ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ex-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ex, *ex*, -ex-

ex- ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ex cathedra (adv.) ด้วยอำนาจตามตำแหน่งหรือสถานะ (คำทางการ) See also: โดยอำนาจตามตำแหน่งหรือสถานะ
ex cathedra (adj.) ด้วยอำนาจตามตำแหน่งหรือสถานะ (คำทางการ) See also: โดยอำนาจตามตำแหน่งหรือสถานะ Syn. authoritative, magisterial
English-Thai: HOPE Dictionary
ex dividendโดยไม่รวมเงินปันผลในงวดต่อไป
ex facto(เอคซฺ แฟค'โท) L. ตามความเป็นจริง
ex officio(เอคซฺ'อะฟิชิโอ) โดยตำแหน่งหน้าที่., See also: ex officio adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
EX ex officio(adj) โดยตำแหน่ง,โดยตำแหน่งหน้าที่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ex capitalisation (x.c.)ไม่รวมเป็นเงินทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex dividend (x.d.)ไม่รวมเป็นเงินปันผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex officio (L.)โดยตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ex officioโดยตำแหน่ง [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยตำแหน่ง (adj.) ex officio Syn. ตามหน้าที่ Ops. โดยส่วนตัว
sedge (n.) พืชหญ้าตระกูล Carex พบตามบริเวณชื้นแฉะ See also: หญ้าแห้วหมู
กระทุ่ม (n.) Anthocephalus chinensis (Lamk.) A. Rich. ex Walp. See also: Anthocephalus cadamba Syn. ต้นกระทุ่ม
จำนวนเชิงซ้อน (n.) complex number
ดรรชนี (n.) index finger See also: forefinger Syn. นิ้วชี้
ดรรชนี (n.) index number Syn. ดัชนี
ดรรชนี (n.) index finger See also: forefinger, second finger Syn. นิ้วชี้, ดัชนี
ดัชนี (n.) index number Syn. เลขดัชนี
ต้นกระทุ่ม (n.) Anthocephalus chinensis (Lamk.) A. Rich. ex Walp. See also: Anthocephalus cadamba
ต้นบุก (det.) Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne See also: a kind of plant Syn. มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก
ต้นบุก (n.) Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne See also: a kind of plant Syn. มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก
ต้นปะหนัน (n.) Pandanus tectorium Soland. Ex Park. Syn. ปาหนัน, ลำเจียก
ต้นไข่เน่า (n.) Vitex glabrata (Verbenaceae) See also: tree of the genus vitex
นิ้วชี้ (n.) index finger See also: forefinger
นิ้วชี้ (n.) index finger See also: forefinger, second finger Syn. ดัชนี
บุก (det.) Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne See also: a kind of plant Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก
บุก (n.) Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne See also: a kind of plant Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก
บุกคางคก (det.) Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne See also: a kind of plant Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย
บุกคางคก (n.) Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne See also: a kind of plant Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย
ปะหนัน (n.) Pandanus tectorium Soland. Ex Park. Syn. ปาหนัน, ลำเจียก, ต้นปะหนัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He would like his son to go to single-sex schoolเขาอยากให้ลูกชายไปโรงเรียนชาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To continue, you've listened to a long and complex case, murder in the first degree.เพื่อดำเนินการต่อคุณได้ฟังกรณีที่ยาวและซับซ้อนฆาตกรรมในระดับแรก
Sex is creeping in.มันถูกโยนไปที่เด็กและเยาวชน
(Ticking stops) Useless... ex army rubbish.ไร้ประโยชน์ขยะอดีตกองทัพ
Tell me, Tex ma'am are you in show business?- เท็กซ์ครับ งั้นเหรอ คุณอยู่ในวงการบันเทิงรึเปล่า
Alex Kintner, they're beginning to prune.- อเล็กช์ คินท์เนอร์ มือลูกเหี่ยวเเล้วนะ
I put an extra pair of glasses in your black socks and there's the stuff for your nose, the zinc oxide and Blistex is in the kit.ฉันเอาเว่นตาสํารองใส่ไว้ในถุงเท้าสีดํา เเล้วนี่ก็สําหรับจมูก ยาทาผิวกับยาทาปากอยู่ในกล่อง
Maybe there's a hex on the place.บางทีอาจะมีความชั่วร้ายอยู่ที่นี่.
Stanley, the dark-haired guy, the man is a sex maniac.สแตนเลย์ ,ผู้ชาย ผมสีดำ , ชายคนนั้น เป็น คนบ้า เพศ
Get me Rex Kramer.โทรตามเร็กซ์ เครมเมอร์ให้ผมที
Yes. Come in, Paul. Rex will be right out.ค่ะ เข้ามาสิคะ พอล เดี๋ยวเร็กซ์ลงมาค่ะ
Striker? Striker, this is Captain Rex Kramer speaking.สไตรค์เกอร์ นี่กัปตันเร็กซ์ เครมเมอร์พูดนะ
One Timex digital watch, broken.นาฬิกาข้อมือไทเมคสดิจิทัลพัง

ex- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
背斜[bèi xié, ㄅㄟˋ ㄒㄧㄝˊ, 背斜] anticline (geol., convex fold buckling upwards)
拱度[gǒng dù, ㄍㄨㄥˇ ㄉㄨˋ, 拱度] arched; convex curve surface; camber (slightly arched road surface)
吸引力[xī yǐn lì, ㄒㄧ ˇ ㄌㄧˋ, 吸引力] attractive force (such as gravitation); sex appeal; attractiveness
臭虫[chòu chóng, ㄔㄡˋ ㄔㄨㄥˊ, 臭虫] bedbug (Cimex lectularius)
多糖[duō táng, ㄉㄨㄛ ㄊㄤˊ, 多糖] polysaccharide (complex carbohydrate such as starch 澱粉|淀粉 and cellulose 纖維素|纤维素)
情结[qíng jié, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, 情结 / 情結] complex (psychology)
复杂系统[fù zá xì tǒng, ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 复杂系统 / 複雜系統] complex system
居民消费价格指数[jū mín xiāo fèi jià gé zhǐ shù, ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄓˇ ㄕㄨˋ, 居民消费价格指数 / 居民消費價格指數] consumer price index CPI
消费价格指数[xiāo fèi jià gé zhǐ shù, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄓˇ ㄕㄨˋ, 消费价格指数 / 消費價格指數] consumer price index CPI
凸凸[tū tū, ㄊㄨ ㄊㄨ, 凸凸] convex on both sides (of lens); biconvex
凸多胞形[tū duō bāo xíng, ㄊㄨ ㄉㄨㄛ ㄅㄠ ㄒㄧㄥˊ, 凸多胞形] convex polytope
凸多面体[tū duō miàn tǐ, ㄊㄨ ㄉㄨㄛ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄧˇ, 凸多面体 / 凸多面體] convex polyhedron
凸折线[tū zhé xiàn, ㄊㄨ ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 凸折线 / 凸摺線] convex polygonal line
凸线[tū xiàn, ㄊㄨ ㄒㄧㄢˋ, 凸线 / 凸線] convex curve
凸透镜[tū tòu jìng, ㄊㄨ ㄊㄡˋ ㄐㄧㄥˋ, 凸透镜 / 凸透鏡] convex lens
凸镜[tū jìng, ㄊㄨ ㄐㄧㄥˋ, 凸镜 / 凸鏡] convex mirror
凸面[tū miàn, ㄊㄨ ㄇㄧㄢˋ, 凸面] convex surface
性工作[xìng gōng zuò, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, 性工作] employment as sex worker; prostitution
配子[pèi zǐ, ㄆㄟˋ ㄗˇ, 配子] gamete; sex cell
饕餮之徒[tāo tiè zhī tú, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ ㄓ ㄊㄨˊ, 饕餮之徒] glutton; gourmand; by extension, person who is greedy for power, money, sex etc
性腺[xìng xiàn, ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, 性腺] gonad; sex gland
单纯疱疹[dān chún pào zhěn, ㄉㄢ ㄔㄨㄣˊ ㄆㄠˋ ㄓㄣˇ, 单纯疱疹 / 單純皰疹] herpes simplex (med.)
单纯疱疹病毒[dān chún pào zhěn bìng dú, ㄉㄢ ㄔㄨㄣˊ ㄆㄠˋ ㄓㄣˇ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 单纯疱疹病毒 / 單純皰疹病毒] herpes simplex virus (HSV, med.)
引得[yǐn dé, ˇ ㄉㄜˊ, 引得] index (phonetic loan)
折射率[zhé shè lǜ, ㄓㄜˊ ㄕㄜˋ ㄌㄩˋ, 折射率] index of refraction
指数基金[zhǐ shù jī jīn, ㄓˇ ㄕㄨˋ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, 指数基金 / 指數基金] index fund
指数套利[zhǐ shù tào lì, ㄓˇ ㄕㄨˋ ㄊㄠˋ ㄌㄧˋ, 指数套利 / 指數套利] index arbitrage
指数期权[zhǐ shù qī quán, ㄓˇ ㄕㄨˋ ㄑㄧ ㄑㄩㄢˊ, 指数期权 / 指數期權] index options
公案[gōng àn, ㄍㄨㄥ ㄢˋ, 公案] judge's desk; complex legal case
色狼[sè láng, ㄙㄜˋ ㄌㄤˊ, 色狼] lecher; sex maniac; rapist
均线指标[jūn xiàn zhǐ biāo, ㄐㄩㄣ ㄒㄧㄢˋ ㄓˇ ㄅㄧㄠ, 均线指标 / 均線指標] moving average index (used in financial analysis)
移动平均线指标[yí dòng píng jūn xiàn zhǐ biāo, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄒㄧㄢˋ ㄓˇ ㄅㄧㄠ, 移动平均线指标 / 移動平均線指標] moving average index (used in financial analysis)
复线[fù xiàn, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 复线 / 復線] multiple track (e.g. rail); multi-lane (e.g. highway); the complex line (math.)
[r, ㄖ˙, 儿 / 兒] non-syllabic diminutive suffix; retroflex final
九一八事变[jiǔ yī bā shì biàn, ㄐㄧㄡˇ ㄧ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, 九一八事变 / 九一八事變] the Mukden or Manchurian railway incident of 18th September 1931 used by the Japanese as a pretext to annex Manchuria; also known as Liutiaogou incident 柳條溝事變|柳条沟事变
复数[fù shù, ㄈㄨˋ ㄕㄨˋ, 复数 / 複數] plural; complex number (math.)
特惠[tè huì, ㄊㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, 特惠] special privilege; favorable (terms); discount (price); preferential (treatment); ex gratia (payment)
反射动作[fǎn shè dòng zuò, ㄈㄢˇ ㄕㄜˋ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ, 反射动作 / 反射動作] reflex action
反射弧[fǎn shè hú, ㄈㄢˇ ㄕㄜˋ ㄏㄨˊ, 反射弧] reflex arc
折转[zhé zhuǎn, ㄓㄜˊ ㄓㄨㄢˇ, 折转 / 折轉] reflex (angle); to turn back

ex- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CISC[シスク, shisuku] (n) {comp} complex instruction set computer; CISC
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX
アーバンコンプレックス[, a-bankonpurekkusu] (n) urban complex
あいうえお順[あいうえおじゅん, aiueojun] (n) aiueo-order; (table) index based on the kana syllabary order
アイベックス[, aibekkusu] (n) ibex
アキレス腱反射[アキレスけんはんしゃ, akiresu kenhansha] (n) Achilles tendon reflex
アクサンスィルコンフレックス;アクサンシルコンフレックス;アクサンツルコンフレックス(ik)[, akusansuirukonfurekkusu ; akusanshirukonfurekkusu ; akusantsurukonfurekkusu (ik)] (n) (See 曲折アクセント) circumflex accent (fre
アクティブエックス[, akuteibuekkusu] (n) {comp} ActiveX
アクティブエックスドキュメンツ[, akuteibuekkusudokyumentsu] (n) {comp} ActiveX Documents
アダルトグッズ[, adarutoguzzu] (n) sex toy (wasei
アダルトグラフィック;アダルト・グラフィック[, adarutogurafikku ; adaruto . gurafikku] (n) glossy sex magazine (wasei
アダルトショップ[, adarutoshoppu] (n) sex shop; adult shop; porn shop
アナルセックス[, anarusekkusu] (n,vs) anal intercourse; anal sex
アレックス[, arekkusu] (n) {comp} Alex
イメージクラブ[, ime-jikurabu] (n) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei
イメクラ[, imekura] (n) (abbr) (See イメージクラブ) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei
インデックスアドレッシング[, indekkusuadoresshingu] (n) {comp} index addressing
インデックスバッファ[, indekkusubaffa] (n) {comp} index buffer
インデックスファンド[, indekkusufando] (n) index fund
インデックスホール[, indekkusuho-ru] (n) {comp} index hole
インデックスレジスタ[, indekkusurejisuta] (n) {comp} index register
インフェリオリティーコンプレックス[, inferioritei-konpurekkusu] (n) inferiority complex
うず形式;渦形式[うずけいしき, uzukeishiki] (n) vortex design
エクスルブリス;エクスリブリス[, ekusuruburisu ; ekusuriburisu] (n) ex libris (lat
エムエスシーディーイーエックス[, emuesushi-dei-i-ekkusu] (n) {comp} MSCDEX
エレクトラコンプレックス[, erekutorakonpurekkusu] (n) Electra complex
オーラルセックス[, o-rarusekkusu] (n) oral sex
オスメス変換器[オスメスへんかんき, osumesu henkanki] (n) {comp} gender changer; sex changer
オナホール;オナホ[, onaho-ru ; onaho] (n) sex sleeve (wasei
オフィスビル[, ofisubiru] (n) office building; office complex
カーセックス[, ka-sekkusu] (n) car sex
カーブミラー[, ka-bumira-] (n) (abbr) convex mirror
カインコンプレックス[, kainkonpurekkusu] (n) Cain complex (jealousy of a sibling, ultimately leading to hatred)
か流ファン;渦流ファン[かりゅうファン, karyuu fan] (n) regenerative fan; vortex flow fan
か流ブロワ;渦流ブロワ[かりゅうブロワ, karyuu burowa] (n) regenerative blower; vortex flow blower
か流形センサ;渦流形センサ[かりゅうがたセンサ, karyuugata sensa] (n) vortex sensor
か流形素子;渦流形素子[かりゅうけいそし, karyuukeisoshi] (n) vortex device
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex
ケーゴーロクフレックス[, ke-go-rokufurekkusu] (n) {comp} K56flex
コールドボルテックス[, ko-rudoborutekkusu] (n) cold vortex
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクティブエックス[あくていぶえっくす, akuteibuekkusu] ActiveX
アクティブエックスドキュメンツ[あくていぶえっくすどきゅめんつ, akuteibuekkusudokyumentsu] ActiveX Documents
インデックストラック[いんでっくすとらっく, indekkusutorakku] index track
インデックスレジスタ[いんでっくすれじすた, indekkusurejisuta] index register
ケーゴーロクフレックス[けーごーろくふれっくす, ke-go-rokufurekkusu] K56flex
コムデックス[こむでっくす, komudekkusu] COMDEX
シンプレックス法[シンプレックスほう, shinpurekkusu hou] simplex method
デュプレックス[でゆぷれっくす, deyupurekkusu] duplex (a-no)
ナイネックス[ないねっくす, nainekkusu] Nynex (Regional Bell Operating Company - US)
バインヘクス[ばいんへくす, bainhekusu] BinHex
ビュー指標[ビューしひょう, byu-shihyou] view index
ラテック[らてっく, ratekku] LaTeX
ラテフ[らてふ, ratefu] LaTeX
二重[ふたえ, futae] duplex (a-no)
二重通信[にじゅうつうしん, nijuutsuushin] duplex
付録[ふろく, furoku] appendix, annex
位置決め孔[いちぎめこう, ichigimekou] index hole
全二重(通信方式)[ぜんにじゅう(つうしんほうしき), zennijuu ( tsuushinhoushiki )] full duplex
全二重伝送[ぜんにじゅうでんそう, zennijuudensou] duplex transmission
共役転置[きょうやくてんち, kyouyakutenchi] complex conjugate transpose (of a matrix)
半二重伝送[はんにじゅうでんそう, hannijuudensou] half-duplex transmission
単方向[たんほうこう, tanhoukou] simplex (a-no)
単方向伝送[たんほうこうでんそう, tanhoukoudensou] simplex transmission
単方向通信[たんほうこうつうしん, tanhoukoutsuushin] simplex (comms)
周波数多重[しゅうはすうたじゅう, shuuhasuutajuu] FDD, frequency division duplex
多重[たじゅう, tajuu] multiple (a-no), multiplex
引用索引[いんようさくいん, inyousakuin] citation index
指標レジスタ[しひょうレジスタ, shihyou rejisuta] index register
時間多重[じかんたじゅう, jikantajuu] TDD, time division duplex
束指標[たばしひょう, tabashihyou] bundle index
索引[さくいん, sakuin] index
索引トラック[さくいんトラック, sakuin torakku] index track
色指標[いろしひょう, iroshihyou] color index
複合条件[ふくごうじょうけん, fukugoujouken] complex condition, compound condition
複素区間[ふくそくかん, fukusokukan] complex interval
複素定数[ふくそていすう, fukusoteisuu] complex constant
複素数[ふくそすう, fukusosuu] complex compound number (a + bi), complex number
複雑命令セットコンピュータ[ふくざつめいれいセットコンピュータ, fukuzatsumeirei settokonpyu-ta] Complex Instruction Set Computer, CISC
見出し[みだし, midashi] heading, caption, subtitle, index
頂点データ[ちょうてんデータ, chouten de-ta] vertex data

ex- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอมพลิจูดจำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a complex number FR:
อาร์กิวเมนต์จำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (ākiumēn jam) EN: argument of a complex number FR:
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukr) EN: alphabetical order ; alphabetic index ; index FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m] ; index [m]
อเล็กซ์[n. prop.] (Alek ) EN: Alex FR: Alex
อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ; เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน[n. prop.] (Alek Foēkūs) EN: Alex Ferguson ; Sir Alex Ferguson FR: Alex Ferguson
เอากัน[v. exp.] (ao kan) EN: make love ; have sex FR: faire l'amour
เอาเก่ง[v. exp.] (ao keng) EN: be good at sex FR:
อารมณ์เก็บกด[n. exp.] (ārom kep ko) EN: mental complex FR:
อาชญากรรมทางเพศ[n. exp.] (ātyākam thā) EN: sex crime FR: crime sexuel [m]
อวัยวะสืบพันธุ์[n. exp.] (awaiyawa se) EN: reproductive organ ; sex organ FR: organe reproducteur [m]
บัตรรายการ[n. exp.] (bat rāikān) EN: catalogue card ; index card FR: fiche [f]
บัตรเรียงอักษร[n. exp.] (bat rīeng a) EN: card index FR: fichier de cartes [m]
เบี้ยน[v.] (bīen) EN: be in a lesbian relationship ; engage in a lesbian sex ; have sex in a lesbian way FR:
เฉลว[n.] (chalēo) EN: hex sign FR:
เชิงซ้อน[adj.] (choēngsøn) EN: complex ; complicated FR: complexe ; compliqué
ช่อฟ้า[n.] (chøfā) EN: carved apex of the gable of a Buddhist temple ; ornemental roof points shaped like the head of the Garuda ; ornamental roof finials shaped like a serpent ; curved finial of a gable ; gable finial FR:
ไดโนเสาร์ ไทรันนอซอรัส เร็กซ์[n. exp.] (dainōsao Th) EN: Tyrannosaurus Rex FR: Tyrannosaurus Rex
ไดโนเสาร์ ที.เร็กซ์[n. exp.] (dainōsao Th) EN: T. Rex ; T-Rex FR: T.Rex
ด้านบน[n. exp.] (dān bon) EN: top ; apex ; top part ; upper part FR: sommet [m] ; face supérieure [f] ; dessus [m]
ดัด[v.] (dat) EN: bend ; flex ; shape FR: courber ; plier ; tordre
ดรรชนี[n.] (datchanī) EN: index ; rate FR: index [m] ; indice [m] ; taux [m]
ดรรชนี[n.] (datchanī) EN: index finger ; forefinger FR: index [m]
ดัชนี[n.] (datchanī) EN: index ; index number FR:
ดัชนีแอเดียแบติก[n. exp.] (datchanī aē) EN: adiabatic index FR:
ดรรชนีชื่อหนังสือ [n. exp.] (datchanī ch) EN: title index FR: bibliographie [f]
ดรรชนีชื่อผู้แต่ง[n. exp.] (datchanī ch) EN: author index FR: index des auteurs [m]
ดรรชนีดีเซล[n. exp.] (datchanī dī) EN: diesel index FR:
ดรรชนีหักเห[n.] (datchanīhak) EN: refractive index FR:
ดัชนีหักเห[n.] (datchanīhak) EN: refractive index FR:
ดัชนีหุ้น[n. exp.] (datchanī hu) EN: share index FR:
ดัชนีการหักเห[n. exp.] (datchanī kā) EN: refractive index FR:
ดัชนีการรักษา[n. exp.] (datchanī kā) EN: therapeutic index ; therapeutic ratio FR:
ดัชนีค่าครองชีพ[n. exp.] (datchanī kh) EN: cost of living index FR:
ดรรชนีค้นคำ[n. exp.] (datchanī kh) EN: index FR: index [m]
ดรรชนีค้นเรื่อง[n. exp.] (datchanī kh) EN: subject index FR:
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค[n. exp.] (datchanī kh) EN: Consumer Confidence Index (CCI) FR: indice de confiance des consommateurs [m]
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ[n. exp.] (datchanī kh) EN: Business Confidence Index FR:
ดัชนีกุมารทอง[n. exp.] (datchanī ku) EN: Kuman Thong index FR:
ดัชนีมวลกาย[n. exp.] (datchanī mū) EN: Body Mass Index (BMI) FR: indice de masse corporelle [m]
ดัชนีมวลร่างกาย[n. exp.] (datchanī mū) EN: Body Mass Index (BMI) FR: indice de masse corporelle [m]

ex- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlussleitung {f}access line; flex
Hilfsmittel {n} | sexuelles Hilfsmittelaid | sex aid
Amtslizenz {f}ex officio licence
Änderungsindex {m}amendment index
Badelandschaft {f}swimming complex
Rentenindex {m}bond index
Branchenindex {m} [fin.]sectoral index
Litze {f}braid (wire); lace; cord; flex
Videotextsystem {n}broadcast videotex
Berstindex {m} [techn.]burst index
Bildschirmtext (BTX) {m}interactive videotex
Bildschirmtextdienst (BTX) {m}interactive videotex service
Funktionentheorie {f} [math.]complex analysis
Gebäudekomplex {m}complex of buildings
komplexe Zahl {f} [math.]complex number
unübersichtlich {adj} | unübersichtlicher | am unübersichtlichstencomplex | more complex | most complex
Baukostenindex {m}construction cost index
Verbraucherpreisindex {m}consumer price index
Konvexkombination {f} [math.]convex combination
Mönch {m} (Ziegel)convex tile
Wachtelkönig {m} [ornith.]Corn Crake (Crex crex)
Hirnrinde {f} [anat.]cortex (of brain); cerebral cortex
Nierenrinde {f} [anat.]cortex (of kidney)
Baumassenzahl {f}cubic index
Diffusionsindex {m}diffusion index
duplex; doppelt {adj}duplex
Doppelmanometer {n}duplex pressure gauge
Doppelrechner {m} (zur Sicherung) [comp.]duplex computer
Beschäftigungsindex {m}employment index
Erzeugerpreisindex {m}producer price index
Verlängerungsschnur {f}extension flex
Gelenkgriff {m} (für Schraubenschlüssel)flex handle
Steckgriff {m} mit Gelenk (für Schlüssel) [techn.]flex handle
Walkzonenbruch {m}flex break
Gruppensex {m}group sex
Wachstumsindex {m}growth index
Schuldkomplex {m}guilt complex
Sechskantmutter {f}hexagon nut; hex nut
Sechskantschraube {f} [techn.]hexagon bolt; hex bolt; spanner bolt
Index-Register {n} (indirekte Adressierung) [comp.]index register

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ex-
Back to top