] (n) (abbr) variable autotransformer
ソ連(P);蘇連[ソれん(ソ連)(P);それん(蘇連), so ren ( so ren )(P); soren ( soren )] (n,adj-no) (abbr) (former) Soviet Union; Union of Soviet Socialist Republics; USSR; (P)
ソ連邦[ソれんぽう, so renpou] (n) (abbr) (former) Soviet Union; USSR
ちゃんこ屋[ちゃんこや, chankoya] (n) chanko restaurant, often owned by former sumo wrestler
ドイツ民主共和国[ドイツみんしゅきょうわこく, doitsu minshukyouwakoku] (n) German Democratic Republic (i.e. former East Germany)
ドイツ連邦共和国[ドイツれんぽうきょうわこく, doitsu renpoukyouwakoku] (n) Federal Republic of Germany (former West Germany)
ニューハーフ[, nyu-ha-fu] (n) transsexual or transvestite performer (wasei
パフォーマー[, pafo-ma-] (n) performer
ハワイアンゴールドバードバタフライフィッシュ[, hawaiango-rudoba-dobatafuraifisshu] (n) Hawaiian gold-barred butterflyfish (Roa excelsa, formerly Chaetodon excelsa)
ブラックバンディッドホッグフィッシュ[, burakkubandeiddohoggufisshu] (n) black-banded hogfish (Bodianus macrourus, formerly Bodianus hirsutus)
フルニトラゼパム[, furunitorazepamu] (n) flunitrazepam (hypnotic drug formerly marketed as Rohypnol); roofies (flunitrazepam used as a date-rape drug)
ペスト菌[ペストきん, pesuto kin] (n) plague bacillus (Yersinia pestis, formerly pasteurella pestis)
マラリア療法[マラリアりょうほう, mararia ryouhou] (n) malaria therapy (formerly used to treat syphilis, etc.)
ミヤコテングハギ[, miyakotenguhagi] (n) orangespine unicornfish (Naso lituratus, species of Pacific tang formerly confused with Naso elegans of the Indian Ocean)
モネラ[, monera] (n) Monera (former biological kingdom, since divided into Eubacteria and Archaebacteria) (lat
やまびこ[, yamabiko] (n) (formerly called あおば) skips-most-stations Tohoku-line Shinkansen
ヤメ検;やめ検[ヤメけん(ヤメ検);やめけん(やめ検), yame ken ( yame ken ); yameken ( yame ken )] (n) (abbr) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; retired public prosecutor
ヤメ検弁護士;やめ検弁護士[ヤメけんべんごし(ヤメ検弁護士);やめけんべんごし(やめ検弁護士), yame kenbengoshi ( yame ken bengoshi ); yamekenbengoshi ( yame ken bengoshi )] (n) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; prosecutor-turned-lawyer
ゆうちょ銀行(P);郵貯銀行[ゆうちょぎんこう, yuuchoginkou] (n) JP Bank (former Postal Savings Bank, created when the Postal Services were privatized); (P)
一昔前[ひとむかしまえ, hitomukashimae] (n) long ago; previous; of a former age
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P)
一次コイル;1次コイル[いちじコイル, ichiji koiru] (n) primary coil; primary winding (in transformer)
一門会[いちもんかい, ichimonkai] (n) meeting or association of stable masters belonging to the same grouping (sumo); meeting or association of followers of a famous performer (in rakugo, etc.)
万年茸[まんねんたけ, mannentake] (n) (See 霊芝) bracket fungus (Ganoderma lucidum - formerly Fomes japonicus)
京地[きょうち, kyouchi] (n) former capital region (i.e. Kyoto and its environs)
[てい;ちん, tei ; chin] (n) (1) arbor; arbour; bower; pavilion; (suf) (2) (てい only) suffix forming the final part of the pseudonyms of some writers and performers
仕手(P);為手[して, shite] (n) (1) doer; performer; (2) (uk) protagonist (in noh or kyogen); hero; leading part; main character; (3) (仕手 only) speculator (in trading); (P)
以往;已往(oK)[いおう, iou] (n-adv,n-t) hereafter; the future; formerly; in ancient times
Japanese-English: COMDICT Dictionary
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS
変圧器[へんあつき, hen'atsuki] transformer
実行者[じっこうしゃ, jikkousha] performer
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
前者[ぜんしゃ, zensha] Thai: อย่างแรก,ตัวแรก(ของที่พูดถึงก่อน) English: the former

*former* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตเอกอัครราชทูต[n. exp.] (adīt ēk-akk) EN: former ambassador FR: ex-ambassadeur [m]
อดีตนายก[n. exp.] (adīt nāyok) EN: former prime minister FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ) EN: former prime minister FR: ancien Premier ministre [m] ; ex-Premier ministre [m]
อดีตผู้นำ[n. exp.] (adīt phū na) EN: former leader FR:
อดีตประธานาธิบดี[n. exp.] (adīt prathā) EN: former President FR: ancien président [m]
อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt rattha) EN: former Minister FR: ancien ministre [m]
อดีตรองนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt røng-n) EN: former Deputy Prime Minister FR:
อดีต-[pref.] (adītta-) EN: former ; past ; gone by FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times ; bygone times FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตสมัย[n.] (adīttasamai) EN: past ; former times ; ancient times ; bygone times FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อันก่อน[adj.] (an køn) EN: former ; previous FR:
เบือนเรื่อง[v. exp.] (beūoen reūa) EN: twist a story FR: déformer une histoire
บิดเบือน[v.] (bitbeūoen) EN: distort ; go awry ; twist FR: déformer ; dénaturer ; distordre (r.)
บิดเบือนประวัติศาสตร์[v. exp.] (bitbeūoen p) EN: FR: déformer l'histoire
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach ; alert FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer ; signifier ; signaler ; affirmer ; mentionner
บอกให้รู้[v. exp.] (bøk hai rū) EN: FR: informer ; apprendre
บอกให้ทราบ[v. exp.] (bøk hai sāp) EN: indicate FR: informer ; mettre au courant ; indiquer
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to FR: informer ; aviser
โบราณกาล[n.] (bōrānnakān ) EN: ancient times ; former times ; antiquity ; olden days ; old days ; days of yore ; remote time, FR:
บุญเก่า[n. exp.] (bun kao) EN: former merit FR:
บุพ-[pref. (adj.)] (buppha-) EN: prior ; previous ; former ; first ; original ; initial FR: pré- (préf.)
บุพพ-[pref. (adj.)] (buppha-) EN: prior ; previous ; former ; first ; original ; initial FR: pré- (préf.)
บูรพ[adj.] (būrapha = b) EN: past ; last ; former ; prior ; precedent FR:
ชาติก่อน[n. exp.] (chāt køn) EN: former life ; previous life ; former incarnation ; previous birth FR:
ได้[v.] (dāi [= dai]) EN: [auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense] FR: [verbe auxiliaire servant à former le passé]
ดั้งเดิม[adj.] (dangdoēm) EN: traditional ; customary ; original ; primary ; former ; first ; prototype FR: original ; primitif ; initial ; originel
เดิม[adj.] (doēm) EN: former ; old ; original ; primary FR: ancien
เดิม[adv.] (doēm) EN: at first ; originally ; before ; formerly ; originally ; same as before FR: au début ; à l'origine ; d'origine ; au départ
เดิมที[adv.] (doēmthī) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally FR: initialement ; au début
เดิมทีเดียว[adv.] (doēm thīdīo) EN: formerly ; at first ; from the first ; from the beginning FR:
ฝึก[v.] (feuk) EN: practice ; drill ; train ; exercice FR: exercer ; former ; entraîner ; instruire ; pratiquer
ฝึกหัด[v.] (feukhat) EN: drill ; practice ; practise (Am.) ; exercise FR: entraîner ; former ; exercer
ฟอร์มรัฐบาล[v. exp.] (føm ratthab) EN: form a cabinet FR: former un gouvernement
ฟองมัน (๏)[n.] (føngman) EN: [sign formerly used to indicate the beginning of a paragraph] FR:
ให้...รู้[v. exp.] (hai … rū) EN: FR: faire savoir à ... ; informer … (qqn)
ให้ทุกคนทราบ[v. exp.] (hai thuk kh) EN: FR: informer tout le monde ; informer chacun
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate ; declare FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
แจ้งให้ทราบ[v. exp.] (jaēng hai s) EN: inform ; notify ; alert FR: informer ; faire savoir

*former* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwärtstransformator {m} [electr.]step-down converter; step-down transformer
Anlassspartransformator {m} [electr.]autotransformer starter
Former {m} | Former
Frequenzumrichter {m}; Frequenzumformer
Anpassungstransformator {m} [electr.]impedance matching transformer
Messwandler {m}instrument transformer
Kristallbildner {m}glass former
Abspanntransformator {m}step-down transformer
Transformator {m}; Umformer
Reformer {m}reformer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *former*
Back to top