ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anterior

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anterior*, -anterior-

anterior ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anterior (adj.) ก่อน See also: เกิดขึ้นก่อน Syn. previous, earlier
anterior (adj.) ซึ่งอยู่ข้างหน้า See also: อยู่ตำแหน่งข้างหน้า Syn. forward, fore, front Ops. backward
anteriorly (adv.) ก่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
anterior(แอนที' เรีย) adj. ก่อน, ข้างหน้า, ล่วงหน้า, ตำแหน่งหน้า, Syn. fore)
English-Thai: Nontri Dictionary
anterior(adj) ข้างหน้า,ก่อน,หน้า,ล่วงหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anterior-หน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anteriorด้านหน้า, ส่วนหน้า, ข้างหน้า [การแพทย์]
Anterior cruciate ligamentเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What do we got? 50-year-old had a huge anterior wall MI this morning.คนอายุ 50 ปีมีเอ็มไอ ที่ผนังภายในเมื่อเช้านี้ ล้มลงขณะวิ่งจ๊อกกิ้ง
Brought on by anterior myocardial infarction.ที่เกิดจากโรคหัวใจขาดเลือด
Nothing in the anterior or posterior cerebral arteries.ไม่มีในส่วนหน้า หรือส่วนหลัง ของเส้นเลือดซีลีบรัม
I see contractions in the anterior tibialus.โอเค นั่นรากประสาท ไม่ใช่ใยประสาท
They involve the anterior surface of the right wrist, which measures 0. 8 inches.They involve the anterior surface of the right wrist, which measures 0. 8 inches.
With strut graft and anterior instrumentation.ด้วย strut graft และ anterior instrumentation
His injuries were more presented in the anterior and weren't as severe.อาการบาดเจ็บของเขา ปรากฎมากตรงบริเวณ ส่วนหน้าของร่างกาย และไม่ค่อยดูรุนแรงหนักมาก
In the left anterior thoracic region is a 10-centimeter wound with jagged edges containing attached cyanotic-colored coagulum.ช่วงอกด้านซ้าย มีบาดแผลกว้าง 10 เซนติเมตร ที่ขอบบาดแผลแห้งกรัง มีสีเขียวคล้ำ
Non-rhythmic, anterior only, stable frequency... ay!บีบไม่เป็นจังหวะ เจ็บท้อง ความถี่คงที่ และ โอ๊ย!
I found a superficial incision at the inferior margin on the anterior aspect of the body of the hyoid.ผมพบรอยบาดจางมาก ที่ด้า่นล่างสุด ของตอนหน้าของไฮออยด์
Also the fractures to the acetabulum anterior wall and posterior column... from the heads of the femur being pushed upwards.เหมือนกับการแตกของกระดูกเชิงกรานส่วนหน้า และส่วนด้านหลัง จากส่วนหัวไปจนถึงหน้าแข้งเลย
The cascading horizontal lacerations to the ribs, femurs, tibias on both the anterior and posterior planes, like he was falling head over heels, down stairs.ความเร็วของการตกลงมาในแนวตั้งที่กระดูกซี่โครง กระดูกต้นขา,หน้าแข้ง ทำให้เส้นเลือดฉีกขาดและตกเลือด เหมือนกับว่าเขากลิ้งเอาหัวลงมาจากบันได

anterior ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前房角[qián fáng jiǎo, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄤˊ ㄐㄧㄠˇ, 前房角] anterior chamber (the front chamber of the eye)
前部皮层下损伤[qián bù pí céng xià sǔn shāng, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄆㄧˊ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, 前部皮层下损伤 / 前部皮層下損傷] anterior subcortical lesions
前锯肌[qián jù jī, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄩˋ ㄐㄧ, 前锯肌 / 前鋸肌] serratus anterior muscle (upper sides of the chest)

anterior ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾燥性前鼻炎[かんそうせいぜんびえん, kansouseizenbien] (n) rhinitis sicca anterior
前側[まえがわ, maegawa] (n) front side; anterior
前嚢[ぜんのう, zennou] (n) anterior capsule (ophthalmology)
前室[ぜんしつ, zenshitsu] (n) (1) front room; front parlor; lobby; anticum; (2) anterior ventricle
前層[ぜんそう, zensou] (n) {math} presheaf; anterior layer
前帯状回[ぜんたいじょうかい, zentaijoukai] (n) anterior cingulate gyrus
前帯状回皮質[ぜんたいじょうかいひしつ, zentaijoukaihishitsu] (n) anterior cingulate cortex
前房[ぜんぼう, zenbou] (n) anterior chamber (of the eyes)
前葉[ぜんよう, zenyou] (n) (1) preceding page; (2) (See 脳下垂体) anterior pituitary
運動皮質[うんどうひしつ, undouhishitsu] (n) motor cortex (area of the brain just anterior to the central sulcus responsible for controlling voluntary muscle activity)

anterior ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vorhergehend {adv}anteriorly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anterior
Back to top